FransHalsemametshow,,lk,iken nog er's ik TERUGBLIK 'V f— -[5 Waar komen negen miljoen Sinterklazen zo gauw vandaan...? TELEVISIE VANAVOND RADIO VANAVOND RADIO DINSDAG TELEVISIE DINSDAG RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT MAANDAG 3 DECEMBER 1979 PAGINA 2 H De prinsen Willem-Alexander, Jo- han-Friso en Constantijn van B Beatrix en Maurits van Margriet B brachten hun oma mee naar het B Rotterdamse Zuidpleintheater, toen daar „Negen miljoen Sinterklazen" verschenen voor het tv-programma, dat op 5 december van 21.55 tot 23.30 uur op Ned. I zal worden uit gezonden. Al die Sinterklazen slaan op het niet kinderlijke deel van ons volk waarop in dit feestelijke pro gramma een beroep zal worden ge daan. Dit alles in de vorm van een vrolijke prijsvraag waarin te be ginnen met een sta-caravan fraaie gezinsprijzen te winnen zijn tot een bedrag van 200.000 gulden. In de tv- uitzending maken kinderen en ar tiesten de sfeer rijp voor het wagen van een gokje en voor goedgeefs heid jegens hen die in groten getale temidden van ons verkeren. Zoals al eerder gemeld hebben we hierbij de kinderen van zogenaamde culturele min derheden op het oog. Kinderen van mensen die het eigen vaderland hebben geruild voor het onze, kinderen van gastarbeiders en kinderen van uitgewekenen uit andere lan den. Kortom, kinderen die tussen wal en schip vallen en met wie wij toch dagelijks te maken hebben. Bij elkaar zijn dit er enige honderdduizenden. Zij hebben begrip nodig, maar ook een hoeveelheid geld om de gele genheid te krijgen in onze samenleving op te groeien en zich daarin op de langere duur thuis te voelen. In de tv-uitzending komen artiesten opdra ven om uitdrukking te geven aan de goéde bedoelingen, die ons allemaal moeten gaan bezielen. Paul van Vliet en Tol Hansse laten zich zingend van hun beste zijde zien en Ro berta Flack stort haar hart uit bij haar toe hoorders met de gezongen mededeling: hoe dichter je bij me komt hoe meer je me geeft. En: de zon ging schijnen toen ik jou voor het eerst zag. Gévard Lenorman doet er nog een schepje bovenop in zijn ballade van de gelukkige mensen, waarover journalisten nooit schrijven op hun voorpagina's. Gérard wordt in deze vocale constatering bijgeval len door een tienerkoor. In strakke pakken gestoken mannen en in wuivend wit uitge voerde dames van het Russische ballet „Azerbeidzjan" gooien er een weelde aan folkloristische vitaliteit tegen aan, waarna „ome Willem" komt vertellen van zijn vreemde belevenissen in „Turkenije", waar hij bij de „Turkijenaren" een wonderlijke lamp op de kop heeft getikt. Maar de prinsenzonen en hun oma rekten pas goed hun halzen, toen tovenaar Rinardi verscheen. Hij komt het podium op met een paar lege dozen. Tenminste, dat laat hij aan iedereen zien die maar even kijken wil. Dan begint hij te graaien en te gooien. Alsof de lente over het podium losbarst. Alle kleuren bloemen tovert hij in grote bossen uit zijn lege dozen. Zonder ook maar even te aarze len blijft hij grijpgraag toetasten. Bloesem ontluikt uit het niets. Het regent kleuren. Planten in bloei springen tevoorschijn uit potten. Hij heeft helpers nodig om al dit fraais een plekje op het podium te bieden, een complete lentetuin, waarbij de natuur het schijnt af te Iepen. Dan ziet zelfs Rinar di geen gat meer in al zijn lege dozen. Wel, hij schudt er even mee boven zijn hoofd en begint van voren af aan. Een tuinman van een tovenaar. Na afloop vertelde Rinardi ons: „Met dit nummer heb ik altijd enorm succes, maar wij zijn na afloop met vier man twee en een half uur druk om alles weer in die lege dozen getoverd te krijgen voor de volgende voorstelling." We zouden bij al dit betoverende vertoon bijna vergeten waar het om begonnen is. Willem Duys zorgt er voor dat de kijker met zijn neus op de werkelijkheid wordt ge drukt, de kinderen die we niet mogen ver geten. Hij heeft zes buitenlandse kinderen op het podium op een bankstel gezet en laat hen iets over zichzelf vertellen, deels in hun moers taal, deels in gebroken, aangeleerd Nederlands. In wat zij Willem en de negen miljoen Sinterklazen aan de buis laten we- 9 9 Na een lange rondreis door de theaters komt Frans Hal sema