J Leiden moet Loopbrug tussen Vijf Meihal en zwembad sluiten Reconstructie Stationsplein Afdelingskan toor bouwbond geopend Glazen speelgoed rommelig en onrustig L GEMEENTE VERSPILT TIENDUIZENDEN GULDENS S3 LCC verwijt college beloftes niet na te komen STAD LEIDSE COURANT MAANDAG 3 DECEMBER 1979 PAGINA 3 WDF LEIDEN De gemeente heeft door on-, nauwkeurig werken vele duizenden gul dens verspild. De vijftig mille die met de aanleg van de loopbrug tussen het Vijf mei-bad en de sporthal aan de Boshuizer laan gemoeid is geweest, kan als wegge gooid worden beschouwd. De horecawet heeft roet in het smakelijke eten aan de Boshuizerlaan gegooid. Deze wet verbiedt dat in een sporthal sterke drank geschon ken wordt, maar door de verbinding met het zwembad - waar wel alcoholische dranken genuttigd kunnen worden - wordt indirect in de sporthal wel degelijk sterke drank geserveerd. Derhalve moet de loopbrug gesloten worden. De gemeen telijke misvatting kost ongeveer vijftig duizend gulden. In maart werd bij de bouw van het zwembad een verbinding in de vorm van een loopbrug geconstrueerd. De bedoeling daarvan was, dat de nogal kleine buffetruimte boven de sporthal vervangen zou kunnen worden door het restau rant van de buren, boven het zwembad. Op de Elaats van de buffetruimte zouden dan bijvoor- eeld denksporters hun gang kunnen gaan. Eén buffet in plaats van twee en tevens ruimtewinst was de aanleg van de loopbrug wel waard. Als de gemeente zou hebben geweten, dat de door gang na de ingebruikneming al spoedig geslo ten zou moeten worden, waren er wellicht an dere beslissingen genomen. Omdat bezoekers boven het zwembad sterke drank kunnen nut tigen en daarmee naar de sporthal kunnen gaan, moest de kostbaie doorgang voor het pu bliek worden afgesloten. Bij de sporthal kan geen sterke drank worden verkregen. De loopbrug aan de Boshuizerlaan, die door de gedwongen sluiting niet aan het be oogde doel kan beantwoorden, j Tegenspraak Jan Duivesteijn, directeur van de Sportstich ting, verklaart in schrille tegenstelling tot an dere gemeentefunctionarissen en de bouwmaat schappij, dat de loopbrug als vluchtgang voor noodsituaties dienst moet doen. „De vluchtwe gen zijn bij grote manifestaties niet toereikend, vooral niet wanneer de tribunes moeten wor den uitgebouwd. Met de brug kan die stroom mensen ii> geval van nood wel worden verwerkt", aldus Duivesteijn. Maar volgens de brandweer kan een vluchtweg pas als zodanig dienst doen, indien boven deze uitgang een aanduiding 'nooduitgang' staat (in de vorm van een sticker, van verlichte letters, of iets derge lijks). Aan geen van beide kanten van de loop brug aan de Boshuizerlaan is een dergelijke aanduiding aanwezig... De directeur van de Sportstichting zegt wel, dat het natuurlijk mooi meegenomen is, dat het servicepakket door de aanleg van de de brug is verruimd. Jan Duives teijn hoopt door onderhandelingen alsnog de wederopening te bewerkstelligen. Het bureau Voorlichting van de gemeente Lei den en het aannemersbedrijf Sportbouw B.V. uit Kedichem hebben daarentegen een heel an dere verklaring voor de primaire functie van de verbinding tussen beide complexen. „De doorgang is niet als nooduitgang gebouwd. We hebben de voorziening gemaakt om de bezoe kers de gelegenheid te geven heen en weer te lopen, om boven het zwembad een drankje te kunnen gaan drinken. De doorgang kan dan eventueel ook als vluchtweg gebruikt worden, maar voor die functie is het niet speciaal aange legd. De kosten van de brug bedragen ongeveer een halve ton.", aldus de heer De Boer, functio naris van Sportbouw B.V. Bij bureau Voorlich ting van het stadhuis werd een ongeveer een sluidende verklaring gegeven: „Door de aanleg van de tunnel konden de voorzieningen wor den gedeeld. De buffetruimte bij de sporthal kon verdwijnen, omdat boven het Vijfmei-bad een moderne horecavoorziening werd ingericht en dat betekende weer ruimtewinst voor de sporthal. De vrijgekomen ruimte zou door denksporters gebruikt worden. Zo zijn de plan nen