Vrijlating van dertien gegijzelden Tegenstelling binnen CDA verscherpt GESTOORDE SCHIET OP PUBLIEK BIJ VELDLOOP Hij is er weer Maandag 19 november 1979, 70e jaargang no. 21508 De jacht lothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas jf-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: irtaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Speelfilm „The chase" (de jacht) met Marlon Brando en Jane Fonda over opgejaagde gevangene op Ned. I om 20.20 uur. Op Ned. II om 20.27 uur „Tele- bingo" met Mies Bouwman. Charles Aznavour en Paul van Vliet en om 21.30 uur „De er fenis van Aphrodite". Rustig weer Wolkenvelden en kans op mist. Middagtemperaturen on geveer 7 graden. Matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest. Morgen zon: 8.07 - 16.43. Schev. hoogw.: 3.22 en 15.33. Laagw.: 11.20 en 23.38. Hij is er v.'eer, de goedheiligman. Zaterdag meer de de stoomboot met Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten af in De Haven om na een harsttochteUjke verwelkoming op het gemeentehuis te worden ontvangen door burgemeester Vis. De ontvangst werd muzikaal opgevrolijkt door de Rijnmond band. Sinterklaas had voor de gehandicapten-sportve reniging De Sleutels nog een geschenk meege nomen: een sportrolstoel. TUDENS VAKANTIETRIP IN VENEZUELA Nederlandse mariniers overleven vliegtuigongeluk bij Amazone DEN HAAG Vier Nederlandse mariniers Jelle Bruinsma, S. Enkelschot, Gerrit Kruider en Dicky Stevenga, gelegerd op Aruba, zijn vorige week dins dag tijdens hun verlof in Venezuela met een gehuurd sportvliegtuigje neergestort en in een ravijn terecht gekomen nabij de Amazonewatervallen. De piloot van het toestel kwam om het leven de co-piloot werd zwaargewond. De vier mariniers kwamen met de schrik vrij. Reddingsploegen konden de verongeluk ten donderdag pas bereiken. Het vliegtuigje, een Cessna, vloog tijdens een rond vlucht boven het Amazonegebied tegen een berg en stortte nabij Ciudad (Bolivar) in een ravijn. De vier mariniers verblijven nog op de Nederlandse ambassa de in Caracas. Oude dame op scherp AMSTERDAM!A NP) Een bejaarde dame uit Amsterdam blijkt jarenlang met een ge bruiksklare handgra naat in haar handtasje tehebben rondgelopen. Het uit de Tweede We reldoorlog daterende wapen werd gistera vond in beslag geno men. De politie was ge waarschuwd door de dochter van de vrouw die het zaakje niet lan ger vertrouwde. Haar moederhad altijd doen geloven da t het om een knijpkat ging. Alcoholische tegenligger VLISSINGEN A NP) Een 27-jarige automobi list uit Rotterdam heeft gisterochtend vroeg ne gentig kilometer op de linker helft van rijks weg 58 gereden. Bij Ber gen op Zoom werd hij al gesignaleerd, maar hij reed zo hard, dat een surveillancewagen hem niet kon bijhouden. Per mobilofoon werd de po litie van Middelburg ge waarschuwd, die hem uiteindelijk tot stoppen kon dwingen. De Rotter dammer wa$ dronken. Veel klachten over stank in Rijnmond ROTTERDAM (ANP) Bij de meldkamer in Rijn mond zijn gisteren 160 klachten bin nengekomen over oliestank. De klachten kwamen vooral uit Maas sluis en Rozenburg. De milieudienst van Rijnmond denkt dat de stank afkomstig is van de naftatanker „Maria Gazet" die in de Rotterdamse haven ligt. Khomeiny: Spionnen wacht berechting TEHERAN Drie gijzelaars uit de Ameri kaanse ambassade, een secretaresse en twee zwarte mariniers, zijn door de Iraanse auto riteiten vanmorgen op een toestel van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS gezet en naar Kopenhagen gevlogen. Vandaar zullen zij direct naar Frankfurt worden overgevlogen voor een medisch on derzoek. De drie