Lichte teruggang van deelneming aan kerkelijk leven in Nederland Korte metten UW NIEUWE FIAT*RUIM GULDEN VOORDEUGER PLUS: PLUS: PLUS: Krachtig protest in Peru tegen economische politiek kerk wereld bedrijfsleider woningbou Wij Fiat-dealers pakken in december extra feestelijk uit: GEWEST LEIDSE COURANT ZATERDAG 1 DECEMBER 1979 PAGINA 4 In de Nederlandse kerkprovincie heeft zich het afgelopen jaar de trend van de laatste jaren voortgezet: een afnemende deelname van de gelovigen aan het kerkelijk leven, minder priesters, meer religieuzen werk zaam in het basispastoraat en wederom een flinke stijging van het aantal pastorale werkers. Dit blijkt uit het jaarlijkse overzicht. „De r.k. kerk in Nederland 1978-1979" dat het KASKI in Den Haag heeft opgesteld. De cijfers zijn verschenen in een speciale uitgave van het „Informatiebulletin 1-2-1". Dit meldt de dienst pers en publiciteit van de r.k. Kerkprovincie in Nederland. Hoewel ook dit jaar het aantal katholieken in Nederland steeg van 5.597.070 tot 5.608.906 nam het percentage rooms-katholieken iets af: van 40,2 tot 40,1 procent. Het aantal actieve priesters voor de basiszielzorg nam met bijna' honderd af tot 3.684. Hierbij is opvallend, dat het aantal religieuzen dat acties is in de basis zielzorg niet alleen in procenten, maar ook in aantal steeg tot 1.587. Het KASKI merkt hier bij op, dat het groeiende aandeel van de reli gieuzen de laatste jaren opvallend is: waren in 1976 26,9 procent van alle parochies bediend door religieuzen, nu is dat gegroeid tot 32,1 procent. Het aantal pastorale werk(st)ers nam toe van 236 tot 276, een stijging van 16 procent. Van hen zijn er 29 pastoraal werkster (1978: 25). De metingen van het misbezoek in het week end zijn dit jaar door de weersomstandigheden wat anders gelopen dan de andere jaren. Het weer was nu in januari zo slecht, dat van een betrouwbare telling geen sprake kon zijn. Daarom is er op een weekend (31 maart/1 april) geteld en is ook geteld op het hoogfeest van Pasen. Het weekendmisbezoek kwam uit op 26,1 procent (1978: 27,8 procent). Met Pasen was het bezoek opvallend groter: 50,1 procent ging naar de kerk. De deelname is overigens het minste in de bisdommen Haar lem (weekend 20,8 procent, Pasen 42 procent) Rotterdam (19,2 procent en 37,8 procent) en het grootst in het bisdom Groningen (32,2 pro cent en 62,2 procent) en het aartsbisdom Utrecht (32 procent en 59 procent). Handtekeningen „Schillebeeckx" naar Rome Het comité „handtekeningenactie Schillebeeckx" ver trekt zondag 9 december naar Rome om daar het resul taat van zijn actie aan de Heilige Stoel te overhandi gen. Inmiddels hebben 55.000 Nederlandse katholieken hun handtekening gezet om daarmee te protesteren te gen de onderzoeksprocedure, die de Congregatie voor de Geloofsleer tegen prof. dr. Edward Schillebeeckx voert. De actie duurt nog voort tot 7 december. Het actiecomité begon vier wéken geleden met de aan schrijving van alle parochies en religieuze instellingen. Tot op heden heeft 25 