VVD-werkgroep wil voor 2000 zes kerncentrales Pauselijk mis in bizarre entourage SÏÏ &üdM<Somwnt Binnen drie maanden nieuwe EEG-top VARA zet vaart achter oplossing problemen Desnoods volstaan met tijdelijke oplossing afvalprobleem Demonstratie rechtse jeugd bij proces Bruins Onzekerheid over renteaftrek - BINNENLAND/BUITENLAND leidse courant zaterdag 1 december 1979 pagina 7 (Van parlementaire redactie) DEN BOSCH Het VVD-Eerste-Ka- merlid dr. G. Zoutendijk, vindt dat al in 1984 moet worden begonnen met de bouw van drie kerncentrales van ieder 1000 Megawatt, zodat die in 1992 in bedrijf kunnen worden ge nomen. De toepassing van kernener gie moet volgens hem voor ons land aanvaardbaar zijn, wanneer voor het probleem van het radio-actieve afval een bevredigende, eventueel tijdelij ke oplossing kan worden gevonden. Hij zei dit vanochtend op het ener giecongres van de VVD, dat vandaag in Den Bosch wordt gehouden en waar de discussie gaat om het al of niet uitbreiden van de kernenergie in ons land. In de maatschappelijke discussie zal de VVD een positief standpunt innemen tegenover de toepassing van kernener gie, zodat de regering, aldus Zouten dijk, naar verwachting in 1982 een po sitieve beslissing kan nemen. Daarna zal meteen moeten worden begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de drie kerncentrales. Deze procedure maakt het volgens Zoutendijk mogelijk om over vier of vijf jaar nogmaals na te gaan of er re den is om tot verder uitstel van de bouw te besluiten. Circa vijf jaar later zou dan wederom met de bouw van nog een drie Zoutendijk vindt ook dat er zo snel mo gelijk moet worden gestart met de bouw van een kolencentrale van 600 MW, om zodoende de kennis van de kolentechnologie bij de Nederlandse in dustrie te behouden. Ook moet er vol gens hem iedere vijf jaar weer opnieuw worden nagegaan of er reden is om de steenkoolmijnen in Nederland te her openen. (Van een onzer verslaggevers) HAGEN Naar schatting 15 (meest jonge) demon stranten hebben gisteren pamfletten uitgedeeld voor het gerechtsgebouw in Ha gen. Zij protesteerden tegen het proces Siert Bruins. De politie heeft de groep gear resteerd, omdat de demon stratie niet tevoren was aan gekondigd. Wie precies de organisatie van de actie in handen heeft gehad, is niet bekend. De politie spreekt van „politiek uiterst rechts getinte" personen. Tijdens de zitting gisteren kon de uit Zuid-Afrika overgeko men getuige Jantje Wieringa- Dijkema (60) zich maar weinig herinneren van de laatste oor logsdagen. Jantje Wieringa- Dijkema herkende tijdens het proces noch Bruins en Neu- hauser, noch Herman Borde aux en Erwin Risch, die tij dens de oorlog in Delfzijl het commando bij de Duitsers voerden. Bordeaux en Risch werden gisteren ook verhoord, maar ook dat verhoor leverde geen nieuwe aanknopingspun ten op. Raad verkeersveiligheid nu permanente status DEN HAAG De in 1977 ingestelde voorlopige Raad voor de Verkeersveiligheid krijgt een permanente taak als advie sorgaan over de hoofdlijnen van het beleid ten aanzien van de verkeersveiligheid in ons land. De huidige voorzitter mr. Pieter van Vollenhoven zal ook in de vaste Raad die taak blijven vervullen. De ministerraad is daar op voorstel van minister Tuijnman van Verkeer en Waterstaat gisteren mee akkoord gegagn. Het kabi net vindt het gewenst dat naast de bestaande politieke en ambte lijke instanties een lichaam staat dat onafhankelijk opereert van politieke, institutionele en zakelijke belangen. GEEN OPLOSSING RHODESIE-GESPREK (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN De twaalfde week van de Rhodesië-conferentie is voorbijgegaan zonder dat gisteren