Russen willen hulp Nederland bii olie- en gaswinning Revolutie Iran slaat over naar buurlanden )ud-Kamer- roorzitter Mondeling erongelukt Twee doden bij zwaar ongeluk in Eindhoven -Nederland krijgt Duitse dossiers Oorlogsmisdadigers I I I Oleru,. HALVE PRIJS! ma J EcidóeGou/ta/nt othekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: artaal ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 22 november 1979, 70e jaargang no. 21511 Rebecca Op Ned. II om 21.30 uur de eerste aflevering van „Rebec ca" en om 20.27 uur de quiz „Dubbelspel". Om 23.15 uur „Soap". Op Ned. I om 19.50 uur „Het Quiller-dossier" en om 22.20 uur „Het programma met de MAP" over eetgewoonten. Zachter Zwaar bewolkt en morgen la ter op de dag van het westen uit regen. Minimumtemp. van 8 graden aan de kust tot een graad in Brabant en Limburg. Tot krachtig toenemende zuid westenwind. Morgen zon: 8.12 - 16.40. Schev. hoogw.: 5.05 en 17.18. Laagw.: 0.47 en 13.04. (Van onze correspondent Mare de Koninck) tUSSEL - Oud-Tweede Kamervoor- ter dr. Anne Vondeling (63), daarna van het Europees Parlement, is van- cht op weg naar Nederland dodelijk rongelukt op de E-10 bij Mechelen in lgié. Zijn auto, bestuurd door een eense chauffeur (38), botste even vóór iddernacht frontaal op een Belgische sonenwagen, een „spookrijder" die J de verkeerde richting op de Rijks- reed. De 38-jarige Belg was op slag d, de chauffeur van Vondeling werd ar maar niet levensgevaarlijk ge- _jd. Vondeling, sinds afgelopen zomer lid het Europees Parlement, zat achterin wagen en kon slechts met grote moeite het wrak worden bevrijd. In het St. iephziekenhuis van Mechelen heeft hij een uitgebreide operatie ondergaan, r die mocht niet meer baten. Om half r vanochtend overleed Vondeling aan ;n groot aantal breuken en inwendige oedingen. was op de terugweg van een vergade- g in Brussel naar Nederland, litiek Den Haag heeft met grote versla- iheid op de Vondelings overlijden gere- xd. PvdA-fractieleider Den Uyl sprak een zeer groot verlies voor de Neder- idse en Europese politiek. CDA-er hakel, die Vondeling sinds 1964 als poli- us heeft meegemaakt noemde hem een n de „grand seigneurs" van de laatste jaar. „Ik moest onmiddellijk denken n het ongeluk, dat Vondeling in 1967 erkwam en waarvan hij zich toen op wonderingswaardige en meesterlijke jze heeft hersteld. Wat er nu is gebeurd, aakt je alleen maar stil. Vondeling was n van de markantste politici die ik ooit b gekend", aldus Schakel, verband met het overlijden van haar d-voorzitter heeft de- Tweede Kamer nochtend niet vergaderd. De middag- rgadering begon met een herdenking n dr. Vondeling door zijn opvolger dr. 0 Dolman en premier Van Agt. C (Zie verder pagina 13.) Oranje naar Rome Vreugde bij de bank van Oranje. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor de eindronden van het Europese landentoer- nooi na een fel bevochten overwinning van 3—2 op Oost—Duitsland. Volgend jaar juni zullen de mannen van Jan Zwartkruis samen met zeven andere ploegen in Rome om de hoogste eer strijden. V.l.n.r. verzorgers John Lamine en Pierre van de Akker, bondscoach Jan Zwartkruis, materiaalver zorger Henny Warmenho- ven, chef d'equipe Jack van Zanten Burgemeester kan VUT-ten DEN HAAG De burgemeester van Voorschoten, dr. J. van der Haar, en al zijn col lega's kunnen gebruik van de VUT, de ver vroegde uittredingsre geling. Hij kreeg enke le maanden geleden te horen dat de VUT-re- geling voor ambtena ren niet gold