Êeidóe (SoiMCiznt* Politieke spanning over kernwapens verscherpt V eiligheidsraad unaniem achter VS GMÏÏÏÏ® Arabische landen willen gebruik oliewapen in strijd om atoomtechniek Harde houding van CDA- kamerleden over Paralympics veroordeeld Nog 2 avonden voor doe-t-zdf geschenken. bouwmarkt^ Ook 's avonds open. Politie Noordwijk voorkomt uitzetting Crisis dreigtin scheids rechters' wereld Apothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122240 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Maandag 3 december 1979, 70e jaargang no. 21520 Frans Halsema Frans Halsema met one man show op Ned. I om 22.30 uur. Om 19.25 uur „Briefkaart" en om 20.15 uur „Het zwaard van de gerechtigheid. Mies is er weer met haar „Te- lebingo" op Ned. II om 20.27 uur. Om 21.30 uur „Aphrodi te" en om 22.25 uur Televizier met Teheran. Vrij zacht Veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag in het wes ten enige opklaringen. Vrij krachtige, aan de kust nu en dan harde zuidwestenwind. Temperatuur ongeveer 10 gra- den. Morgen zon: 8.29 - 16.31. Schev. hoogw.: 3.10 en 15.26. Laagw.: 11.10 en 23.32. Benelux-raad buigt zich over RTL-kwestie BRUSSEL (ANP) Op initiatief van WD- kamerlid Pol de Beer zal de permanente com missie van de Benelux-raad zich in juni vol gend jaar buigen over de doorgifte van radio- en televisiesignalen. Aanleiding is de interpel latie deze week in de Tweede Kamer over plannen van het bedrijf Deltakabel om via de kabeltelevisie in Nederland programma's van de Luxemburgse omroep RTL op het scherm te brengen. KWJ wijst op regels extra koopavonden UTRECHT (ANP) De KWJ. een beweging van werkende jongeren, gaat tijdens de Sinter klaas- en Kerstdrukte folders verspreiden waarin staat welke rechten het personeel pre cies heeft, dat op koopavonden werkt. Volgens de KWJ nemen de winkeliers het in deze tijd niet zo nauw met die rechten. Onderbetalende werkgevers lopen het risico dat de KWJ Sin terklaas op hen afstuurt om hen publiekelijk toe te spreken. Papegaaien gestolen ROTTERDAM (ANP) Uit de dier- gaarde Blijdorp in Rotterdam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vier pape gaaien gestolen. De inbrekers, die de deur van de Ap pelman-fazanterie" forceerden, namen een grijze-roodstaartpapegaai, een con- go-papegaai, een amazone-papegaai en een inca-kaketoe mee. De dieren zijn 3500 gulden waard. Fans etherpiraat vernielen politiewagens AMERSFOORT (ANP) Ongeveer driehon derd boze luisteraars hebben gistermiddag in Amersfoort hun woede over het oprollen van de piratenzender Paloma gekoeld op drie poli tiewagens. De etherpiraat riep zijn luisteraars te hulp toen de peilwagen van de PTT voor zijn huis stopte. In korte tijd kwamen ze mas saal opzetten. Ze hielpen zo de zendamateur te ontkomen, die korte tijd later via geleende ap paratuur weer in de lucht was. (Van onze verslaggevers) EDE/HILVERSUM/TILBURG Sinds het weekeinde is er grote po litieke spanning ontstaan over de vraag of Nederland wel of niet ak koord dient te gaan met het voor stel van de NAVO om nieuwe kernwapens te produceren en in diverse Europese landen te statio neren. Deze politiek spanning is gegroeid na uitspraken van de Partijraad van de ARP en van het partijcongres van D'66. De Partij raad van de ARP deed een ernstig beroep op de CDA-Tweede Kamer leden zich te houden aan „de letter en de geest van het CDA-pro- gram". Het Partijcongres van D'66 wees de produktie en stationering van nieuwe kernwapens zonder meer af. Daar mee wilde het congres tevens de Tweede Kamerfractie van D'66 bin den. Fractievoorzitter Jan Terlouw heeft hierover echter geen uitspraak gedaan. Volgens uitspraken van de Partijraad van de ARP staat de aanschaf van nieuwe kernwapens met het CDA- program en met eerder ingenomen standpunten