field be (Somci/nt Carters stop op olie uit Iran valt goed in VS Begin struikelt over abortuswetgeving HAAGSE WETHOUDER STAPT WOEDEND OP Bnutiölnuö èiooö Looneis komt ver boven voorgesteld half procent 0 Lasfcella av IIS gei 'dir t S Meubelfabriek Oisterwijk toonaangevend in eiken BLIKSCHADE DOOR GLADHEID .22 Dthekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas if-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: irtaal 43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Dinsdag 13 november 1979, 70e jaargang no. 21503 Zelfmoordsekte Nachtvorst Op EO-tv vanavond een Ame rikaanse documentaire over de zelfmoordsekte van Jim Jones met na afloop telefonische hulp op Ned. I om 20.40 uur. Om 21.55 uur het verschil tus sen levende en dode kunste naars. Op Ned. II om 19.25 uur Duel in de diepte en om 21.20 uur Zionisme en huwelijksbemid deling in Brandpunt Vannacht opklaringen en mi nima omstreeks twee graden onder nul. Overdag veel be wolking en tijdelijk regen. Tot vrij krachtig toenemende zuid oostenwind. Morgen zon: 7.57 - 16.53. Schev. hoogw.: 11.11 en 23.45. Laagw.: 6.45 en 19.08. ïmes weer erschenen NDEN Na een onderbre- van bijna een jaar is de vandaag eindelijk weer tchenen. Op het laatste mo- jnt werd nog een ruzie tussen vakbonden opgelost over aag wie op de knop mag ken om de apparatuur in king te brengen, die de nten telt. naai verschijnt de Times [ongeveer een kwart miljoen nplaren. Van dit eerste ^imer zijn vandaag evenwel vierhonderdduizend nplaren uitgebracht (Zie ook pagina 11'). Onder begeleiding van doedelzakmuziek rolt het eerste exemplaar van de Times van de persen in Londen. Ander uiterlijk van auto spaart 1/3 aan energie EINDHOVEN Alleen al al door de luchtweerstand van auto's aanzienlijk te verminderen, kan een brand stofbesparing van een kwart of zelfs van een derde wor den bereikt Het publiek zou dan wel bereid moeten zijn een „lelijke" vormgeving van de auto te accepteren. Aldus prof. Koumans, hoog leraar in de vervoerstech niek in Eindhoven. Zo'n zui nig type zou volgens hem ook in een lagere belasting klasse moeten vallen. UFO NOOPT TOTLANDING MADRID Een vliegtuig van de Spaanse charter-maat schappij TAE heeft tijdens een vlucht van Majorca naar Tene- rife zondagavond een tussen landing gemaakt op het vlieg veld van Valencia. Ter hoogte van Ibiza zou het toestel na melijk zijn „achtervolgd door een niet nader geïdentificeerd vliegend voorwerp", ofwel een Ufo, aldus de piloot. Omdat er niet was gemeld dat er ander vliegtuigen in de buurt waren, werd de piloot bang en kreeg toestemming om met zijn 119 passagiers in Valencia te lan den. Frans bankbiljet onzedig in Iraanse ogen PARIJS - Franse reizigers hebben gemeld dat de Iraanse douane hun bankbiljetten van honderd francs verbeurd heeft verklaard en ver nietigd heeft. Het gaat hierbij om biljetten van een nieuwe serie, waarop een zelfportet van de ne gen tien de-eeu wse schilder Eugène Lfelacroix voorkomt tegen de ach tergrond van een van zijn bekend ste schilderijen, waarop de revolu tionaire vrijheid met ontblote boe zem wordt voorgesteld. Dit laatste kan in het puriteinse Iran van ay atollah Khomeiny niet door de beugel. Winkels op 24 en 31 december gewoon open DEN HAAG De winkels blijven op 24 en 31 december gewoon open. De werk gevers in de detailhandel hebben dit meegedeeld aan de dienstenbonden FNV en CNV. die om sluiting op die dagen hadden verzocht Vol gens de werkgevers is slui ting nóch in het belang van de detaillist nóch in het be lang van de consument Zij zijn wèl bereid een of twee uur eerder dicht te gaan. stui luisjp, aalf- jizend wne wpen ?or echter t dis 9Fc K HAAG nde )r (je sger cchtse wer htbank Hoo 7 de /ec\ middag een [©Jjd t geding, 'espannen twee jitiehouders Ome Joop- ISEI pen tegen torteur J. van et uit Vleuten, ze heeft der ^Jstemming van dré van Duin goedkopere ie Joop op de •van nog elfduizend in rraad heeft. gewraakte e Joop is niddeld A Hien gulden f W dkoper dan w officiële. Die zich flmynakkelijk uit d9 markt prijzen, hel ongenoegen de twee il ntiehouders. willen Iqpi iduizend grj den hebben I <j( r elke Ome die onder prijs wordt .ikocht. Er t, den inmiddels re* 900 van de l""' dkopere hte nes" over fje en< j bank zijn lijn