Hollands kwaliteitsimago kan nog verbeterd worden GROENTE FRfHT BL EMEIM B#LLEI\I kraanmachinisten en leerling-kraanmachinisten Van Marwijk Kraanverhuur Vrouw dood door val vari dak Bijval SPD verwacht voor kernwapens SCP COMPUTER- PROGRAMMEUR(SE) Adverteer mee Rentabiliteit negatief RODE KAART VOOR RAUWE TULPEN - land en tuinbouw LEIDSE COURANT MAANDAG 3 DECEMBER 1979 PAGINA 11 de KCB-VOORZITTER HOOYMAN: ZOETERMEER „Elke dag wordt op de Nederlandse veilingen circa 10.000.000 kg produkt aangevoerd, ver deeld over 45 tot 50 produktsoorten. Al deze produkten worden vóór het veilen ingedeeld in de verschillende kwaliteiten en sorteringen. Met dit omvangrijke werk zijn op de veilin gen enkele honderden keurmeesters belast. Tesamen met een honderdtal KCB-controleurs worden deze keu ringswerkzaamheden uitgevoerd." Dit heeft ir. C. J. J. Hooyman, KCB-direc- teur, vorig week gezegd tijdens de jaarvergadering van dit bureau in het Zoetermeerse City-Hotel. Zo'n voordracht ziet er al snel als een somber geheel uit. Niemand verwacht echter een hoera-inleiding van de heer Hooyman. Het gaat er om de „fouten" naar voren te brengen, ten einde het kwaliteitsimago van het Nederlandse produkt nog verder op te voeren. Aan de belangrijkste produkten besteedde de heer Hooyman extra aandacht. Tomaten In kwalitatief opzicht is er zelden zo'n goed tomatenseizoen geweest als in 1979. Er moeten echter een tweetal kantteke ningen gemaakt worden. Ten eerste bij het gebruik van Kethrel en ten tweede bij de problemen rond de kleinverpak- king. Bij goede toepassing van Ethrel be hoeft de kwaliteit geen gevaar te lopen. Het is niet juist dat alle kwaliteitsproble men terug te voeren zijn op het gebruik van Ethrel. Toch zit er zeker een kern van waarheid in de negatieve beoorde ling van Ethrel door de handel. Zo kan het kunstmatige rijpingsproces bij nog onvolgroeide tomaten nrmmer een hoog waardig kwaliteitsprodukt opleveren. Vooral bij de niet volledig uitgegroeide C- en CC-tomaten kan men problemen verwachten, zeker bij een onoordeelkun dige toepassing. In dat geval verkrijgt men kroonloze vruchten met een doffe, vale kleur. In het najaar bij lage tempe raturen constateert men zelfs vruchten in de kleine sorteringen die buiten rood kleuren doch inwendig groen blijven. Deze zijn zelfs ongeschikt voor consump tie. Er is alle aanleiding om de toepas sing van Ethrel kritisch te blijven bege leiden. Rode blok Over de kleinverpakking. In het verle den is reeds gebleken dat in het bijzon der tomaten uit het rode blok al gevolg van het kleinverpakkingsproces zodanig worden beschadigd, dat de houdbaarheid en het uitstalleven zeer worden inge perkt. Dit is de reden, waarom het KCB het kleinverpakken uit het rode blok heeft verboden. Uit een nadere inventa risatie is gebleken, dat ook de lichter ge kleurde tomaten de mechanische hande ling van het kleinverpakken slecht ver dragen. Vooral grote valhoogten en on voldoende gereinigde machines veroor zaken kwaliteitsproblemen, die pas in la tere handelsstadia zichtbaar worden. Er is nader overleg nodig tussen het KCB en de verpakkers over de aanpassing van de apparatuur. De keuring van vleestomaten is veel arbeidsintensiever dan die van gewone tomaten. Wat betreft kwaliteit en pre sentatie zijn wij wel op de goede weg. De kwaliteitsgebreken hebben in hoofdzaak betrekking op butsplekken, steelbescha- diging, zachte vruchten en scheurtjes. Vooral sterscheurtjes rond de steel bij bepaalde nieuwe rassen doen afbreuk aan de kwaliteit. Ook zijn sommige ras sen gevoelig voor groenkragen. Kropsla De laatste jaren is de glassla in het alge meen van voortreffelijke kwaliteit. De huidige rassen hebben echter een min der gesloten krop. Indien deze te