Koopkracht gehandhaafd ondanks „minder meer" voor uitkeringen W' Iraanse studenten willen met ambassadeurs praten Nieuwe KVP- voorzitter wil voorzetting van commissie- Steenkamp <3! Regeringspartijen tevredenwerkgevers teleurgesteld ie DISCO U.S.M. Yaticaan heeft 40 miljoen tekort De Beurs EigeDhaadig isopecu ilNA t£eid6e 0ou^cmtH Apothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Kwartaal ƒ43.05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 10 november 1979, 70e jaargang no. 2150J. Goed nieuws Janis Ian en The Charlie Da niels Band in „Sonja's Goed Nieuws Show" om 20.52 uur op Ned. II. en om 20.27 uur „Cassata". Zondag „Apocalypse now" in „Simonskoop" om 20.45 uur op Ned. I. en om 22.15 uur op Ned. II de laatste „Verhagen- cadabra". Vrij koud Enkele buien, maar ook flinke opklaringen. Vrij koud met in het binnenland mogelijk nachtvorst. Krachtige, aan de kust mogelijk harde wind. Morgen zon: 7.50 - 16.57. Bergsport in Upen: 642 doden iLZANO Bij ongeluk ken met bergbeklimmers in je Alpen zijn vorig jaar 642 nensen gedood en ruim 7.000 gewond geraakt. Voorlopige cijfers wijzen uit at het aantal slachtoffers jaar verder zal toene- nen. Meestal gaat het daar- iij om mensen die onvol- oende uitrusting en erva- ing hadden voor het ma ten van bergtochten, zo ileek tijdens een bijeen- fortist gisteren van de In- ernationale Commissie •oor Reddingswerk in de tlpen ram it :oalsL^ ties en it Er gaat geen dag voorbij of er wordt wel ergens op de wereld een ..Miss" gekozen. Wie het wil bij houden. staat voor een onmo gelijke taak. In Londen kwamen er gisteren een flink aantal bijeen voor voorberei ding tot de deel name aan de strijd om de we reldtitel. Trinidad en Tobago zag er daar al even ori gineel folkloris tisch uit als onze Nederlandse Nannetje Nielen. HARRISBURG „SCHOON": ƒ1,6 MILJARD WASHINGTON Voor het schoonmaken van de door een onge luk in maart van dit jaar radio-actief be smette kerncentrale in de Amerikaanse plaats Harrisburg is een be drag van rond de 1,6 miljard gulden nodig. Het werk zal zeker vijf jaar in beslag nemen. Daarna zal de centrale, die acht miljard gulden heeft gekost, wellicht worden omgebouwd tot een kolencentrale. Wiskunde- wonder GUATEMALA - In Guatemala is gisteren versite it toegelaten Het betreft Noe Ar mando Leon, die zich uiterst behendig toont in het oplossen van de meest ingewikkeld5 wiskundige proble men. Voor de toelating tot de colleges van de universiteit was een speciale machtiging nodig van de staatsse cretaris van onderwijs Sierra. Achttienjarige vermoord EINDHOVEN De Eindhovense politie heeft gisteravond een 48-jarige man uit die stad aangehouden op verdenking van moord, eerder die avond, op de achttien jarige Peter Schouten. Buren zagen rond tien uur in de woning van de man een vechtpartij, waarbij de jongen een mes in zijn rug geduwd kreeg. De achter- grond van de ruzie tussen de twee is nog niet bekend. Mogelijk vrouw in Academie Fran?aise PARIJS De eerbiedwaar dige in 1635 door kardinaal Richelieu gestichte Acade mie Franqaise krijgt in de cember mogelijk voor het eerst in de geschiedenis een vrouw in haar midden. Margueritte Yourcenar, oud- hoogeleraar in de Franse taal en letterkunde en be kend door haar historische romans. Vrienden hebben haar voorgedragen voor een lidmaatscap van het genoot schap van de „40 onsterflij- ken". SU tde mc ■dir (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Tevredenheid in de regerings fracties CDA en VVD, woede bij de PvdA en de vakbonden en teleurstelling bij de werkgever sorganisaties VNO en NCW. Dat is het voorlo pige beeld van de reacties op het gisteren bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp waar in een andere berekeningswijze van de sociale uitkeringen is vastgelegd. Gevolg van het wets ontwerp is dat trekkers van sociale uitkerin gen er vanaf 1 januari 1980 minder geld bij krijgen dan volgens de huidige regelingen mocht worden verwacht. Minister Albeda (So ciale Zaken) en zijn staatssecretaris De Graaf hebben bovendien een regeling opgenomen om de trekkers van bovenminimale uitkeringen dus niet de AOW-ers) een solidariteitsbijdrage te laten betalen, die er voor moet zorgen dat zij niet netto meer in handen krijgen dan iemand die uit arbeid z'n inkomen krijgt. Door dit alles zullen de uitkeringen in de ko- mend| jaren aanmerkelijk minder stijgen dan volgens het oude systeem. Het gaat uiteindelijk om een geringere stijging van rond de negen gulden voor de laagste uitkeringen de minima) tot bijna 160 gulden minder meer voor de hoog ste uitkering. De