I0S2235BI Boeren verre van enthousiast over beperking zuivelproductie Vijfentwintigduizend zakjes patat per uur.. Obligaties vast Buhrman: Minder winst bij hogere omzet Beurs van Amsterdam - ECONOMIE LEIDSE COURANT ZATERDAG 1 DECEMBER 1979 PAGINA 16 Bonden akkoord met overeenkomst Volvo Car-Staat DEN HAAG De Unie BLHP en de In- dustriebond FNV hebben gisterochtend op het ministerie van economische zaken in gestemd met de overeenkomst tussen de Nederlandse Staat en Volvo Car BV. Die overeenkomst is opgesteld in het kader van de voorgenomen steunverlening van 155 miljoen gulden. Woordvoerders van de va korganisaties toonden zich na afloop van het onderhoud met de regeringswaarnemer Mol- kenboer bijzonder ingenomen met de over eenkomst. Met name de verstevigde positie van de regeringswaarnemer binnen de raad van commissarissen kon hun goedkeuring wegdragen. De komende maanden moet nog overlegd worden over de organisatiestruc tuur. De Tweede Kamer zal de steunverle ning aan Volvo Car BV begin december be spreken. Sam en werking „De Schelde" met Duits bedrijf ROTTERDAM De scheepswerf en ma chinefabriek De Schelde in Vlissingen (onderdeel van het RSV-concern) heeft met het Westduitse bedrijf Saarberg-Höl- ter Umwelttechnik (SHU) in Saarbrucken een lisentie-overeenkomst gesloten op het gebied van rookgas-ontzwaveling. Dat heeft RSV gisteren meegedeeld. SHU heeft zich de laatste jaren vooral toegelegd op de verwijdering van zwavel-dioxyden uit rookgassen met behulp van kalk, met name bij kolengestookte centrales. Het daarbij vrij komende gips kan in de bouwindustrie wor den verwerkt tot gipsplaten, aldus RSV. A u torna tisering levert weinig werk op UTRECHT De voortgaande automatise ring zal weinig nieuwe werkgelegenheid in Nederland opleveren ter vervanging van de werkgelegenheid die door de invoe ring ervan wordt vernietigd. Door een geleidelijke verdere verkorting van de werktijd is er voor de werkgelegenheid op internationaal niveau waarschijnlijk weinig reden tot zorg, maar het zit erin dat een aan zienlijk deel van het nieuwe vervangende werk buiten onze grenzen terecht komt. Dit verwacht dr. G. Zoutendijk, lid van de raad van bestuur van Delta Lloyd Verzekeringen. Hij sprak gisteren in Utrecht op een studie dag van de vakbond voor hoger personeel, de Unie BLHP, over automatisering. Zoutendijk ziet in het ontwikkelen van nieuwe produk- ten en diensten (innovatie) een mogelijkheid om het mogelijke ongustige effect van de au tomatisering op de Nederlandse werkgelegen heid op te vangen. Amsterdamse haven doet het goed AMSTERDAM De Amsterdamse haven zal het er dit jaar niet slecht afbrengen. Op de overslag van granen, kolen en cokes na, hebben vrijwel alle belangrijke ver- voerscategorieën in de eerste negen maan den van dit jaar een flinke vooruitgang geboekt. In totaal steeg het verkeersvolume in de ha ven van Amsterdam tot 14,3 miljoen ton. Dat betekent een groei van 10,5 procent ten op zichte van het niveau in dezelfde periode vo rig jaar. Dit vertelde voorzitter B. van der Bilt van de vereniging „De Amsterdamse ha ven" gisteravond in Amsterdam. Toch ziet hij ook donkere wolken aan de hemel. Er is nog geen herstel van de economie en ook de soci ale sector baart zorgen. Het is volgens hem daarom te hopen dat verstandige mensen bij het komende loonoverleg het meest gehoor zullen krijgen. Alleen met redelijkheid zijn goede resultaten te behalen. AMSTERDAM Op de Am sterdamse effectenbeurs wa- de staatsfondsen gisteren - gestemd. Buitenlandse i deed de koersen met SP' ngen omhoog gaan. De .