Kabinet verwerpt Hofstra-voorstel Veiligheidsraad in openbaarheid bijeen PvdA en CDA: initiatiefwet kabeltelevisie Tatcher leidt forse nederlaag op Euro-top IRAN BOYCOT VERGADERING Giio777 AR-leden en KYP-jongeren: Modernisering van kernwapens is kabinetscrisis waard s. 4A Ceidóe (2owva/ni Zaterdag X december 1979, 70e jaargang nu. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4,46 - kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Ivanhoe Op Ned. I om 18.59 uur „De avonturen van Ivanhoe". Op Ned. II om 20.27 uur de nieu we serie „Maggie" en om 20.52 uur film „Intermezzo" met In- grid Bergman Zondag op Ned. I om 21.40 uur „AVRO's Laat Show". Op Ned. II om 22.05 uur tv-spel „Blue remembered hills". Opklaringen Opklaringen en mogelijk een enkele bui. Middagtemperatu- ren ongeveer 10 graden. Wind uit west tot noordwest, gelei delijk afnemend tot matig en later krimpend naar zuidwest Minder straf voor te vondeling leggen van baby DEN HAAG De mi- nisterraad heeft een wetsontwerp goedge keurd waardoor de stra frechtelijke bepalingen bij het te vondeling leg gen van kinderen wor den verzacht. Het wets voorstel beoogt de ouder die zijn kind te vonde ling legt op een plaats die geen gevaren met zich meebrengt, van strafvervolging uit te sluiten, indien degene daartoe kort na de ge boorte van het kind, door psychische nood wordt gedwongen. VVD-kamerlid voor rechter ROTTERDAM Het VVD-Tweede Kamerlid Joekes moet zich bin nenkort voor de Rotter damse rechtbank ver antwoorden, omdat hij tijdens een spreekbeurt in Maassluis beledi gend zou zijn geweest tegenover de Molukse geemenschap in ons land. Tijdens de gijze ling in Assen had hij gesuggereerd dat bij nieuwe acties, jonge Molukkers het land uit gezet moesten worden. Uitgaven voor kleren omhoog DEN HAAG Nederlan ders hebben vorig jaar tien procent meer bovenkle ding gekocht dan het jaar daarvoor. Die verhoogde vraag heeft echter niet voordelig gewerkt voor onze eigen confectie-indu- strie, waarvan de omzet in tegendeel juist achteruit ging. Met name de concurrentie van goedkope blouses en truien uit Zuid-Korea zou bijzonder groot geweest zijn. Museum krijgt J1 subsidie minder RENKUM De gemeente raad van Renkum heeft gis teren besloten het jachtmu- seum in Kasteel Doorwerth bij wijze van waarschuwing een gulden subsidie minder uit te keren. Dit omdat het museum in strijd met de sta tuten te veel aandacht vestigt op de jacht, terwijl het offi cieel, hoewel de naam anders suggereert, een museum voor wildbeheer moet zijn. Als het museum het beleid niet wij zigt, wordt in 1981 de subsi diëring stopgezet. Kamerleden helpen vrouwen DEN HAAG Kamer- leden van PvdA, PPR en D'66 hebben staatssecre taris Smit-Kroes van verkeer en waterstaat vragen gesteld over een advertentie van de PTT waarin mannen voor de besteldienst en vrouwen voor sorteerwerk wor den gevraagd. Zij vinden dat discriminerend en wijzen er op dat de wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen eist, ook in advertenties. Vrouwen moeten kun nen bestellen en mannen sorteren, zo vinden de kamerleden. Carter mag verdrag Taiwan beëindigen WASHINGTON Het Amerikaanse hof van be roep heeft bepaald dat pre sident Carter het wederzijd se defensieverdrag met Tai wan mag opzeggen. Een fe derale rechtbank had eer der gezegd dat Carter daar de toestemming van het congres voor nodig heeft. De president heeft vorig jaar al zijn plan in die rich ting aangekondigd, hetgeen hem een procedure van se nator Goldwater en 24 an dere congresleden oplever de. (Van onze speciale verslaggever Rik in 't Hout) DUBLIN De Britse premier Margaret Tatcher heeft tijdens de gisteren beëidingde bijeenkomst van de Europese Raad in Dublin een forse nederlaag geleden. Tat cher, die vier miljard gulden had geëist als verminderirtg van de bij dragen van Groot-Brittanie aan de EEG-kas, slaagde er niet in meer dan een derde van dat bedrag (1,4 miljard) binnen te halen samen met de belofte dat de Europese Commissie (dagelijks bestuur van de Gemeenschap) opnieuw voor stellen zal doen om haar nog aan zienlijk meer te bezorgen. De Britse premier is op het laatste mo ment terug geschrokken voor een breuk en akkoord gegaan met het compromis. Tevoren had ze de Engelse bevolking herhaaldelijk verzekerd de EG te zullen gaan boycotten, als ze tijdens de Europe se raad in Dublin geen volledige ge noegdoening zou -krijgen. (Zie ook pagina 7 Koopkracht zou dalen door beperkte