procent van de parochies gereageerd. De orden en congregaties van religieuzen, van wie er ruim 30.000 in Nederland zijn, hebben via hun vier stichting sbesturen in Rome tegen het proces geprotesteerd. Het actiecomité heeft ongevraagd ook reacties uit het bui tenland gekregen, onder meer van de theologische faculteit van de Berkeley universiteit in de Verenigde Staten, van Nederlandse missionarissen in Ghana, van studenten van de theologische faculteit van de universiteit van Münster en uit België. Meer dan duizend priesters en vrouwelijke religieuzen in Peru hebben in een brief, die in alle kerken van het land is voorgelezen, de mili taire regering van het land ervan beschuldigd, dat haar economische politiek oor zaak is van honger en dood. De toestand wordt steeds slechter wegens de stijgende kosten van voedings- en tran sportmiddelen, alsmede van de medische zorg. Vooral wij zen de ondertekenaars van de brief op de „duizenden kinde ren, die door gebrek aan voedsel en medicijnen sterven of onherstelbare schade naar lichaam en geest oplopen". De gezinnen worden bezocht door talrijke kwalen, die een epidemische vorm hebben aangenomen en er zijn geen geneesmiddelen om ze te be strijden. In de brief wordt bovendien kritiek geleverd op de „wrede druk" van de regering tegen vissers, bergbewoners en lera ren, die met stakingen en werkonderbrekingen tegen de economische politiek van de regering hebben geprotes teerd. Zij worden agitators ge noemd en staan voortdurend bloot aan bedreiging, vervol ging, willekeurige arrestatie," marteling en ontvoering, al dus de brief, die mede door verscheidene oversten van or den en congregaties, alsook door de bekende theoloog Gu tierrez is ondertekend. De gereformeerde synode gaat haar kerken oproepen homofiele mannen en vrou wen volledig te aanvaarden als leden van de kerkelijke gemeente. De onderlinge ge- loofsverbondenheid tussen heterofiele en homofiele christenen moet tot uit drukking komen in de geza menlijke beleving van ere dienst, doop en avondmaal. Het komt niet aan mensen toe medemensen in hun ho mofiele geaardheid en hun beleving ervan te veroorde len. Gesprekken tussen ho mofielen en heterofielen zullen in de plaatselijke kerken bevorderd worden door een op te richten lan delijke werkgroep. De ker ken zal worden gevraagd minachting en achterstel ling van de homofiele mens in de samenleving te signa leren en te helpen nen. Voor de gezamenlijke bestu ren van religieuzen bezitten de geschriften van pater Schillebeeckx geen „vreemde theorieën die de gelovigen van de wijs brengen" (Hebr. 13,9). Zij voorzien wel het te gendeel, namelijk dat veel ge lovigen en religieuzen in ver warring zullen geraken bij een eventuele veroordeling van pater Schillebeeckx. De zen zullen dan hun eigen ge loofsvisie op Jezus veroor deeld zien. De gezamenlijke besturen van de religieuzen in Nederland schrijven dit in een brief aan de prefect van de Romeinse congregatie voor de geloofsleer, kardinaal Franjo Seper. Zij zeggen