jeugdig worden geoogst, bijvoorbeeld bij een hoog prijsniveau, dan is er van een krop- vorming in het geheel geen sprake meer. Daar verschillende rassen tamelijk dik- bladig zijn, voldoen zij snel aan het mini mumgewicht voor klassen I van 110 gram of 120 gram. Het is echter de vraag of men dan nog wel kan spreken van sla van klasse I. De lichte glassla wordt verpakt in een heden van 15 of 30 stuks en de overige sla in eenheden van 12 of 24 stuks. Over weging verdient om de zware glassla, bijvoorbeeld van boven 23 kg per hon derd stuks, in eenheden van 20 stuks te verpakken. Hierdoor voorkomt men be schadigingen, terwijl de zware sla in de markt beter herkenbaar wordt. Komkommers In de zomerperiode is de houdbaarheid teleurstellend. De periode tussen tuin en tafel moet daarom zo kort mogelijk ge houden worden. De veilingen zouden bijvoorbeeld iedere dag tot een uur of één 's middags nalevering moeten toe staan, teneinde een zo vers mogelijk pro dukt af te leveren. Ook zouden de aan voerders voor de weekeinde-bewaring (levering op vrijdagmiddag of op zater dag) nooit meer komkommers mogen brengen dan men voor de vrijdagveiling heeft geleverd. Verder moet worden vastgesteld, dat de weekeinde-bewaring een noodzakelijk kwaad is. Het is zeker geen oplossing, ook niet de gekoelde op slag, voor de houdbaarheidsproblematiek bij komkommers. Op maandagmorgen, bij aflevering van de handel, is daarom niet te ontkomen aan een systematische nacontrole. De veilingen zullen zich hierop meer moeten gaan instellen. Uit wassen bij de weekeinde-bewaring moe ten worden tegengegaan. Telers die op donderdag komkommers oogsten en vrij dagmiddag voor de weekeinde-bewaring leveren!. Andere produkten Bij aubergines dient men er voor te zor gen dat geen overrijpe (licht gekleurde) vruchten worden meeverpakt. Bij papri ka zou een glad breukval van de steel zowel de houdbaarheid als de presentatie ten goede komen. Knippen of snijden! In het komende seizoen zullen gerafelde stelen niet meer mogen voorkomen. Het blijkt niet eenvoudig te zijn een ijsberg sla te telen die met de Amerikaanse kan wedijveren. Ook de Nederlandse Chine se kool is nogal afwijkend van het gang bare type. De rettichteelt verloopt evenmin probleemloos. Men dient te streven naar rassen die een uniform pro dukt leveren qua lengte en dikte van de wortel. Ook het blad is als indicatie voor de versheid van belang. Broccoli heeft zeker kansen in de markt. Nog onopge lost is de vraag of voor dit produkt een grootte-sortering moet worden inge voerd. Knolvenkel zal moeten concur reren met het Zuideuropese produkt, dat in het algemeen van zeer goede kwaliteit is. Dat kan nog niet gezegd worden van de Nederlandse knolvenkel wegens te kleine knollen, schot en andere gebre ken. Met een aangepast ressenasortiment zal het ongetwijfeld beter gaan. EX-VRIEND AANGEHOUDEN DORDRECHT (ANP) De politie van Dordrecht heeft zaterdag een 20-jarige man aangehouden die ervan wordt beschuldigd de dood van zijn 27-jarige ex-vrien din Soeratmi Abbink te heb ben veroorzaakt. Dé vrouw heeft viijdag een dodelijke val van zeven meter gemaakt toen zij van een dak goot sprong of viel, nadat zij door de jongeman verschillen de keren met een mes was ge stoken. Hij had (op de zoldere tage van zijn woning) eerst ge probeerd de relatie tussen hen te herstellen. De man kon za terdag worden aangehouden toen hij, volkomen overstuur, op een drukke verkeersweg probeerde zich voor een auto te werpen. HELMUTH SCHMIDT: „SOCIAAL-DEMOCRATEN ZUN REALISTEN" BONN (AP) Bondskanselier Helmuth Schmidt van West-Duitsland heeft gisteren voorspeld dat zijn sociaal-de mocratische partij (SPD) op de volgende week te houden partijconferentie zal instemmen met het Navo-plan