Vrolijke ondeugd in Maggie en buurvrouw Actie te verwachten tegen radiotechnici met bijverdiensten Prinses Margriet bij de mensen van het hoge noorden TERUGBLIK TELEVISIE VANAVOND RADIO VANDAAG TELEVISIE ZONDAG RADIO MORGEN RADIO MAANDAG organisatiemedewerker RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT ZATERDAG 1 DECEMBER 1979 PAGINA 2 De VARA begint vanavond de serie 'Maggie en haar van hiernaast', een komisch niemendalletje in acht af leveringen, waarin een ongetrouw de onderwijzeres en haar bemoei zieke buurvrouw de hoofdrollen hebben verdeeld. Om 20.27 uur op Ned. II wordt de kijker onmiddel lijk meegenomen in een sfeer van vrolijk amusement, waarin de inge blikte lach nog niet is uitgestorven als de nieuwe grap al zichtbaar wordt. Vrijwel alle komische scè nes zijn verpakt in lichte ondeugd, te vrolijk om pikant te zijn. Basis voor jille grapjes is het gegeven, dat buurvrouw Perry de onderwijze res Maggie aan de man wil helpen, waarbij de ergste middelen haar niet te dol zijn. Maggie verleent, hoewel soms tegenstribbelend, haar medewer king wel. want zij heeft een goede baan, ziet er aardig uit en beschikt over een ruime flat. Onder normale omstandigheden zou deze onderwijze res geen buurvrouwelijke hulp nodig hebben, maar die buurvrouw is er nu eenmaal en hulp zal zij bieden. Het aardige van deze serie ligt vooral in de keuze van de acteurs die, zoals in zoveel Engelse tv-spelen, zo van de Maggie (links) en haar bemoeizie ke buurvrouw. de straat lijken te zijn genomen. Mag gie is aardig en ziet er leuk uit, maar straalt geen glamour uit. Misschien is dat de reden, waarom de buurvrouw zo gedienstig moet bijspringen. Ook al is die buurvrouw van het type, dat zich overal mee bemoeit. Enigszins vermoeiend zijn de dialo gen, waarin de grapjes elkaar in hoog tempo opvolgen; deze grapjes worden gevolgd door evenveel ingeblikte lachsalvo's, die niet bijdragen tot ont spannen gniffelen. Bovendien ligt de grap er soms al te dik bovenop, zoals in een scène, waarin Maggie bezoek krijgt van een heer die zijn tijd ken nelijk beperkt weet en geen seconde onbenut wil laten. Hij heeft echter niet door, dat buurvrouw achter hem aan is geslopen en de bezemsteel tus sen de deur heeft gestoken. En aldus naar believen in en uit kan lopen, desnoods om in te grijpen. Wat heel erg grappig dus. Buurvrouw Perry ziet niet alleen kans Maggy te koppelen aan allerlei eventueel huwbare lieden, zij ziet ook kans die lieden weg te krijgen, als de huwbaarheid in twijfel kan worden getrokken, of het type haar niet aan staat. Dat dit allemaal voortdurend tot komische situaties moet leiden, is dui-, delijk. De serie is dan ook erg ko misch, zeker deze eerste aflevering, waarvoor de dialoogschrijver zich bij zonder moet hebben ingespannen. Misschien worden de volgende afleve ringen iets minder grappig, hetgeen de serie wellicht ten goede zal komen. Men ziet onderwijzeres Maggie nu qn- der meer als dienstertje tijdens een party, voor de buurvrouw de meest geschikte manier om in ongedwongen sfeer met gunstige lieden in aanra king te komen. Maar ook in deze scè ne is haar optreden aan de al te grap pige kant. Uiteindelijk gaat zij met een leerling naar de bioscoop, omdat alle pogingen van buurvrouw Perry om een geschiktere huwelijkskandi daat te vinden, op niets zijn uitgelo pen. Maar waarom dat niet is gelukt, zal de kijker spoedig duidelijk