Teheran laat tien gii zeiaars vrii tn Rotterdam dreigen opnieuw wilde stakingen tMw y "40{0/<3 "/'/S leiden maakt kans op tourstart '82 Britten krijgen weinig steun voor vermindering EG-bijdrage sn Lsste'la av. m Meubelfabriek Oisterwijk toonaangevend in eiken Overstromingen in Griekenland en Joegoslavië DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Dinsdag 20 november 1979, 70e jaargang na 21509 thekersdijk 34, 2312 OD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas dacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122243 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: il ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Palm Beach Op Ned. II om 22.20 uur de film „Palm Beach" en om 21.55 uur „Hotel op stelten". Om 21.20 uur „Brandpunt" over vluchtelingen in Afrika. Op Ned. II om 22.15 uur cul tuur-politiek in „De schone schijn". Mistbanken Wolkenvelden maar droog. In de ochtend nog geruime tijd mistbanken. Middagtempera- turen van 4 tot 8 graden. Zwakke tot matige noorden wind. Morgen zon: 8.09 - 16.42. Schev. hoogw.:3.57 en 16.07. Laagw.: 11.55. IDEN Felix Lévitan, de grote man iter de Tour de France, ziet in Leiden een ale vertrekplaats voor het wielerspekta- in 1982. De tourorganisator heeft dit gis- en laten weten aan een Leidse delegatie er aanvoering van Joop Riethoven, de _a die in '78 het tourspektakel ook al naar Sleutelstad haalde. Joop Riethoven was gisteren naar Parijs gereisd om met de tourorganisatie de mogelijkheden te bespreken in '82 de start in Rijnsburg te doen plaatsvinden. Een sponsor was hiervoor al ge vonden. De Fransen weigerden echter Rijns burg kis kandidaat. Wel zei Lévitan graag weer in Leiden te willen vertrekken; hij noemde de ontvangst in '78 „overweldigend". Andere mo gelijkheden zijn er uiteraard ook. De Fransen noemden drie grote steden, waaronder Londen, als mogelijk vertrekpunt in '82. Aan de Leidse sportorganisator Riethoven is gevraagd de mo gelijkheden te onderzoeken voor een start in Leiden. In deze plaats zou ook een proloog wor den gehouden, waarna een eerste etappe door Nederland de renners weer terug in Leiden zou brengen. De tweede etappe zou naar St.Willi- brord in Brabant gaan, waar een ploegentijdrit over 45 kilometer zou beginnen. De heer Rie thoven: „Wij vinden het een aantrekkelijk voorstel van de organisatie. Maar natuurlijk moet er weer meer geld op tafel komen. Met onze sponsor moeten we de nieuwe eisen eerst maar eens doorspreken." Taxicha uffeurs roken alleen met toestemming EINDHOVEN (ANP) De taxichauffeurs in Eindhoven mogen voortaan alleen nog roken als de passagier daar tegen desgevraagd geen be zwaar heeft. De directies van de taxibedrijven in Eindhoven hebben daartoe besloten omdat ervaringen leerden dat niet iedere pas sagier eventuele bezwaren tegen het roken van de chauffeur kenbaar maakt. De regeling sluit aan op een al jaren bestaand artikel in de gemeentelijke taxi veror dening. Zwendelende sergeanten WASHINGTON Het Ameri- kaanse leger heeft het ontslag bekendgemaakt van 427 serge anten, die papieren hadden ver valst om recruten in dienst te kunnen nemen, die niet over de vereiste diploma's beschikten. Dankzij de oplichterij traden- sinds oktober 1977 ongeveer 12.700 recruten tot de Ameri kaanse landmacht toe, die er niet thuishoorden. Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft sinds de af schafing van de dienstplicht in 1973 door president Richard Ni xon moeilijkheden met de wer ving van soldaten. de recht- in Den diende tag een geding die Dnwagenbe- ïers hebben igespannen en de Staat Nederlan- De woon- jenbewoners onder er staanplaat- waarvan er Nederland te weinig Om dit ver gen kracht bij zetten sloe- zij gistera- rtd hun „ten- op het het fiisterie van M in Rijswijk. CTIEVOERDERS VERZETTEN ZICH TEGEN FNV eg or )TTERDAM (ANP) In de Rotterdamse ven dreigen nieuwe wilde stakingsacties de leiders van de vorige wilde stakingen arbeidsvoorwaardenbeleid van de Fede- tie Nederlandse Vakbeweging hebben af wezen. Tijdens een bijeenkomst gistera nd eisten stakingsleiders Schults en Sta- iga voor volgend jaar een loonsverhoging d twintig gulden netto per week, inplaats n de door de FNV voorgestelde twee pro- it initiële loonstijging, s van twintig gulden netto moet er volgens twee stakingsleiders ook een volledige prijs- npensatie komen. Verder blijven zij bij de al "der gestelde eis dat de havenarbeiders op 60- ige leeftijd gepensioneerd moeten worden en dat er een werkweek van 35 uren moet komen. De stakingsleiders waarschuwden, dat wanneer de werkgevers deze eisen niet willen inwilli gen, de havenarbeiders „opnieuw op de barri caden moeten". Op eerdere vergaderingen hadden tal van ha venarbeiders het arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV al afgewezen. Gisteren hebben de leden van de Vervoersbonden FNV een stem-, biljet in de bus gekregen, waarop zij kunnen aangeven of zij al dan niet akkoord gaan met het arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV voor 1980. Wanneer de havenarbeiders dit be leid afkeuren zal het bestuur van de Bedrijs- groep Havens daaruit zijn consequenties trek ken, aldus de FNV. WEINIG HOOP VOOR RESTERENDEN TEHERAN Tien gij- zeiaars uit de bezette Amerikaanse ambassa de in Teheran zijn van nacht vrijgelaten en via Parijs onderweg naar het hospitaal van de Amerikaanse lucht macht in Wiesbaden West-Duitsland Daar zijn gisteren ook de drie gijzelaars opge- nómen, voor wie de weg naar de vrijheid via Kopenhagen liep. De tien vrijgelaten gij zelaars van vandaag zijn zes zwarte Ameri kanen en vier vrou wen. In de ambasasade verblijven nog circa 70 gijzelaars, onder wie twee vrouwen. Presi dent Carter heeft giste ren de directe vrijla ting van de gevange nen geëist. Het vliegtuig van Iran Air met de gijzelaars verliet Te heran omstreeks zeven uur (Ned. tijd) vanmorgen voor de vlucht naar Parijs. In Wiesbaden krijgen de vrijge laten Amerikanen een on derzoek en wat rust, waarna autoriteiten hen zullen on dervragen over de toestand op de ambassade. Voor de resterende gijzelaars op de ambassade zijn de vooruitzichten niet rooskleu rig. Waarnemend minister van buitenlandse zaken Bani-Sadr heeft gezegd dat zij niet zullen worden vrijge laten voordat er een nieuwe regering in Teheran zal zijn, en dat kan nog twee maan- De tien die vannacht zijn vrijgelaten, troffen elkaar gisteren voor het eerst sinds het begin van de gijzeling op een perscon ferentie. Zij hadden in verschillende gebouwen gevangen gezeten. Tijdens de persconferentie werden hen vragen gesteld over geheime documenten en vals Iraans geld, dat door de ambassade in omloop gebracht zou worden. den duren. Alleen uitleve- scherpschutters gekregen. was aangewezen waarin Clark had de brief geschre- ring van de ex-sjah zou een Bani-Sadr onthulde ook het Clark Teheran adviezen gaf ven voor hij door Carter was snellere vrijlating mogelijk bestaan van een brief van hoe de uitlevering van de aangezocht. Clark ontkende maken. De sjah heeft giste- oud-minister Clark die sjah via gerechtelijke weg in zijn brief rechtskundige ren extra bewaking van door Carter als bemiddelaar kon worden verkregen, adviezen te hebben gegeven. OOPJE eneer Sanderson heeft er ge- ieg van. por. )or 90.000 dollar kunt u een ïoris terderij en een heel dorp ko- Mi- >n. (Van onze correspondenten) LONDEN Préftiier Margaret Thatcher heeft haar standpunt, dat de Britse