het verwachte einde bereikt werd. Lord Carrington heeft gisteravond gepraat met de leiders van het Patriottisch Front, die weigerden de Britse voorstellen betreffende een wapenstilstand in Zim- babwe-Rhodesië zondermeer te aanvaarden. Nkomo en Mugabe blijven aandringen op wijzigingen in de sa menstelling van de Gemenebest-troepen, die in Zimbabwe-Rho- desië de orde zullen handhaven tijdens het bestand. Bovendien moeten de guerrillero's van het Patriottisch Front op dezelfde voet behandeld worden als de strijdkrachten van Salisbury. Accupunctuur wellicht toch betaald door ziekenfonds UTRECHT De adviescommissie beroepszaken van de zie kenfondsraad is van mening veranderd over de vraag of ac cupunctuur al dan niet tQt het ziekenfondspakket mag wor den teogelaten. De ziekenfondsraad vindt dat dat wel moet gebeuren, ter wel men er in die kring aanvankelijk tegen was. De ziekenfondsen hebben de ommezwaai „onbegrijpe lijk genoemd". Een en ander bleek gisteren tijdens een zitting van de centrale raad van beroep, over de weigering van het Rotterdamse zie kenfonds om een met accupunctuur behandelde Rotterdammer zijn kosten te vergoeden. Zijn huisarts en twee specialisten had den hem tot een dergelijke behandeling aangezet. De centrale raad doet over zes weken uitspraak. Casino's moeten schuld aflossen AMSTERDAM Het beroep dat de Nationale Stichting Ca sinospelen had ingesteld tegen de naheffingen kansspelbe lasting voor het Zandvoortse casino, is door de belastingka mer van het Amsterdamse gerechtshof verworpen. De belas tingschuld, die inmiddels is opgelopen tot 340 miljoen en elke maand met 15 miljoen toeneeemt, zal normaal afgelost moeten worden. Het hof heeft zich op het standpunt gesteld dat nooit is gebleken dat de wet niet op casino's van toepassing zou zijn en vindt bo vendien niet dat de naheffingen een daad zijn van onbehoorlijk bestuur, zoals de stichting had gesuggereerd. AMERIKA: EINDE AAN BANDEN MET CHILI WASHINGTON (UPI) De VS hebben gisteren aangekon digd vrijwel alle banden met Chili te zullen verbreken. De diplomatieke, economische en militaire contacten worden tot tot een minimum beperkt als protest tegen het optreden van de regering na de moord drie jaar geleden in Washing ton op de Chileens diplomaat Orlando Letelier. De drie Chileense officieren die tijdens een Amerikaans proces voor de moord verantwoordelijk zijn gesteld, zijn door Chili niet uitgeleverd. Deze houding van de Chileense regering is voor president Carter aanleiding geweest tot vergeldingsmaatregelen, aldus een woordvoeder van het Witte Huis. Paus Jonhannes Paulus II tijdens zijn afscheidsmis gistermiddag in Turkije Driedaags bezoek aan Turkije beëindigd (Van onze correspondenten Piet Tummers) EFESE - Tot besluit van zijn 3-daagse reis naar Turkije heeft Paus Johannes Paulus II gistermiddag een mis in de open lucht opgedragen naast de kapel, die gebouwd is op de fundamenten van het huis, waarin Maria zou hebben gewoond na Jezus' dood. De apostel Johannes, die klein-Azië had uitgeko zen als werkgebied om er de leer van Jezus te prediken, zou Maria naar het platte land in de buurt van de des tijds belangrijke havenstad Efese hebben gebracht, waar ze veilig was voor de vervol gingen die in Jeruzalem uit braken na de terechtstelling van haar zoon. De preciese plaats is bekend uit een visi oen dat de Duitse klooster zuster Catharina Emmerich in 1891 zou hebben gehad. De mis in dit gebied, waar zul ke belangrijke wortels van het christendom liggen, vond plaats in een bizarre entoura ge. De plek ligt in een heuve- lactig bos, waar het wemelde van Islamitische militairen met de machine-geweren in de