zijn. FRITS BROMBERG Sport op tv en radio In het sportprogramma „Langs de Lijn" vanavond van 20.30 tot 22.30 uur via Hilversum I komen voor: voetbal; basketbal, Eve and Adam StarsParker Leiden in Haarlem; ijshockey, de Wol ven Den BoschGijs Snickers in Den Bosch; zaalhandbal, Euro pa Cup II, NCR Blauw WitBern in Beek (Limburg) en Bel- _gisch voetbaloverzicht. Morgenmiddag van 14.02 tot 17.55 uur via Hilversum I: voetbal; microkorfbal. Allen WeerbaarFortuna in Amsterdam; hockey. LarenKlein Zwitserland in Laren; zaalhandbal, V. en L. Duyvestein W. Hermes in Geleen; paardesport. Supertrio en de Prijs om het wintersprintkampioenschap en Belgisch voetbalo verzicht. STUDIO SPORT In „Studio Sport" vanavond van 23.50 tot 00.15 uur via Ned.> I, ^zijn beelden van wedstrijden uit de Nederlandse voetbalcompeti tie. de (Europa Cup-)zaalhandbalwedstrijd Blauw WitBern en mogelijk ook van het Europa Cup-waterpolotoernooi in Boeda pest. In de eerste aflevering van het sportprogramma morgen (17.05 tot 17.40 uur Ned. II) wordt na het voetbaloverzicht aandacht besteed aan de basketbalwedstrijd Haarlem /Leiden, de volley balwedstrijd StarliftInterlance en mogelijk ook weer het wa- terpolotoernooi in Boedapest. In de tweede uitzending (19.20 tot 20.15 uur via Ned. II) wordt uitgebreider op de voetbalcompetitie ingegaan, waarna verder de Europa Cup-zaalhandbalwedstrijd SwiftSofia. Uitreiking Nobelprijs aan zuster Teresa direct op tv tie) HILVERSUM De KRO-tv zal maandag 10 december een rechtstreekse reportage ver zorgen van de uitreiking in Oslo van de Nobelprijs voor de vrede aan zuster Teresa. Voorafgaand aan de reportage wordt een herhaling gegeven van de Brandpunt-uitzending van 23 oktober, waarin het toekennen van de Nobelprijs bekend werd gemaakt. (Ned. I 12.40 uur). (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM De groep particuliere stu dio's, waarbij zo'n 20 leden zijn aangesloten, heeft gedreigd met harde tegenmaatregelen als de technici van de NOS de boycot tegen deze bedrijven doorvoeren. De groep zal in dat geval via advertenties en in een open brief aan de ministers van Financiën en CRM een lijst bekend maken van de namen, data van medewerking en verdiende bedra gen van „schnabbelende" NOS-technici. Zoals bekend zijn er problemen gerezen om trent de technische medewerking van derden aan radio-uitzendingen. De technici van de NOS zien hierdoor hun werkgelegenheid in ge vaar komen. Daarom werd onlangs aan het NOS-bestuur medegedeeld, dat de technici alle produkten van particuliere bedrijven zullen boycotten. „Wij voelen ons behoorlijk op ons hart getrapt. We doen al jaren de rotklussen, omdat NOS- technici op dat moment „toevallig" niet be schikbaar zijn. Dan kunnen wij het toch niet helpen dat de omroepen ons vragen. Wij wer ken dan mee, dat is normaal", aldus Fred Fed- dema, woordvoerder van particulier werkende technici. Het gebeurt in Hilversum met grote regelmaat, dat NOS-technici overeenkomstig de CAO-aan- wijzingen om vijf uur ophouden met werken en vervolgens in schnabbeldienst van particuliere bedrijven het werk voortzetten en op die ma nier tweemaal loon ontvangen voor hetzelfde werk. Juist deze technici maken volgens Fed- dema de grootste drukte, omdat zij vrezen het prettige werk niet langer voor zjchzelf te kun- hou fI het lJ scherm in het oog Prinses Margriet en Pieter van Vollenhove hebben in het afgelopen