indertijd aan de raad voorgelegd." Uit de woorden van de gemeentelijke voorlich ter en het bouwbedrijf blijkt, dat de directeur van de Leidse Sportstichting Duivesteijn het kennelijk bij het verkeerde eind heeft. Hij geeft althans een dusdanige voorstelling van zaken dat van verspilling van gemeenschapsgeld geen sprake zou kunnen zijn. Uit de woorden van betrokkenen valt echter op te maken, dat er heel wat goedkopere manieren zijn om een vluchtweg aan te leggen, dan de nu gebouwde loopbrug. Bovendien kan de brug zelfs gevaar opleveren. Het is niet ondenkbaar, dat bij het uitbreken van brand in een van beide comple xen, het vuur via de loopbrug overslaat. De heer Heijdra verricht onder grote belangstelling de openingshandeling. LEIDEN De heer Leen Heydra, hoofd bestuurder van de Federatie Bouw- en Houtbonden opende afgelopen zaterdag officieel het afdelingskantoor van de Fe deratie Bouw- en Houtbonden aan de Doe- zastraat 3 in Leiden. De heer Heydra deed dat door het doen instorten van een schut ting voor het afdelingskantoor. De hoof- bestuurdcr ondervond daarbij de steun van de drumband en majoretten van de Leidse muziekvereniging De Burcht, die van tevoren een uitgebreide muziekshow ten beste gaven. Een groot aantal belangstellenden maakte ge bruik van de gelegenheid om het r delingskantoor te bezichtigen tijdens de aan sluitende receptie en het open huis. Het Leid se afdelingskantoor is het 43ste kantoor van de Federatie Bouw- en Houtbonden in Ne derland. Het pand Doezastraat 3 is volledig gerenoveerd ten behoeve van het afdeling skantoor. De Federatie Bouw- en Houtbon den bestaat uit de Algemene Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid en de Nederlandse Katholieke Bond voor de Bouw en Houtnijverheid. De Leidse leden kunnen zich dankzij de komst van het Leidse kantoor dagelijks tot de Federatie wenden voor hulp en voorlichting, onder meer met betrekking tot de wachtgeldregeling, de werkloosheids verzekering en de bedrijfsfondsen. LEIDEN „Glazen speelgoed" van Tennes see Williams is qua sfeer en setting een ty pisch Amerikaans stuk. Stuwende kracht in het stuk is moeder Amanda Wingfield, die afgesneden is van haar verleden. Voorheen was zij dochter van een rijke, aristocrati sche planter uit de Zuidelijke staten, nu is zij sappelende moeder van een teruggetrok ken, licht kreupele dochter en een zich ge vangen voelende zoon. Het stuk handelt over de verbroken illusie waaraan de moe der krampachtig probeert vast te houden, en die haar vervreemdt van haar kinderen. De zuid-noord tegenstelling is één van de be langrijke thema's in de Amerikaanse kunst. Ook hier is die tegenstelling het basisgege ven, en is het voelbaar in de gehele tekst. Echter, het blijft een Amerikaans gegeven, en draagt voor een Nederlander veel minder betekenis. In de voorstelling van zaterdag probeerde men het accent dan ook te verleggen. Met lichtwis selingen wilde men benadrukken dat het haal in flash-back verteld werd door zoon Tom. afwezige vader werd geprojecteerd als (een) oorzaak van moeder's neurose. Dit werd echter niet geheel waar gemaakt, en dat lag niet alleen aan de slechte technische uitvoering in de Schouwburg. De spelers waren niet in staat de wisselingen die de techniek wilde oproepen, in hun spel weer te geven. Soms had ik het gevoel dat de tekst geciteerd werd in plaats van gespeeld. Met name in de teksten tussen de flash-backs was Tom zeer gehaast en gunde hij zich geen tijd. die werkelijk uit te spelen. Mogelijk gebeurde dit in een poging een contrast heden-verleden te creëren, of alleen maar om het tempo van de voorstelling wat op te voeren. Het jachtige spel strookte echter niet met het karakter van Tom zoals het uit de flash-backs zelf sprak. „Glazen speelgoed" was een opvoering vol tegenstellin gen, in de niet-gunstige zin des woords. JACQUELINE MAHIEU Kerstversieringen De textielsectie van het LAK houdt maandag 10 en maandag 17 december van acht tot tien uur 's avonds lessen in het maken van kerstversieringen. Tijdens