aangekondigde maatregelen le veren het rijk volgend jaar een besparing van een slordige 600 miljoen op. De jaren daarna zal dit bedrag geleidelijk aan steeds groter worden. Voor 1980 blijkt de koopkracht van de minima (bv. AOW) gehandhaafd te kunnen worden. Zij stijgt zelfs nog met 0,3 procent mede door de ge faseerde en beperkte verhoging van de aardgas- prijzen. Na 1980 zal de koopkracht van de uitke ringen helemaal bepaald worden door wat er met de arbeidsinkomens gebeurt: gaan die er op' vooruit dan zullen ook de uitkeringen daar pro fijt van hebben. Het omgekeerde geldt ook. De uitkeringen en het minimumloon worden wette lijk en welvaartsvast gekoppeld aan de zoge naamde regelingslonen. In het wetsontwerp is een verhoging van de verplichte minimumvakantietoeslag opgenomen van 7 naar 8%. Doordat voor de cao-lonen waar van in de praktijk de sociale uitkeringen en het minimumloon worden afgeleid in veel gevallen al een vakantietoeslag van 8 procent gold, die volgens het oude berekeningssysteem doorwerkt in de uitkeringen en het minimum loon, zullen deze beiden een procent omlaag gaan om te voorkomen dat zij twee keer van deze ontwikkeling zouden profiteren. Anders zou het rijk hier 260 miljoen gulden op moeten toeleggen. De regering heeft gisteren ook aangekondigd de bouwtoeslagen en de toeslagen uit de uitzendcao 1978 definitief niet in de uitkeringen en het mi nimumloon te zullen verwerken. Het gaat hier nadrukkelijk om een eenmalige zaak. Het wel laten doorwerken zou het rijk 1,1 miljard heb ben gekost en de fondsen waaruit de uitkerin gen worden betaald nog eens 600 miljoen. Verder kondigt het kabinet de afschaffing aan van de bejaarden- en arbeidsongeschiktheidsaf trek. Aan beide aftrekvormen zou door de ver beterde sociale wetgeving hun rechtvaardigings grond zijn ontvallen zie ook pagina 7 "V 8. (Van onze parlementaire redactie) :n,| ingpILVERSUM De nieuwe KVP-voorzitter Piet ran Zeil vindt dat de commissie-Steenkamp, die de "ditieke koers van het kabinet en de CDA-Tweede- imerfractie aan de hand van het CD A-verkiezing sprogram heeft onderzocht, met deze werkzaamhe den moet doorgaan. De samenstelling van de com missie moet dan echter volgens Van Zeil zodanig veranderen, dat er geen bewindslieden en fractiele den meer in zitten. Tijdens een vergadering van de partijraad van de KVP in Hil versum had Van Zeil vandaag behalve waarderende woorden Voor het kabinetsbeleid, met name ten aanzien Van het terug- iringen van de inflatie en het niet verder laten stijgen van de ^werkloosheid kritiek op de trage voortgang van de wetgeving. Tijdens een bijeenkomst in Lunteren zei VVD-voorzitter Kor- hals Altes de indruk te hebben dat het kabinetsbeleid in libera le richting is bijgestuurd. Hij gaf niet aan welke verschillen er zijn opgetreden, maar zei wel zich te verzetten tegen de opvat ting dat het CDA in het kabinet de dienst uitmaakt. ng- 1 Eén van de gegijzelden In de Amerikaanse ambassade in Teheran werd gisteren geblindoekt en geboeid getoond aan het publiek dat zich buiten het gebouw had verza meld NEW YORK /TEHERAN <AF- P/UPI/Reuter/AP) De studen ten die ongeveer zestig Amerika nen in gijzeling houden in de Amerikaanse ambassade in Tehe ran zijn bereid de ambassadeurs van Frankrijk, Zweden, Algerije en Syrië tot de ambassade toe te laten voor overleg. Radio Teheran heeft dat gisteren meegedeeld. Het is op dit moment het enige lichpuntje in de slepende gijzeling in de ambassade. Wanneer het be zoek plaats heeft is onduidelijk. Andere bemiddelingspogingen hebben nog niet tot resultaten ge leid. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gistera vond in uiterst krachtige bewoor dingen aangedrongen op onmid dellijke vrijlating van het ambas sadepersoneel. Dat was het resul taat van een twee uur durende be sloten vergadering van de raad. Alle leden zouden het met de ver klaring eens zijn geweest, aldus de voorzitter, de Boliviaan Palaci- os de Vizzio. De secretaris-generaal van de VN Waldheim is in de verklaring ge vraagd zijn bemiddelingspoging te blijven voortzetten. Hulp om de gijzeling tot een einde te brengen is gisteren wederom van alle kan ten aangeboden. In de loop van de avond werd duidelijk dat op twee plaatsen contact is gelegd met de regerende revolutionaire raad in Iran. De Amerikaanse zaakgelas tigde Laingen zou een gesprek hebben gehad met een vertegen woordiger van de raad, zo deelde het ministerie van buitenlandse zaken in Washington mee. Ook PLO-leider Arafat zou voortdu rend contact met de raad hebben. Over enig resultaat van beide be