zeiden door hun bezetters goed te zijn behandeld. Op verzoek van Was hington houdt Swissair in Zürich een DC-9 gereed voor het vervoer van tien andere gij zelaars, ook zwarte Amerikanen en Ameri kaanse vrouwen, van wie eveneens de vrij lating is gemeld. Ayatollah Khomeiny had tot de vrijlating opdracht gegeven. Khomeiny heeft gisteren overigens de Ameri kanen opgeschrikt met zijn mededeling dat de gijzelaars, die worden beschuldigd van spiona ge, zullen worden berecht door Islamitische rechtbanken en op Islamitische wijze zullen worden gevonnist als zij schuldig worden be vonden. Een en ander is afhankelijk van de uitlevering van de sjah door de Verenigde Sta ten. Khomeiny deed ook een beroep op de Egypte- naren om president Sadat weg te jagen, zoals de Iraniërs de sjah hebben weggejaagd. Sadat had Khomeiny „een idioot" genoemd. Volgens de Amerikaanse televisiemaatschappij ABC zou de sjah in de éerste week van december naar Egypte vertrekken. Ruim 5000 zwarte Ameri kaanse geestelijken hebben bij president Carter aangedrongen op uitlevering van de sjah aan zijn land, omdat hij zijn volk voor miljarden dollars heeft bestolen. (Van onze parlementaire redactie) N BOSCH Vooral bij de AR-leden van CDA-Tweede Kamerfractie, maar ook bij iele KVP- en CHU-leden ervan, bestaan ite tot overheersende bezwaren tegen de dernisering van de kernwapens bannen NAVO. Zodanige bezwaren zelfs, dat irdoor in de fractie ernstige verdeeldheid over deze kwestie dreigt te ontstaan. Dit is zaterdag gebleken tijdens een bijeenkomst in Den Bosch van het algemeen bestuur van het CDA. CDA-v.oorzitter Steenkamp en fractievoorzitter Lubbers zagen zich zelfs genoodzaakt een drin gend beroep op de partij te doen de eenheid te bewaren en de grote meningsverschillen rond de kernbewapening niet al te zeer op de spits te drijven. Tijdens de discussies bleek de groep tegenstan ders een duidelijke minderheid van het bestuur te vormen, in hoofdzaak bestaande uit AR-le-' den. De meerderheid, vooral uit KVP-en CHU- kringen, steunt de voorstellen van de NAVO om in december te besluiten over zowel de pro- duktie als de plaatsing van de nieuwe kernwa pens. CDA-fractieleider Lubbers verzweeg niet, dat ook binnen de fractie verdeeldheid heerst en dat alle fractieleden zich het recht hebben voorbehouden bij de beslissende stemmingen in de Tweede Kamer hun eigen opvatting tot uiting te brengen. (Zie verder pagina 5 uizenden uldens chade bij ^braak 1DERDORP In een Itbedrijf aan de Zijldijk Leiderdorp werd zater- [ochtend bij een inbraak >r duizenden guldens ade aangericht. De scha- is ontstaan doordat de in kers bij hun speurtocht es overhoop haalden. Er rdt niets vermist. rekers kwamen binnen r een raam in te slaan. In gebouw gekomen, tracht- zij tevergeefs de brandkast n te breken. 1 de straat nu ook al onveilig ïïdt voor tasjesdieven. Voetstappen van 1,5 miljoen jaar geleden WASHINGTON Ameri kaanse onderzoekers hebben tussen augustus 1978 en juli van dit jaar op de oevers van het Toerkana-meer in Kenia voetstappen ontdekt van de voorganger van de Homo Sa piens (de tegenwoordige mens). De afdrukken. 26 centimeter lang en 8 a 9 centimeter breed, zijn meer dan anderhalf mil joen jaar oud en werden ge heel bij toeval ontdekt, temid den van fossielen van afdruk ken van nijlpaardpoten. Aanslag op KLM- kantoor in Parijs PARIJS Voor de Parijse kantoren van drie luchtvaart maatschappijen, waarbij die van de KLM, zijn zondaga vond bommen ontploft. De an dere twee maatschappijen zijn Turkish Airlines en de West- duitse Lufthansa. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door het „geheime bevrijdingsleger van Armenie". Een onbekende belde met deze mededeling op naar het kan toor in Parijs van Agance Franse Presse. Hij zei, dat de drie luchtvaartmaatschappijen het „Turkse fascisme" steu- Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht. Twee doden en tien gewonden (Van onze correspondent Mare de Koninck) HANNUIT- Een psychisch gestoorde man heeft gisteren een ware slachtpartij aange richt onder het publiek van de internationa le veldloop in het Belgische Hannuit in de provincie Luik. De man vuurde zo'n 40 ko gels af op de mensenmassa op de tribune. Er vielen twee doden en tien gewonden, waar van enkelen ernstig. De schietpartij deed zich gisteren voor na af loop van een atletiekwedstrijd. De dader, met weekendverlof uit een psychiatrisch ziekenhuis in Antwerpen, had zich verschanst achter een muur. De mensen begrepen aanvankelijk niet dat ze gericht onder vuur werden genomen. Pas toen overal gewonden vielen vluchtte men uiteen. Het duurde een kwartier alvorens de schutter door twee brandweerlieden kon wor den overmeesterd. Na afloop van het drama vond de politie nog een aantal schietwapens en een hoeveelheid -munitie in de auto van de dader. In België is pas enkele maanden geleden de vrije verkoop van karabijnen aan een vergunning gebonden. Er moeten ongeveer 900.000 van deze zeer tref zekere en ver-dragende wapens in het land in omloop zijn, wat betekent dat 10 procent van de bevolking er een in huis heeft. Het publiek bij de veldloop in het Belgische Hannuit vlucht weg van de tribune, die door een onbe kende die later een gestoorde man blijkt te zijn wordt beschoten. Elf gewonden bij bomaanslagen in Jeruzalem Israël onderschept Palestijnse commando's JERUZALEM De Israëli sche marine heeft gistera vond, voor de kust van Ah- ziv, zes kilometer ten zuiden van de Libanese grens, een rubberboot met Palestijnse guerrillastrijders onder schept en beschoten. Twee Palestijnen werden gedood, twee anderen werden levend uit het water opgepikt. Volgens de Israëlische marine waren de Palestijnen, in ver band met de tweede verjaar dag van het bezoek van presi dent Sadat aan Jeruzalem, van plan een aanslag te plegen. Vanmorgen zijn in Jeruzalem in totaal elf mensen gewond geraakt, toen in twee bussen bommen ontploften. Over eventuele daders is niets be kend. Man krijgt alimentatie CHICAGO William Brad- ley, die 14 van de 17 jaar van zijn huwelijk thuis bleef om het huishouden te doen, zal gedurende een jaar bijna 440 gulden per maand alimenta tie van zijn ex-echtgenote krijgen. Aldus heeft een rechter in Chicago bepaald. De advocaat van Bradley had aangevoerd, dat me vrouw Bradley in de tijd dat haar man het huishouden deed, een universitaire graad had behaald en haar studie nog voorzet. Me vrouw Bradley, die 28.000 gulden per jaar verdiend, be toogde dat haar man liever geen baan had. Teruime betaling wieier amateurs EINDHOVEN Tijdens de ver gadering van de Belangen Ver eniging Amateur Sponsors zorgde voorzitter Her man Krott zater dag voor op schudding door onverwacht af te treden. Hij kan zich niet langer verenigen met de handelwijze van de meeste bij de BVAS aangesloten le den, die de ama teurwielrenners aanzienlijk meer betalen dan officieel is toegestaan. Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat hand gelden tot een bedrag van tienduizend gulden het aantrekken van bepaalde renners aanzienlijk zouden hebben vereenvoudigd, terwijl het rijkelijk strooien met veel te hoge en niet door de KNWU alsmede het NOC goedgekeurde premies eveneens in dit opzicht stimulerend zou werken. De mogelijkheid bestaat dat enkele bekende amateurs hun licentie kwijt raken. Zij zullen dan worden verplicht hun carrière bij de be roepsrenners voort te zetten. Eensgezind maar niet gelijk Joyce Smith is een 42-jarige huisvrouw uit Engeland, die niet voor niets naar Japan was gegaan want ze won daar giste ren de eerste internationale marathon van Tokio. Met nog negenenveertig vrouwelijke atle ten draafde ze over het par koers van 42 kilometer en 195 meter dat was uitgezet langs de baai van Tokio. Na de start nam ze de leiding en ze bleef vooraan lopen tot de fi nish die zij be reikte na 2 uur 37 minuten en 48 seconden. Onder de bui tenlandse da mes er wa ren er achttien uit Japan bevonden zich ook de Duitse atletes Liana Winter (links) en Annemarie Hil- kenback, die eensgezind door de finish wilden gaan, zoals ook wel eens in een Elf stedentocht in ons land door Hans van Zijl: „Invaliden blijven monddood" enige schaat sers is gebeurd. Ze hielden el kaar stevig vast, zoals de foto toont, maar lie pen niet precies gelijk zodat nummer 5 iets eerder was. ne gende werd en haar landgenote tiende. Hilversum De voorzitter van de Nederlandse Ge handicaptenraad, de heer A.M.H.C. van Beek uit Eindhoven, heeft laten weten dat de raad zich nog niet achter de landelijke actie kan stellen die ertoe moet leiden dat een Zuidafrikaans sportteam alsnog deelneemt aan de Olympische Spelen voor gehandi capten in 1980. De raad is van mening dat de recente Kamer uit spraak die deze groep gehandicapte Zuidafrikaanse sporters uitsluit van deelneming moeilijk kan worden teruggedraaid. De raad is daarom van oordeel dat te rughoudendheid vooralsnog geboden is. Actiewoordvoerder Hans van Zijl heeft gezegd de re actie van de Nederlandse Gehandicaptenraad „onbe grijpelijk en diep treurig" te vinden. „De raad, die dinsdag 6 november als een federatie van gehandi captenorganisaties in het leven is geroepen, mist nu, zo kort na zijn oprichting al, de eerste kans om de stem van de gehandicapte te laten doorklinken", al dus Van Zijl. „De individuele invalide uit zich nu maar slaagt er des ondanks niet in gehoor te vinden in eigen georgani seerde kring. De invaliden blijven daardoor andermaal monddood en in de kou staan", aldus Van Zijl. Groeistuip van betaald voetbal? ZEIST Het betaald voetbal heeft ambitieuze plan nen. Een uitbreiding van de ere- en eerste divisie met een voor non-amateurs (onafhankelijken) staat op het programma benevens het instellen van een competitie voor teams van talentvolle spelers van 16 tot 18 jaar, die worden ondergebracht in een „vakschool voor voetballers", een opleidingsinsti tuut waarvoor het betaald voetbal subsidie claimt van de rijksoverheid die ook andere vakopleidingen financieel steunt. Als die plannen worden uitgevoerd, betekent dat dus een divisie erbij en voor de betaald voetbalorganisa ties een elftal erbij (behalve A- en C-ploeg ook een jeugdteam). De achtergrond van die divisie non-ama teurs is het aantrekkelijker maken van het betaald voetbal dat dan ook degradatie uit de eerste divisie zal kennen maar ook om in barre financiële nood ver kerende betaald voetbalclubs de gelegenheid te ge ven op „goedkopere" wijze - door naar de nieuwe di visie af te zakken - toch in de betaalde sector te blij ven. Het rapport Gezonder Betaald Voetbal ging uit van (liefst) minder betaald voetbalorganisaties, het bestuur betaald voetbal wil uitbreiding. De tijd zal in dit „duel van de tegenstrijdigheid" leren wie gelijk heeft en of het plan van het betaald voetbal geen „groeistuip" is geweest. wm

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1