Carter dreigt Khomeiny met militaire actie Heilige moskee in Mekka overvallen Kamer: regering moet contact zoeken met PLO Van der Klaauw verdedigt CDA- motie niet in EEG Geen optreden tegen manifestaties van Pro Patria' .Keictae Bcmmml hekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) - Abonnementen: I ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 21 november 1979, 70e jaargang no. 2151U Droog Droog weer met wolkenvel den. Vooral in de ochtend eerst nog mist. Middagtempe- ratuur ongeveer 8 graden, maar in hardnekkige mistge- bieden enkele graden lager. Weinig wind. Morgen zon: 8.11 - 16.41. Schev. hoogw.: 4.30 en 16.42. Laagw.: 0.11 en 12.27. aniek in tie Punt PUNT Een aantal sagiers is maandag- uil nd in paniek de inter Zwolle-Groningen uit- apt, toen deze plotse- stopte bij De Punt. vreesde een herhaling de gijzeling destijds, was echter niets aan de d en toen de trein even Sr weer begon te rijden, den zij niet meer in- pen. Zij moesten daar lopend langs de spoor hun weg vervolgen. Monopoly kampioen Drie foto's van de 10-jari- ge Angelo Repole uit de Amerikaanse staat New Yersey tonen aan. dat ook het meedoen aan Monopoly Kampioen schappen van een speler concentratie vereist. Des ondanks moest Angelo, de Monopoly-kampioen van de Oostkust en te vens de jongste regionale kampioen in de VS, het in de strijd om de nationale titel afleggen tegen de kampioen van 1977, Dana Terman. En dat, terwijl Angelo dagelijks zes uur traint onder lei ding van een heuse trai ner... Jongen door python half verslonden JOHANNESBURG Een viereneenhalve me ter lange python heeft een 13-jarige schaapher der in het noorden van Transvaal in Zuid-Afrika doodgedrukt en half ver slonden. De slang is in middels gevangen en on dergebracht in een die rentuin. Slagenkenners zeggen dat pythons zeer zelden mensen aanvallen en dat dit exemplaar gro te honder gehad moet hebben. Grote toename aantal sportzaken DEN HAAG (ANP) Het aantal sportzaken is de afgelopen vijftien jaar sterk toegenomen. In 1965 waren het er nog maar 500 maar nu kan de sportieve Nederlander in 1500 zaken terecht. De stijging is mede veroorzaakt doordat ook steeds meer mensen aan georganiseerde sport doen, met inbegrip van trimmen. Dit blijkt uit een rapport van het Econo misch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Schade door girofraude 140.000 AMSTERDAM (ANP) De totale schade, die de be gin deze maand uitgege ven valse girokaarten heb ben veroorzaakt, bedraagt 140.000 gulden. De stroom vals kaarten is inmiddels tot staan gekomen, aldus de PTT. De postale recher che is nog met het onder zoek bezig. De vrouw die in verband met deze frau de was aangehouden, be schikte over zo'n goed ali bi, dat zij inmiddels weer is vrijgelaten. Personeel Nuts krijgt miljoen ELST De 380 personeel leden van de chocoladefa briek Nuts in Eist mogen met zijn allen een miljoen gulden verdelen. Het dou ceurtje is afkomstig van de aandeelhouders, die hun totale aandelenpakket deze maand voor een klei ne 70 miljoen hebben ver kocht aan het Engelse zoetwarenconcern Rown- tree Mackintosh. Na een pleidooi van de voedings bonden FNV kregen ze het geld, vanwege hun bijdra ge aan het „op waarde brengen" van het bedrijf. VLOOT STOOMT OP De heilige moskee in Mekka met de Ka'aba. WASHINGTON President Carter heeft Iran gisteren voor het eerst gewaarschuwd voor een militair ingrijpen in dat land, tenzij de gegijzel den, die sinds 4 november in het gebouw van de Amerikaanse ambassade worden vastgehouden, ongedeerd worden vrijgelaten. Binnen een uur na deze uitspraak maakte het ministerie van de fensie bekend dat een Amerikaans smaldeel rond het vliegdekschip Kitty Hawk op weg was van de Filippijnen naar de wateren rond Iran, om zich daar aan te sluiten bij het vliegdekschip Midway en de elf andere Amerikaanse oorlogs bodems die er oefenen. Sinds gisteren weigeren Amerikanen vroeger gedane verzekeringen te herhalen dat geweld voor de bevrijding van de gijzelaars is uitgesloten. De verklaring van Carter, tijdens een onderbreking van een korte vakantie in Camp David, volgde op de bekendmaking van de Iraanse geestelijk leider Kho meiny dat de in de ambassade overgebleven gijzelaars als spionnen berecht zullen worden. 