Mogelijke verzachting ïisen Iran JLIEBOYCOT ZUID-AFRIKA VERDEELT CDA Provincie Midden- Holland van de baan Explosie in ziekenhuis: wellicht 24 doden Jongetje geschept door gestolen auto Zoon Kortsjnoi gearresteerd Ziekenhuizen willen meer gediplomeerde verpleegkundigen EERSTE TONNEN ZOUT ALWEER GESTROOID Ëeidóc (2owta/nt jothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ief-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen, partaai ƒ43.05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 14 november 1979, 70e jaargang no. 21504 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Geen keuze? Om 20.00 uur op Ned. I tv-spel „Geen keuze?" over verkrach ting. Om 20.55 uur „Ot...en hoe zit het nou met Sien?" Om 20.32 uur op Ned. II „Ver onica totaal" en om 20.32 uur „Taxi". Veel bewolking Zwaar bewolkt en af en toe re gen. Middagtemperaturen rond 6 graden. Zuidoosten wind, langs de kust geleidelijk toenemend tot vrij krachtig. Morgen zon: 7.59 - 16.49. Schev. hoogw.: 12.19. Laagw.: 7.58 en 20.08. EILIGHEIDSRAAD WEER BIJEEN? nd«t ee Iraniërs gebruiken de Amerikaanse vlag om vuilnis de Amerikaanse ambassade weg te dragen. IHERAN/WASHINGTON Dc Veiligheidsraad van de renigde Staten en de OPEC, de organisatie van olie ex- rterende landen, zijn de organisaties waarbinnen de kou oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten zich de ko- ;nde dagen gaat afspelen. De Iraanse ambassadeur heeft •meel om een bijeenkomst van de Veiligheidsraad ver- :ht, nadat deze raad vrijdag de inval in de Amerikaanse ibassade al had veroordeeld. De Iraanse minister van bui- ilandse zaken Bani-Sadr hèeft ook gesuggereerd dat hij de OPEC druk op de Verenigde Staten wil uitoefenen, is overigens de vraag of Iran veel vrienden heeft bin- p de OPEC. wijl de toestand van de sjah verslechtert hij zou opniuw pereerd moeten worden wegens de tumor in zijn nek lo- i de meningen over een verzachting van de Iraanse eisen aan VS uiteen. Gisteren had de directeur van de staatstelevisie :bzadeh de vorming van een internationaal tribunaal tegen sjah had voorgesteld, maar de bezetters vari de Amerikaanse bassade weigerden elk compromis in deze zaak. Ook Kho- iny zelf mengde zich rechtstreeks in de discussie. Op een ag wat de studenten van plan zijn als de sjah niet wordt uit- everd, antwoordde de ayatollah: „De vraag is watAmerika doen als wj, de gijzelaars niet vrijlaten". Washington' neemt men de nieuwe door Qotbzadeh geformu- rde voorstellen overigens serieus. Ze behelzen dat de VS eten instemmen met een internationaal onderzoek naar de idaden van de sjah en de resultaten daarvan moet aanvaar- Ook moeten de VS de bezittingen van de sjah teruggeven. Amerikaanse vliegdekschip Midway is onderweg naar de zische Golf voor oefeningen met Britse schepen. De interna- lale bond van havenarbeiders heeft een boycot afgekondigd Iraanse ladingen in de Amerikaanse.havens. Anderhalve kuubsnoep voor de vuilnisman KLAZIENA VEEN Twee tandartsen uit Klazienaveen hebben de jeugd uit die plaats gevraagd het snoep dat zij op Sint Maarten had den gekregen, bij hen in te leveren. In ruil daarvoor zouden zij een tandenborstel, een mandarijn, een sinaasap pel en een appel krijgen. Ru- sul taat: 250 tandenborstels en 750 $tuks fruit uitgedeeld. Wat bleef was anderhalve kubieke meter snoep. Dat gaat met de vuilnisman mee. Vriendjes gooien scholier in vuur VOORBURG De 14-jari- ge Voorburgse scholier R. P. Keulen