aan, tegen dee )00 „oorspron- d( ijke". fon-b zijl P i of vai gespan ng Z&BBBUttM WASHINGTON President Carters besluit om geen olie meer uit Iran te betrekken overigens direct gevolgd door het besluit van Iran de export naar Amerika te stoppen is in de Verenigde Staten zeer gunstig ontvan gen. Hoewel het besluit opnieuw kan leiden tot problemen bij de benzine pompen bleken de eerste reacties zon der uitzondering positief. Iran voorziet op dit moment in circa vier pro cent van de totale olieconsumptie in de Vere nigde Staten. Als elke Amerikaan bereid is drie mijl (ruim 4,5 kilometer) per dag minder te rij den, zal het tekort niet voelbaar zijn, zo werd gisteren snel berekend. Als de oliemaatschap pijen voorts bereid blijken het tekort uit te smeren over een totale distributie, zal het effect nog minder zijn. Als het tekort dan toch nog duidelijk merkbaar wordt, zal dat pas over zes tot zeven weken zijn als de laatste olietankers uit Iran de Amerikaanse raffinaderijen berei ken. Bovendien liggen de olievoorraden in de Verenigde Staten op dit moment duidelijk bo ven die van vorig jaar. Anderzijds staat volgens deskundigen al wel vast, dat de benzineprijs op nieuw omhoog zal gaan. Voorzien wordt dat de huidige prijs van rond twee kwartjes per liter (tegen minder dan veertig cent ruim een jaar geleden) nog voor het eind van het jaar geste gen zal zijn tot boven de zestig cent. Een ander probleem is, dat automobilisten wel licht opnieuw op een verwacht tekort zullen re ageren door hun tank steeds zo vol mogelijk te houden. Gouverneur Jerry Brown van Califor- nië, die zich inmiddels naast senator Edward Kennedy heeft aangediend als uitdager van president Carter in de race naar het Witte Huis, z heeft voor zijn staat onmiddellijk een nieuw „even-oneven-systeem" ingediend. Dat wil zeg gen, dat oneven kentekens de ene werkdag en even kentekens de andere werkdag aan de pomp mogen verschijnen. In Washington en de aangrenzende gebieden van Maryland en Virgi nia zal vandaag waarschijnlijk een soortgelijke maatregel worden afgekondigd. Desondanks heeft Carters besluit vooral een symbolische betekenis. Evenals met de eerdere maatregelen tegen in de Verenigde Staten ver blijvende Iraanse studenten is Carters voor naamste bedoeling woede en irritatie over de bezetting van de Amerikaanse ambassade in Iran enigszins te temperen door het nemen van tegenmaatregelen. Bovendien blijken Amerika nen, althans volgens de eerste reacties, op dit moment spontaan bereid hun energiebehoefte enigszins te beperken. (Zie ook pag.ll 17) Fin mimi— Israëlische De Leidenaar Arie de Bruin, luitenant in het Nederlandse Unifil-detachement In de Libanon, eer voor heeft 9'steren 600 medaille gekregen van de burgemeester van Jeruzalem. De Bruin, die vier maanden lang in een ziekenpost heeft gelegen als gevolg van een kogelwond, maakte Leidenaar gisteren per ambulance een rondrit door de stad. Heipalen boren zich in cabine: chauffeur gedood LEIDSCHENDAM De 29-jarige chauffeur H. Korte- kaas uit Haarlem- merliede is gistera vond rond het spits uur op de Rijksweg A-4 bij Leidschen- dam om het leven gekomen. Hij botste op een oplegger, die geladen was met heipalen. Het slachtoffer reed met zijn wagen met een snelheid van honderd kilometer per uur in op de vrachtwagencombi natie voor hem, die ongeveer tachtig kilometer per uur reed. De heipalen, die drie meter achter de oplegger uitsta ken, boorden zich dwars door de cabine van de achteropko mende wagen. Het slachtoffer was op slag dood. Het ver keer op de A-4 moest van half acht tot ne gen uur worden om geleid. JERUZALEM Premier Begin van Israël heeft giste ren een onverwachte tegen-, slag moeten incasseren, die zijn wankele regeringscoali tie nog verder aantast. In het parlement werd een amendement op de abortus wetgeving, dat krachtig door Begin was verdedigd, verworpen met 54 stemmen voor, 54 tegen en twee ont houdingen. De ultra-orthodoxe Agudath- Israël had voor de stemming gedreigd uit de regeringscoali tie te stappen als het amende ment zou worden verworpen. Het is nog niet bekend wat deze partij nu gaat doen, nu het amendement inderdaad niet is aangenomen. Stapt de partij uit de coalitie dan kan Begin in het parlement slechts beschikken