voorjaar enige weken in Canada doorge bracht bij de bewoners van het hoge noorden, de Eski mo's. De familie, waar de prinses en haar man een tijdje verbleven, leven nog volgens de aloude tradities van de jacht en wonen in houten huisjes op ongeveer 725 kilometer afstand van de magnetische Noordpool. De bedoeling van de film is te laten zien hoe deze men sen (die overigens liever In- uit genoemd willen worden; Eskimo is een scheldwoord dat „rauwvleeseter"bete- kent) leven in een tijd waar in het grootste deel van hun cultuur in een razend tempo verdwijnt, inclusièf hun ig lo's. In deze en de vier afle veringen die ;nog volgen wordt getoond welke ver schillen er tussen vroeger en nu ontstaan zijn. Zondag Ned. II. 15.55 uur. Ivanhoe Ivanhoe bevrijdt een jonge edelman en ontdekt dat Sir Waldemar van plan is het na burige boerenland te plunde- Ned. I, 18.59 upr. Ivanhoe zorgt vanavond voor Alles is anders Aad van den Heuvel brengt in zijn Alles is Anders Show de Duitse journalist Günther Walraff, die de Bildzeitung- methoden onthulde. Verder de Deltakabel-kwestie, agressieve tv-spots, Liesbeth List met „Amsterdam" en Georgette Hagedoorn, die het medialied van Guus Vleugel zingt. Ned. I. 21.55 uur. Daar vraag je me wat ScoobjeDoo Een programma gen van kijkers op populair wetenschappelijk gebied wor den beantwoord. Ned. I, 19.25 uur. Willem Ruis Kwis voor echtparen o.l.v Willem Ruis. Ned. I. 20.05 uur. Tekenfilm, waarin Scooby Doo te maken krijgt gekleurde apen en verdwenen ijswagens. Ned. II, 18. 59 uur. Ontvoering Prestongrange redt David van de galg. Alan verkeert nog steeds in levensgevaar. Ned. II, 19.25 uur. Ingrid Bergman De Zweeds-Amerikaanse film ster Ingrid Bergman maakte met Intermezzo haar eerste Amerikaanse film; zij speelt de pianolerares Anita, die ver liefd wordt op de violist Hol- ger Brandt, met wie zij toe- rnee's maakt. Holger is echter gehuwd, maar. zijn huwelijk blijft alleen in stand ter wille van zijn kinderen. Holger be antwoordt de liefde van lera res Anita met genoegen. Ned. II, 20.52 uur. Dichterbij Dichterbij de vreemdeling in ons midden, is toe aan deel vijf, onder de titel Hij zit ons dwars. In dit deel wordt inge gaan op de stelling, dat Jezus zijn volgelingen niet t Hem' te vergoddelijken. Zond. Ned. I, 17.00 uur Ontmoetingen Verscheidene mui— r over hun kunstvorm die zij be oefenen in Ontmoetingen. On der anderen komen aan het woord Nedley Elstak en Theo Loevendie. Zond. Ned. I, 19.30 uur. Hier Parijs Jan Brusse heeft het in Hier Parijs over Het stille verwijt van de dode dorpen. Zond. Ned. 1,20.10 uur Goed volk Deel 3 van Goed volk, met de ondertitel Blauwe maandag, beschrijft het wankel huwe lijksgeluk van Stien en Appie. Deze laatste heeft zijn gezond- Blue remembered heid ondermijnd en Stien moet hem er bovenop brengen, praten Zond. Ned. I. 20.50 uur De misstap Aflevering drie van De mis stap is getiteld De boekhouder. Onder samenstelling van Netty Rosenfeld wordt inge gaan op gebeurtenissen uit het leven van mensen die tot ge vangenisstraf werden veroor deeld. Zond. Ned. II, 21.15 uur. Blue hills In het tv-spel Blue remembe red hills spelen zeven volwas sen acteurs het verdriet en de wreedheid van onze kinder tijd, tegen het decor van een zonnige dag op het Engelse platteland in het jaar 1943. Zond. Ned. II. 22.05 uur. NEDERLAND 1 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesametraat 18.45 Paspoort voor Marokkanen 18.55 Journaal KRO 1.59 De avonture van Ivanhoe, jeugdserie 19.25 Daar vraag je me wat, wetenschappelijk programma 20.05 De Willem Ruis Show NOS 21.37 Journaal KRO 21.55 De alles is anders show 22.55 Algemene Loterij Nederland NOS 23.05 Journaal NEDERLAND 2 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.25 Energie, 1e cyclus, les 1 NOS 18.55 Journaal VARA 18.50 Scooby Doo. tekenfilmserie 19.25 Ontvoering, tv-serie NOS 20.00 Journaal VARA 20.27 Maggie en haar van hiernaast, tv-serie 20.52 Starring Ingrid Bergman: Intermezzo, speelfilm 22.25 Voetbal '80 22.55 Achter het nieuws 23.25 Simon Carmiggelt NOS 23.25 Studio Sport NOS 23.55 Journaal DUITSLAND 1 NEDERLAND 1 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 16.30 Peuters en kleuters IKON 17.00 Dichterbij-de vreemdeling in ons midden 17.25 Wilde Ganzen NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.30 Vrouwenwijzer NOS 19.00 Journaal AVRO 19.05 Alleen op de wereld 20.10 Hier Parijs 20.20 Wie van de drie 20.50 GoedVolk 21.40 AVRO's laat-show NOS 22.40 Journaal NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 15.30 Journaal NCRV 15.35 Jan de muzikant 15.38 Het verhaal van Sinterklaas die zijn muts verloren had, tv-vertelling 15.55 Met Prinses Magriet naar de Eskimo's 16.25 Cantate Domino 17.00 Pauze NOS 17.05 Studio Sport 1 17.40 Natuur is duur NOS 18.30 Sesamstraat 18.45 Oogst in beeld 19.20 Studio Sport 2 20.15 Sprekershoek HUM.VERBOND 20.30 Vijf minuten bedenktijd NOS 20.35 Journaal VPRO 20.40 Monty Pythons Flying Circus 21.15 De misstap 22.05 Blue remembered hills NOS 23.20 Journaal. 23.45 Journaal. 23.00 Filmportret. 23.00 Journaal. DUITSLAND 3 WDR 9.00 Informatieve serie. 9.15 TV-cur- sus Engels. 9.45 TV-cursus Natuur- EIDSVO^RL.: \b.40 Fran i.50 (S) Een modje Fran a Bijbel open. 21.20 (S) V sn. 21.45 (S) Laai ons de 25 (S) EO-Aktiet 22 30 N» >ctor. 22.50(E) Deze week. 18.05-19.00 Sport. (Be- Mf»n- 1Q nn L>o «vona. DUITSLAND 2 18.00 Das Haus am Eaton Place (Up stairs, downstairs), tv-serie. 18.55 Te kenfilm. 19.00 Journ. 19.30 Amuse- mentsprogr. 20.15 Denn der Wind kann nicht lesen (The wind cannot read), speelfilm. 22.00 Journ. 22.05 Sport. 23.20 Josh, tv-serie. 0.10 Sport. 19.55 Journal 3. 20.00 ,1 20.15 Documentairefilm. 21.30-22.30 Filmportret. Morgen. 19.45 Journ. 20.10 De c ga's, tv-serie. 20.45 Actual. 21.30 Po wer, tv-fllm (1). 23.06 Journ. BELGIE FRANS 18.30 Amusementsprogr. 19.10 Regi- 22.05 Amusementsprogr. 23.00-23.20 02 (S)Country Sty- d-Blues. 23.02-24.00 (S) s^ldnigl^Muskf L02 f. 2.02 (S) De A 7.02 (S) Mu- rondagochtend. Vroege Vogels. 9 30 (S) ïtmoet. KRO 10.00 (S) Eu charistieviering. 11.02 (S) 'n Zondags pak- J-g. AVRO 12.02 (S) Muzikaal 2 AVRO-magazine. 13.45 Mini- i 14.02 (S) Langs de lijn, sport 5 Mededelingen en uitgebreid jen. KRO 18.2 Echo. 18.22 nnen kijken. 20.03 "(S) Op 20.15 (S) Zondagavond- bezige b.| TROS 21 02 (S) i carte, NOS 23.02 (S) Met rgen. TROS 0 02 (S) De I (S) Een goede morgen (S8)B°jde°bur' Vleugels''' NC Specialiteiten Bnrorenu KRO 8.00 Nws. 8.10 Overweging, n 8.20 De Hutsgeklutste. 9.25 Wa- terstanden. HUM. VERBOND. rzr\ 9.30 Loopt er noo een weo tus- INFO ffiJSLS-, DUITSLAND 1 9.30 Programmaoverz. 10.00 Filmre portage. 10.45 Kinderprogr. 11.15 Der Tod der Fliege. 12.00 Jourbalis- tenforum. 12.45 Journaal met week- splegel. 13.15 Amusementsmuz. 13.45 Regionaal overz. 