om nieuwe kernwapens te bouwen en te installeren. „Ik neem aan dat de gedelegeerden politiek-ervaren mensen zijn, waarmee ik bedoel dat zij realist zijn", aldus Schmidt, die eraan toevoegde: De onafhankelijkheid van West-Duitsland hangt af van het lidmaatschap van de Navo en vooral van onze gemeenschappelijke solidariteit met de Verenigde Staten". De ministers van buitenlandse zaken van de Navo-landen ko men op 12 december in Brussel bijeen om over de vervaardiging en plaatsing van 572 nieuwe kernwapens in West-Europa te be- De Belgische minister van buitenlandse zaken Jose Demaret heeft zaterdag verklaard dat „de regering nog geen enkele be slissing had genomen" over het Navo-voorstel om 48 van deze kruisraketten in Begië te plaatsen. Oorlogs- speelgoed in Zweden verboden STOCKHOLM De verkoop van oorlogsspeelgoed is met ingang van 1 december in Zweden bij de wet verboden. Uitgezonderd zijn slechts na bootsingen, die betrekking hebben op de tijd van vóór de Eerste Wereldoorlog. MARKTEN 9.00-14.25; (gulden per stuk); schapen 155-190. lammeren 155-210. Overzicht; (resp. handel en prijzen): slachtrunderen re- Schapen en lammeren redelijk matig stabiel. Wegens snelle uitbreiding van ons kranenpark hebben wij weer plaats voor enkele Met een vol-hydraulische autokraan of ruw-terrein- kraan worden werkzaamheden uitgevoerd in de nieuw bouw van woningen en utiliteitsbouw, alsmede het hij sen van boten, machines enz. Wij verlangen van diegenen die interesse hebben in deze functie, dat zij in het bezit zijn van een grootrijbe wijs. Belangstellenden worden verzocht telefonisch een afspraak te maken met de heer M. van Marwijk. Produktieweg 36, 2382 PC Zoeterwoude, tel. 071-899344. International School Computer Programmers RIJKSERKENDE DIPLOMA'S twee-jarige Avondopleiding te Leiden Vooropleiding: Mavo-4, Havo, MBO, HBO, VWO. Naam:,,,,,,Opl.: Adres:Tel.: Postcode:Woonpl.: ~w Het tomatenseizoen 1979 behoort zeer bin nenkort tot het verleden. Evenals bij de stookteelten, zijn de resultaten bij de na- teelten nu niet direkt overweldigend te noemen. Eén dezer dagen heeft het Land bouw Economisch Instituut een beknopt overzicht gegeven van de bedrijfsresulta ten van de glasgroenten over vorig jaar. Hieruit bleek duidelijk, dat de rentabiliteit van de glasgroenteteelt in 1978 negatief is geweest. In procenten van de kosten komt men voör heel Nederland op -19 uit. Dit heeft tot gevolg gehad, dat de meeste ver warmde groentebedrijven een gezinsbes teding hadden, die aanmerkelijk boven het totaalinkomen uitging, met als gevolg interen van het bedrijf. In het Zuidhol lands glasdistrict lag de situatie iets gun stiger. Ook hier was er echter sprake van een negatief ondernemersoverschot, maar er was hier nog sprake van een geringe besparing. Uit deze gegevens mag men toch wel concluderen, dat het met veel glastuinbouwbedrijven de verkeerde kant opgaat. Over 1979 mogen eerder slechtere dan betere resultaten verwacht worden. Zoals reeds gezegd, de resultaten bij de stookteelten van tomaten en" komkom mers zijn teleurstellend geweest. Daar naast zijn de kosten in 1979 verder geste gen. Er mag zonder meer aangenomen worden, dat de kosten in 1980 nog verder zullen stijgen. Rekord-opbrengsten zijn er daarom in 1980 nodig om een verdere uit holling van de bedrijven te voorkomen. Dit is een ontwikkeling, die deze dynami sche bedrijfstak niet verdient. Komkommers Het komkommerseizoen wordt binnen korte tijd afgesloten. Het aanbod op de veilingen is van weinig betekenis meer. De compenserende heffing op Griekse komkommers kon een prijsverval voorko men. Met ingang van 27 november is deze heffing echter vervallen en heeft Grie kenland het sein op groen gekregen. Eind vorige week werd