van mening te zijn „dat pater Schillebeeckx een manier van theologiseren beoefent, die veel andere theologen ken merkt. Die theologie weet de gegevens van bijbel en tradi tie, van openbaring ring omtrent de persoon van Jezus en zijn kerk in een aan nemelijk en aansprekend to taalbeeld samen te brengen". De uit West-Duitsland af komstige priester Kuno Pauly, werkzaam in Willi- amstad in de Kaapprovin cie, moet Zuid-Afrika verla ten. Een reden is niet gege ven. De bisschop van Port Elisabeth, waar Pauly voor dien heeft gewerkt, heeft i- gen het bevel tot uitwijzing In het Zwitserse kanton Lu- zern wordt voorlopig 8 de cember (Maria Onbevlekt Ontvangen) niet als officiële feestdag afgeschaft. De kan- tonraad heeft dit besloten. Het voorstel tot afschaffing was gebaseerd op de overweging, dat middenstanders schade ondervonden van deze vrije dag. De klanten gaan op hun vrije dag in andere kantons kerstinkopen doen. De kan- tonraad was echter van me ning, dat behalve economi sche ook religieuze motieven een woordje meespreken. Bo vendien kan het winkelperso neel in de drukste maand van het jaar een extra dagje vrij goed gebruiken. De aartsbisschop van Ma nilla, kardinaal Jaime Sin, heeft in een rede gezegd, dat de ben t litair gezag, waarbij hun lot afhangt van één man, presi dent Ferdinand Marcos. Hij zei, dat de toestand kritie- ker zal worden naarmate Marcos de staat van beleg langer handhaaft. Eerder had de kardinaal al als zijn mening gegeven, dat een voortduren van de staat van beleg kan leiden tot een hevige burgeroorlog. De gereformeerde kerk van Londen heeft wegens een te gering aantal leden het besluit moeten nemen zichzelf per 31 december op te heffen. De classis Den Haag, waaronder Londen valt, heeft het besluit bekrachtigd. Hiermee is een eind gekomen aan de veertig jarige geschiedenis van deze kerk, die in april 1939 vanuit de classis Den Haag werd ge ïnstitueerd. Leiden H. Lodewijk za. 10.00 u. en 19.00 u.. zo, 8.30 u.. 10.00 u. hoogmis, 11.30 u., 18.00 u„ 19.00 - u. Lof; H. Middelares za. 19.00 u.. zo. 9.30 u. hoog- i Padua za. 19.00 u. 9.30 u t koor? 12°15'u.; ting, H. Leonardus za. 19.00 u., zo. 9.00 u., 10.45 u. hoogmis, 12.00 u.; H. Petrus za. 19.00 u., zo. 9.00 u., 10.30 u., 18.00 u. hoogmis, en 12.00 u.; O.L. Vr. Hemelvaart zat. 19.00 u„ zo. 8.30 u„ 9.30 u.. 11.00 u. euch., mmv. Dames e Kerk zo. 10.00 u. hoogmi; Alphen a/d Rijn De H. Geest za. 19.00 u., zo. 9.00 u.; 11.30 u. hoogmis, mmv. Bronzangertjes: H. Bonifatius za. 19.00 u., zo. 9.45 u. hoogmis, 11.30 u.; H. Pius za. 19.00 u., zo. 9.00 u.. 10.30 u. hoog mis. 11.45 u.; Boskoop za. 17.30 u. in De Stek, 19.00 u. in pa rochiekerk, zo. 9.30 u. en 11.00 u. par. kerk. Hazerswoude-Dorp H.H. Engelbewaarders za. 19.00 u. met orgel, zo. 10.30 u. Hazerswoude-Rijn- 8.30 u„ 10.00 u. i Leiderdorp H. Menswording za. 19.00 u., z 1.30 u.; dep. Poelpolder za. 19.00 u., zo. 9.00 u. i Herenkoor; Oud Kath. 10.00 u. hoogmis. Katwijk a/d Rijn za. 19.00 u., zo. 9.30 u. hoog mis, 11.15 u.; Kerkgemeenschap Rijnsburg za. 19.00 u. avondmis, zo. 8.00 u„ 9.30 u. hoogmis. 