aanslag. Tijdens het Credo weerklonken enkele waar schuwingsschoten. Voor het eerst was er nu ook een dui zendtal belangstellende bur gers aanwezig, van allerlei na tionaliteit en religie, waaron der de Rooms-Katholieke ko lonie uit Ankara en een groep van 100 Polen. Zij werken in Turkije aan de bouw van een electriciteits-centrale. Ze lieten zich de gelegenheid om hun „Jana Pawla" te begroeten niet ontgaan. Toen de paus langs zijn voormalige landge noten liep weerklonk het van de Poolse paus-reis welbeken de lied „Stolat": Hij leve 100 jaar". Er waren ook tal van Turkse christenen en niet-c- hristenen aanwezig en zowaar een kleine groep Rooms-Ka- tholieken uit Izmir met hun aartsbisschop Domenico Kalo- jaros. Het was vreemd zich te realiseren, dat deze gebeurte nis plaatsvond midden in een Islamitisch gebied. De paus en zijn gevolg, waar onder kardinaal Willebrands, waren met een Turks vliegtuig van Istanboel naar Izmir ge reisd en vervolgens met twee Turkse leger-helicopters naar de ruines van het oude Griek-' se Efese, op vier kilometer buiten de nieuwe stad van die naam. De aankomst leverde ook hier weer een beeld op, een film van Fellini waardig. Voordat de paus zich voor de slotacte naar Efese begaf, nam de paus gistermorgen in het patriarchaat van Phanar deel aan de viering van de feestdag van de apostel Sint Andreas, patroon van de Grieks-Ortho doxe kerk. In zijn toespraak herinnerde hij er in het Frans aan, dat Petrus en Andreas broers waren, daarmee op nieuw uitdrukking gevend aan zijn verlangen naar een here niging. In een aparte toe spraak bracht de paus in war me bewoordingen dank aan de Turkse regeringsautoriteiten en de Turkse bevolking voor het hartelijke welkom dat ze hem hadden bereid. Tegen half acht vertrok de paus re gelrecht van Izmir naar Rome, waar hij wegens het tijdsver schil van twee uren precies even laat aankwam. LEEUWARDEN De be manning van het vlot Sterke Yerke III, dat ergens mid den op de Atlantische Oce aan vaart, heeft al een week lang niets meer van zich la ten horen. Henk van Dam van de Yerke Stichting te Leeuwarden heeft vorige za terdag voor het laatst con tact gehad met het vlot. Ver moed wordt dat de radio ka pot is. Als maandag nog geen levensteken is binnen gekomen wordt tot actie overgegaan. Terugtrekken troepen uit DDR op handen OOST-BERLIJN (Reuter) De Sow jet-Unie zal hoogs twaarschijnlijk de komende dagen een begin gaan ma ken met de eerder aangekon digde terugtrekking van 20.000 militairen en duizend tanks uit de DDR. Het Oostduitse ministerie van buitenlandse zaken heeft giste ren Westerse journalisten uit genodigd om in Oost-Berlijn „een gebeurtenis bij te komen wonen, die verband houdt met de door president Brezjnjev gehouden redevoering", waar in het treugtrekken werd aan gekondigd. Wanneer deze ge beurtenis plaats heeft, werd niet gemeld, ook werden ver der geen details bekend ge maakt. Overleg China Sowjet-Unie beëindigd MOSKOU De Sowjet-Unie en China hebben gisteren hun eerste reeks besprekin gen afgesloten die moeten leiden tot normalisering van de betrekkingen tussen de beide landen. Volgens waar nemers is in dat overleg geen noemenswaardige vooruitgang geboekt Op een nader te bepalen da tum zullen de gesprekken in Peking worden voortgezet. Het overleg, dat de vijftien jaar oude breuk tussen de lan den moet helen, is in oktober begonnen. Officiële medede lingen over de besprekingen zijn niet gedaan. Afghaanse bommen doden 152 mensen KARACHI (AP) Laag overvliegende in de Sowjet- Unie vervaardigde gevechts vliegtuigen van de Afghaan se luchtmacht hebben giste ren hun bombardementen op kampen van opstandelingen voortgezet en