er gemiddeld 1,40 per stuk betaald. Het restant van het aanbod zal waarschijnlijk tegen lagere prijzen verkocht worden. Ook Nederland zal het spoedig moeten hebben van de import- komkommers. Produkten van eigen bodem. Op de sla-markt waren er geen spectacu laire ontwikkelingen te bespeuren. De markt veranderde nagenoeg niet. Er werd een gemiddelde prijs van 25 cent per krop betaald. Deze prijs ligt nagenoeg gelijk met de kostprijs. Er is maar weinig voor nodig, als het op een aantal bedrijven al zo niet is, of er moet geld op toegelegd wor den. Uit het markt-info van het Produkt- schap blijkt, dat het aanbod van Belgische en Franse sla op de Westduitse markt nog groeiende is. Het Hollandse aanbod van sla op de veilingen blijft gelijk of neemt nog verder toe. Er zal daarom voor de ko mende week rekening gehouden moeten worden met lagere prijzen. Overige gewassen De groene paprika's deden het in de afge lopen week uitstekend. Het aanbod is ech ter nog maar zeer gering. Degenen die aan de veiling kwamen, gingen met een gemiddelde prijs van 5,80 per kilo naar huis. Voor de rode paprika's werd er min der betaald, de prijs daalde en kwam op gemiddeld 3,50 per kilo. Voor rood wor den er hogere prijzen verwacht. Voor rode kool werd er op veiling Westland- Zuid op donderdag 29 november 20 cent per kilo betaald. Op veiling Westland- Zuid passeerden er op dezelfde dag prin- sessebonen de klok voor 5,35 per kilo. Er worden ook dagelijks prinsessebonen ingevoerd uit Egypte tegen een groothan- delsprijs van 2,60 per kilo. Andijvie is flink in prijs opgelopen, nl. naar 1,30 per kilo. Prei noteerde een prijs van 75 cent per kilo, koud weer kan de vraag sti muleren. Bij zacht weer kan de prijs wat lager uitvallen. Voor ijsbergsla lag de ge middelde prijs op 1,66 per stuk. Deze prijs lijkt ook voor de komende week een haalbare zaak. BLOEMENINVOER UIT ISRAEL VERSTOORT DE MARKT De besturen van de Nederlandse bloe menveilingen en dan met name de veilin gorganisatie VBN, hebben afgelopen week zich zorgen gemaakt over de slechte kwa liteit van de uit Israël ingevoerde bloe men, bijzonder van de trosanjers, waarvan de handel aan de bloemenveilingen hin der en nadeel ondervindt. Deze aangelegenheid «was aanleiding om contact op te nemen met de organisaties in Israël, waarbij niet alleen is aangedron gen op verbetering van de kwaliteit maar ook op handhaving van de gestelde im portbeperkingen. Vooral in de laatste da gen van afgelopen week ging het fout. Het gevolg van dat alles was een prijsinzin- king waarin ook .de Nederlandse bloemen soms meedeelden. Aan de organisaties in Israël is dan ook gevraagd, om voor de to tale export naar Nederland zich te houden aan het gestelde richtprijzensysteem. Het resultaat is dat met ingang van deze week door Israël de export met 30 procent wordt ingekrompen. In het laatst van vo rige week daalde in Israël de temperatuur aanzienlijk, hetgeen nu ongetwijfeld een goede invloed zal hebben op de kwaliteit van de ingevoerde bloemen, bijzonder van trosanjers. Deze bestaat nu vooral uit tro sanjers, gladiolen, rozen, gypsophila, lia- tris en uiteraard de statice. Ondanks dat alles vielen de prijzen voor de Nederlandse bloemen aan de CCWS afgelopen week niet tegen, hoewel de aanvoer vrij groot was en groter dan vorig jaar. De totale aanvoer aan de CCWS bedroeg nu 25.795.720 bos of stuks met een op brengst van 13.642.545,99 tegen 24.706.481 bos of stuks in dezelfde week van het vorig jaar en opbrengst van f 11.735.795,73. Dus rond een miljoen bos of stuks minder leverde toch ongeveer twee miljoen gul den méér op en dat is nog niet zo slecht. Vooral de jaarrondchrysanten en de rozen namen afgelopen week een belangrijke plaats in. Ook de Nederlandse