11.00 u. en 17.45 u. avondmis. Nieuwkoop za. 19.00 u.. zo. 9.00 u. hoogmis, ivondmls, zo. 9.30 u Noordwijk (Maria ter Zee) za. 19.00 u. euch. met Oude Wetering samenzang, zo. 9.30 u. hoogmis lat. zang, 11.00 u. t samenzang. Roelofarendsveen Maria Presentatie: za. 19.00 u., zo. 9.00 u., 11.00 u.; H. Petrusbanden za. 19.00 u., zo. 9.30 u. hoogmis, 11.00 u., 12.15 u. Rijpwetering za. 19.00 u.. zo. 7.30 u., 9.00 u. Stompwijk za. 19.30 u.. zo. 8.00 u.. 9.30 u. hoogmis, 11.00 u., 18.00 u. Voorhout za. 19.00 u.. zo. 9.00 u., 10.30 u.. Zevenhoven za. 19.00 u., zo. 9.00 u. hoogmis, 10.45 u. Zoeterwoude-Rijndijk Meerburgparochie za. 19.00 u. met wisselende koren; zo. 10.00 u. hoog mis met wisselende koren, 11.30 u. met volkszang. Zoeterwoude St. Jan Zuidb. weg zo. 9.30 u. hoogmis. 11.00 u.; Chr. Oienaarkerk za. 19.00 u. met zang, zo. 10.00. u. hoogmis. De Zilk H. Hartparochie za. 19.00 u.; zo. 10.00 u. LEIDEN Hervormde Gemeente: Hooglandse Kerk: 10 ds. v.d. Poel, Den Haag. 11.45 Oecum. Studentendienst. Marekerk: 10 dr. Meyers, 17 de. De Jong. Maranathakerk: 10 ds. Koolstra H.Av. Me- renwijk: 9.30 ds. v. Leeuwen, 11.15 idem en past. v. Well. Bethlehemkerk: 10 ds. Pannekoek. Bevrij dingskerk: 9 en 10.30 ds. Rietveld, gez. diensten H.Av. Vredeskerk: 10 ds. mw. De Mey-Meulendijk, gezinsdienst. Eglise Wallone: 10.30 pasteur Ribs. Acad. Ziekenhuis: 10.15 ds. Bakker. Diaconessen- huis: 10.30 ds. Van "t Hof. Jeugdkapel Vredeskerk: 10.30; De Goede Herder 10.30. Gereformeerde en andere kerken: Zuiderkerk: 10 ds. Sytsma H.Av. Petrakerk: 10 ds. Hortensius H.Av. Oude Vestkerk 10 ds. Elgersma, 17 ds. Koolstra. Maranathakerk: 10 ds. Koolstra. Bevrijdingskerk: 9 en 10.30 ds. Rietveld, 17 ds. Sy- nenschijn, 18.30 drs. Oldemans. Baptistenge meente: 10 en 18.30 ds. Koekkoek. Marthastich- ting: 20 interkerkelijke dienst. Leger des Heils: 10 en 19.30 samenkomsten. Volle Ev. Gemeen te: 10 samenkomst. ALPHEN-NOORD (OUDSHOORN-RIDDERVELD) 10 Berg. Jeugdhaven- diensten: De Mirt 10 uur; Het Mien Merenwijk aula Valkenpad 9.30 en 11 eucharistie/a vondmaal. Geref. Gemeente: 10 en 16.30 Lees- diensten. Chr. Geref. Kerk: 10 en 17 ds. Maris, Doest. Geref. Kerk Vr. 10 en 17 ds. Gootjes. Geref. Gem. Nederland 11.30 en 17.30 Leesdien- sten. Doopsgezinde en Rem. Kerk: 10.30 ds. Kuipers. Baptistengemeente: 10 ds. Van Mame ren; woe 20 gebedsdienst. Evang.-Luth. Kerk: 10.15 ds. Happee. Nieuw Apostolische Kerk: 9.30 en 16 diensten. Evang. Chr. Gemeenschap 10 dhr. Dikkes. Leger des Heils: 10 en 19.30 sa menkomsten. Zevende-Dags-Adventisten: 11 ds. Bouwer. Evang. Centrum Zijlsingel 2a: 10 dhr. Zijlstra. Zendingswerk Middern.groep Jeruel: 18 TER AAR Herv. Gem.: 10 ds. Emous, Den Haag, 18.30 ds. Korevaar, Rotterdam. Geref. Kerk: 9.30 en 18.30 ds. Bezemer. ABBENES Herv. Gem.: 9.30 ds. Den Harder. ALPHEN A.D. RIJN Herv. Gem.: Opstandings- 10.30 ds. v. Santen, 18.30 ds. v.d. Ree. Ashram- Coll.: 9.30 ds. Mulder. Driehoorne: 19.00 R.