vanavond op KRO-tv met zijn eigen programma „Ik, ik en nog er's ik". Over deze one man-show schreven wij eerder al, dat Halsema zich hierin doet kennen als een cabaretier/humorist- /chansonnier die zijn karak ter terwille van de commer cie niet heeft uitgeleverd aan een producer, in dit ge val Jacques Senf. Frans graaft niet diep, maar blijft voortdurend onderhoudend. Hij zoekt niet naar schok kende effecten, maar gaat een pikanterie hier en daar niet uit de weg. Zelfs opper vlakkigheden op goeddeels eigen teksten ritselt hij zo rap in elkaar, dat men het als geestig ervaart, zoals bijv. de drie manieren waar op hij aan het kuiltje in zijn kin komt. Op het punt van politieke conference kan hij nog wat leren van zijn grote leermeester Wim Kan, bij wie hij ooit begon. Hij 'werkt gemakkelijk met wis selende stemmingen. Nu eens staat hij daar als een vrolijke snuiter, dan weer in snedige vrijpostigheid. Zijn firogramma bevat onderde en, waarop valt af te din gen, maar zijn welsprekend heid en zijn gerichtheid op Frans Halsema: Voor het eerst met zijn eigen one man show op tv. hou f het lJ scherm in het oog het publiek tillen de hele zaak naar een hoger plan. Ned. I, 22.30 uur. Ivanhoe Sir Patrick wordt door Walde- mar gegijzeld om Lady Elaine te dwingen met de onbehou wen Oliver te trouwen. Ivan hoe zorgt ervoor dat alles op zijn pootjes terecht komt. Ned. 1.18.59 uur. Briefkaart Bob Bouma ontvangt in zijn filmkwis als speciale gast Paul Steenbergen. Ned. 1,19.25 uur. Sword of Justice Jack Cole moet het opnemen tegen een groep corrupte poli tiefunctionarissen die zich be zighoudt met cocaïnesmokkel. Ned. I, 20.15 uur. Sanford Om de verkoop te stimuleren houden pa en zoon een loterij. Ze denken het slim aan te pakken door alleen „nieten" uit te geven. Ned. I. 21.05 uur. Wat heet beter Vanavond „Hoofdpijn en ho meopathie" en de relatie tus sen geest en lichaam. Ned. I, 21.55 uur. Dr. Snuggles Dr. Snuggles wil iedereen de helpende hand bieden met zijn uitvindingen. Helaas gaat het nogal eens mis. Ned. II. 18.59 uur. TeleBingo Ouderwets kienen met Mies Bouwman ten bate van de sportbeoefening van gehandi capten. De kijkers kunnen meespelen, als ze in het bezit zijn van de TeleBingo kaart. Met bekende artiesten, onder wie vanavond de groep Luv. Ned. II, 20.27 uur. Aphrodite Eric Morrison vlucht naar een afgelegen dorp omdat hij zijn leven niet veilig acht. Ook Da vid raakt in de meest vreemde omstandigheden verzeild, die allemaal iets met Helena te maken schijnen te hebben. Ned. II. 2130 uur. Toppop Nieuwe binnenkomers in de Aeeortix/itpit top dertig, stijgers, hits en tips, MbbCrIIVIICII bij u thuis gebracht door Ad Visser. Ned. II. 19.05 uur. „Ingepakt worden en chanta ge" heet les 10 in de kursus as sertiviteit. De VARA begon zaterdaga vond met „Maggie en haar van hiernaast", een nieuwe Engel se comedy-serie. Op grond van de ervaring ben ik in zo'n ge val geneigd bij voorbaat te denken: dat zit wel goed. Maar een enkele keer valt het dan bitter tegen. Met „O moeder wat is het heet" bijvoorbeeld. En nu ook weer met die Mag gie. In beide gevallen gaat het om een grove, van dik hout zaagt men planken-humor en om een agressief en dus falend beroep op de lachspieren. Maar dat moet ook naar aan leiding gezegd worden: als die Engelse jongens falen, dan doen ze het ook grondig. In de „Alles is anders show" liet Aan van den Heuvel de auteur-docent Rudolf Geel, die onlangs door een dertiental aanstootgevende practical jo kes met gele verf was overgo ten, aan het woord. De schrij ver legde een posthume zelf beheersing aan de dag, die zo wel mijn respect als mijn ver bazing opwekte. Vrij uitvoerig kwam de drei ging aan de orde, die hierin bestaat dat „Luxemburg" (met zijn reclame-televisie) ons land binnenvalt en dus ook de wet die minister Gardeniers heeft beraamd om dat af te wenden. Aad Kosto (PvdA) en De Beer (VVD) verschillen natuurlijk drastisch van mening. Op de tribune werden verder nog de heer Eversdijk en Willem van Kooten in het gesprek betrok ken. Laatstgenoemde, achter wie geloof ik Joost den Draaier schuilgaat, zat er hoofdzakelijk grijnslachend, maar niets begrijpend bij en tussen. Ook de moeilijkheden