voor bur gemeesters. Maar mi nister Wiegel van Bin- nelandse Zaken heeft nu besloten dat ook burgervaders op 63-ja- rige leeftijd van hun pensioen mogen gaan -genieten. Lottowinnaar loopt 6 ton mis LEEUWARDEN Een 22-jarige man uit Leeuwarden loopt ver moedelijk de winst uit de lotto van afgelopen zondag (600.000) mis. Naar zijn zeggen heeft hij zijn formulier met de winnende cijfer reeks bij een sigaren winkel in Leeuwarden ingeleverd, maar het is niet bij de Nationale Sporttotalisator in Den Haag aangeko men. De man heeft aangifte gedaan bij de politie, die een onder zoek heeft ingesteld. Nette pak komt terug DEN HAAG Na een tijdje te zijn wegge weest, komt het nette, drie-delige pak terug. In de eerste zes maan den van dit jaar be droeg het aandeel van het costuum in de ver koop van herenkleding zelfs 33 procent. Uit een onderzoek van de Stich ting voor de Statistiék blijkt voorts dat het aantal verkochte cordu- roybroeken is verdrie voudigd, zowel bij het type ,jeans"broeken als gewone broeken. EINDHOVEN Op de Poot van Metz, een auto snelweg bij Eindhoven is vanochtend rond tien uur een zwaar ongeluk gebeurd, waarbij zeker twee doden zijn gevallen. Twee mensen werden zwaar gewond. Er zijn tien personenauto's, een trekker met op legger en een tankwagen met 30.000 liter olie bij betrokken. De ravage is enorm. De weg werd on middellijk voor alle verkeer afgesloten. Het on geval deed zich voor in dichte mist. Politie, GGD en brandweer zijn ter plaatse. In Siberië en BarentszZee (Van onze speciale verslaggever in Moskou Carel Goseling) MOSKOU Het Nederlandse bedrijfsle ven maakt een goede kans door de Sovjet autoriteiten betrokken te worden bij de winning van olie en aardgas uit de Ba- rentsz Zee. Bovendien zou Nederland de Russen moeten helpen meer olie en gas te winnen uit bronnen op het land, met name Siberië. De Russen zijn bereid de Neder landse bijdrage te betalen in olie en aard gas. Insiders wijzen in dit verband op het belang voor de Nederlandse energievoor ziening. Dit heeft een Russische staatscommissie onder leiding van vice-president Kyrillin een missie van het Ne derlandse bedrijfsleven onder leiding van oud-pre mier De Jong bij haar bezoek aan de Sovjet-Unie in oktober laten weten. Inmiddels heeft een Russische delegatie ons land in verband met de plannen be zocht. Zij vertrok jongstleden zondag. In de Neder landse missie zaten o.m. vertegenwoordigers van Shell, Gasunie en het ministerie van Economische Reeds enige tijd geleden ontving de Industriële Raad voor Oceanologie (IRO), waarin de Nederlandse olie- en gasconcerns, fabrikanten van offshore materialen en bedrijven met kennis op dit gebied samenwerken, signalen uit de Sovjet-Unie over mogelijke samen werkingsvormen. De Sovjets gaat het daarbij vooral om V"- je woelige Barentsz Zee, waarbij op grote diepte exploratie zal moeten plaatsvinden. Problemen daarbij zijn de constructie van booreilan den' de techniek van het leggen van pijpleidingen en de bescherming daarvan, bevoorrading van de boo reilanden en hun brandveiligheid. De Russen hopen daarbij op ervaringen die de Nederlanders bij de olie- en gaswinning in de Noordzee hebben opgedaan. Zelf hebben de Russen alleen ervaring met de veel rusti ger Kaspische Zee. Bij de winning uit bestaande landbronnen gaat het vooral om seismologische problemen in Siberië, waar men op een dikke ondergrondse ijslaag stuit. Ook hierbij is Nederlandse ervaring met boringen in ver gelijkbare