-K. dienst. Sionskerk: 9.30 en 18.30 ds. Ouwendijk. 0 ds. Oort. Herv. Gem.: Dorpsk Droogers H.D., 18.30 ds De Vreugd Salvatorkerk: 10 ds. De Vreugd H.D., 18.30 ds. Richter. Bethle hemkerk: 10 ds. Richter, 18.30 ds Droogers. Ge- i, 18.30 ds. Liem, Wormi em.: Dorpskerk: 9.30 c Stelwagen; 18.30 ds. Heymans. De Stek: 9.30 c Dijkstra. Geref. Kerk: 9.30 en 17 ds. Omta. Chr Geref. Kerk: 9.30 en 17 ds. Van Langevelde. Geertsemi 9.30 en 17 Diensten. HOOGMADE Herv. Gem.: 10 dr. v. Vliet. DE KAAG Herv. Gem.: 10 ds. v.d. Meer. Sassen- heim. KATWIJK A.D. RIJN Herv. Gem.: Dorpskerk: 10 en 18. Ontmoetingskerk: 10 ds. Gebraad, 18.30 ds. Vin, Katwijk. Geref. Kerk: 9.30 en 17 ds. Vrolijk, H.Av. KATWIJK AAN ZEE Herv. Gem.: Nieuwe Kerk: 10 en 18 Diensten. Oude Kerk: 10 en 18 Diensten. Ichtuskerk: 10 en 17 Diensten. Pniëlkerk: 9.30 en 18 Diensten. School: 10 Dienst. Geref. Kerk: Triom- fatorkerk: 9, 10.30 en 17 ds. v. d. Horst, H.Av. Chr. Geref. Kerk: 10 en 17 diensten. Volle Ev. Gem. Rijnland: 9.45 ds. Bulthuis. Soefiebewe- ging: 16 Ered» H.Av. Ger. kerk, 9.30 en 19 ds. Los. LISSE Herv. Gem. Dorpskerk: 10 ds. De Gelder, 19 Jeugddienst. Pauluskerk 10 ds. Hooft. Geref Kerk: 10 ds. Hoekstra. Chr. Geref. Kerk: 10 en 16.30 ds. Van Dijken. Geref. Gemeente: 10 en 16 ds. Hakkenberg, woe. 19.30 ds. Hakkenberg. iai Dienst des Woords. NIEUWKOOP Herv. Gem.: 9.30 ds. Bronsgeest, 18.30 Jeugddienst. Geref. Kerk: 9.30 drs. v. Es Zwanenburg, 18.30 ds. v. Houten. Aalsmeer. Chr. Geref. Kerk: 9.30 dienst, 14.15 ds. Hamstra, 18.30 ds. Molenaar. NIEUW-VENNEP - Herv. Gem.: 9.30 ds. Koole Den Haag. 19 ds. Den Harder. Geref. Kerk: 9.30 en 17.30 ds. Rang. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 15 NOORDWIJK Herv. Gem.: Diensten: Hoofdstraat 10 en 19. Sole Mio 9. Voorstr. 10 en 19. De Ran- k/lchtus 10 en 17. Geref. Kerk: Hoofdstr.: 10 en OEGSTGEEST Herv. Gem.: Groenekerkje: 10 ds. Stenferd Kroeze. Pauluskerk: 10 ds. Bons. Gem. centrum: 10.30 ds. Ter Linden. Endegeest 9.30 past. Boschhouwers. Diaconessenhuis. 10.30 ds. 't Hoff. Van Wijckersloot 16.30 ds. Vegter. Geref. schap Gêm. Centrum: 16 samenkomst.. OUDE WETERING Herv. Gem.: 9.30 ds. Lalle- man. Geref. Kerk: 9.30 en 18.30 Diensten. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem.: 9.30 ds. De Kruijf. 19 prof. Bronkhorst. Chr. Geref. Kerk: 9.30 Dienst des Woords. 14.15 ds. Bouw. RIJNSBURG Herv. Gem. Grote Kerk: 9.30 ds. v. Niel, 17 dw. Romein. Bethelkerk: 9.30 ds. Romein, 17 ds. v. Niel. Geref. Kerk: Petrakerk: 9.30 dr. v. Oeveren, 17 ds. Baaijen. Immanuelkerk: 9 en 10.30 Kerk: 9.30 en 17 ds. De Joode. Pompeus schrijven Wie wel eens officiële rappor ten in handen krijgt - ambte naren, leiders van organisaties en instellingen, politici, jour nalisten - weet dat het meren deel van dit soort documenten bijna onleesbaar is. De gewich tigheid voert de boventoon. De meest eenvoudige begrippen en stellingen worden verpakt in pompeuze zinnen die door hun ingewikkeldheid moeilijk te begrijpen zijn. Als het om juridische