Vertrouweling I Britse hof spion voor Russen Ambtenaren krijgen 0,36 meer salaris Meeste werknemers willen eerder stoppen ig Sportslag Kamer leden Franse rechter spreekt Haagse studente vrij van drugssmokkel Residentie Orkest vlucht voor brand (MD Hat Motorhuis Presidenten Bolivia maken plaats voor staatshoofd Lli limentatie 6% omhoog BELANGRIJK MOTORHUIS ADVIES: Ëeidóe (Sowuvnt (thokersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hooldredacteur. J. J. Hallewas If-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen, artaal ƒ43.05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 16 november 1979, 70e jaargang no. 21506 DAGBLAD VOOR A ZUID-HOLLAND Minivoetbal Op Ned. II om 21.20 uur de „Minivoetbalshow" en om 20.27 uur voor het laatst .^Ja mes Herriot". Op Ned. I om 19.30 uur de „Ombudsman" en om 20.40 uur „Late late Lien-show". Om 22.40 uur „Een moordzaak in Miami" en in verband hier mee een „Groot uur U" om 23.45 uur. Weinig verandering Rustig weer met opklaringen, maar ook kans op mist. In de nacht en ochtend temperatu ren om het vriespunt tot lichte vorst. Middagtemperaturen ongeveer 5 graden. Zwakke veranderlijke wind. Morgen zon:8.02 - 16.47. Schev. hoogw.: 1.32 en 13.48. Laagw.: 9.30 en 21.39. DEN HAAG De Tweede Kamer heeft een sportief weekeinde voor de boeg. Elf Ka merleden uit de drie grootste partijen treden morgen in België aan tegen de zuidelijke col lega's voor een return- voetbalwedstrijd. In de thuiswedstrijd gingen de Nederlandse parle mentariërs met 3-1 ten onder. Maar ook in Amsterdam treden Ka merleden in het krijt en wel tegen Britse col lega's voor een bridge- wedstrijd. erste Touwelijke machinist is de 20 -jarige Carla van Lei uit Heemskerk, de pte vrouwelijke machinist lienst bij de Nederlandse orwegen. Door toedoen i haar moeder die een vingsbon uit de krant in- urde werd Carla toegela- tot de opleiding. In lart moet zij het machinis- examen afleggen. Nu is nog volop aan het proe- ïgeren op het emplace- it in Amsterdam. MULHOUSE In het Franse Mulhouse is de 21-jarige Haagse studente Eva Schul- mayer, die terecht stond op verdenking van drugssmokkel, vrijgesproken. Haar enige „fout" was, dat zij in het gezelschap reisde van een Zwii ser, die wel verdo vende middelen smokkelde. Het tweetal werd op 22 oktober aangehou den in de trein van Brussel naar Bazel. Achter de couchette van de studente werd een kilo verdovende middelen gevonden. De rechter was even wel van mening dat haar reisgenoot, die bij de politie als drugssmokkelaar be kend staat, het goedje daar heeft verstopt. De Zwitser kreeg drie jaar gevangenis straf en een hoge boete. Gisteren zijn in de Spaanse stad Marbella zijn giste ren twee Nederlan ders gearresteerd we gens het smokkelen van drugs. Bij hun aanhouding vond de politie 100 kilo has jiesj. Miljoenenbuit bij overvallen Bij overvallen vanmor gen op de veemarkthallen in Zwolle, op de Amro- bank in Amsterdam en op de Rabobank in Roosen daal is voor miljoenen gul dens buitgemaakt. De grootste slag sloeg een overvaller in de veemarkt- hallen in Zwolle. Hij ging er vandoor met geldcassaettes, waarin drie miljoen gulden zat. In de Rabobank te Roo sendaal gristen overvallers 175.000 gulden weg. Hoe groot de buit van de overval op de Amrobank in Amster dam is, is nog niet bekend. MIDDLESBOROUGH Op tournee in Engeland moest het Residentie Orkest gisteren vluchten voor een brand in een concertzaal. Tijdens de pauze van het concert in Middlesborough brak door onbekende oor zaak plotseling een hevige brand uit in de concertzaaL Hoewel de alarmbellen onmiddellijk in werking wer den gesteld, bleef het publiek rustig in de foyer omdat men dacht dat het de pauzebei was. Inmiddels hadden de musici, die hadden bemerkt dat er inderdaad brand was, zich met hun instrumenten veilig gesteld. De orkesatassistenten brachten de con trabassen en het grote slagwerk in allerijl naar buiten. De brand was door snel optreden van de brandweer snel bedwongen en na anderhalf uur kon het tweede deel van het concert aanvangen. IX--r-TTTTx Wij verwachten de volgende prijsstijgingen: 2% bijzondere verbruiksbelasting op auto's met een aanschafwaarde van meer dan 10.000.-. 