financiële bijdrage aan de EG veel te hoog is en dus sterk ver minderd moet worden, gisteren uit voerig besproken met president Giscard d'Estaing. Het Franse staatshoofd bracht een bezoek van 24 uur aan de Britse hoofdstad voor consultaties in het vooruitzicht van de Europese top van volgende week in Dublin. De Britten kregen even wel van hem evenals gisteren in Brussel van de EG-ministers van financiën te horen dat ze niet op al te veel toegevendheid hoeven te rekenen. Groot-Brittannië verwacht, dat het volgend jaar 5 miljard gulden in de gemeenschapskas zal moeten storten. Premier Thatcher vindt, dat haar land die zware last niet kan dragen, omdat het in feite de derde armste lidstaat van de EG is. Die mening wordt gedeeld door de socialistische oppositiie van de Britse conservatieve regering. Over hun olierijkdom in de Noordzee praten de Britten dan niet. Premier Thatcher is van plan in Du blin fors op tafel te slaan en er des noods te dreigen met represailles. Groot-Brittannië zou kunnen weige ren de reusachtige bijdrage voortaan nog te betalen. Het ligt kennelijk niet in de bedoeling van de Britten uit de EG te treden, maar ze zijn wel van plan desnoods veel herrie te schop pen. President Giscard d'Estaing is van mening, dat de Britse eisen niet hele maal gerechtvaardigd kunnen wor den. Groot-Brittannië zou veel minder financiële nadelen ondervinden van zijn lidmaatschap, als het er in zou slagen zijn produktiviteit op te voe ren, die al meer dan vijf jaar beneden peil blijft. Bovendien wordt door Groot-Brittannië nog teveel ingevoerd uit naties, die geen lid zijn van de EG. BRUSSEL Ook in Brussel is de Britten gisteren duidelijk gemaakt dat de financiële tegemoetkoming van de andere EG-partners beperkt zal zijn, zowel in geld als in tijd. De overige acht willen niet verder gaan dat 1440 miljoen gulden en dit voor een tijd van twee a drie jaar. De Britten mo gen zeker niet rekenen op een perma nente verlaging van hun bijdrage aan de Europese begroting. Deze conclusie kan worden getrokken uit een bijeen komst van de ministers van financiën van de negen. De Britten claimen zelf een korting van ruim vier miljard gulden, maar niemand accepteert de berekening die de Britten zelf over hun te grote EG- bijdrage hebben gemaakt, aldus mi nister Andriessen na het beraad. Geen van de delegaties heeft gisteren overi gens bedragen genoemd. De Britten kregen gisteren van de Duitsers het verwijt dat ze met de prijsbepaling voor de Noordzee-olie een gebrek aan gemeenschapsgeest la ten blijken. De Britse minister Howe antwoordde dat de Britse olieprijs de prijs van de markt volgt. ADVERTENTIE. Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19, Leiden, tel. 071-134541. 'v 0- 1 4, y Keukens - open haarden - tegels - sanitair - alle verbouwingen Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht ADVERTENTIE ATHENE/BEL GRADO Over stromingen en aardverschuivin gen in Noord- Griekenland en Joegoslavië, ver oorzaakt door zware regenval gedurende de af gelopen dagen, hebben tot nu toe aan negentien mensen het leven gekost. In Griekenland is in vijf districten de noodtoestand uitge roepen. Bruggen zijn door het water meegesleurd. Over het lot van veel 19 DODEN EN DUIZENDEN DAKLOOS boeren bestaat zekerheid, het le ger heeft honder den mensen van daken van huizen en heuveltoppen gered. In Joegosla vië zijn door de overstroming vele duizenden mensen dakloos geworden. Het verkeer, de landbouw en de in dustrie hebben zeer zware schade opgelopen. Er be staat gevaar voor nog meer overstro mingen. omdat verwacht wordt dat een tweetal ri vieren buiten hun oevers zullen tre den. W W

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1