bij de VARA, die culmineer den in het aftreden van voor zitter André Kloos kwam ter sprake. Van den Heuvel on dervroeg daarover Gijs Stap- pershoef, docent aan de school voor journalistiek in Utrecht en ongetwijfeld „mediumdes- kundige". Hij noemde onder meer de VARA, zoals die de laatste jaren existeert zeer be eldend „een graasweide voor intriganten". En Gijs raakte waarachtig op een gegeven moment aardig in de clinch met Aad, toen hij stevig kri tiek leverde op diens vorige programma. Gast valt presen tator aan. Alles bleek inder daad anders. Overigens ver wees Van den Heuvel naar een „Achter het nieuwsuit zending, die na zijn program ma op het andere net zou ko men en waarin dezelfde VARA-problematiek behan deld zou worden. Maar dat bleek in zoverre op een mis verstand te berusten, dat de actualiteitenrubriek de „Alles is anders show" voor een deel overlapte. Wel was het waar dat W.L. Brugsma het Kamer lid Jos van Kemenade, die op het ogenblik, zoals u weet be middelend bezig is bij de Rode Haan. Hij zei wat wij al gele zen hadden. En hij was verder van mening dat „de VARA groot moet blijven". Ik ook, maar dan moeten die jongens, dunkt mij, wel onmiddellijk ophouden met het doen van (tot op heden nog steeds mis lukte) pogingen tot zelfmoord. Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben laatst de eskimo's althans het uiterste noorden van Canada bezocht en ze hebben zelfs tijdelijk pa leis 't Loo voor een iglo ver wisseld. Daar is dan een vijf delig filmverslag van geko men, waarvan wij zondagmid dag het eerste zagen: hoe koutf het was en hoe ver. Of om dt prinses te citeren: „Zo'n unie ke belevenis wilden wij nie voor onszelf houden". Ooi NCRV dus. Gisteravond de première van AVRO's laat show. Een praat show tevens die opgezet is vol gens het „zwaan-kleef-aan" principe. De eerste gast kom' aan tafel zitten, maar blijft ge woon na door Peter Hofstede (of Helene Godefroy) onder vraagd te zijn ziften, als drup pelsgewijs nog drie gasten aan schuiven. Deze keer waren he in volgorde van opkomst Thee Olof, de actrice-feministe Car lijn Evers, de schrijver Joo; Waasdorp en de bedrijfsleid ster van een sexclub. Opze van het programma is ook da men tenslotte tot een gesprek sonderwerp probeert te ko men. Hofstede - daar is hij per slot van rekening media-socioj loog voor - trachtte dan ooi gaande de uitzending hardj nekkig een link te leggen tusj sen viool spelen en bijvoorj beeld vrouwenemancipatie. Er na veel vijven en zessen kwan hij dan tot de slotsom dat he de vrouw is die kinderen baar en dat die rol niet naar de an dere partij kan worden door geschoven. Hoe dat zij, Hofstt; de is ongetwijfeld een geestij man en zo'n merkwaardig botsing van nauwelijks staande meningen levert een amusant uurtje op. Alle men zal niet zo snel nog schilderachtige kletsmeier den als Waasdorp. HERMAN HOFHUIZ De vier prinsen mogen van hun oma woensdagavond laat opblijven. Zwarte Pieten met cadeaux met op de voorgrond de buitenlandse kinderen die hier thuis willen raken. ten tonen zij niet het achterste van hun tong. Zij laten vragen open. En die corres ponderen weer met vragen, die men evenals een foto van deze kinderen aantreft op de kaart, die in alle omroepgidsen is meegeniet, dan wel in grootwinkelbedrijven verkrijg baar is. Daarop mag men de antwoorden schrijven en de kaart opzenden aan het op gegeven adres. Nog in de loop van deze maand zullen de prijswinnaars bekend wor den gemaakt. Staatssecretaris mevr. J.Kraayeveld van CRM laat Willem in een interview voor de camera weten waarom ook de overheid ach ter het goede doel staat en dat de overheid er ook een paar centen in wil steken. De kinderen op het podium uit Suriname, Chili, Portugal, Marokko, Turkije en Joegoslavië willen weten waar zij vandaan komen, daar gaat het in deze prijsvraag om. Nog belan grijker vinden zij het te weten waar zij hier bij ons terecht gekomen zijn. Negen miljoen Sinterklazen in dit land mogen en moeten hierop het antwoord weten en dit in de ko mende jaren geven. De actie is ontworpen door de nationale commissie van het Internationale Jaar van het Kind. En bestemd voor wat men noemt de tweede generatie van culturele