5% bijzondere verbruiksbelasting op auto's met een aanschafwaarde van meer dan 22.000.-. Het Is dus raadzaam nu reeds met Het Motorhuis te praten over uw eventuele nieuwe Opel. Praktisch alle modellen uit voorraad leverbaar. Wanneer een type niet voorradig is treffen wij met u een speciale regeling. Welke? Kom morgen maar eens vrijblijvend praten met een auto-adviseur van Het Motorhuis. Leiden, Vondellaan 80 telefoon 071-769313 Katwijk, Ambachtweg 1 telefoon 01718-29203 Voorschoten, Kon. Julianalaan 46 telefoon 01717-2559 Leldschendam, Oude Raadhuisstraat 1 telefoon 070-200004 Woede over uitbetaling kinderbijslag (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Ambtenaren gaan er op 1 ja nuari 1980 0,36 procent en minimaal 6,90 gul den per maand in salaris op vooruit. Boven dien krijgen ze per maand 85 cent te veel in houden pensioenpremie terug. Dat is het voorlopige resultaat van het overleg dat de vijf ambtenarencentrales gisteren op het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben gevoerd. Het gaat hier om de zogenaamde nacalculatie over de periode medio 1978-me- dio 1979. Omdat minister Wiegel wegens ziekte het over leg met de bonden niet kon bijwonen gaat het hier om een voorlopige afrekening. Een defin- tief besluit valt pas in december. Verwacht wordt dat dit weinig zal afwijken van de voor lopige nacalculatie, omdat het kabinet tot onge noegen van de bonden op het standpunt blijft staan, dat de toeslagen van de uitzend- en bouwcao niet in de salarissen van het over heidspersoneel mogen doorwerken. Dan zou de stijging neerkomen op bijna 1,5 procent, wat het rijk een miljard extra zou kosten. Uitgesproken boos zijn de centrales van over heidspersoneel over de weigering van het kabi net iets te doen aan de nieuwe wijze van uitbe taling van de kinderbijslag voor ambtenaren. Het kabinet blijft bij uitbetaling per kwartaal en niet zoals nu per maand. KLEIN DEEL HEEFT LIEVER KORTERE WERKWEEK (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een duidelijke meerderheid van de Nederlandse werknemers wil veel liever enkele jaren eerder met pensioen, of vervroegd uittreden, dan een kortere werk week. Werknemers tussen 55 en 65 jaar vin den namelijk het werk op hun leeftijd te zwaar worden. Ze willen langzamerhand méér tijd hebben voor hun „eigen leven". Werknemers, die thans al vervroegd zijn uitgetreden, zijn daarmee bijzonder geluk kig. In ruim honderd bedrijven of bedrijfs takken met in totaal 1,5 miljoen werkne mers geldt de regeling vervroegd uittreden of worden hiervoor maatregelen getroffen. Ongeveer een kwart van de werknemers heeft echter liever een kortere werkweek, dan een VUT-regeling. Het ministerie van Sociale Zaken, dat hiernaar verschillende onderzoeken heeft laten uitvoe ren, concludeert hieruit, dat een vervroegde pensionering „een wenselijke vorm van ar- beidsduurverandering" zou zijn. Maar dit kan (nog) niet, omdat de gemiddelde hoogte van de aanvullende pensioenvoorzieningen in Neder land volstrekt ontoereikend is. De resultaten van deze onderzoeken zijn giste ren in het overleg tussen de regering en de so ciale partners in de Stichting van de Arbeid in gebracht. Werkgevers en werknemers zullen deze gegevens zeker laten meespreken tijdens de komende onderhandelingen op centraal ni veau of in de bedrijven of bedrijfstakken óver de cao-1980. De onderhandelingen in de bedrij ven of bedrijfstakken worden dan pas noodza kelijk, wanneer het volgend centraal overleg in de Stichting van de Arbeid geen resultaten op levert. Het voorstel van minister Albeda van Sociale Zaken tot belastingverlaging van om en nabij 500 miljoen gulden is zowel door de werk gevers als de werknemers niet bij voorbaat af gewezen. Dit temeer, omdat deze belastingver laging de lagere inkomens tot en met modaal ten goede zal komen. Maar, aldus minister Al beda, dan moet men het wel eens worden over een loonstijging van om en nabij een half pro cent. „Anders komen we met z'n allen in het moeras terecht". (Zie verder pagina 13 LA PAZ In Bolivia heb ben de president „de facto" kolonel Alberto Natusch en de „constitutionele" presi dent Guevara, die op 1 no vember door de staatsgreep van Natusch werd afgezet. besloten