uit de Van Hale- wijnlaan is gistermiddag in het gezicht gewond ge raakt, toen hij door vriendjes in het vuurtje gegooid werd, dat zij ach ter het CBS-gebouw aan de Nicolaas Beetslaan had den gestookt. De jongen is met tweede graadsver brandingen in het gezicht opgenomen in het St. An- toniushoveziekenhuis. „Langs de lijn" komt stakers van BRT te hulp HILVERSUM - Om de sy- mpathie bij het Belgische publiek niet te verspelen hebben de stakers van de BRT aan „Langs de lijn" van de NOS gevraagd om zaterdag aandacht te be steden aan de belangrijke voetbalontmoeting Brug- ge-Anderlecht. In Hilversum staat men niet afwijzend tegenover dit verzoek. Men wil Eddy Poelman flitsen laten ver zorgen. V er j aarsgeschenk voor Koningin: 4 miljoen gulden DEN HAAG De inzame ling voor het nationaal ge schenk ter gelegenheid van de 70-ste verjaardag van koningin Juliana, heeft ruim vier miljoen gulden opgebracht. De ko ningin zal het geld, dat zy heeft bestemd voor het in ternationaal jaar van het kind, op 23 november in ontvangst nemen op Pa leis Het Loo in Alpel- doorn. De koningin krijgt dan ook vier geschilderde portretten van haar doch ters. vast aan totaal van 17 provincies (Van onze parlementaire redacties) DEN HAAG Als eerste stap in de be stuurlijke reorganisatiezal de provincie Zuid-Holland in tweeën worden gesplitst. Minister Wiegel (Binnenlandse Zaken) schrijft namens het kabinet in een nieuwe nota aan de Tweede Kamer over dit onder werp het tot standkomen van een provincie Rijnmond op korte termijn noodzakelijk te vinden. Rijnmond zou in dat geval uitge breid worden met de gemeenten Vuren en Herwijnen, dié nu nog tot Gelderland beho ren. De rest van de provincie zal „Zui^.-Hcl- land-nieuwe-stijl" worden, met uitzondering van de gemeente Hillegom die naar Noord- Holland zou gaan en Goeree-Overflakkee, dat tot de provincie-Zeeland zou gaan beho ren. Een provincie Midden-Holland (het groene hart), zoals die door een minderheid v^n de provincies Zuid-Holland en Utrecht werd be pleit, lijkt nu defintief van de baan. De toekom stige provinciegrens zal gaan samenvallen met de noordgrens van Rijnmond en de loop van de rivier de Lek. Daarmee wordt gehandeld over eenkomstig het meerderheidsadvies van Pro vinciale Staten van Zuid-Holland. De voorge nomen toedeling van Goeree-Overflakkee aan Zeeland is in overeenstemming met de wens van de meerderheid van de gemeentenbesturen op dit eiland. Het kabinet blijft wel vasthouden aan de vor ming van 17 provincies in het kader van de be stuurlijke reorganisatie van ons land. Overijssel wordt opgesplitst in een provincie Twente en Overijssel-nieuwe-stijl, van Gelderland wordt een provincie Veluwe afgescheiden en Noord- Holland wordt gesplitst in een noordelijk en zuidelijk deel. Noord-Brabant wil het kabinet in drieën opde len, ondanks fel verzet uit deze provincie. Het vasthouden aan dit voornemen kan ook reke nen op grote bezwaren van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Met de vraagpuntennota wil het kabinet de me ning peilen van de Tweede Kamer alvorens zijn voornemens defintief in een wetsontwerp vast te leggen en in te dienen. Na het oordeel van de Kamer over een aantal suggesties die het kabinet in deze nota doet, komen de pro vincies nog eenmaal aan bod. Daarop volgt het uiteindelijke wetsontwerp. Daarin zal dan een geleidelijke invoering van de nieuwe provincia le indeling worden uitgewerkt. Het is de bedoeling