lagen in ons land bruikbaar. Over de totale omvang van de projecten, financiële gevolgen en de start ervan is nu nog niets te zeggen, aldus insiders. Dat de Russen veel haast achter de zaak zetten is wel zeker. Concurrentie is er alleen maar van Franse zijde die binnenkort een expositie over gas(winning) in Moskou zullen houden. EN HAAG (ANP) De Nederlandse justitie heeft de rafdossiers gekregen die de Westduitse justitie heeft opge- eld over oorlogsmisdadigers die hun misdaden in Neder- nd hebben bedreven. inister De Ruiter van justitie heeft dit gisteren meegedeeld in twoord op kamervragen. Dit jaar hebben tussen Duitse en Ne- rlandse autoriteiten besprekingen plaatsgevonden die ten doel idden ondrling een nauwe samenwerking tot stand te brengen zake opsporing en vervolging van oorlogsmisdaden. De autori ten van de Bondsrepubliek hebben daarbij alle medewerking jezegd, ook wat betreft het beschikbaar stellen van dossiers. :e papieren zullen een noodzakelijke aanvulling betekenen de door de Nederlandse justitie ingestelde onderzoeken tegen personen. VEEUWSTORM IN VS: ZEVEN DODEN In de drie staten zijn de mees te autowegen en scholen geslo ten. In Wyoming heeft de Ma- tionale Garde een zeventigtal ingesneeuwde automobilisten moeten uitgraven, die de hele nacht in hun wagens hebben vastgezeten. ASHINGTON In drie estelijke staten van de VS, Dlorado, Wyoming en Ne- aska, heeft een sneeuw storm, die al meer dan 24 ir woedt, aart zeven men- n het leven gekost. ADVERTENTIE PRIJSCADEAU 1979 levees:- 11-900r iïvanURK oen krant ontvangen? Bel tus- /i' in 18.00 en 19.00 uur nummer ¥1-122248 en per speciale koe- wordt de krant alsnog ge-, ►acht. ADVERTENTIE BINNENDEUREN reeds afgelakt en voorzien van voorgeboord slotgat MAHONIE vanaf 114,* DEKOfl EIKEN vanaf 147,. tóch even kijken bij DE H0UTBAAN zelfbouwcentrum Zijldijk 22, Leiderdorp tel.071-899311 Op het terrein van de Verenigde Touwtabriek Zaterdags geopend „Roots" In de dierentuin van Jeruzalem is dit dier te vinden, dat naar men aan neemt de eerste geslaagde kruising is tussen een zebra (moeder) en een ezel (vader). Geen wonder, dat het dier, zoekend naar zijn identiteit, wat mistroostig naar zijn gestreepte sokken kijkt, die hij van zijn moeder heeft. Men heeft er de naam „zonkey" aan gegeven, hetgeen op zijn beurt weer een kruising is tussen de aanduidingen zebra en donkey. In het Ne derlands zou dat dus „Zezel" moeten zijn. Of „Ezbra" natuurlijk. ADVERTENTIE rln verband met een nieuw aangekochte collectie TOTALE VERKOOP! ALLES NOET WEG! W LAATSTE KANS om nu een echt PERZISCH of OOSTERS tapijt te kopen. nog&00(T5OOO stuks voor Vindt U de prijs v OOSTERS „TAPIJT A'tc tapijten n KASHKAY 300x200 UWee-,- NU 1100,- HERIZ 300x200 NU 1650 - HAMADAN 240x170 NU 395,-- QUASHKAY 240x170 OSW-,-- NU 995.- BOCHARA 160x 90 4-Wfr.-- NU 595- SAVEH 150x100 ^9».-- NU 298,- HAMADAN 160x 90 3W.~ NU 140- BELUTCH 60x 40 -WK-- NU 45.- n bod, bgelijk tegen aanbetaling van 20 °k>-1 De jeugd van Teheran demonstreert met speelgoedgeweertjes en een trommel tegen de Amerika nen. Zij behoorden gisteren tot de ongeveer 1 miljoen demonstranten in de Iraanse hoofdstad. WASHINGTON De in Iran begonnen islamitische revolutie is gisteren gebleken gemakkelijk te kunnen overslaan naar buurlanden. Zowel in Saoedi-Arabië als in Pakistan vonden gisteren gewelddadige ac ties plaats: de bezetting van de heilige mos kee in Mekka en de verwoesting van de Amerikaanse ambassade in