^igatiemarkt was ongeveer vier dubbeltjes beter, al wer den hier en daar verschillen van een vol punt gemeten. Vooral Japan met het oog op een dalende yen en Engeland waren aan de koopzijde. De aandelensector moest een stapje terug doen. Aankno pingspunten te over, o.m. een dollar, die met anderhalve cent gedaald is en de gespan nen verhouding tussen Ameri ka en Iran. Van Ommeren kon behoorlijk oplopen door publikaties in be leggingsbladen en wel tot 214,50, ƒ4,50 beter. Op de vloer verwachtte men een om zet, die net zo veel zou zijn als de zeer grote omzet van don derdag. De rest van de scheep vaartsector maakte pas op de plaats. Bij de internationals zakte Ko ninklijke Olie 1,40 op 151,20. Unilever verloor een halve gulden op 113 en KLM een hele gulden op 75. Phi lips en Hoogovens deelden het verlies van drie dubbeltjes op resp. ƒ21,10 en ƒ22,50. Deli dook ƒ2,50 naar beneden op ƒ83,50. De financiële sector was nage noeg onveranderd. ADM dook vrijdag op de loka le markt omlaag na de scherpe stijging van de afgelopen da gen. Donderdag was de ADM in geldelijke omzet zelfs een van de meest verhandelde fondsen op de beurs. Chamotte Unie ging na het bekendma ken van de slechte resultaten een gulden omlaag op 14,60. Naarden verloor dertig cent op 16,80. Hagemeyer zakte een gulden op 38,50, evenals Amev op 94,70. De Porceley- ne Fles ging 16 achteruit op 276 GROENTEVEILING LEI DEN 30 november, Aardappe len 21-24. Andijvie 126-141. Snijbonen 1050-1100. Kroten gekookt 100. Boerenkool 48-66. Prei 92-107. Spruiten a. 89-92. Spruiten B 93-92. Spruiten C 82, D 93-109. Uien 27-38. Win terpeen 35. Witlof 335-395. Bloemkool 6 st. 260-280, 8 st. 225, 10 st. 150. Knolselderij 56- 61. Sla zwaar 35-46. Bleeksel derij 48-49. Peterselie 53-62. Selderie 27-35. ZWOLLE, 30 n Prijzen per kg geslacht gewicl 0 per kg levend gewicht it: (resp. handel en prijzen) g e kalm - bi| staande pri|zen; guis s lager; pinken rustig - pr KAASMARKT ALKM NEDERLANDSE HERVORM DE KERK Beroepen te Zevenhoven (ZH), K. B. A. Kielder te Zuidwolde (Dr). Beroepen te Woubrugge: S.G.J. Goverts te Nieuw Ven nep. 1978 137 mil joen kilo melk minder geprodu ceerd. Ui tkeringen san er ings - en ontwikkelingsfonds DEN HAAG De Stichting Ontwikkelings- en Sanering sfonds voor de Landbouw keerde in 1978 totaal bijna f.140 miljoen uit waarvan f.84 miljoen voor ontwikkeling en f.55 miljoen voor saneringsdoeleinden. Belangrijkste regelingen - verstrekken van leningen aan landbouwbedrijven met ontwikkelingsmogelijkheden. Gemiddelde lening was f.204.000 waarbij het totale leningsbedrag f.648 miljoen be droeg. - bijdrage in de kosten voor gezamenlijke bedrijfsverzor- gingsdiensten. In 1978 werd f.6 miljoen beschikbaar ge steld. - omschakeling van melkbussen op melktanken waarvoor eind 1978 bijna 5200 aanvragen voor een bijdrage in de in vesteringskosten waren binnengekomen. Daarvan werden er 4660 goedgekeurd. In 1977 werd in deze regeling f. 3,5 miljoen uitgekeerd. - bijdrage in de kosten van verwerking van mestoverschot ten waarbij in 1978 500.000 ton dunne mest werd vervoerd. Totale bijdrage bijna f.1,6 miljoen. - bijdrage in de kosten van mestopslag bij intensieve vee houderijbedrijven, f. 1,2 miljoen uitgekeerd. - bijdrage in de kosten voor aansluiting van verspreid lig gende tuinbouwbedrijven op het aardgasnet waarvoor in 1978 f. 5,5 miljoen werd gegeven. - bijdrage voor oudere agrarische werknemers die de land- buw om structurele redenen moeten verlaten (f. 3 miljoen). - bijdrage in kosten van omscholing (f. 3,1 miljoen). - regelingen voor betere samenwerking tussen landbouw bedrijven door gezamenlijk gebruik van machines (f. 9,5 miljoen) - regeling voor bedrijfsbeëindiging (f. 4,6 miljoen). - bijdrage afbraak oude glasopstanden (f. 28,7 miljoen). Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, over 1978. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Ruim 1760 melkveehouders hebben sinds 1 juli 1977 gebruik gemaakt van een EG regeling voor het niet in de handel brengen van melk enzuivelprodukten. Voor omschakeling van het melkveebestand naar rund- vleesproduktie meldden zich 55 melkveehouders. Met de aanvragen voor beide regelin gen waren bijna 30.000 melk koeien betrokken, 1,3 procent van de totale melkveestapel in ons land die eind 1978 onge veer 2,2 miljoen dieren omvat te. Dit was een toename met 4 procent ten opzichte van 1977. Het aantal melkbedrijven Dit blijkt uit het jaarverslag 1978 van de stichting ontwik kelings- en saneringsfonds voor de landbouw. Volgens een EG regeling kunnen boe ren een premie krijgen van de EG voor het niet in de handel brengen van melk of omscha keling op rundvleesproduktie. Bedoeling van de premierege ling was 5 procent van het melkveebestand van de EG to taal (25 miljoen stuks) uit de produktie te nemen. De kosten van de actie (die van 1977 tot 1980 loopt) werden geraamd op bijna f.900 miljoen. Toeken ning van de premie werd ver bonden aan een aantal voor waarden. Zo moest niet-leve- ring van melk vijf jaar duren terwijl omschakeling op vlees- produktie vier jaar moest wor den volgehouden. Daarbij mocht de vrijgekomen grond niet aan derden in ge bruik worden gegeven, het melkvee ook niet aan andere worden overgedragen en mocht het alleen voor slach ting in de EG en uitvoer uit de EG worden aangeboden. De premie was bovendien gekop peld aan een bepaalde produk- tieomvang. Eind 1977 bleek al dat de regering niet werkte. In de hele EG was 0,75 procent van het melkveebestand voor de regeling aangemeld, in Ne derland 0,5 procent. Hierop besloot de EG de premies te verhogen en meer geld voor de regeling beschikbaar te stellen, namelijk f.1,1 miljard. In Nederland is nu 1,3 procent van het melkveebestand voor de regeling aangemeld, binnen de EG als geheel 2,8 procent. Uit een onderzoek van de stichting blijkt dat vooral ou dere boeren (leeftijd 50 tot 60 jaar) met kleine bedrijven (vijf tot tien hectare) en een gering aantal koeien (tien tot vijftien) van de regeling gebruik ma ken. Als redenen daarvoor geeft de stichting leeftijd of gezondheidstoestand van de aanvrager, geen opvolger aan wezig, omschakeling van melkbussen of melkkoeltank kost teveel, verkaveling van het bedrijf is slecht, er wordt voorkeur gegeven aan specia lisatie in andere takken van de landbouw. Redenen waarom boeren zich niet voor de regeling opgeven zijn: ontbreken van alternatie ven, de tijd dat men aan de re geling is gebonden is te lang, deel van de premie moet aan de belasting worden afgedra gen, in zuivere weidegebieden zijn geen andere mogelijkhe den. In ons land maken boe ren in Gelderland, Noord-Bra bant, Limburg en Overijssel (in die volgorde) het meest ge bruik van de EG premierege lingen. AMSTERDAM - Buhrmann- -Tetterode NV heeft in de eer ste negen maanden van 1979 een omzet geboekt van f 1,521,2 min, 19,8 pet meer dan in dezelfde periode van 1978 1,270,0 %mln). Aan deze omzettoeneming droegen alle drie ressorten bij, zodat de be vredigende gang van zaken, die zichtbaar werd in het eer ste halfjaar van 1979, zich in het derde kwartaal heeft voortgezet. De nettowinst over de eerste drie kwartalen van 1979 be droeg 22,2 min en was 8 pet lager dan in dezelfde periode van 1978 (f 24,2 min). Het bru to bedrijfsresultaat was 12,5 pet hoger (f 58,1 min tegen f 51,6 min). BELENINGEN De ban ken kunnen maandagmorgen bij De Nederlandsche Bank in schrijven op nieuwe speciale beleningen die een looptijd hebben van 3 tot 17 december tegen een rente van 14 pet, al dus geldmarktkringen. De thans uitstaande speciale bele ningen van 613 min tegen 11 pet lopen maandag af. NEPROM De activiteiten van de 29 leden van de Vere niging van Nederlandse Pro jectontwikkeling Maatschap pijen (NEPROM) op de com merciële gebouwenmarkt in ons land zullen in 1980 aan zienlijk groter zijn dan dit jaar. De totale waarde van de in 1980 te starten projecten