trosanjers mochten er zijn, al lag de prijs iets lager dan vorig jaar. De potplanten mochten er eveneens zijn, nu 770.027 stuks en op brengst van 1.621.280,75 tegenover de 639.569 en opbrengst van 1.1274,15 vorig jaar. Het waren vooral de poinsettia die belangstelling trokken en door het bemid delingsbureau veel werden verhandeld. Het veilen van de potplanten via de klok kwam er soms wat door in het gedrang. Wat gemiddelde prijzen met tussen haak jes die van vorig jaar zijn: Amerikaanse anjers 38 (35) trosanjers 33 (36) anthurium 1,35 (1,44) snijgroen 15 (21) troschrysanten jaarrond 53 (47) idem geplozen 69 (74) freesia 28 (23) gerbera 72 (68) irissen 35 (31) leliekelken 49 (73) lelietakken 55 (49) cymbidium groot 89 (1,12) idem klein 17 (22) grote rozen 54 (55) klein 38 (35) sonia 46 (51) belinda 40 (34) red garnette 25 (25). Voor de importanjers waarvan er ruim 17.000 werden aangevoerd, liepen de prij zen van 29 tot 37, bijna 500.000 trosanjers van 21 tot 35, importrozen groot 38 tot 68, idem klein 36 tot 61 en ruim 52.000 statice van 53 tot 77. Overigens is in het alge meen de gang van zaken vrij onzeker, sterk afhankelijk ook van de weersom standigheden. Anderzijds kan worden ge steld dat de naderende feestdagen de gun stige schaduwen al vooruit werpen, maar die kunnen zich iedere dag weer wijzigen. In elk geval wordt deze week een flink bloemenaanbod aan de CCWS verwacht, zowel wat de snijbloemen als potplanten betreft. Het totale veilingomzetcijfer loopt nog steeds uit op dat van vorig jaar. Zo langzamerhand komen ook bolbloe- men het sortiment aanvullen, al is dit be perkter dan de hyacinten, tulpen en nar cissen in de bollenstreek. De snijtulp is in opspraak. En niet zo'n klein beetje! Oorzaak: vele broeiers oog sten de rode Apeldoorn veel te onrijp en het gevolg is dat de consument er alleen maar ellende van beleeft. Tal van klach ten uit binnen- en buitenland zijn van deze handelwijze het gevolg geweest. In het bollenvak heeft men links en rechts de alarmklok geluid. De afzet van tulpen bloemen staat op het spel - niet meer maar ook niet minder! Versterkt Het effekt wordt nog versterkt door het feit dat er in toenemende mate zgn. ijstul- pen worden aangeboden. Dat zijn tulpen die worden getrokken uit bollen die meer dan een jaar in de cellen zijn geremd, dan in september of oktober worden geplant en vervolgens binnen vier weken in bloei komen. Slechts enkele kwekers hebben daar redelijk goed de vingers achter, want deze preparatie luistert heel nauw. Sinds enkele jaren is de Coöp. Nederlandse Bloembollencentrale te Bovenkarspel be zig met een ander en goedkoper prepara tiesysteem, waarbij men de bollen droog - en niet in kisten met aarde - prepareert In de mening dat het nu helemaal geen kunst meer is, hebben meerdere handela ren en broeiers zich op dat terrein bege ven. Resultaat: stroppen van heb-ik-jou- daar en een kwaliteit om op te schieten. Niettemin zijn die slechte tulpenbloemen op de veilingen terecht gekomen en heb ben nog een baas gevonden ook. De .juf frouw" die deze tulpen heeft gekocht, zal dat niet voor een tweede keer doen. Want de consument is gauw geneigd alle tulpen over één kam te scheren. Uitdiepen Het is duidelijk dat het onderzoek op het terrein van de ijstulpen op korte termijn moet worden uitgediept en dat aan de be unhazerij op dit gebied snel een einde moet komen. Het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse heeft des tijds achter de ijstulpenproeven een punt gezet, omdat men van mening was dat er voor de broeierij te weinig mogelijkheden in zaten. Nu blijkt dat er in oktober en no vember voor tulpenbloemen toch wel een markt is - als moet het aanbod natuurlijk niet worden overdreven! - zou er