van het kabinet als eerste stap Zuid-Holland te-splitsen in een provincie Rijnmond en een Zuid-Holland-nieuwe-stijl, zoals in de begroting voor Binnenlandse Zaken is aangekondigd. Daarna volgen respectievelijk Overijssel en Twente en de opdeling van Noord-Brabant in een zelfstandige provincie Zuid-Oost-Brabant (met als centrum Eindho ven). PARMA In een ziekenhuis in Parma, Italië heeft zich gistermiddag een ontploffing voorgedaan, die, naar schat ting, aan 24 mensen het leven heeft gekost. Het betrokken ziekenhuispaviljoen is goeddeels ingestort en onder de puinhopen kon men vannacht nog hulpgeroep horen. Twee vrouwen konden levend uit het puin worden gehaald. Hoe het ongeluk gebeurd is, staat nog niet helemaal vast, maar aangenomen wordt dat een of meer zuurstofflessen zijn ontploft; mogelijk is er sprake van een lekkende gasleiding. Tot nu toe zijn zeven doden geborgen. De schattingen over het dodental worden bemoeilijkt door de omstandigheid, dat de explosie zich tijdens bezoektijd heeft. Het betrokken paviljoen is dat voor hartchirurgie. Van de 25 patiënten daar zijn er 16 omgekomen. Het totaal vernielde hartchirurgiepaviljoen na de explosie. (van onze parlementaire redactie) IN HAAG Een groot deel van de A-fractie ip de Tweede Kamer, artoe ook de bestuursleden Lubbers ïorzitter), Eversdijk en Dien Corne- sen behoren, vindt niet dat Neder- d op zijn eigen houtje een olie-em- go tegen Zuid-Afrika zou moeten irvoeren. De tegenstandèrs, onge veer achttien in getal, behouden zich het recht voor bij een afwijzing van zo'n embargo door de regering tegen de motie te stemmen, die hun fractiege noot Jan Nico Scholten gisteren indien de tijdens de behandeling van de begro ting van Buitenlandse Zaken. In die motie is vastgelegd dat het olie-embar go er wel zou moeten komen. Nadat er in het fractieberaad een paar uur over deze zaak was gediscussiëerd, besliste de meerderheid van de christen-democra ten, onder wie vice-voorzitter Hans de Boer (evenals Scholten van de ARP), dat de motie er moest komen. Als de tegen standers in het CDA ook na het antwoord van minister Van der Klaauw, die even eens niet voelt voor een eenzijdig embar go, voet bij stuk houdt, zijn er voldoende stentmen om de Kamer deze uitspraak te latpn doen. Van de grote fracties is name lijk alleen de VVD duidelijk tegen zo'n maatregel, „om practische, juridische en politieke redenen", aldus woordvoerder Bolkestein. De motie van Schol ten is overigens tame lijk 'rustig" van toon, althans wat betreft het laatste deel, en sluit aan bij de opvat tingen van het kabinet, zoals verwoord in de "eindelijk verschenen nadere Memorie van Antwoord bij het ontwerp voor de Sanctiewet. De regering wordt verzocht met de partners in de EEG formeel over leg te voeren over een olie-embargo en de Kamer daarvan voor 1 juni van het vol gend jaar op de hoogte te brengen. Het ve nijn zit echter in één van de overwegin gen. namelijk die waarin het oordeel wordt uitgesproken, „dat Nederland posi tief op dit verzoek (van de Verenigde Na ties om een embargo) dient te reageren". Scholten diende mede namens Laurens Jan Brinkhorst van D'66 diende hij een motie in, waarin de regering gevraagd wordt „het geheel der economische be trekkingen tussen Nederland en Zuid-Af- rika te analyseren en de Kamer de rele vante gegevens met het oog op het treffen van maatregelen te verschaffen". derhalve kubieke meter oepgoed is met de vuilnis- in meegegaan. w 