Koopkracht voor modaal verzekerd Gromyko ongewoon fel over nieuwe kernwapens Iran bereid tot gesprek als wandaden Sjah worden uitgezocht - 4^ ZEKER 60 DODEN BIJ AARDBEVING IN COLUMBIA VERONICA •RIVE IN SHOW HOBO STRING BAND VERONICA DRIVE IN SHOW Eeidóe Sou/io/nt fiekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas redacteur: Wim'Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: aal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 24 november 1979, 70e jaargang no. 21513 De zaak Biko Op Ned. I om 21.55 uur „De zaak Biko" en om 19.05 uur „Ted Show". Op Ned. II om 20.27 uur „Cas- sata" en om 20.52 uur „Sonja". Zondag op Ned. I om 20.05 uur „Manhattan Transfer" en om €1.55 uur „De Ver van mijn bed-show". Op Ned. II om 20.40 uur „Neon". Zachter Opklaringen, maar in de na middag in het noorden van het land mogelijk een bui. Mid- dagtemperatuur rond acht gra den. Matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. riii n 'egen in ropa te duur ïfoii- el' "ERDAM (ANP) Europe- jnvluchten zijn veel te Een jaarretour naar New kost een kleine negen- erd gulden, voor een (elijk retour naar Stock- moet 1369 gulden betaald en. Leg er honderd gul lij en je vliegt naar Aus- aldus de Consumenten die in het nieuwe num- van de consumentengids een prijsvergelijking van tarieven komt. De bond het vreemd dat voor tra- binnen Europa die even zijn verschillende prijzen mmssm Onder zware bewaking wordt Thomas McMahon teruggebracht naar zijn cel. Levenslang voor dader moord Lord Mountbatten DUBLIN (Reuter) Na een proces van dertien dagen hebben rechters in Dublin de 31-jarige Thomas McMahon tot levens lange gevangennisstraf veroordeeld we gens de moord op graaf Mountbatten, de oom van de Britse koningin die op 27 au gustus bij een ontploffing op zijn jacht om het leven kwam. Een tweede verdachte, de 24-jarige Francis McGirl werd vrijge sproken. De twee verdachten, die beide hun on schuld volhielden, zijn lid van de IRA, het verboden Ierse Republikeinse Leger, dat de verantwoordelijkheid van de aanslag had opgeëist. Amnestie DDR voor 11.740 gevangenen BERLIJN (DPA) In Oost-Duitsland zijn 11.740 mensen vrijgelaten op grond van een door de regering in september afgekondigde amnestie. Volgens officiële cijfers bevinden zich onder hen 84 Westduitsers die inmid dels allen naar de Bondsrepubliek zijn te ruggekeerd, zo is gisteravond in Oost-Ber- lijn bekend gemaakt. Daarnaast is in 35 gevallen levenslange ge vangennisstraf omgezet in vijftien jaar hechtenis. De vrijgelaten gevangenen zou den bij hun terugkeer in de maatschappij kunnen rekenen op hulp, onder meer bij het zoeken naar werk. De vrijlatingen, in het kader van de viering van het dertigjarig be staan van de DDR, zullen nog voortduren tot vijftien december. Protestactie van VN-staf NEW YORK (Reuter) De staf van de Verenig de Naties zal op 10 de cember (de dag van de rechten van de mens) een bijeenkomst houden om te protesteren tegen de hechtenis op aan klacht van spionage van drie medewerkers van het secretariaat. De soli dariteit geldt respectie velijk een Pool, een Af ghaan en een Ethiopiër, welke laatste vermoede lijk in een gevangenis in zijn land is overleden. Merle Oberon (68) overleden LOS ANGELES (Reuter/AP) Merle Oberon, befaamd Amerikaans filmactrice, is na een loopbaan van 40 jaar, gis teren op 68-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Los Angeles overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Haar vierde echtgenoot, de 41-jarige Nederlander Rob Wolders, was aan haar sterfbed. Merle kreeg onder meerbekend heid als tegenspeelster van Lauren ce Olivier in „Wurthering Heights". Bekend zijn ook haar rollen in „Berlin Ex press", „The Scarlet Pimper nel" en „Love and desire". mmgm tvangt tionaal oschenk Kabinet rondt voorstel lastenverlichting af een onzer verslaggevers) DOORN - Koningin ia heeft gisteren in Rijks- um paleis Het Loo de ge lorde portretten van haar lochters in ontvangst ge- n, door de kunstenaars Stapel en Jan Goeting voor haar zeventigste er dag gemaakt. Oud-pre- l De Jong, voorzitter van lationaal Comité dat de teling voor het nationaal tenk voor de vorstin orga- 'de, maakte bekend dat tn al vier miljoen gulden is gebracht. ibrengst zal worden ver onder een aantal projec- b het kader van het Jaar tiet Kind, onder