wellicht aanleiding zijn dit onderzoek toch weer op te pakken. De praktijk lijkt momenteel grote behoefte te hebben aan adviezen waar men houvast aan heeft. Pnj: zen Het aanbod van bloeiende tulpen in het najaar neemt vrij belangrijke vormen aan. In Aalsmeer werden er in oktober bijna 250.000 stuks geveild. Het ging hier niet alleen om ijstulpen, maar ook om bloemen die waren getrokken uit bollen die in Zuid-Frankrijk waren geteeld. Als gevolg van klimatologische omstandigheden ster ven ze ginds vroeger af en zijn dus ook eerder klaar met de bloemaanleg. Deze bollen kunnen in Holland vroeger bloeien dan de exemplaren die hier geproduceerd worden. CNB wil nu met een andere en goedkopere preparatiemethode het ant woord vinden op de elders geteelde tul penbollen. De gemiddelde prijs van tul penbloemen was in oktober in Aalsmeer f 0,40 per stuk. Het aantal stuks dat in no vember voor de klokken is gereden, zal natuurlijk groter zijn dan in oktober en wellicht komt er ook wel een hogere ge middelde prijs uit de bus. Nog meer klachten De slechte kwaliteit van diverse partijen ijstulpen vormt trouwens niet de enige bron van klachten. Zoals al eerder gezegd doen de veel te rauw geoogste partijen Apeldoorn daar nog eens een schepje bo venop. Dat onrijp trekken is volledig uit de hand gelopen. De vergroende Apel doorn is bezig de halve tulpenbloemen markt te verzieken. Daar komt nog bij dat de tulp al lang niet meer winterbloem nummer één is. Israël en andere landen zorgen er wel voor dat er ook in de don kere wintermaanden volop andere bloe men zijn. De Verenigde Bloemenveilingen Neder land gaan er wat aan doen. Er is nu een begeleidingscommissie gevormd die han delend gaat optreden. In deze commissie hebben zitting de vol gende heren: Elstgeest (bloemenveiling Roelofarendsveen), Van 't Riet en Straa thof die de VBA in Aalsmeer vertegen woordigen. Kromhout en Uitenboogaard die namens de veiling Flora uit Rijnsburg zullen optreden, terwijl de heer Stolze dat zal doen namens de CCWS in Honselers- dijk. Ondankbare taak Deze heren wacht een ondankbare taak. Onder voorzitterschap van ing. J. Bree- baart van de VNB zullen zij regelmatig de aangevoerde partijen tulpen op de veilin gen onder de loupe nemen. De aanvoer ders die te rauw hebben geoogst, zullen aanvankelijk in alle redelijkheid nog eerst een- of tweemaal een waarschuwing krij gen. Heeft het geven van de „gele kaart" geen succes, dan volgt onverbiddelijk de rode prent. Dat zal tot gevolg hebben dat de te onrijpe partijen uit de veiling wor den genomen en in de container worden gedeponeerd. Met andere woorden: die worden vernietigd en de aanvoerder krijgt daar geen cent voor uitbetaald. Een harde maatregel, maar men zal niet an ders kunnen. De zaak is in feite al te ver afgegleden. De genoemde commissie treedt zelf niet handelend op en gaat ook niet op de stoel van het veilingbestuur zitten. Men signa leert alleen de ondeugdelijke partijen en geeft die door aan het veilingbestuur. Men zou kunnen zeggen: de commissie veroor deelt, maar het veilingbestuur moet als de beul optreden en het vonnis ten uitvoer leggen. Of het veilingbestuur hiertoe het recht heeft? Dat is inderdaad het geval. De sta tuten bieden de mogelijkheid om niet deugdelijke kwaliteit te weigeren c.q. te vernietigen. Ing. Breebaart heeft al laten weten dat het niet bij het keren van tulpen alléén zal blijven. Straks volgen ook de irissen, de freesia's, de lelies, de narcissen, enz. Maar alles tegelijk aanpakken wil men ook niet. Men zal trouwens de handen vol hebben aan de tulpen. Al heeft men de hoop dat het kwaad in korte tijd uitge roeid zal zijn. Dank zij de harde maatrege len

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 11