de eerste les worden diverse technieken gehanteerd. In de laatste les worden versierselen van deeg gemaakt om in de kerstboom te hangen of om kaarsen in te zetten. Belangstellenden kunnen zich van twee tot zes uur bij het LAK aan het Levendaal aanmelden. De kosten van deelname bedragen (inclusief materiaal) tien gulden (leden acht gulden). Oratie Prof. dr. H.A.A.P. Geertman heeft afgelopen vrijdag in het groot Auditorium van de Universiteit het ambt van ge woon hoogleraar in de klassieke archeologie aan de Leidse Universiteit aanvaard. De heer Geertman deed dat door het uitspreken van de oratie „Op het spoor van een ont werp", handelend over het Romeinse Pantheon. Flower Power Jongerenvereniging Augustinus houdt zaterdag 8 de cember in haar onderkomen aan het Rapenburg 24 een „flower power-avond". Er worden drie films vertoond die gemaakt zijn in de jaren zestig. De eerste film is „Stamping Ground". Deze film gaat over het drie da gen durende popfestival in het Kralingse bos bij Rot terdam. „Dateline San Francisco" is een geweldig sen sationele film over de opkomst van de commune en het studentenverzet en de acties in de jaren zestig. „Oh Waterlooplein", de film die als laatste wordt vertoond, is meer een documentaire. Hij handelt over de bekende markt in Amsterdam zoals die was met op de achter grond de dreiging van de Metro die zich steeds verder een weg baande door Amsterdam. Festival van de lach Het Kijkhuis aan de Vrouwen kerkkoorstraat 17 houdt vol gende week een festival van de lach. Maandag 10 decem ber wordt een film van de Engelse komiek Norman Wis dom gedraaid. Dinsdag 11 december vertoont het Kijkhuis „The Cocoanuts" van de Marx Brothers en donderdag 13 december staat een film met de Amerikaanse komiek Jerry Lewis op het programma. Elke film wordt tweemaal vertoond en wel om acht uur en om kwart over tien. De toegangsprijs voor een filmvoorstelling is vier gulden vijf tig- De Roomsoezen De Amsterdamse stijl- en rockgroep „De Roomsoezen" treedt vrijdag 7 december op in het Leids Vrijetijds centrum aan de Breestraat 66. Deze tienmansformatie speelde al enige malen in Paradiso in Amsterdam met veel succes, maar de meeste indruk maakte de groep met het optreden in „Een zwoele zomeravond" van het Werktheater. Het optreden begint om ongeveer acht Pieterskerk Voor de leden en introducés van de Vereniging Oud-Lei den spreken de heren ir. H.H. Vos, dr. G Mat en R.M.Th.E. Oomes dinsdag 11 december over de Pieterskerk. De heer Vos spreekt over het onderzoek naar de grafelijke kapel aan het begin van de twaalfde eeuw. De heer Oomes be spreekt de problematiek rond de graven en zerken in de Pieterskerk, terwijl de heer Maat de antopologische aspec ten voor zijn rekening neemt. De lezingen in het Stedelijk Museum de Lakenhal aan de Oude Singel beginnen om kwart i acht. Rozekruisers Het Rozekruisers Genootschap in Leiden houdt in de maand december twee lezingen. Op dinsdag 11 decem ber zal een bijeenkomst worden gehouden met als on derwerp „De wedergeboorte van de ziel en haar gevol gen Op dinsdag 18 december zal het thema zijn „Het innerlijk kerstfeest". Beide lezingen, die om acht uur beginnen, worden gehouden in 't Parlement, Nieuwe Rijn 52. LEIDEN De organisatie van Leid se binnenstadswinkeliers, het Leids City Centrum, verwijt het college van b en w dat het zijn beloftes niet nakomt. In maart 1978 is met het be drijfsleven afgesproken dat in de toekomst geen parkeerplaatsen in de binnenstad meer verloren zouden gaan. In de folder die de gemeente naar aanleiding van de reconstructie van de Marktenroute heeft uitgege ven wordt de toezegging gedaan dat kort parkeren op de Vismarkt moge lijk wordt wanneer dit gedeelte van de Marktenroute zou zijn afgewerkt. Het Leids City Centrum zegt niets van dat alles terug te kunnen vinden in de .iians voorgestelde verkeersmaatrege len om de Vismarkt voor tweerichting- verkeer open te stellen, om aan beide zijden een stopverbod in te stellen en om een aantal parkeervakken aan de waterzijde