meer op n tillen. De Koningin en Bernhard waren zicht- verrast door de portret- lieten dat in een gemoe- onderonsje met de schil- <erken ook. Stapel schil de prinsessen Irene en ■iet, Goeting de portret- j van prinses Beatrix en is Christina. In een korte iraak zei de Koningin blij \n met het grote bedrag ingezameld. (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Jan Modaal gaat er volgend jaar naast zijn prijscompensa tie en een initiële loonsverhoging van 0,5 procent nog eens zeventig gulden netto op vooruit. Daartoe heeft het ka binet gisteren besloten in een uit werking van de lastenverlichting die op 15 november door een delegatie in het gesprek met de Stichting van de Arbeid was aangekondigd. Doel vanb de verlichting is de koopkracht tot in- Volgens premier Van Agt zijn de laatste koopkrachtberekeningen, op grond waar van de modale werknemer er in 1980 nog enkele tienden van procenten op achteruit zou gaan, met de invulling van de toege-. zegde belastingverlaging achterhaald. De minister en staatssecretaris van Financiën zullen met de grootste spoed een wetsont werp voorbereiden voor een verlaging vah het tarief van de loon- en inkomsten belasting. De vorm waarin die verlaging uiteindelijk gegoten gaat worden, wordt aan beide bewindslieden overgelaten. Bij het zogenaamde voorzittersoverleg in de Stichting van de Arbeid, dat gepland is voor maandag aanstaande, zal de concrete uitwerking van de lastenverlichting be kend zijn, aldus premier Van Agt. Voor de inkomstenbelasting gaat de toegezegde verlaging in per 1 januari 1980. Voor de loonbelasting zal het technisch niet meer mogelijk zijn de maatregel eerder te laten ingaan dan 1 april. YORK (AFP) De ieke commissie van de lene vergadering van 'erenigde Naties heeft fen met 90 stemmen ill tegen en 33 onthou- tn een resolutie van laangenomen, waarin is elegd dat alle samen- ing met Israël die er tan leiden dat dit land kernwapens maakt of zit krijgt moet worden ezet. .wordt in de resolutie rdeeld omdat het bezit ernwapens nastreeft. Se- is-Generaal Waldheim de opdracht gekregen uit eken hoe het daarmee Onder de tegenstemmers tden zich onder meer ika en Nederland en Is- elf. ADVERTENTIE Zondag rfo 25 november Blesse Paard Stompwijk nvang 20.00 uur Inval in Goktent Bodegraven BODEGRAVEN De rijkspolitie van het district Den Haag heeft van nacht in Bodegra ven een illegale go- korganisatie opge rold. De politie heeft in eerste in stantie 10 personen aangehouden en vier verdachten defintief gearresteerd. Het gaat hier om een actie van ver schillende samen werkende politie korpsen. Rond het middernachtelijk uur werd een inval, gedaan in het pand waarin volgens de politie al geruime tijd op grote schaal gegokt wordt. Het bleek evenwel niet mogelijk de illegale gokkers bij de inval op heterdaad te be trappen. Denemarken wil uitstel beslissing (Van onze correspondent Ami van Vree) BONN In woorden die niets aan dui delijkheid te wensen overlieten heeft de minister van Buitenlandse Zaken van de Sow jet-Unie Gromyko gistera vond tegenover de internationale pers in Bonn gereageerd op het voornemen van de NAVO om in december een be slissing te nemen ten aanzien van de modernisering van atoomraketten voor de middel-lange afstand in Europa en om over te gaan tot de productie en de stationering daarvan. „De huidige posi tie van de NAVO en van de Bondsrege ring vern'etigt de basic- "oor, verdere onderhandelingen over de wederzijdse vermindering van zulke raketten", ver klaarde Gromyko op zeer directe wijze. „Ik leg er de nadruk op: Zou het eerst tot een moderniseringsbesluit komen en zou den onze voorstellen om nu, direct tot on derhandelen over te gaan worden verwor pen, dan zal het niet meer tot dergelijke onderhandelingen komen", aldus de Sow- jet-leider. Denigrerend sprak hij in dit verband over enkele NAVO-landen „die hun geluk zoeken op de weg naar een nieuwe wapenwedloop" en hij kondigde aan dat de Sowjet-Unie dan gepaste stap pen zou nemen om de veiligheid van zich zelf en van de andere Warschau-Pakt lan den te verdedigen. In diplomatieke kringen in Bonn reageer de men gisteravond nogal laconiek op de dreigende taal van de Sowjet-politicus en men voorspelde dat dergelijke geluiden net zo lang te horen zullen zijn, totdat het besluit in de NAVO eenmaal