250 kinderen uit Klazina- op St. Maarten hun oep bij de tandarts inlever- lOQ HEB IK ER TWEgjj en een tandenborstel. LEIDEN Een nog onbe kende automobilist heeft gistermiddag op de Milanen- horst in de Leidse Meren- wijk een vijf-jarig jongetje geschept om vervolgens met grote snelheid door te rijden zonder zich om zijn slachtof fer te bekommeren. Het jongetje, dat normaal de weg overstak liep een lichte hersenschudding en een paar gekneusde ribben op, maar hoefde niet in een ziekenhuis te worden opgenomen. Later bleek dat de dader in een ge stolen auto reed. Hij had deze een paar uur tevoren wegge nomen op de Zaagjesbank, eveneens in de Merenwijk. De eigenaar van de auto, een 20- jarige Leidenaar had zijn ver voermiddel laten staan met de sleuteltjes in het contactslot. De auto werd omstreeks half zés beschadigd teruggevonden op de Stellingmolen. MOSKOU Uit kringen van Russische dissidenten is verno men dat de zoon van de naar het Westen uitgeweken Russi sche schaakgrootmeester Vik tor Kortsjnoi, de 19-jarige Igor, in Moskou is gearresteerd. Moeder en zoon van Kortsjnoi hebben, na de asielaanvrage van hun man en vader in 1976 meermalen geprobeerd een uitreisvisum te bemachtigen. Tot nu toe zijn alle verzoeken in die richting afgewezen en Igor moest, zonder opgave van redenen, zijn studie aan het polytechnisch instituut afbre ken. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt als nog gebracht ADVERTENTIE. ^auiofaü <t «fc UI r* f**11 Ow W6M* I Wie vlug is heeft deze f ijnjohge wijn bij AH voo UTRECHT (ANP) De Nationale Ziekenhuisraad (NZR) wil meer gediplomeerde verpleegkundigen. Op het ogenblik werken in de ziekenhuizen veertig gediplomeerden op zes tig leerlingen. De NZR wil die verhouding gebracht zien op vijftig-vijftig. De NZR zal het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven (COZ) bin nenkort een lijst met de belangrijkste verlangens voor 1980 voorleggen. Een andere wens van de NZR is een verdere uit breiding van het aantal personeelsfunctionarissen en geld voor de herwaardering van functies in het ziekenhuis. De directies voelen zich verantwoordelijk voor een goed sociaal beleid, steu nend op een rechtvaardig beloningssysteem en op inspraak en overleg binnen de ziekenhuizen, aldus een woordvoerder van de NZR. „Maar dan moeten wij daartoe wel de middelen krijgen". UTRECHT (ANP) De eer ste tonnen zout liggen alweer op de Nederlandse wegen. Strooiwagens van de rijks- en provinciale waterstaat waren gisterochtend voor het eerste dit seizoen in de weer om de plotselinge gladheid te bestrij den. In alle prr vin ie~ samen ligt momenteel 400 000 ton zout in de voorraadschuren, voor de strijd tegen gladde en gevaar lijke wegen. Volgens Akzo Zout Chemie in Hengelo (de belangrijkste lèverancier) is dat ruim genoeg voor twee normale winters. Vorige win ter is 500 miljoen kilo wegges- trooid, maar die kon dan ook niet als „normaal" worden aangemerkt. Klacht moeder en dochter Mesrine PARIJS De moeder en de dochter van de door de poli tie dood geschoten Franse misdadiger Jacques Mesrine hebben gisteren een officiële aanklacht wegens moord te gen de politie ingediend. Fernande Mesrine en doch ter Sabrina zijn van mening, dat er een hinderlaag is ge legd ore. Mesrine zonder par don ner të schieten. Mesri ne op 2 november doodgeschoten toen hij in Parijs met zijn auto bij een stoplicht wachtte.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1