daarbij 152 mensen gedood, zo heeft een Pakistaans dagblad gemeld. Het blad scheef dat Afghaanse strijdkrachten op wanhopige manier pogingen in het werk stellen de provincie Takhar in handen te houden. Deze pro vincie zou volgens berichten van de opstandelingen donder dag door hen zijn ingenomen. ONS land verkeert nu al enkele maanden in onzekerheid over de eventuele beperking van de aftrekmogelijkheden van hypotheekrente. Die onzekerheid heeft gevolgen voor de onroerend goedmarkt, waar volgens kenners van een aarze lend verkeer sprake is, mede door de onduidelijkheid over toekomstige aftrekmogelijkheden. Nu kan die aarzelende situatie op de huizenmarkt niet uit sluitend aan de politieke impasse over de beperking van de aftrekbaarheid worden toegeschreven. Ruim voordien was immers al duidelijk, dat overwogen wordt om aan de aftrek baarheid van hypotheekrente iets te doen. Die wetenschap kon eenieder al hebben vanaf het moment dat het rapport Hofstra over inflatie-neutrale belastingheffing werd gepubli ceerd, in het voorjaar van 1978. Maar niettemin draagt de politieke impasse rond de af- trekbaarheidsgrens aan de onduidelijke situatie nog extra bij. Nog immer is er de motie van de CDA-fractie, om binnen de Hofstra-plannen de hypotheken tot vier ton op het eerste huis te ontzien. Omdat, door onenigheid in de coalitie, die motie niet in stemming is gebracht, is de onzekerheid ver groot. Want niemand garandeert, dat bij een voortzetting van de discussie wanneer gebeurt dat eindelijk? de grens niet wordt verlegd. TEGEN het principe van het verminderen van de aftrek mogelijkheden voor hele dure huizen is weinig bezwaar aan te voeren. Die huizen bevatten immers een zodanige graad van luxe, dat niet kan worden gesteld dat daarmee nog het sociale eigen woningbezit wordt bevorderd. Leningen voor hele dure huizen kunnen dus net zo worden behandeld als anderssoortige leningen. het laten voortbestaan van de onzekerheid is echter on wenselijk. Indien de huidige regeringscoalitie op dit punt krachteloos is, dan is het ook maar het beste om dat toe te geven. Dientengevolge kan dan het plan Hofstra, inclusief de problematiek van de beperkte aftrek voor het eigen huis, in de ijskast worden gezet. De kwestie komt dan bij de eerstvol gende kabinetsformatie weer volop aan de orde. Dat zou overigens mogelijk tot gevolg kunnen hebben dat de WD, die nu invloed uitoefent, dan buiten spel staat. Er zou dan wel eens een regeling kunnen komen, die in WD-ogen nog veel erger is dan het CDA nu heeft voorgesteld. Dat is een verantwoordelijkheid die de VVD nu neemt. De West-Duitse schrijver Günter Walratf heeft gis teren in Amster dam de Neder landse vertaling van zijn tweede boek over het boulevardblad „Bild Zeitung" gepresenteerd. Walraff schreef het boek. nadat hij onder een schuilnaam bij Bild had gewerkt. In West-Duits- land zijn tal van processen ge voerd om de pu blicatie tegen te gaan. Terroriste veroordeeld DUSSELDORF (AP) Angelika Speitel, een van de meest gezochte leden van de terroristische Baadei^Meinhofgroep, is door een rechtbank in Düsseldorf schuldig bevonden aan de dood van een politieman en het verwonden van een an der. Zij is om die reden tot tweemaal levenslange gevange nisstraf veroordeeld. Tegen de terroriste lopen ook nog an dere aanklachten, die echter nog behandeld moeten worden. (Vervolg van pagina 1) DUBLIN Zo gauw de voorstel len voor een verminderde bijdrage van de Britten aan de EEG klaar zijn, maar in elk geval binnen drie maanden, wordt er opnieuw een Europese Raad gehouden. Het compromis van 1,4 miljard dat gis teren werd bereikt bestaat uit een blijvende vermindering