is genomen. Ook werd erop gewezen dat de harde houding van Gromyko naar de buitenwe reld toe moeilijk in overeenstemming is te brengen met de zakelijke, pragmatische gesprekken die de Russische minister de afgelopen dagen zeer uitvoerig met zijn collega Genscher en met bondskanselier Schmidt heeft gevoerd. De Deens regering zal op de komende NAVO-conferentie voorstellen een beslis sing over het stationeren van de nieuwe kernrakketten een half jaar uit te stellen, om meer tijd te hebben om met de Sowjet- Unie te onderhandelen. De Deense minis ter van buitenlandse zaken heeft dat gis teren bekend gemaakt. Als die onderhan delingen niet tot resultaten leiden, kan alsnog worden besloten tot plaatsing van de wapens over te gaan. Het Deense par lement moet zich volgende week nog over de kwestie uitspreken. BOGOTA Het midden en westen van Columbia en delen van het aangren zende Venezuela zijn vananacht getroffen door de krachtigste aardbeving sinds vijftien jaar. Zeker zestig mensen verloren het leven, driehonderd raakten gewond, tientallen gebouw stortten in. Exacte aantallen van slacht offers en van de schade waren vanmorgen nog niet bekend. De beving, die in het hele land werd gevoeld, duurde vijftien seconden en wees 5 tot 6 op de schaal van Richter. Voorstel zaakgelastige positief ontvangen TEHERAN ((DPA/AF- P/AP/Reuter) Iraanse autoriteiten zijn bereid de vrijlating van de resterende 49 gijzelaars in de Ameri kaanse ambassade te bespre ken, als het Amerikaanse congres instemt met een on derzoek naar de activiteiten van de Sjah. Dat is het resul taat van een gesprek tussen het Amerikaanse Republi keinse congreslid Hansen en de Iraanse minister van bui tenlandse zaken Bani-Sadr. Hansen is de eerste Ameri kaan die toestemming heeft gekregen om drie andere Amerikaanse zaakgelastig den die worden vastgehou den in het Iraanse ministe-- rie van buitenlandse zaken te bezoeken. Hansen heeft Bani-Sadr wel gezegd niet zeker te zijn of het congres tot een dergelijk onderzoek bereid is. In de situatie in Teheran was vanochtend verder geen ver andering gekomen. President Carter, die vandaag op Camp David wederom met veilig heidsfunctionarissen de kwes tie bespreekt, heeft opnieuw gezegd dat ingrijpen onaf wendbaar is, als één van de gijzelaars ook maar iets over komt. Een woorvoeder van het Witte Huis heeft gezegd dat Amerika blijft hopen op het gezond verstand van de autoriteiten in Iran. De Moskou-gezinde commu nistische partij van Iran heeft inmiddels volldige steun toe gezegd aan het beleid van Ay atollah Khomeiny. In Saoedi-Arabië is gistera vond het bericht van het Rus sische persbureau Tass tegen gesproken dat Amerikaanse commando's zijn geland op de luchtmachtbasis Dazhran in dat land. Van de kwaliteit van het Iraanse leger hebben de Amerikanen overigens geen hoge pet op. Deskundigen heb ben er opgewezen dat het le ger sterk is verzwakt en een aanval van een sterke tegen- In India bestormden gisteren honderden jongeren het Ameri kaanse consulaat in Calcutta, nadat ayatollah Khomeiny Amerika had beschuldigd betrokken te zijn bij de gijzeling in de moskee van Mekka. De politie kon vernielingen aan het gebouw voorko men. Onder de demonstranten en politie vielen verscheidene ge wonden. Zie verder pagina 7. stander nooit de baas zal kun nen. Bij zijn bezoek aan Bonn heeft de Russische minister van bui tenlandse zaken Gromyko de hoop uitgesproken dat de gij zeling zal eindigen in een op lossing die voor beide partijen bevredigend is. De Chinese premier Hua Guofeng heeft hetzelfde gezegd en de vrees uitgesproken dat er moeilijk heden in de energievoorzie ning zullen ontstaan. Negerleiders in de VS hebben de oproep van Khomeiny om de revolutiue in Iran te steu nen gisteren afgewezen. Iraan se piloten die in Amerika in opleiding zijn, hebben sinds gisteren een vliegverbod. Overigens is het nog lang niet zeker dat Iran zijn schulden aan het buitenland niet aflost. Gisteren maakte de Iraanse minister van buitenlandse za ken dat bekend, maar andere Iraanse autoriteiten beweer den in de loop van de dag weer het tegendeel. ADVERTENTIE Zondag 25 november De Schakel Langeraar Aanvang 20.00 uur ADVERTENTIE Zaterdag 24 november De Schakel Langeraar Aanvang 20.00 uur 4? sF

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1