Islamabad. De voornaamste ontwikkelingen sinds gisteren zijn: De gijzelaars in de grote moskee van Mekka zijn vanmorgen bevrijd; de aanvallers van de moskee zijn voor het merendeel gevangen ge nomen of gedood, enkelen houden nog stand; Ongeveer 300 studenten hebben vanmorgen voor de Amerikaanse ambassade in Dacca, de hoofdstad van Bangladesj, gedemonstreerd; Washington wijt de anti-Amerikaanse rellen in Pakistan aan „willens en wetens liegen van de ayatollah" over Amerikaanse schuld aan de aanval op de moskee in Mekka; Washington beschuldigt de bezetters van dfe ambassade in Teheran hun gevangenen te her senspoelen; Washington heeft de gezinnen van de diplo maten uit Pakistan teruggeroepen, nadat de ambassade in Islamabad gisteren in de as was gelegd; ook consulaten en culturele centra van de VS in andere Pakistaanse steden werden aangevallen; president Zia heeft zich in Was hington verontschuldigd; Saoedische troepen namen gisteren stellingen in van waaruit een aanval mogelijk was op de fanatieke moslims die de moskee met de heilige, steen Ka'aba bezet hielden. Daarbij was grote omzichtigheid geboden, zowel voor de veilig heid van de gijzelaars, waarbij zich ook gezin sleden van olieminister Yamani bevonden, en uit eerbied voor het heilige gebouw, het reli gieuze centrum van alle mohammedaanse gelo vigen. Schattingen over het aantal gewapende mannen binnen de moskee varieerden van honderd tot vijfhonderd. De personeelsleden van de Amerikaanse am bassade in Pakistan, die gisteren in de as werd gelegd, zijn door Pakistaanse troepen uit hun benarde situatie bevrijd. De Amerikanen heb ben een goed heenkomen gevonden in de nabu rige Britse ambassade. President Zia heeft zijn excuses aangeboden voor de actie, waarbij een Amerikaanse militair, een diplomaat en ook twee Pakistani om het leven zijn gekomen. Deze verontschuldiging heeft tot gevolg dat de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen niet zijn geschaad, ook al worden de gezinnen van de diplomaten teruggeroepen. De woon ruimte van de helft van de 110 ambassademe dewerkers is bij de brand vernield. In Teheran, waar nog 49 mensen op de Ameri kaanse ambassade worden vastgehouden, is gis teren door volgens waarnemers een miljoen mensen tegen de Verenigde Staten gedemon streerd. De demonstratie was het gevolg van de waarschuwing van president Carter dat een proces van de gegijzelden een militair ingrijpen door de Verenigde Staten tot gevolg zou heb ben. Carters woordvoerder Jody Powell liet gisteravond weten dat die waarschuwing niet in de wind moet worden geslagen. De Iraanse minister Bani-Sadr liet gisteren overigens we ten dat hij persoonlijk niet in een berechting van de Amerikaanse gijzelaars gelooft. Hij ziet mogelijkheden in onderhandelingen via VN-se- cretaris-generaal Waldheim als de VS als uit gangspunt aanvaarden dat de sjah en zijn ver mogen naar Iran terugkeren. (Zie over achtergronden bij de islamitische re volutie pagina 9 AVRO-rally wordt fietsdag HILVERSUM De AVRO stopt met het or ganiseren van de auto- rally die sinds tien jaar werd gehouden. In plaats daarvan zal deze omroep een „Nationale recreatie- dag" organiseren op de laatste zaterdag van sep tember. Op die dag zou den zo'n miljoen Neder landers op de fiets moe ten stappen. De AVRO geeft hiermee gehoor aan de vele protesten tegen de rally die „energiever- spillend werd genoemd". V A. •r \Nj-'e t- VV N.J. -f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1