op gespannen voet. Voor AR-partijvoorzitter Hans de Boer, te vens CDA-Tweede Kamerlid, is deze „intentionele" uitspraak niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Hij en zijn collega Van Houwelingen hadden al laten weten (zie voorpagina van za terdag jl.) dat de eenheid van de CDA-fractie een groot goed is, „maar niet tot elke prijs".Zij zullen zeker te gen de nieuwe kernwapens stemmen. De Partijraad wees echter een rësolu- tie van de AR-jongeren af, waarin een duidelijke afwijzing werd ge vraagd van de produktie en statione ring van nieuwe kernwapens. Hans de Boer wees de Partijraad bij dit al les wel op de gescheiden verantwoor delijkheden van Partijraad en Ka merfractie. CDA-fractieleider Lubbers beklem toonde zaterdag voor de Vara-radio dat het uiteindelijk kabinetsstand punt in deze kwestie „niet zonder ge volgen" zal blijven. „We kunnen de verantwoordelijkheid niet alleen aan de regering laten", aldus Lubbers, die niet ontkende dat over deze kwestie ernstige spanningen in de CDA- Tweede Kamerfractie heersen. VEEL KRITIEK OP AR-PARTIJRAAD (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/EDE De kans is groot, dat over de Olympische Spelen voor gehandi capten en de deelname van een Zuidafri- kaanse ploeg aan deze Spelen opnieuw po litieke problemen zullen ontstaan. Tij dens de AR-partijraad zaterdag in Ede werd de harde houding van sommige CDA-fractieleden tegenover Zuid-Afrika en tegenover de deelname van Zuidafri- kaanse gehandicapte sporters sterk bekri tiseerd. Het CDA- Tweede kamerlid Van Houwelingen, die het fractiebeleid op de partijraad verdedig de kreeg over deze „harde houding" veel kri tiek te horen, maar het kwam nog niet tot een motie van afkeuring. Wel wilde het AR-bestuur een voorstel overwegen om een aparte partij bijeenkomst te beleggen om over Zuid-Afrika te discussiëren. Op dezelfde partijraad kwam verder tot uiting, dat het vooral van de houding van de CDA- Eerste Kamerfractie zal afhangen of de motie van afkeuring tegen de houding van het kabi net en de Tweede Kamer in deze kwestie zal worden aangenomen of niet. Vermoedelijk zal de Eerste Kamerfractie van het CDA over deze motie, die vorige week werd ingediend door het liberaal Eerste Kamerlid mevrouw van So meren, verdeeld stemmen, aldus het CDA-Eer- ste Kamerlid oudminister De Gaay Fortman. De stemming zal dinsdag 11 september in de Eerste Kamer worden gehouden. Iraanse studenten dra gen op borden een in de Verenigde Staten ge maakte foto van een po litieman, die een gewon de Iraanse demonstrant tegen de grond drukt. NEW YORK De Veiligheidsraad heeft afgelopen nacht unaniem steun gegeven aan de eis van de Verenigde Staten aan Iran om de gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, onmiddellijk vrij te laten. Een resolutie van deze strekking werd evenwel nog niet ingediend. Secretaris-generaal Kurt Waldheim deelde mee dat Iran mo gelijk toch een afgevaardigde naar de Veiligheidsraad zal sturen. Deze zal evenwel uitsluitend optreden als waarnemer en niet aan de onderhandelingen deelnemen. Inmiddels lijkt de opkomst bij de volksstemming over de nieuw grondwet van Iran, danig tegen te vallen. De grondwet legt de macht, zoals bekend, blijvend in handen van religieuze leiders. De sjah is gisteren voor herstel van de operaties die hij in New York heeft ondergaan, naar een ziekenhuis in Texas ver trokken. Hij zoekt naarstig naar een nieuw gastland. De Libisch leider kolonel Kaddafi is intussen ook tot de con clusie gekomen dat het onder de huidige omstandigheden be ter is de gijzelaars in Iran, vrij te laten. Volgens hem dreigt er reëel gevaar voor een derde wereldoorlog. Tegen de giste ren door woedende studenten uitgevoerde aanval op de Amerikaanse ambassade in Tripoli, is door Washington