stukken gaat waar elke nuance erop aankomt is het nog min of meer te verde digen, maar zodra het om ge wone verslagen en rapporten gaat is het volkomen onnodig, lelijk, onduidelijk en domme gewichtigdoenerij. Bij de Staatsuitgeverij is nu een boekje verschenen van de hand van J. Renkema dat we in handen zouden wensen van iedereen die nu en dan de pen moet voeren, anders dan ook tante Jet eencbriefje te schrij ven om te bedanken voor het verjaardagscadeautje. Dit wil niet zeggen dat alles wat drs. Renkema te vertellen heeft voor de gemiddelde journalist gesneden koek is - helaas niet - maar toch zouden die inge wikkelde-rapportschrijvers ook het nodige uit een krant kunnen leren. Een journalist schrijft: „Deze slager heeft dertig koeien geslacht" maar voor in een ambtelijk rapport is dat merkwaardig genoeg te eenvoudig. Dus vooral de lij dende vorm gebruikt: „Dertig koeien zijn door deze slager geslacht". Het betekent het zelfde, maar het klinkt wat plechtiger. Bovenstaande voorbeeld is uit het boekje van Renkema. Hij geeft er honder den, schrijft hele rapporten en brieven eerst ambtelijk inge wikkeld, daarna normaal een voudig en legt vervolgens uit waarom de tweede versie be ter is. Hij stipt allerlei ve- schijnselen aan. Zoals bijvoor beeld de volslagen lege zelf standige naamwoorden die een zin opblazen zonder hem dui delijk te maken. Voorbeeld: „Er zijn andere milieucompo nenten dan lucht en water" is precies hetzelfde als het een voudige: „Ons milieu bestaat niet alleen uit lucht en water". Nog een mooi voorbeeld van dikdoenerij zonder noodzaak: ,,Een woonwagencentrum is beperkt van omvang en de ruimtelijke consequenties van een dergelijk centrum zijn be trekkelijk gering. Die omstan digheid heeft tot gevolg dat een woonwagencentrum in het kader van het streekplan in het algemeen, niet te beschou wen is als een structureel ele ment in die zin dat de plaats bepaling van een dergelijk centrum in het streekplan dat wijziging repercussies met zich meebrengt voor de samenhang van het streekplan in zijn tota liteit. Dit houdt in dat Gede puteerde Staten bij hun goed- keuringbeleid van bestem mingsplannen in zekere zin zich vrijblijvend kunnen op stellen tegenover in het streekplan vermelde plaat saanduidingen ten behoeve van de woon wagen terreinen". Is dat geen machtig stuk pro za? Precies hetzelfde had in drie regels gezegd kunnen worden. Kijkt u maar: „Een woonwagencentrum is klein. Daarom heeft de plaats van een woonwagencentrum geen invloed op het streekplan. Ge deputeerde Staten hoeven hiermee dus geen rekening te houden bij het goedkeuren van bestemmingsplannen". Dat is alles. Hartelijk aanbevo len dit boekje. J. Renkema: Schrijfwijzer. Staatsuitgeverij. Prijs: 20,- Pension Eureka 'Pension Eureka', is al weer het achtenzeventigste boek van de schrijfster Mien van 't Sant. Ook in dit werk toont de schrijfster de mens weer in al zijn sterke en zwakke kanten. Na de dood van haar vader erft Wieke Casteleyn een win kel in garen en band in