rente-aftrek (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een beperking van de aftrekbaarheid van hy potheekrente voor de belas ting zou voor ongeveer 1,25 miljoen huiseigenaren een da ling van hun koopkracht van 0,4 tot 1 procent betekenen. Deze daling, afhankelijk van de hoogte van het inkomen, zou vooral werknemers en mensen met een inkomen tot iets boven fl. 60.000 raken. Daarbij zal een dergelijke maaatregel ernstige gevolgen hebben voor de woningmarkt Zo zal de vraag naar door de overheid gesubsidieerde wo ningen en woningen in de vrije sector sterk afnemen. Dat schrijft minister Andriessen van Financien in een nota over de voor stellen van prof. Hofstra om te komen tot een belastingheffing waarop de ge volgen van de jaarlijkse inflatie geen greep meer hebben. Zoals bekend is de VVD tegen een beperkte aftrek en het CDA voor. Het kabinet zal de voorstellen dan ook niet overnemen. Alleen op onderdelen waar knelpun ten in de belastingheffing zitten zal dat wel gebeuren. Waar dit zal zijn zegt de nota niet. Het invoeren van de voorstellen Hofstra zal het kabinet geld opleveren. Men krijgt minder be- lastingelden uit de bedrijfswinsten en de privésfeer (bij een inflatie van vier procent in 1980 fl. 815 miljoen minder) maar spaart daarbij wel gelden uit die nu worden gegeven als zelfstandige naftrek en aiïdere interimregelingen. Over de bouwmarkt schrijft de minis ter voorts dat er een verschuiving in de vraag zal komen, vooral naar huurwoningen. Aan deze vraag kan vrijwel zeker niet voldaan worden tenzij via een woningwetprogramma dat de overheid erg veel geld zal gaan kosten. STu2ZT~ ETA- gesprek HBHrSK Twee leden van de Baskische af scheidingsbewe ging ETA hebben gisteren gemas kerd een inter view gegeven aan een Spaans tijdschrift over de ontvoering van de politicus Ja- vier Ruperez. De inhoud van het gesprek is nog niet bekend. Wel is de garantie ge geven dat Rupe rez in goede ge zondheid ver keert. Yasolastine mag in handel blijven DEN HAAG De minister raad is gisteren akkoord ge gaan met een ontwerp-be- sluit inzake het geneesmid del Vasolastine, waardoor het mogelijk wordt dat het geneesmiddel in de handel kan blijven. Daarmee wordt teruggekomen op een weige ring van het College ter be oordeling van geneesmidde len, om het geneesmiddel Vasolastine te registreren. Als gevolg daarvan mocht het middel in Nederland niet meer worden verkocht. Staatssecre taris Veder-Smit van Volksge zondheid heeft gemeend dat niet zonder meer aan het be lang van de patiënten voorbij kan worden gegaan. Gebleken is niet dat het middel schade lijk is voor de gezondheid, maar wel Vasolastine op voor schrift van artsen bij een groot aantal patiënten wordt toege past en dat het niet langer ver krijgen van dit middel door hen ervaren wordt als een be dreiging van hun gezonheid en zelfs van hun leven. Te duur voor Sint Waarschijnlijk te duur voor de portemonee van de Sint, maar niet voor die van de echte verzame laar is het antieke speelgoed dat volgende week maandag en dinsdag bij Sotheby Mak van Waay in Amsterdam geveild wordt. NEW YORK/TEHERAN (AFP/U- PI/DPA/AP/Reuter) De leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zullen vanavond hun vanmid dag begonnen besloten vergadering over de kwestie Iran in openbaarheid voortzetten. Dit ondanks de afwezig heid van Iran, waarvan de vertegen woordigers de vergadering boycotten. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft bekendgemaakt op 10 de cember een hoorzitting te houden over het Amerikaanse verzoek om maatre gelen ten behoeve van de gijzelaars. Zo wel Amerika als Iran zijn uitgenodigd en hebben het verzoek gekregen han gende een eventuele uitspraak van het hof „niets te ondernémen dat de situa tie kan verslechteren" In New York heeft de Sjah de Ameri kaanse regering verzocht mee te werken aan zijn vertrek uit dit land. Hij liet weten vast besloten te zijn te vertrekken. Mexico weigert hem nog steeds, op Bermuda wordt hij ook niet toegelaten, alleen Egypte heeft tot nu toe te kennen gegeven hem te willen ontvangen. In Cairo is al een vleugel van het militair hospitaal in gereedheid gebracht. In Teheran deden gisteravond sterke ge ruchten de ronde dat de vijftig gijzelaars uit de ambassade zijn weggevoerd naar andere plaatsen in de stad. Woordvoeders van de bezetters wilden de geruchten „ontkennen noch bevestigen". Amerika heeft de Iraanse autoriteiten opheldering gevraagd over het lot