minder heden in ons land. Kinderen uit aller heren landen dreigen hier vermalen te worden tussen twee talen en twee culturen. Overdag verkeren zij met Nederlandse kinderen, van wie zij de taal, de spelletjes en de gewoonten leren, 's Avonds in de eigen huiselijke sfeer verwijlen zij in de gewoonten en gebruiken van de eigen kring. Door het gevoelsleven van deze kinderen gaat een breuklijn lopen die voor deze opgroeiende mensen zelf of voor de maatschappij een fataal gevolg kan krijgen. Voor een voorbeeld kan men ver wijzen naar de Molukkers die eerst in ons land als vrienden toegelaten, in tweede in stantie in de Nederlanders hun vijanden be gonnen te zien, met wie zij op voet van oor log verkeerden. Om dit soort ellende te voorkomen is integratie nodig, ingroei van deze vreemdelingen in ons volk. Om dit probleem aan de wortel aan te vatten wil men kindercentra stichten, ofwel de moge lijkheden van bestaande centra verruimen. In deze centra komen niet alleen Neder landse kinderen, maar ook de kinderen van ingewekenen, die daar leidsters treffen uit hun eigen land en van hun eigen taal. Ook ontmoeten elkaar daar de Nederlandse moe ders en de uitheemse moeders. En omdat moederschap een mondiaal verschijnsel is, zal er toenadering (kunnen) ontstaan tussen al die moeders. Zodat er op de langere duur geen verschillende soorten mensen meer be staan, maar één harmonische mensensoort. Op het podium in het Zuidpleintheater wordt men dat al een beetje gewaar. Een achtergrond van oplichtende balken boven de artiesten schijnt richting te wijzen naar gebaande wegen. Maar ook laten de toneel meesters nu en dan donkere wolkjes zak ken, die zijn voorzien van fel lichtende lampjes, bij wijze van de fonkelende voor spoed die ons te weachten staat, als we kans zien meer mens te worden met al die men sen uit vreemde landen om ons heen. Wil lem Duys wil daar tussen de bedrijven door wel eens even lyrisch over doen. Uiteinde lijk is hij ook blij, dat ze hem in Frankrijk geaccepteerd hebben. Het wordt wel een latertje woensdagavond, speciaal voor de kinderen dan. De tv wil niet vóór tien uur beginnen, omdat al die kinderen eerst hun pakjes uit moeten pak ken. Daarna wordt het op zijn vroegst half twaalf. Dat moet dan maar een keer voor de kleintjes. Altijd beter dan Starsky en Hutch een dergelijk goed doel, dat gesteund wordt door al die artiesten. Temeer waar Sinter klaas zelf ook nog langs komt met Zwarte Pieten, die wel uit het land zelf lijken te ko men, zo natuurzuiver zwart als hun gezich ten glanzen. De vier prinsen mogen ook van oma opblijven. Daar moesten de moeders Beatrix en Margriet wel aan geloven. NEDERLAND 1 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Kortweg 18.55 Journaal KRO 18.59 De avonturen van Ivanhoe, tv-serie 19.25 Voor een briefkaart op de eerste rang 20.15 Sword of Justice, tv-serie 21.05 Sanford en Zoon, tv-serie NOS 21.37 Journaal KRO 21.55 Wat heet beter 22.30 Theaterprogramma NOS 23.40 Journaal NEDERLAND2 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.25 Lastechniek NOS 18.55 Journaal AVRO 18.59 Doctor Snuggles 19.05 AVRO's Toppop NOS 20.00 Journaal AVRO 20.27 Telebingo - spelen en laten spelen 21.30 De erfenis van Aphrodite, tv-serie 22.25 Televizier Magazine 23.10 AVRO Academie NOS 23.30 Journaal DUITSLAND 1 (Region, progr. NDR: 18.00 Spon 18.30 Aktual. 18.45 Kleuterprogt 18.55 Inform, progr. 19.25 Cult, ma gazine. 19.59 Progr.overz. WDF, 18.00 Amus.progr. Aansl. Lokalseitp unten links, tv-serie. 18.30 Muzika* progr. 18.45 Natuurserie. 19.15 Aktu al. 19.45 Amus.progr.) 20.00 Journ 20.15 Buddenbrooks. tv-film. 21.1? Reportage. 22.00 Amus.progr. 22.31 Journ. 23.00 Der Anklaeger (L'lmpre cateur), speelfilm. 0.40 Journ. NEDERLAND 1 NOS-NOT 10.30-11.00 Schooltelevisie 11.30-12.00 Schooltelevisie NOS 13.00-13.50 Nieuws voor do ven en slechthorenden NOS-NOT 14.00-14.30 Schooltelevisie NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND 1 10.00 Journ. en akt. 10.25 Eln Leben in Leidenschaft (Vinccent van Gogt), speelfilm. 12.20 Akt. magaz. 12.50 Persoverz. 13.00-13.10 Joarn. 16.10 Journ. 16.15 Filmreport 17.00 Kin-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2