scherp geprotesteerd. Bij het kantoor in Frankfurt van de Amerikaanse bank Morgan Guaranty Trust, die beslag heeft laten leggen op Iraanse belangen in het staalconcern Krupp, is vanmorgen een bom ontploft. Katwijkers op de vlucht KATWIJK/LEIMUIDEN Twee inwoners van Kat wijk zijn vannacht na een achtervolging op de rijks weg 44 Amsterdam-Den Haag aangehouden bij de afslag Leimuiden. De twee hadden zich verdacht opgehouden bij een machine bedrijf aan, de Ambachtsweg in Katwijk. Bij de komst van de Katwijkse politie sprongen de mannen in hun auto en verdwenen met grote snelheid. Een wilde achtervolging leid de uiteindelijk naar de rijks weg A44 richting Amsterdam. Met behulp van de Noord wijk- se politie en de Rijkspolitie van Den Haag kon het tweetal bij Leimuiden klemgereden worden. De Katwijkers kan waarschijnlijk alleen het over treden van de maximumsnel heid ten laste worden gelegd. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt alsnog gebracht GROTE BEZORGDHEID IN VERENIGDE STATEN (Van onze correspondent Dick Toet) WASHINGTON In Amerikaanse rege ringskringen bestaat grote ongerustheid over aanwijzingen, dat Arabische landen de levering van olie gebruiken om aan de tech niek voor het maken van atoomwapens te komen. Volgens Amerikaanse inlichtingen zou Libië enkele maanden geleden de leve rantie van olie aan India hebben stopgezet, omdat de Indiase regering geweigerd zou hebben nucleaire technologische kennis over te dragen. Bijna op het zelfde moment zou Irak hebben gedreigd, de prijs van olieleveranties aan Brazi lië te zullen verdubbelen, wanneer de Brazilia nen niet bereid zijn op nucleair gebied met Irak samen te werken. Brazilië betrekt ongeveer veertig procent van zijn olie uit Irak. Tot de ongerustheid draagt ook een recent arti kel van de voorzitter van de Pakistaanse com missie voor atoomenergie bij, waarin de mo slim-landen van Azië en Afrika worden opge roepen olie te gebruiken als drukmiddel, om de beschikking te krijgen over nucleaire technolo gische kennis. Pakistan zelf is, volgens Ameri kaanse bronnen, binnen een jaar in staat een atoombom te produceren. Tien jaar geleden stond buiten de westerse ge ïndustrialiseerde wereld geen enkele werkende atoomcentrale. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken werken op dit moment kerncentrales in Brazilië, Argentinië, Pakistan, India, Zuid-Ko- rea en Taiwan. Zeker zes andere landen, waar onder Iran, zullen zich op korte termijn bij dit rijtje aansluiten. Zoals bekend kan het bij de opwerking van kernenergie vrijkomende pluto nium worden gebruikt voor het maken van atoombommen. ADVERTENTIE. Ook Gamma is op 3 en 4 dec. 's-avonds geopend. Een bouwmarkt met duizenden artikelen. Daar zit altijd wel wat bij voor Sint. LEIDEN Oude Singel 246. 071-124941. NOORDWIJK De Noord wij kse politie heeft zaterdag morgen kunnen voorkomen, dat twee kamerbewoners op straat werden gezet. Vijf mannen, van wie vier uit Delft en een uit Voorhout, werden met een proces verbaal heenge zonden. De twee kamerbewoners hadden een kamer gehuurd van een pand aan de Prins Hendrikweg in Noordwijk. De eigenaresse van de woning wil het pand verkopen; vanwege de opbrengst uiteraard liever zonder onderhuurders. De twee kamerbewoners wilden hun woonruimte echter niet zonder meer verlaten. Van daar dat de eigenaresse zich had gewend tot een aantal potige kerels, die zaterdagmorgen rond elf uur krachtdadig voor de uit zetting zouden zorgen. Tijdig ingrijpen van de politie voorkwam een en ander. ZEIST Er drei gen twee „slacht offers" te vallen na de blunder die scheidsrechter Jan Keizer zater dag maakte bij AZ-Twente. Hijzelf en de voorzitter van de scheids- rechterscommis- sie, Leo van der Kroft. Vanavond valt de beslissing of en op welke wijze