aan te wijzen als invaliden parkeerplaats. „De bevoorrading van •de aan de markt gelegen winkels wordt op die manier onmogelijk gemaakt", al dus het LCC in een brief-op-poten aan het college en „Door de aangelegde versmallingen in het wegprofiel is in voering van tweerichtingverkeer op de Vismarkt onverantwoord". Het LCC stelt het college dan ook voor het wegprofiel terug te brengen in de oude toestand, zodat tweerichtingver keer en laden en lossen mogelijk zijn. „Voorts eisen wij van u dat de verloren gegane parkeerplaatsen op de Vismarkt wederom ter beschikking komen zodat uw toezeggingen aan het bedrijfsleven in stand blijven", aldus het LCC. Als tweede voorbeeld waarbij het colle ge zijn beloftes ten aanzien van de handhaving van het aantal parkeer plaatsen niet is nagekomen, noemt het LCC, in een andere brief, de Lange- brug. Deze wordt op het moment gere construeerd. Volgens het bestuur van het LCC niet geheel volgens de aan vankelijke tekeningen. „Na voltooiing van de reconstructie zullen er ongeveer 35 parkeerplaatsen in het hartje van de stad zijn verdwenen", aldus de klacht van het LCC. Voorts maakt het LCC er ernstig bezwaar tegen dat de werk zaamheden juist in de drukke periode van november en december zijn aange vat. De aangebrachte verkeersdrempels veroorzaken, aldus het LCC niet alleen een beperking van de verplaatsings snelheid van de gewone automobilist, ook de politie, de brandweer en de E.H.B.O. zullen, alweer volgens het LCC bij het volbrengen van hun taak ernstig vertraging ondervinden. De winkeliersorganisatie doet een drin gend beroep op het Leids gemeentebe stuur de Langebrug haar oude wegpro fiel weer terug te geven. LEIDEN De recon structie van de wegen loop op het Stations plein vordert gestaag. Het gaat hier om een vrij groot karwei, dat in gedeelten wordt uitge voerd en nog wel enige tijd in beslag zal nemen. Een en ander houdt in dat er vrij vaak ver keersmaatregelen moe ten worden genomen om de werkzaamheden doorgang te laten vin den. De reconstructie houdt een aantal belangrijke wijzigingen in. Zo komen er aan beide zij den van de rijbanen vrijlig- gende fietsstroken in rood ge kleurd asfalt, terwijl de ove rige rijbanen eveneens worden geasfalteerd. Het gehele rij weggedeelte wordt opgescho ven. Het gevolg hiervan is, dat de stoep aan de kant van het G.A.K. en de Leidse V.V.V. op het Stationsplein wordt terug gebracht naar een breedte van 3,90 meter. De parkeerstrook aan die zijde komt dus te ver vallen. Voor wat het parkeer- gedeelte in het midden betreft, verandert alleen het schuin- parkeren aan de noord-west zijde van opstelling. Daar wordt nu een rechte strook ge maakt, zodat automibilisten hun wagens achter elkaar moeten parkeren. De Leidse taxi's zullen ook van standplaats veranderen. Deze krijgen een plaats tussen het nieuwe N.Z.H.-gebouw en het Station-NS. De oude stand plaats wordt straks van fiets- klemmen voorzien. Ten be hoeve van het openbaar ver voer wordt aan de kant van de kantoorgebouwen (V.V.V. etc.) een vrijliggende busbaan aan gelegd. Voorts komen hier wat bomen om het geheel enigszins op te sieren. Het Stationsplein, Wat de verkeersmaatregelen betreft die de reconstructie on vermijdelijk met zich mee brengt is inmiddels al tussen bewoners/belanghebbenden en gemeente overleg gepleegd. Een voorbeeld van zo'n piaat- regel is de onderdoorgang ter hoogte van het V.V.V.-kan toor, die naar het grote par keerterrein tussen Stations weg, Morssingel en Stations plein voert. Deze onderdoor gang krijgt binnenkort een richtingsverkeer. Dit betekent dat men die passage vanaf het parkeerterrein niet meer mag uitrijden. Het wegrijden zal dan via de Morssingel moeten gebeuren. De gemeente is overigens van plan om dit par keerterrein uit te breiden met 100 parkeerplaatsen. Daarvoor is momenteel een herinde lingsplan in voorbereiding. Verder komen er ten behoeve van het Stationsgebouw extra parkeervoorzieningen voor zo wel fiets als auto.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3