over 60 van de 120 zetels. In de abortuswetgeving ligt de mogelijkheid verankerd van vruchtafdrijving op zowel me dische als sociale gronden. De indieners van het amende ment wilden de mogelijkheid van sociale gronden uit de wet schrappen. De Israëlische Hoge Raad heeft een verzoek tot invrij heidstelling van de gearres teerde burgemeester van Na bloes, Bassam Shakaa, afgewe zen. Shakaa werd zondag ge arresteerd in afwachting van een uitwijzingsproces. Egypte heeft met „uiterste verbazing en droefheid" gere ageerd op het besluit van de Israëlische regering om Sha kaa uit te wijzen. ou een brandstofbesparing' i èen kwart kunnen worden 'rfeikt. gjNA. GfcEM LUCHTWEtR- uTANP, NWKR 'J EJuufiÜ" iso!9 zouden dan wel auto's met mi n lelijke vormgeving moeten Enro Opteren. (Van een onzer verslagge vers) DEN HAAG De Haagse wethouder mevrouw mr. J. M. Klomp-Verhoe ven (VVD) is gisteravond afge treden. Zij beheerde sinds januari 1978 de portefeuille van openbare werken, ver- keers- en voerszaken en de centralisatie, inspraak en openheid. Mevrouw Klomp bedankte ook voor het lid maatschap van de gemeen teraad. In een verklaring die voor af ging aan de behandeling van de Haagse gemeente begroting zei mevrouw Klomp dat de werkwijze van de gemeenteraad haar èn het ambtelijk apparaat „voor schier onoplosbare problemen stelt". De zeer omslachtige werkwijze van de Haagse raad is de laat ste tijd herhaaldelijk on- .derwerp van kritiek ge weest. „Omdat ik niet ver wacht dat hierin op korte termijn verandering zal komen acht ik het niet ver antwoord onder deze om standigheden mijn functie als wethouder te blijven vervullen". Mevrouw Klomp is sinds haar optreden als wethou der door vrijwel alle poli tieke fracties in de raad scherp gekritiseerd. ADVERTENTIE Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19, Leiden, tel. 071-134541. Keukens - open haarden - tegels - sanitair - alle verbouwingen Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt alsnog gebracht ADVERTENTIE ADVERTENTIE VAKCENTRALES LIJNRECHT TEGENOVER KABINET (Van onze sociaal economische redactie) AMSTERDAM UTRECHT De FNV- bonden zullen straks bij de CAO-onderhan- delingen naast de prijscompensatie een loonsverhoging eisen van twee procent. De CNV-bonden zullen één procent verlangen bovenop de gebruikelijke prijscompensatie. Daarmee gaan zij in tegen het regerings voorstel, dat de lonen met niet meer dan een half procent mogen stijgen en dat daarmee de koopkracht volgens de regering gewaar borgd is. Komen er hogere looneisen dan raakt de rege ring volgens minister Andriessen van financien in financieringsproblemen. De voorzitter van het Verbpnd van Nederlandse Werkgevers (VNO) mr. C. van Veen heeft gisteravond na het horen van de looneisen gezegd, dat hij des ondanks donderdag aanstaande met een positie ve instelling naar de Stichting van de Arbeid gaat om constructief met regering en vakcen trales te onderhandelen. Het Klein- en Midden bedrijf heeft zich al eerder tegen iedere hogere looneis dan een half procent verzet. FNV en CNV vinden een extra-looneis noodzakelijk om de koopkracht tot aan het modaal inkomen te kunnen handhaven. Bovendien willen zij ar beidstijdverkorting: het CNV via vervroegd uittreden de FNV óf vervreogd uittreden, óf andere vormen, zoals een werkweek van 35 uren. (Zie verder pagina 13 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/LEIDEN De gladheid van vanmorgen heeft vooral in de Leidse regio tot nogal wat blikschade geleid. Ernstige ongevallen deden zich nauwelijks voor. Dit was ook het geval in en om Utrecht en in Arnhem. In Eindho ven hadden vooral voetgangers en fietsers, die onderuit gin gen, last van de onverwachte gladheid. Vannacht wordt op nieuw vorst verwacht Volgens de verkeerscentrale van de rijkspolitie in Driebergen zijn de waarschuwingen tegen gladheid op de wegen over het al gemeen toch ter harte genomen. Het treinverkeer ondervond vooral gisteren veel hinder van gladde rails. Deze gladheid was het gevolg van bladeren op de spoorstaven en een vetachtige neerslag. De behoedzaamheid waartoe de machinisten werden gedwongen had vertragingen tot gevolg die opliepen tot ongeveer 25 minuten. ^<'W V

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1