Am sterdam. Met Niek, haar zeer muzikale man en haar twee kinderen Monique en Frank betrekt ze die fourniturenzaak. Het gezin voelt zich er niet thuis. Wanneer Wieke door bemiddeling van haar broer een groot herenhuis in Ame- rongen kan kopen, grijpt ze die kans met beide handen aan. Het huis laat ze verbou wen tot familiepension. Pension Eureka breidt zich snel uit. Door zijn drukke werkzaamheden in het pensi on houdt Niek erg weinig tijd over voor zijn muziekstudie. Om zijn conservatoriumoplei ding te voltooien vertrekt hij dan ook naar Amsterdam. Hij vindt onderdak bij Margot, een door reuma gehandicapte vrouw en een van de vaste gasten van pension Eureka. Zonder dat Niek het in de ga ten heeft ontwaakt in de oude re Margot een platonische lief de voor hem. Een liefde die haar er toe doet besluiten naar Zuid-Frankrijk te vertrekken. Maar wanneer haar ziekte on geneeslijk blijkt en Niek zijn diploma behaalt laat ze zich toch overhalen terug te gaan naar pension Eureka. Mien van 't Sant: Pension Eureka. Uitgeverij LJ Veen bv. Prijs (geb) 17,90. SASSENHEIM Herv. Gem.: 9 en 18.30 ds. Hoffe- naar, 18.30 ds. v.d. Meer. Geref. Kerk: 10 ds. Van Santen. 19 ds. v.d. Meer (in Herv. Kerk). komst in kerk NPB. VALKENBURG Herv. Gem.: 10 ds. Vermeulen, 18.30 ds. De Raadt. Geref. Kerk: 9.30 Dienst. VOORSCHOTEN Herv. Gem. 10 ds. Meyering, 19 ds. v.d. Schoot. Aula 9.30 ds. De Zwart. Ge ref. Kerk: 10 en 17 ds. De Zeeuw. WARMOND Herv. Gem.: 10 ds. Den. Tonkelaar, m.m.v. kerkkoor. WASSENAAR Herv. Gem. Diensten: Dorp: 10, deur dienst. Zuid: 10 drs. v. d. Kamp. WOUBRUGGE Herv. Gem. 9.30 ds. v.d. Broek. Bodegraven, 18.30 ds. Heymans. Geref. Kerk: 9.30 ds. Hemmes, 18.30 Dienst. - Geref. Kerk Dorp: 10 c ZWAMMERDAM Herv. Gem.: 10 ds. Oosterom, 18.30 ds. Haaksman. Geref. Kerk: 10 dhr. v.d. v.d. Meulen, 19 Open- Kraan, Rotterdam. 17 ds. Stolk, Alphen. ADVERTENTIE 300-1000 Het voordeel van een zeer aantrekkelijke inruilpriis voor uw huidige auto. ongeacht welk merk. Dat kan u nog eens honderden guldens opleveren. Het voordeel van nü kopen. Want de 1980-prijzen zullen o.a. dooreen belastingmaatregel aan zienlijk hoger worden dan nu. Alweer een belangnjk pluspunt voor u. Het voordeel om straks een Fiat 1980 te rijden, waarvoor u nu een gereduceerde prijs betaalt afe, Het prijsvoordeel geldt uitsluitend voor: Fiat Ritmo: f 300.-. Fiat 131 diesel en 132 diesel: f500.-. Fiat 132 2000. 5versn.:f500.-. Fiat 132 2000 auto maat: f1000.-. Alle vermelde bedra gen zijn incl. BTW. Deze Fiat-dealer aktie loopt t/m 27december1979, en geldt zolang de voorraad strekt Honderden guldens voordeellaat het u voorrekenen bij: Lelden: AUTOMOBIELBEDRIJF H. HUISMAN B.V. Levendaal 80. Tel. 071-144345/071-122962. Katwijk aan Zee: AUTOMOBIEL-"""AGEBEDRIJF SEINPOST 8.V. Showroor Nm. 'reef 38. Tel. 01718-71135 i Noordwijk: AUTOBEDRIJF BEUK B.V. Golfweg 19. Tel. 01719-19213 Voorhout/Sassenheim: AUTOBEDRIJF BEUK B.V. Loosterweg 2. Tel. 02522-12488.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4