Venezuela ontdekt reusachtig olieveld Overwerk bij PTT jst de pan uit Onrust door komst B-52's naar Europa Khomeiny roept Iraanse jeugd in het geweer 0 Lsstello av Werkgevers en werknemers morgen weer rond de tafel GOLF VAN AANSLAGEN TREFT NOORD-IERLAND S Meubelfabriek Oistervvijk toonaangevend in eiken 3 picl&e €owumt Ihekersdijk 34. 2312 DD Leidon. postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas (■redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rtaal ƒ43.05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Dinsdag 27 november 1979, 70e jaargang no. 21515 I Schillebeeckx Zacht In „Brandpunt-extra" vana vond op Ned. II om 21.40 uur het Romeinse proces over het boek over Jezus van de Nij meegse theoloog prof. E. Schil lebeeckx OP. Om 20.27 uur in samenvatting herhaling van „Dagboek van een herders hond". Op Ned. I om 21.55 uur „De schone schijn" over de heden daagse kunst in Nederland. Veel bewolking met af en toe motregen. Middagtemperatu- ren ongeveer 12 graden. Morgen zon: 8.20 - 16.35. Schev. hoogw.: 9.36 en 22.18. Laagw.: 5.02 en 17.46. Woonwagen bewoners verliezen kort geding DEN HAAG De woonwagenbewoners hebben het kort geding dat zij tegen de Staat hadden aangespannen verloren. De woonwagenbewo ners eisten van het mi nisterie van CRM on dermeer dat er op zeer korte termijn voldoende standplaatsen zouden worden ingericht en ook wilden zij onbe perkte trekvrijheid. Prof. Zeegers Maggie McNeal vrijgelaten DEN HAAG (ANP) De directeur van het Lepra fonds, prof. G. Zeegers, die wegens malversaties in hechtenis was genomen, is door de Raadkamer voor Strafzaken van de Haagse rechtbank weer op vrije voeten gesteld. De officier van justitie heeft hiertegen beroep aangetekend. Als voorwaarde voor de in vrijheidstelling geldt dat prof. Zeegers beschikbaar moet blijven voor een op roep van bijvoorbeeld de rechter-commissaris. niet naar Songfestival HILVERSUM - Door de NOS is nog geen enkele beslissing genomen over de Nederlandse candidaa- t(e) en liedje voor het ko mende Eurovisiesongfesti val. De opmerking, gistera vond gedaan door Mies Bouwman in haar pro gramma „Telebingo", dat aan Maggie McNeal deze eer te beurt zal vallen, raakt volgens de NOS dan ook kant noch wal. Hugo Metsers ziekenhuis AMSTERDAM De acteur Hugo Metsers is met verlam mingsverschijnselen in een ziekenhuis in Amsterdam op genomen. De opnamen voor het film drieluik 'De taal der liefde-lie ve jongens-het lieve leven' van Gerard Reve, waarin Met sers een hoofdrol speelde, zijn in verband hiermee stopgezet. wonderlijke idlandingen esten piloten sportvliegtui- gisteren ma- om enigszins ouden op de dbodem terug keren. De eer had plaats op geen twee- iderd meter af- nd van lerdijkbrug, ar een èén-mo- ige Cessna het land koos. De der in het Ame- lanse Reading een vrouw haar zweef- gtuig er niet in agde op tijd de ingsbaan eiken en toen Dr de telefoon- )le koos. Per- onlijke ongeluk- n deden zich in 'd, ide gevallen !0 it voor. oo Verdubbeling huidige wereld- (Van onze correspondent John Andrews) CARACAS Venezuela, de op vijf na grootste producent van de OPEC-landen, heeft een olievoorraad ontdekt die bijna even groot is als de totale huidige voor raad olie op de hele wereld. Onderzoekin gen in de Orinocorivier hebben uitgewe zen, dat er „ongeveer 500 miljard vaten kunnen worden geproduceerd". Eerder was geschat dat de totale wereldolievoor raad tussen de 547 en 650 miljard vaten bedroeg. Hiervan had Venezuela 18 mil jard in huis, terwijl Saoedi-Arabië, Koe weit, Irak, Iran en de Verenigde Arabi sche Emiraten ongeveer 60 pet. bezaten. Het Venezolaanse verslag zegt: „De oliebel in de Orinocorivier is waarschijnlijk de groot ste, nog niet aangeboorde olievoorraad ter wereld". In het verslag wordt de totale voor raad geschat tussen de 700 en 3000 miljard vaten. „De vraag die nu rijst is hoeveel olie deze oliebel bevat en hoeveel