49 Amerikanen en 10 Aziaten zitten nog vast in de ambassade, nadat der tien vrouwelijke en zwarte Amerikanen zijn vrijgela ten. De Kitty Hawk (81.000 ton) heeft 85 jagers aan boord. Volgens militaire deskundigen is het niet het aangewe zen middel om de gegijzelden te bevrijden, waaruit men zou kunnen opmaken dat de Verenigde Staten dreigen met vergelding wanneer er iets met de gijze laars gebeurt. De 82ste luchtmachtdivisie in de Ameri kaanse staat Noord Carolina heeft nog geen opdracht gekregen zich gereed te houden voor een actie Zie ook pag.ll Twee van de vrijgelaten vrouwelijke gijzelaars worden in Frankfurt verwelkomd door een Amerikaanse functi onaris. De gijzelaars zijn gisteren in een Amerikaans hospitaal in Wiesbaden opgenomen voor onderzoek en rust. RIAD Gewapende Islamieten, vermoedelijk van de sectc van de sji'i- ten die in Iran de meer derheid vormen, hebben zich gisteren tijdens het ochtendgebed meester ge maakt van de heilige moskee in Mekka en daarbij gelovigen gegij zeld. Radio Riad deelde mee dat „renegaten van de Islamgodsdienst" de moskee met het graf van Mohammed en met de heilige steen Ka'aba (ku bus), het centrale punt van de islamitische gods dienst, hadden bestormd, maar dat maatregelen waren getroffen om de si tuatie te beheersen. Riad was gisteren vanuit het buitenland telefonisch en telegrafisch een tijd lang onbereikbaar. Volgens het in Cairo ver schijnende dagblad Al Akhbar waren honderden gewapende mannen de moskee binnengedrongen en waren in gevecht ge raakt met de Saoedische soldaten. Er waren doden gevallen, onder wie een hoge mohammedaanse geestelijke, aldus de krant. De moskee zou met tanks omsingeld zijn en legerhelikópters zouden regelmatig over het ge bouw vliegen. In de officiële Saoedische mededeling stond dat de overvallers een van hen naar voren hadden ge schoven als „de Verlos ser", die zij als zodanig er kend wilden zien, en van wie zij wilden dat hij in het gebed zou mogen voorgaan. Over de ge vechten rond de moskee werd niets gezegd. Al Akhbar meldde dat de overvallers „bendeleden van Khomeiny" waren of wellicht ook leden van de Palestijnse bevrijdingsor ganisatie PLO. De over val vond plaats op de eer ste dag van de heilige maand (moeharram) van j" het nieuwjaar 1400. In Washington maakte een woordvoerder van buitenlandse zaken be-' kend dat zich in Mekka „ongeregeldheden" had den voorgedaan, en dat de Saoedische regering op Amerikaans verzoek ex tra bescherming had ge geven aan de Amerikaan se ambassade. jkspolitieman schuldigd van penhandel KERKERK De groeps- mandant van de rijkspoli- n Lekkerkerk zou zijn ge rst omdat hij heeft wapens t doorverkocht die (door de politie in zijn district in ag waren genomen Tegen loopt een uitgebreid on- oek wegens verduistering, ondergeschikten hebben aak aanhangig gemaakt bij :ommandant van het dis- Den Haag. -1 voetbalwedstrijd tussen a Leone en Libië (31 tot een diplomatieke oeiing geleid ftkruis mag vanmiddag Uitkijken. LEIDEN/DEN HAAG Pro Patria, de studenten- weerbaarheidsvereniging van de Leidse studentenver eniging Minerva, kan onge hinderd doorgaan met haar reünistenoptochten en ande re herdenkingsmanifesta ties. Minister Scholten (De fensie) ziet geen aanleiding om in te gaan op een ver zoek van het PSP-Tweede Kamerlid Van der Spek maatregelen te nemen die zouden kunnen leiden tot een beperking van optoch ten van weerbaarheidsvere nigingen als Pro Patria. De bewindsman heeft dat de Tweede Kamer laten weten. Minister Scholten stelt dat bij de optocht van Pro Patria in Leiden, afgelopen zomer, in derdaad executiegeweren zijn meegevoerd, waarmee echter niet geschoten kan worden. Ter opluistering van het ge heel werd ook -een ceremo nieel tenue gedragen. Scholten wijst er echter op dat dergelij ke geweren slechts verstrekt worden door de Provinciaal Militair Commandant na vol ledige opgave van redenen en •onder de voorwaarde dat ze uitsluitend voor ceremoniële doeleinden gebruikt zullen worden. TA ''utrecht TROUVAILLE vondsten i verzamelaars/ b/l DEN HAAG De Tweede Kamer heeft zich gisteren vrijwel unaniem akkoord verklaard met een motie van Laurens-Jan Brinkhorst (D'66), waarin de regering wordt uitgenodigd om feite lijke contacten met de Pale-- stijnse Bevrijdingsorganisa tie aan te gaan. Die contac ten moeten volgens de motie mede gericht zijn op het verwijderen van tegen Isra- Van der Spek (PSP) en Walt- mans (PPR) hielden een motie aan, waarin een exportverbod voor twee aan Indonesië te le veren korvetten wordt ge vraagd. Dit nadat de Kamer had ingestemd met een ver zoek aan de regering om een' notitie over Indonesië, met name wat betreft het gedrag van dit land in Oost-Timor en het voormalig Nederlandse deel van Nieuw-Guinea. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 122248 en per specia le koerier wordt de krant als nog ge bracht. Ondanks kamermeerderheid voor boycot Zuid-Afrika (Van onze verslaggevers) BRUSSEL/DEN HAAG Minister Van der Klaauw van Buitenlandse Zaken heeft gistermiddag in Brussel niet met zijn colle ga's van andere EEG-landen gediscussieerd over een olieboycot tegen Zuid-Afrika. Wel heeft hij hen de tekst voorgelezen van een eerder op de dag door de Tweede Kamer aangenomen motie Scholten (CDA), waarin een dergelijke boycot, desnoods eenzijdig door Nederland, wordt geëist Na het voorle zen van de motie heeft Van der Klaauw zijn collega-ministers er op gewezen een eenzij dige boycot zelf „een slag in de lucht te vinden Van der Klaauw heeft er in het overleg overi gens wel op aangedrongen dat de negen EEG- -lidstaten eindelijk gaan werken aan een ge meenschappelijk standpunt ten aanzien van Zuid-Afrika. Het aanvaarden van de motie- Scholten negen CDA'ers waren tegen; in de VVD waren drie voor-stemmers) betekent overigens dat een botsing tussen kamer en re gering over de kwestie Zuid-Afrika niet langer kan uitblijven. Minister Van der Klaauw (Bui tenlandse Zaken) krijgt, aldus de motie, tot 1 juni van het volgend jaar de tijd om de andere EEG-landen te polsen over een dergelijke straf maatregel. Uiterlijk op die datum verwacht de Kamer een rapport van de bewindsman over het resultaat van zijn overleg. Aangezien nu reeds vaststaat dat dit negatief zal zijn en de regering niets voelt voor een eenzijdig embargo, komt Van der Klaauw dan in aanvaring met de meerder heid van de Kamer. Hem staat dan nog slechts één mogelijkheid open om het CDA tevreden te stellen en dat is het aangeven van een betere manier dan een olie-embargo om Zuid-Afrika onder druk te zetten. Deze zaak kan overigens niet los worden gezien van het ontwerp voor de zogeheten Sanctiewet, dat de regering alleen in de Eerste Kamer wil verdedigen, als de Tweede Kamer ermee in stemt dat slechts samen met de EEG-partners strafmaatregelen tegen landen kunnen worden getroffen. Mede daaruit moet worden ver klaard, dat zowel Scholten als de PvdA-woord- voerder Relus ter Beek zich niet luidkeels ver zetten, toen Van der Klaauw vorige week cate gorisch weigerde ooit een eenzijdig embargo („slag in de lucht") in te stellen. Daarom bleef Ter Beek ook nogal kalm bij het verwerpen van één van zijn moties, waarin om een onmid dellijk embargo werd j Communist Hall opnieuw Amerikaans presidentskandidaat NEW YORK De Ameri- kaanse communistische partij heeft als presidentskandidaat voor de verkiezingen in 1980 Gus Hall gekozen. De zwarte activiste Angela Davis is kan didate voor het vice-president- schap. Hall is al drie keer eer der kandidaat gesteld. De laat ste keer kreeg hij 60.000 stem men. Momenteel ligt hij in het ziekenhuis met ruggegraat- sproblemen. Desondanks 'hoopt hij zijn campagne spoe dig te beginnen. Je zal maar uitgenodigd zijn om een nieuwe spoorlijn te komen openen en de trein die je daarvoor nodig hebt, heeft een half uur vertraging. In dat lastige parket be vond zich gistermiddag burgemeester Boekhoven van Veendam. De burgervaarder had evenwel, en dat na tuurlijk niet toevallig, een speelgoedtreintje bij zich waarmee de ceremonie toch kon worden uitgevoerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1