in deze sector (kantoorgebouwen, bedrijfshallen en winkels) laat zich ruwweg becijferen op cir ca 2 miljard. Dit jaar is er begonnen met commerciële projecten ter waarde van glo baal 750 min. Dit blijkt uit een enquete onder de leden van de NEPROM. Een en an der betekent, volgens de NE PROM, dat de betrokken le den een sterke impuls aan het nationale investeringsniveau zullen geven en daarmee tege lijkertijd een belangrijke bij drage aan de werkgelegen heid. PHILIPS NV Philips' Gloeilampenfabrieken lost haar lening van zestig miljoen Zwitserse frank 1974-89 met een rente van zeven procent vervroegd af op 28 februari te gen de koers van 102 procent. De effectenbeurs in Zürich heeft dit gisteren meegedeeld. ROLINCO Voor de ko mende jaren is een voortgezet te welvaartsgroei een redelijk verantwoord perspectief. Het is onwerkelijk om op langere termijn uit te gaan van de hoge groeipercentages uit vroeger jaren. Dat is ook niet nodig. Ook een welvaartstoe name van 2 tot 3 procent is volop de moeite waard, zo zei prof. dr. Th.M.Scholten, voor zitter van de directie van het beleggingsfonds Rolinco, op de jaarvergadering. (Van onze sociaal-economische redactie) APELDOORN - Een slordige 25.000 zakjes patat rollen per uur van de band bij de modernste, deze week in Apeldoorn geop ende fritesfabriek van ons land. Per week wordt er zo'n 600 ton aardappelen tot voorgebakken patat verwerkt. In de win ter van 1978 brandde Busser Frites in Apeldoorn tot de grond af. Op het indu strieterrein Malkenschoten is nu in een hypermodern bedrijf de produktie hervat. De totale investering in het gebouw en het indrukwekkende machinepark bedroeg ongeveer 9 miljoen gulden. Daarmee kon het rendement per verwerkte kilo aardap pelen (bintjes) worden opgevoerd tot 50 procent. Op uurbasis betekent dat 4000 kg patat uit 8000 kg aardappelen. Het afval wordt verwerkt tot veevoeder. Een deel van de produktie gaat de grens over naar Duitsland. In eigen land levert Busser met eigen auto's rechtstreeks aan de Horeca. Volgens direkteur A. Busser (37 jaar) is het de bedoeling de produktie in de toekomst uit te breiden met snacks en salades. Daarvoor zal volgend voorjaar een reusachtige keuken worden ingericht. Het bedrijf beschikt over een eigen bulkvoorraad van een kleine 100.000 kg aardappelen. Alles komt uit de Noordoostpolder. Uit de voorraadbunkers worden de aardappelen via een ingenieus lo pende band-systeem gewassen en ontsteend, waarna het technisch ingewikkelde stoom- schillen plaatsvindt. In een borstelmachine wordt het jasje razendsnel van de aardappel gerukt. Na een tweede wasbeurt en het nog bewerkelijker ontpitten verdwijnen de pie pers met duizenden tegelijk in reusachtige snijmachines. Na het belangrijke bakproces in plantaardige vetten worden de patatten diep- gekoeld en volautomatisch per 10 kg in dozen verpakt. Ten aanzien van beperking van de verontreiniging van water en lucht werden aan Busser Frites de allergrootste eisen ge steld. Zo beschikt het bedrijf over een eigen waterzuiveringsinstallatie. actieve aandelen HVA°Mljen eert Nedlloyd S ariga dag SL.KOERS binnenlandse obligaties binnenlandse aandelen i Rijt. 220,0i Bjgemann L Scheep 227,0 ricia GB 32550 Schev. Expl. Telegraaf Tilb. Hyp.b 339.00 Unikap 953!50 Vmf-Stork Wegener Wofsp.^Ede 95.40 Alg. Fondse 276.00 Alvamy Rooamco Tokyo PH(S) 116.00 H6.20 beurs van New York Bethl. Steel 20 3/8 cïïTÊec. MS/l Chrysler 6 Royal Dutch S. Fe Shell Oil Westing house 25 3/4 25 1/2 buitenlands geld (Prl|s In guldens) Amerikaanse dollar Engelse pond Belgische fr.(lOO) Duitse mark(IOO) Portugese esc.(IOO) 'Franse tr.(IOO) Zweedse kroon(l00) Noorse kroon( 100) Deense kroon(100) Spaanse pes (IOO) Griekse drachma! 100) Finse mark(lOO) Joegosl. dUw(100)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 15