hiervan uitein delijk kan worden gewonnen". Al verscheidene jaren wist men van de voor raden in het gebied ,rond de Orinocorivier. Het bekendmaken van de boorresultaten is waarschijnlijk eerder een reactie op de woe lige binnenlandse situatie in Venezuela dan een altruïstische wens om de energievooruit zichten van de wereld te veranderen. (Zie ook pagina 14 Veiligheidsraad kort bijeen TEHERAN De Iraanse geestelijk leider Khomeiny heeft revolutionaire gardisten opgeroepen „alles in het ge weer te brengen tegen onze vijand Amerika. Richt uw kreten en protesten tegen de V.S., rust de strijdkrachten uit en zorg voor militaire oefening, zodat we over een paar jaar een jeugdleger hebben van 20 miljoen". Khomeiny leverde gisteravond ook hefti ge kritiek op het besluit van de Verenigde Naties de Veiligheidsraad bijeen te roepen om „alleen te spreken over de vrijlating van de gijzelaars in de Amerikaanse ma- bassade in Teheran". Hij vindt de bijeen komst eenzijdig als niet de „ongeordende politiek van de sjah en die van de plunde raars die hem steunden" ter sprake komt. De spoedzitting van de Veiligheidsraad zal waarschijnlijk kort zijn. Men verwacht dat de zitting direct zal worden geschorst voor een week om de Iraanse minister Bani-Sadr de gelegenheid te geven naar New York te komen. Deze heeft zijn be zoek gisteren uitgesteld. (Zie ook pagina 14 Commentaar pag. 13 PvdA: bommenwerpers maken kruisraketten overbodig (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het plan van de Ameri kaanse regering om tachtig B'52-bommen- werpers toe te voegen aan de strijdkrach ten van de NAVO in West-Europa, heeft opschudding verwekt in de Tweede Ka mer. Volgens de socialist Bram Stemer- dink, oud-minister van Defensie, zullen deze vliegtuigen over een jaar of twee uit gerust worden met zogeheten kruisraket ten. Daarmee is zijns inziens een nieuw element gebracht in de discussie over het voornemen van de NAVO een groot aan tal (572) moderne atoomraketten op Euro pees gebied te plaatsen. Stemerdink wil nu dat de ministers Scholten (Defensie) en Van der Klaauw (Buitenlandse Zaken) de betrokken Kamercommissies een volledig overzicht geven van de nucleaire wa pens, die in de nabije toekomst deel gaan uit maken van het NAVO-arsenaal. Dit overzicht zou er moeten zijn voordat de Kamer op 6 de cember beslist over de voorgestelde modernise ring van de raketwapens. De mening van Stemerdink wordt niet gedeeld door Ton Frinking, defensiespecialist van het CDA. Hij toont zich wat verbaasd over de reac tie van zijn PvdA-collega. „Iedereen, die zijn zaken bijhoudt, had dit kunnen weten". Frin king wijst erop dat het Amerikaanse plan zou namelijk alleen bedoeld zijn als tijdelijke maat regel, om „het gat" op te vullen tussen nu en het „instromen" van de nieuwe raketten voor middellange afstand. Laurens Jan Brinkhorst, buitenland-specialist van D'66, noemt het heel vreemd dat het B'52- plan tot nu toe officieel niet bekend was. Hij verwijt de voorlichting van de NAVO gebrek aan openheid. Wijn veiling komep bij de PTT Soms d overwerktijden voor van 28 De meeste van die overwerku ren komen voort uit zaterdag- loketdiensten. Werkweken van 68 uur op hoofdkantoor (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het overwerk bij de PTT rijst de pan uit. Bij de PTT komen over werktijden van bijna 28 uur voor op een werkweek van 40 uur, alhoewel het ma ximum aantal overwerkuren per werk nemer op 12 is gesteld. Het hoogste aan tal overuren komt voor bij het hoofdkan toor van de Giro (27,7 uur) en de Centra le Directie (19,4 uur). Ook in een aantal willekeurige postdistricten zoals Den Haag (14,6 uur), Rotterdam (13,9 uur) en Utrecht (15,1 uur) komen hogere aantal len overwerkuren voor. Overigens wordt er binnen de PTT-diensten aan gewerkt, het aantal overuren per werknemers te rug te dringen. Naar verwachting zal in de loop van 1980 het aantal