14.30 Liefda- digheldsprogr. 14.35 Kinderprogr. 15.05 Als Hitier das rosa Kanichen stahl. 17.00 Vater Seidl und sein Sohn. 17.45 Informatieve serie. 18.30 Journaal. 18.33 Sportjournaal. 3 Spiegel van Belgie. -<21.40 Gammava WW 8.02 (S) Ko de Boswachtershów. 8.30 (S) Sportpanorama. 9.02 (S) rO Juist op zondag 10.02 (S) Mu- -ipQp- ziek Mozaïek VARA 11.02 (S) 13.40 Doe. serie, gramma. 14.40 Journaal. 14.45 Lief- dadigheidsprogr. 14.50 Liederen. 18.00 Meditatie. 18.15 Raumschiff Enterprise. 19.00 Journaal. 19.10 Parlementair overz. 19.30 Reportage. landse werknemers. 17.00 Weekma- gazlne. voor slechthorenden. 17.30 Informatief progr. 18.00 Kinderfilm. 19.55 Journal 3. 2.000 20.15 Doe. serie. 21.00 Informatieve serie. 21.45 Amusementsprogr. Aan sluitend Literaire tips. magazine. 10.00 Eucharistieviering. 11.00 Confrontatie. 12.00 Nieuwso verzicht voor slechthorenden. 14.30 Open School. 15.00 Kleuterserie. 15.25 De waarzegger, jeugdfilm. 18.20 Sportuitslagen. 18.30 Kinderse rie. 18.35 Doe. serie. 19.25 Korte film. 19.40 Mededelingen. 19.45 Journaal. 20.00 Sport. 20.30 Een familiekro niek. 21.20 Bertha en de sloeber. 22.05 Klassiek concert. 23.00 Jour naal en sport. "2j§§r (7.02 (S) Non-Stop. 8 00 JEM, Capo. 8.15 (S) De plaat v< L-5 week. 8.40 (S) Een sym k5sm« iï.1!™' r? pianomuziek. 12.00 Nws. Spektakel magazine. alledaags en zeldzaam. omgekeerd. Het was gisteren op beide Nederlanden de avond van het vaste, om niet te zeggen aangenomen werk: „Kwistig met muziek", „Op volle toe ren", „Geheim Commando", „Derrick" en noem maar op. Het enige wat ik daar nog aan toe te voegen heb is, dat laatstgenoemde politieserie in ieder geval een zeer span nende en dus goede afleve ring beleefde. En dan was er nog TV-Privë, dat hardnek kig een „ontmoetingspro gramma" wordt genoemd. Daarin werd ondanks de ca tastrofale ontwikkelingen toch weer de „huwelijksbe middeling" opgevoerd. Al thans liet Van der Meyden een alleenstaande heer beto gen, dat hij het betreurde dat er „zeer voorlopig" mee was gestopt. Verder natuurlijk geen woord over de sinistere achtergronden van de affai re. Integendeel, Van der Meyden sprak de hoop uit, dat het gesprek „de ogen van de huwelijksbureaus zou ope nen". Ik wijs er met nadruk op, dat ik hem met deze war taal letterlijk citeer. Tenslot te kwam natuurlijk ook Sin terklaas opdraven. Hij had er niet tegenop gezien Jos Brink achter zich te laten schuilgaan. En ook niet om met Van der Meyden een ui termate kleffe conversatie te voeren. Enge jongens onder mekaar moesten wij maar denken. HERMAN HOFHUIZEN Natuurprijs voor Bert Haanstra ARNHEM De Cineast Bert Haanstra en de heer H. Schimmel uit het Gelderse Velp krijgen zaterdag 8 decem ber in Amsterdam de Heimans en Thijsse-prijs uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijs is bestemd voor mensen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van veldbiolo- gisch onderzoek, natuurbescherming en natuurbescherming seducatie. Haanstra krijgt de prijs onder meer voor zijn film over nationale parken in de wereld. De heer Schimmel (63) is medewerker van het rijksinstituut voor natuurbeheer in Arnhem en schreef een aantal publikaties over onder meer stuifzanden en beekdalen." Hij geeft ook natuurcursussen. De prijs, waaraan een geldbedrag is verbonden, wordt voor de tiende keer uitgereikt. I a c [u]i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2