middelingspogingen is evenwel niets bekend. In Vaticaanstad is gisteren beves tigd dat een afgezant van de paus, de aartsbisschop Bugnini naar Te heran is vertrokken met een pau selijk verzoek tot vrijlating van de gegijzelden. President sadat van Egypte heeft de religieuze leider Khomeini gis teren voor „gek" verklaard „Hij maakt misbtuik van de Islam", zo zei Sadat, „en brengt zijn land tot een chaos". In Teheran hebben gisteren op nieuw tienduizenden mensen ge demonstreerd voor uitlevering van de Sjah .Ook in Amerika zijn giste ren wederom betogingen gehou den van zowel verontruste Ameri kanen als Iraanse studenten die om uitlevering van de Sjah vra gen. President Carter, die gisteren familieleden van de gegijzelden heeft bezocht, heeft de bevolking in een rede opgeroepen zich „rus tig te blijven gedragen". Prijzen omhoogkooplust bedaard DEN HAAG De prijzen zijn in de periode van midden september tot midden oktober veer gestegen, ditmaal met 0,7 zo heeft iet Centraal Bureau voor Statistiek uitgere gend. Een woordvoeder van het ministerie van economische zaken wees er in een reac tie op dat het toch nog mogelijk is om de to- jale gemiddelde prijsstijging dit jaar niet hoger te laten worden dan vijf procent Uit andere cijfers van het CBS is gebleken dat de kooplust van de consument dit jaar is ver minderd. De omzetten in de detailhandel zijn in de eerste acht maanden van dit jaar nog maar met drie procent gestegen, terwijl in dezelfde periode vorig jaar sprake was van een stijging met acht procent. Ook postorderbedrijven en warenhuizen kijken tegen een teruglopende groei van hun omzet aan. ADVERTENTIE. Zondag 11 november Dorpshuis Rypwetering Aanvang 20.00 uur Zondag 11 november VERONICA DRIVE-IN SHOW Blesse Paard Stompwijk Aanvang 20.00 uur. ADVERTENTIE.- DE BALKAN Culinair en muzikaal vanaf 20 november t/m 1 december. Tafelreserveringen: Maria van Reeuwiik 071-769310 Haagsche Schouwweg 10 ROME Het Vaticaan heeft dit jaar een begrotingstekort van 40 miljoen gulden. Dat blijkt uit een officieel communi qué dat gisteren is vrijgegeven na afloop van het beraad dat paus Johannes Paul us II met zijn kardinalen heeft gevoerd. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het Vaticaan dat dergelijke cijfers naar buiten worden gebracht Tot nu toe zijn de tekorten aangevuld door onder meer vrijwilli ge bijdragen van katholieken. In de officiële verklaring spreken de kardinalen hun bezorgdheid uit over de financiële positie van het Vaticaan. In Rome werd gisteren aangenomen dat binnen kort de volledige begroting van het Vaticaan openbaar zal wor den gemaakt. In het verleden deden meermalen geruchten de ronde over de enorme bezittingen van het Vaticaan onder meer in onroerend goed. Paus Johannes Paulus II noemde het overleg met de kardinalen gisteren een succes en een belangrijke stap op weg naar een col legiaal bestuur van zijn kerk. Hij zegde de senaat van kardina len toe voor de volle honderd procent rekening te zullen houden Scotland Yard onderzoekt „IRA-film" LONDEN De Britse rege ring heeft een ondersoek ge last naar het verfilmen van een guerilla-actie door het Ierse Reupubli- of de filmploeg van de BBC de voorschriften van terreur bestrijding heeft geschonden door inlichtingen die had den kunnen leiden tot aan houding van IRA-leden niet door te geven. Voorlopig krijgen de Britten de film, die eind deze maand geprogameerd stond, niet te zien. De Ira heeft vanmorgen bekend gemaakt dat het hier niet om een gefingeerde scène ging, maar dat de filmploeg toevallig getuige was van de Veel nieuws overdoe-het-ielf materialen en-gereedschappen, woningverbetering, woningonderhoud, energiebesparingbinnen- en buitentuinen, handwerken, handenarbeid, modelbouw, hobbies. Grote sanitaiTpresentatie! Tredn toegangsbewijzen op vele stations. De beurs is open van1I.00-17.00u en19.00-22.30u. Zat.en zon. 1l.00-17.00u. 10 t/m 18 november flxoy'Rotterdam. PvdA-senator wil extra betaald verlof voor Unifil SCHIPHOL PvdA-sena tor Jan Nagel wil dat de mi litairen die deel uitmaken van het Nederlandse Unifil- detachement in de Libanon een extra betaald verlof krijgen in verband met de lange werkdagen die ze moe ten maken. Hij zei dit giste ren hij zijn aankomst op Schiphol, na een bezoek van vier dagen dat hij samen met zijn collega's Gooden (CDA), Van der Werff (WD) eft De Gaay Fortman (PPR) aan de Libanon üeeft gebracht Hij vindt dat de soldaten op kosten van het rijk een veertiendaags ver lof in eigen land moeten krijgen. ar,* T

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1