overuren tot 12 per werknemer per week kunnen wor den beperkt. Dit bleek gisteren tijdens een mondeling overleg van de vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat met staatssecretaris Smit-Kroes over de PTT-diensten. Volgens de staatssecretaris is het percentage overu ren sinds 1970 bij de PTT van 4 procent naar 2 procent nu teruggelopen. Volgens haar komt het meeste overwerk (90 procent) voort uit tijdelijke tekorten aan personeel, bijvoorbeeld door ziekte en door vacatures die tijdelijk openstaan als de nieuwe mede werker nog niet meteen kan worden aange nomen. Tien procent van het overwerk komt uit zaterdagse loketdiensten. Over werk komt het meest voor rond kerst, nieuwjaar en in de vakanties. Daarnaast is ook het vinden van voldoende gespeciali seerd personeel voor de PTT een probleem. CNV blijft bij looneis (Van onze sociaal economische redactie) AMSTERDAM-UTRECHT De verbondsraad van het CNV en de federatieraad van de FNV hebben hun voorzit ters gemachtigd verder te onderhandelen met de voorzitters van de centrale werkgeversorganisaties. Die verdere bespre kingen over de vraag of men tot gezamenlijke afspraken kan komen ter begeleiding van de komende CAO-onderhan- delingen hebben morgenmiddag plaats. Uit het machtigen van hun voorzitters blijkt, dat de vakcentra les nog wel mogelijkheden voor centrale afspraken op deelgebie den zien. Insiders menen ook te mogen concluderen dat de vak centrales wel een stukje van hun looneisen willen prijsgeven. De werkgevers zullen dan met name bereid moeten zijn in 1980 al wat te gaan doen aan werktijdverkorting. De werkgevers heb ben hierover ook intern beraad gehad. De vakcentrales weigerden maandag informatie te verstrekken over hun besloten beraad om hun onderhandelingspositie niet prijs te geven. Het CNV heeft gisteren wel laten weten nog geen reden te zien om van de looneis van een procent af te stappen, öe bespreking van woensdag wo^dt als een beslissende gezien voor .het centrale loonberaad voor 1980. Amsterdam zoekt bedden AMSTERDAM (ANP) Amsterdam zoekt naar lo geeradressen voor de Ca nadese oudstrijders die in mei volgend jaar naar de hoofdstad komen om de feesten rond bevrijding sdag extra luister bij te zetten. Amsterdam heeft 350 Canadezen uitgeno digd om hun intocht in Amsterdam nog eens dun netjes over te doen. Overstromingen in Joegoslavië eisen 22 doden BELGRADO Bij de over stromingen, die verleden week grote delen van Joego slavië hebben getroffen, zijn in totaal 22 mensen om het leven gekomen. Dit is giste ren in Belgrado bekendge maakt. Verder zijn verleden week tienduizenden mensen geëva cueerd, honderden gebouwen verwoest, 353 bruggen zwaar fclgschadigd ei) 800 kilometer verkeersweg vernield. (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN Het Ierse republikeinse leger (IRA) heeft een nieuwe golf van bomaanslagen ontketend. Gisteravond zijn in Noord-Ierland niet minder dan 25 bommen ontploft. Het waren hoofdzakelijk brandbommen. Minstens twaalf perso nen liepen verwondingen op. De materiële schade is bijzon der groot. Waarnemers beschouwen de aanslagen als een reactie op de re cente veroordeling in Dublin van Thomas McMahon, verdacht van de moord op Lord Mountbatten, tot levenslange gevangenis straf. In Belfast en andere Noord-Ierse steden waren treinen, stations, hotels, winkels en warenhuizen doelwit van aanslagen. Eerder op de dag had de Britse minister van Noord-Ierland, Humphrey Atkins, nog pogingen gedaan om de voorgestelde Ul ster-conferentie te kunnen redden. Die besprekingen over de toekomst van Noord-Ierland zouden gisteren moeten beginnen, maar slechts twee van de vier betrokken partijen wilden mee werken. [ADVERTENTIES Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19, Leiden, tel. 071-134541. Keukens open haarden tegels - sanitair - alle verbouwingen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1