Jan Keizer, die de week tevo ren ook al blunderde bij FeyenoordUtrecht, zal worden „gestraft". Waarschijnlijk zal hij enige wed strijden op non-actief worden gesteld. Dan zal ook worden gesproken over de positie van Van der Kroft. Er is kritiek, met name van de heren Stou- thandel, Eeden en Van Leeuwen - drie van de vier leden van de scheidsrechterscommissie - die v^L Kroft te eigenmachtig optreden verwijten. Zonder de portefeuillekwestie te willen stellen, zullen deze drie wel erop wijzen dat ook zij gekend willen wor den in beslissingen. Dries van Leeuwen heeft veertien dagen geleden, op de laatste vergadering, al te kennen gegeven volgend seizoen geen lid van de scheidsrechters commissie meer te willen zijn. Trainer Hollink (FC Twente): „Veel scheidsrechters plaatsen zich op een voetstuk" ENSCHEDE De radicaal loutieve waarneming van Jan Keizer wordt natuurlijk vooral in Twente zeer hoog opgenomen. Temeer omdat hij het advies van grensrechter Biemans, die wel buitenspel had ge constateerd, naast zich neerlegde. Ton van Dalen, commercieel directeur van FC Twente: ,,Door dat gedoe hebben we twee gele kaarten opge lopen en de wedstrijd verloren. Alleen omdat Keizer te eigengereid is om zich te laten corrigeren. Dan mag je dankjewel zeggen want in Nederland mag je je niet hardop over deze zaken uitlaten. Je moet zeggen dat je de indruk hebt dat je enigszins te kort bent gedaan. Hoeveel fouten moet een scheidsrechter maken om ter verantwoording te worden geroepen?" Trainer Hennie Hollink: Wedstrijden moeten door de spelers worden beslist en niet door de scheidsrechter. Ik vraag me af of mijn ploeg aan de hand van de tv- beelden niet alsnog recht kan worden gedaan. Als Stafleu wordt geschorst dan moet het ook mogelijk zijn dat wij in het gelijk worden gesteld." Stafleu zou geschorst zijn op een rapport van de waarnemer. Het is interessant te vernemen wat de waarnemer bij AZ- Twente in zijn rapport schrijft. Hollink: „De scheids rechters moeten eens aan de hand van de spelregels gaan fluiten en zichzelf ondergeschikt maken. Velen plaatsen zichzelf op een voetstuk. Vijf minuten in een ijskast Deze zonderlinge figuur is John Geiles uit Lake Placid, wiens familie elk jaar op het meer gaat waterskiën vlak voor het dichtvriest. John, zijn broer en een vriend trokken de waterski's aan en waagden zich vijf minuten op het water. De temperatuur was twintig graden onder nul en het water zelfs 39 onder nul. In die ijskast worden over twee maanden de Olympische Winterspelen gehouden. Maar dan ligt er een dikke ijskorst op het meer en heeft John Geiles niet zijn ski's aan maar zit hij waarschijnlijk met geiteharen sokken en een bontmuts op voor de kachel. HCKZ-HGC op zaterdag DEN HAAG De onbetwiste topper in de hoofdklas se hockey tussen Klein Zwitserland en HGC zal op za terdag 8 december worden gespeeld. Deze wedstrijd had, als de partij niet was afgelast, al eerder gespeeld moeten worden. De bond bepaalde toen dat Klein Zwitserland op 8 december thuis tegen Laren moest aantreden en een dag later uit tegen HGC. Een maatregel waar Klein Zwitserland uiteraard bezwaar tegen aantekende. Daarom heeft de bond nu besloten dat KZ aanstaande zaterdag tegen HGC speelt en zondag tegen MEP. HGC blijkt daar echter geen vrede mee te hebben. „We hebbeh dat pas afgelopen vrijdag vernomen", ai- dus de trainer van de Gazellen, Ton van Gils. „We hebben dan een dag minder de gelegenheid om op natuurgras te trainen. Bovgndien is de ambiance op een zaterdag natuurlijk veel minder. Dat zal wel aan de publieke belangstelling te merken zijn. En boven dien waarschijnlijk geen radio en televisie. We zijn nog wel met de zaak bezig, maar of dat wat zal uithalen, is de vraag".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1