van de Britse bijdrage aan de Gemeen schap. Volgens premier Van Agt heeft Nederland op de slotzitting van de Europese Raad in Dublin, een „wezenlijke bijdrage" geleverd aan het -voorlopig- voorkomen van een breuk tussen Groot Brittannië en de overige EEG-landen. „Dat klinkt misschien aanmatigend, maar het is wel zo", aldus een ver moeide, maar ook enigszins voldane minister-president na afloop van het vier en half uur durende slotoverleg, dat volgens hem „keer op keer op springen had gestaan". Het (voorlopige) compromis werd be reikt, nadat de discussie, die overi gens in alle beleefdheid werd ge voerd, evenals donderdag weer muurvast was komen te zitten. De Nederlandse suggesties komen neer op een ombuiging van het gemeen schappelijke landbouwbeleid en een verschuiving binnen het zogenaamde regionaal fonds. Geen van beide sug gesties werd afgewezen, al werd er tegen de laatste wel het bezwaar aan gevoerd, dat er te weinig uit zou ko men. Wat de landbouw betreft waren allen het er over eens, dat op de een of andere manier de snelle stijging van uitgaven afgeremd moet worden, waarvan uiteraard Groot Brittannië (fors) profijt zou trekken. Op haar persconferentie liet mevrouw That cher doorschemeren, dat zij vooral dankzij de steun van Nederland be reid was geweest tot een voorlopige oplossing. „Als sommigen zich zo in spannen om ons te helpen, wie ben ik dan, dat ik dat af zou slaan". Als het aan premier Van Agt ligt, zo bleek gisteren, zal Nederland op kor te termijn aan de beurt moeten ko men voor het leveren van een voor zitter van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de gemeen schap. Hij vindt dat Nederland nu eindelijk eens aan de beurt moet ko men om de voorzitter te leveren. „Als een van de oprichters van de EEG hebben we daar recht op". INVAL IN HOOFDKWARTIER VVDM De marechaussee heeft gisteren een inval gedaan in het hoofdkwartier van de soldatenvakbond VVDM. Honderddertig affiches van de bond zijn in beslag genomen, omdat ze oproepen tot „on dermijnende activiteiten". De VVDM wilde met de affiches de aandacht vestigen op het recht van de soldaten op vrijheid van meningsuitting. Vijftig opzeggingen na aftreden Kloos HILVERSUM Ruim vijftig mensen heb ben sinds het bekend worden van het aftre den van voorzitter Kloos bedankt voor hun lidmaatschap van de VARA en het besluit van Kloos daarbij uitdrukkelijk als reden genoemd. Twee mensen werden lid, juist omdat de voorzitter heeft aangekondigd te vertrekken, zo heeft de omroep meegdeeld. Tijdens een gisteravond gehouden gesprek tus sen hoofdbestuur dagelijks bestuur en onderne mingsraad is besloten de verenigingsraad op 15 december voor te stellen het bestuur van vier tot vijf personen uit te breiden. Jos van Keme- nadc, oud-minister van onderwijs en kamerlid voor de PvdA moet voorzitter worden van een selectiecommissie die zich met de opvolging van Kloos gaat bezighouden, zo is gisteravond overeengekomen. Omroepsecretaris Van Wijk moet voorts op korte termijn geheel worden vrijgemaakt om werk voor het dagelijks be stuur te kunnen doen. Afvalverwerking Rijnmond vraagt uitstel betaling ROTTERDAM De NV afvalverwerking sloten. Aanleiding is het besluit van hei ka- Rijnmond (AVR) is van*plan bij de Rotter- binet om de AVR geen liquiditeitsgarantie damse rechtbank uitstel van betaling aan te te geven. Van de onderneming zijn 23 ge- vragen. Dit jaar wordt een verlies van 232 meenten in het Rijnmondgebied aandeel miljoen verwacht De raad van commissa- houder. Deze gemeenten zijn tijdens een rissen heeft gisteravond tot de aanvraag be- spoedvergadering ingelicht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7