om hun functies mevrouw Lidia Geiler, de neer tè leggen. Hiermee is nieuwe interim-president zal voor het parlement de weg worden. Zij zou deze functie vrijgemaakt, om een nieuw moeten bekleden tot de presi- staatshoofd te kiezen. dentsverkiezingen, die voor 4 Het ziet er naar uit, dat de mei 1980 op het programma voorzitter van het parlement, staan. Miss Bermuda: de mooiste van 1979 In de Royal Albert Hall in Londen is gistera vond de 21-jarige Gina Swainson (Miss Bermuda) gekozen tot Miss World 1979. Bij haar kroning en de overhandiging van de scepter, werd zij ge flankeerd door (v.l.n.r.) Miss Austra lië, Miss Engeland, Miss Jamaica en Miss Zwitserland, die res pectievelijk vierde, tweede, derde en vijf de werden. Er waren in totaal 70 deelneem sters. (Van onze correspondent) LONDEN Premier Marga ret Thatcher heeft het Britse Lagerhuis gisteren verbijsterd met de onthulling dat Sir An thony Blunt (72), destijds de beheerder van de enorm kost bare kunstschatten van konin gin Elizabeth, als spion voor de Russen gewerkt heeft. Hij was één van de meest geres pecteerde kunstexperts in Londen. Door Buckingham Palace werd tegelijkertijd be kend gemaakt, dat Blunt van nu af zijn adellijke titel kwijt is. Blunt bevindt zich momen teel in het buitenland ver ondersteld wordt Moskou en zal vermoedelijk niet meer terugkeren naar Londen, waar hij kort geleden nog een flat bewoonde, in het hart van de hoofdstad. Al in 1964 heeff ex-ridder Blunt aan de Britse contraspionagedienst be kend, dat hij voor de oorlog als Anthony Blunt „don" (d.w.z. tutor) aan het befaam de Trinity College in Cambridge on der zijn studenten geschikte kandi daten heeft gezocht om te spioneren voor de Sovjets. Van 1940 tot 1945 was Blunt zelf verbonden aan de Britse Veiligheidsdiensten. In die tijd speelde hij geregeld Britse staatsgeheimen door naar de Rus sen. Nu blijkt dat hij ook na de oor log actief is geweest. Blunt werd in de dertiger jaren be schouwd als een van de briljantste figuren van zijn generatie in Cam bridge. Hij kon de beste studenten tot zijn vrienden rekenen. Onder hen recruteerde hij een generatie spionnen, die na de oorlog als agen ten van de Sovjet-Unie bekendheid kregen: de diplomaten Donald Ma- clean en Guy Burgess en Observer- correspondent Kim Philby. Blunt werd echter, na zijn vrienden gehol pen te hebben met overlopen naar de Russen, van vervolging gevrij waard omdat hij waardevolle infor matie had gegeven over de activiteit van de Russische inlichtingendienst. Gedurende 27 jaar, tot 1972, was Blunt conservator van de schilde rijen van de Britse kroon. Sinds 1972 was hij adviseur van de konin gin. Premier Thatcher maakte gisteren in antwoord op vragen van Lager huisleden de naam van Blunt be kend, omdat vragen waren gerezen naar aanleiding van een recent ver schenen boek over de spionage na de oorlog: „Climate of treason" (Kli maat van verraad) van de historicus Andrew Boyle. Blunt is ook commandeur in de orde van Oranje Nassau. Er zijn in Nederland geen gevallen bekend dat dragers van onderscheidingen deze moesten teruggeven. (Van onze parlementaire redactie) IN HAAG Met ingang van 1 januari aanstaande moeten de nentatie-uitkeringen met 6 procent worden verhoogd. Minis- De Ruiter (Justitie) heeft dit in de Staatscourant aangekon- ;d. De verhoging geldt voor alle alimentaties, of ze nu door de, ihter zijn vastgesteld of door de ex-echtgenoten zelf zijn afge- oken. Als men de verhoging onbillijk vindt, kunnen de par- n zelf een andere regeling treffen. Komt men daarover niet overeenstemming, dan moet de rechter ingeschakeld wor- ien krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur mmer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt als- ig gebracht In het Larense Sin ger museum is gis teren een tentoon stelling geopend van de naaldkunste nares Cécile Drees- mann. Op de expo sitie zijn naaldsculp turen te zien, waarin onder meer minera len en edelstenen zijn verwerkt. Ook zijn er kunstvoor werpen uit de col lectie van Prins Bernhard geëxpo seerd. De prins kwam gisteren zelf met zijn vrouw een kijkje nemen en raakte in gesprek met de kunstenares.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1