van hun zaakgelas tigde Bruce Laingen, die sinds 4 novem ber wordt vastegouden in het ministerie van buitenlandse zaken in Teheran. De bezetters hebben zich gisteren fel ge keerd tegen de nieuwe Iraanse minister van buitenlandse zaken die Laingen en twee andere vastgehouden diplomaten wil vrijlaten. De bezetters willen het drietal wegens spionnage berechten. Bij de ambassade, maar ook in Bangkok, Manilla, Calcutta en Koeweit is gisteren wederom op grote schaal gedemonstreerd. In de ambassade van de VS in Bangkok ontplofte vier bommen. Niemand raakte gewond. Ook rond de grote moskee in Mekka werd nog hevig gevochten. Koeridsche leiders in Iran hebben gistera vond opnieuw opgeroepen tot een boycot van het referendum dat morgen over de nieuwe grondwet wordt gehouden. Japanse handelsondernemingen hebben meegdeeld dat Iran inmiddels rekeningen weer met Amerikaanse dollars betaald. Zaterdag 1 december VERONICA DRIVE- IV-SHOW rarav. Johan Timman Meerhoeve Oud Ade Aanvang 20.00 uur Nieuwe richtlijnen justitie uitgelekt AMSTERDAM Een off- cier van justitie moet in de toekomst voor het rijden on der invloed, waarbij een al- coholpromilage van tussen een half en één wordt aange troffen een boete van mini maal driehonderd en maxi maal vijfhonderd ghulden eisen. Bij een promillage van meer dan twee is twee weken onvoorwaardelijke celstraf en een rijverbod van een jaar op zijn plaats. Dat blijkt uit de gisteren tij dens een NOS-radio-uitzen- ding voortijdig uitgelekte nieuwe richtlijnen die het O- penbaar Ministerie heeft opge steld I Overheidsingrijpen mogelijk maken (Van onze parlementaire redactie) HILVERSUM De Kamerleden Scholten (CDA) en Kosto (PvdA) zullen op korte termijn een initiatief-wetsontwerp indienen waar door de greep van de minister van CRM op kabeltelevisie groter zal worden. De nieuwe Omroepwet, die op 1 januari van kracht zou wor den zal vertraagd in werking komen, maar Scholten en Kosto wil len, dat de minister uiteindelijk de volledige mogelijkheid krijgt om ja of nee te zeggen tegen buitenlandse aanvragen. Volgens de Omroepwet, die dus nog niet van kracht is, zullen de be voegdheden van de minister van CRM worden uitgehold als het gaat om kabeltelevisie. Het initiatief-wetsontwerp van CDA en PvdA zal dit definitief moeten voorkomen. De heren Scholten en Kosto deden deze aankondiging zaterdagmiddag in het programma Kamerbreed van de TROS-radio. In datzelfde programma zei de VVD'er De Beer dat Delta Kabel nu nog haar zin zou kunnen krijgen via de rechter, omdat de regering niet de wettige mogelijkheden heeft om de motie- Scholten van afgelopen donderdag uit te voeren. Met het initiatief- ontwerp willen Scholten en Kosto dit proberen te verhinderen. De heer Kosto: „Gelijk hebben is een aardige zaak, maar gelijk krijgen is de kunst". Houdt de luchtbrug naar Cambodja in stand. Iedereen weet wat er aan de hand is in Cambodja. Elke dag nde hongerdood. De sterfte onder kinderen is zorgwekkend. Uw ogen sluiten voor wat daar gebeurt is onmenselijk. Een vliegtuig van Martinair is gecharterd en brengt dagelijks hulpgoederen naar Cambodja. In 6 vluchten zijn al 350.000 kg voedsel en medicamenten overgevlogen. Binnen 4 weken ontvingen Unicef Nederland en het Neder landse Rode Kruis ruim 4 miljoen gulden. Maar het is niet genoeg. Daarom: blijf geven. Geef wat u kunt missen. Het leven van miljoe nen Cambodianen ligt in onze hand. H«"i Nederlandse Rode Kruis M DenHaa* f (van onze parlementaire redactie) EDE ARP-voorzitter Hans de Boer vindt de kwestie rond de plannen tot modernisering van NAVO-kernwapens een kabinetscrisis waard. In zijn openingsrede voor de ARP-partijraad in Ede zei De Boer vanmorgen dat bij de beoordeling van het kernwapenvraagstuk het geweten de doorslag moet geven. „De eenheid van de CDA-fractie is een groot goed, maar niet tot elke prijs", aldus De Boer. Zijn fractiegenoot Jan van Houwelingen, eveneens af komstig uit de ARP, sloot zich later geheel bij deze woor den aan. „Hier is geen ruimte om tot iedere prijs tot een „politiek deal" te komen", aldus Van Houwelingen. Ook de voorzitter van de KVP-jongerenorganisatie Wim van de Camp heeft er vanmorgen tijdens een bijeenkomst in Arnhem opgewezen dat de moderneisering van kern wapens de CDA-fractie in de Tweede Kamer een crisis waard moet zijn. Geen Krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt als nog gebracht AA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1