CE^fractie^etministerj^a^ Defensie onder hevige druk VS verbaasd over weigering Khomeini Kennedy voor huidkanker behandeld Girofraude kostte PTT 4,1 ALLEEN PRINCIPEBESLUIT OVER KERNWAPENS Louter ellende Kort geding Jan Brouwers tegen justitie 69 ct. per mtr. VOLGEND JAAR GIROPAS MET FOTO AFGEZANTEN WACHTEN IN ISTANBUL v> s's's i Ëeidóc Somo/nt Apothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank NV. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 8 november 1979, 70e jaargang na 21499 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Inspecteur Tibbs ..De nacht van inspecteur Tibbs" om 19.40 uur op Ned. I en om 22.20 uur „De ambtena- Om 20.27 uur op Ned. II „Veel liefs van Corrie" en om 21.30 uur „De verlaten mijn". Om 23.10 uur „Soap". Veel wind Wisselend bewolkt en buien, in de ochtend mogelijk met hagel en onweer. Middagtem- peraturen rond negen graden. Krachtige noordwestenwind, aan de kust aanvankelijk stor machtig. Morgen zon: 7.48 - 16.59. Schev. hoogw.: 6.07 en 18.26. Laagw.: 1.55 en 14.13. Paus overvleugelt Travolta LONDEN In Ierland zijn tot dusverre meer platen van paus Johan nes Paul us II verkocht dan platen van John Travolta. De grammo foonplaat met hoogte punten van het pause lijk bezoek aan Ier land. eind september, is een bestseller in de pla tenwinkels. Verwacht wordt, dat de verkoop van de plaat volgende week de honderddui zend zal passeren. ALLEEN VOOR HEREN DEN HAAG Het Kamer lid Meinie Épema-Brugman (PvdA) heeft minister Van Aardenne (economische za ken) een klein, venijnig vraagje voorgelegd: Waarom gaat de heer minister in zijn woonplek Dordrecht een bankkantoor openen, dat kennelijk alleen bestemd is voor heren? Past zulks wel in het emancipatie-beleid? En het Kamerlid verwijst dan naar een advertentie van de bewuste bank, waar in slechts aan „heren" wordt gevraagd het nieuwe tele foonnummer te noteren. Auschwitz internationaal bezit PARIJS Het Duitse vernie tigingskamp Auschwitz is in ternationaal cultuurbezit ge-> worden. Auschwitz is door de Unesco opgenomen op de lijst van 57 steden, gedenktekens, ruïnes en cultuurschatten. Daarmee wordt vastgesteld dat het object tot het cultuurgoed van de gehele mensheid be hoort. Op de lijst staan onder meer de kathedraal van Char- tres, de oude stadskernen van Damascus en Dubrovnik, de ruïnes van Thebe en Persepo lis en de Mount Everest. „Philips ontslaat met harde hand" EINDHOVEN Een Phi- lips-werknemer die weg blijft als de controlerend ge neesheer hem weer aan het werk heeft gezet, wordt op> staande voet ontslagen. Dat zelfde geldt als de werkne mer in beroep gaat tegen de beslissing van de arts. Dat staat te lezen in „Philips te kijk", een uitgave van de in dustriebond FNV. „Regel rechte intimidatie", zegt het blad. „Geen commentaar", zegt Philips. Daar komen de Jantjes! AMSTERDAM Ruim vijftienhonderd jongelui hebben de afgelopen we ken gerageerd op de wer vingsadvertenties van de Koninklijke Marine. Na een eerste selectie zijn er daar zo'n zeshonderd van afgevallen. De over gebleven negenhonderd gaan vandaag, morgen en zaterdag aan boord van Harer Majesteits fregat „Callenburg" en in de Amsterdamse ma rinekazerne kennisma ken met hun (as.) werk gever. Outspan in Huis van Europa STRAATSBURG De Neder- landse socialist Johan van Min nen en de Britse socialiste Ja- ney Buchan hebben bij de voor zitter van het Europese parle ment, Simone Veil een klacht gedeponeerd. Zij zijn ernstig verontrust, omdat zij in de café-, taria van het Huis van Europa Outspan-sinaasappels hebben aangetroffen. Outspan-sinaasap- pels zijn afkomstig uit Zuid-Af rika. Zij vragen Simone Veil er voor te zorgen dat de gewraakte sinaasappels onmiddellijk wor den verwijderd. Metro Rotterdam mag langer worden ROTTERDAM Rotterdam krijgt van minister Tuijn- man 54 miljoen gul den om de oost- westlijn van de me tro door te trekken vart het Een- drachtsplein naar het Marconiplein. In 1985 moet Ne derlands eerste en grootste metronet (voorlopig) voltooid zijn. DEN HAAG Minister Scholten van defensie moet volgende week tijdens de bijeenkomst van de ministers van de fensie van de belangrijkste NAVO-lan- den in Den Haag het CDA-standpunt innemen, dat Nederland uitsluitend ak koord kan gaan met een principebesl uit van de NAVO tot beperkte produk- tie van nieuwe atoomraketten. Een be sluit tot plaatsing van deze raketten op Westeuropees grondgebied mag pas ge nomen worden wanneer over twee jaar zou blijken, dat onderhandelingen met de Sovjet-Unie over wapenbeheersing niets hebben opgeleverd. Door deze har de uitspraak van de CDA-Tweede Ka merfractie is gisteren in het parlement grote spanning ontstaan. CDA-woordvoerder Frinking heeft deze opstelling gisteren van minister Schol ten (eveneens CDA) geëist tijdens het debat in de Tweede Kamer over de NAVO-plannen om in december te be sluiten 572 nieuwe, op Rusland gerichte kernraketten te produceren en te statio neren in Nederland, België, West-Duits- land, Italië en Groot-Brittannië. Frin king-dreigde zijn eis in een motie te zul len vervatten, als minister Schol ten het CDA-standpunt niet zou overnemen. De kans bestaat dat zo'n motie door PvdA en D'66 zal worden gesteund, ondanks het feit dat deze fracties zich pertinent hebben uitgesproken tegen het nemen van een moderniseringsbesluit voor kernwapens van welke aard dan ook. PvdA-woordvoerder Stemerdink diende gisteren een motie in, waarin het stand punt van zijn fractie (met uitzondering van Van der Stoel, die wel voor een mo derniseringsbeslissing is) werd samenge vat. Volgens de motie moet minister Scholten in NAVO-verband bepleiten geen moderniseringsbesluit te nemen en bovendien eenzijdig 2000 van de 7000 kernkoppen van korte-afstandsrakettem uit West-Europa te verwijderen. Als antwoord daarop dient de Sovjet-Unie over te gaan tot drastische beperking in de produktie van SS-20 raketten. Ook moet volgens de PvdA het aantal Ne derlandse NAVO-atoomtaken terugge bracht worden tot één of hooguit twee. Voorts vindt de PvdA dat ongewijzigde goedkeuring van het SALT II-verdrag (beperking lange-afstandsraketten) door de Amerikaanse Senaat een voorwaarde is voor het starten van verdere onder handelingen met de Sovjet-Unie. De fracties van D'66 en PPR legden er tijdens het debat sterk de nadruk op, dat minister Scholten in december slechts akkoord mag gaan met een eventueel NAVO-besluit onder het voorbehoud van parlementaire goedkeuring. Leukemiepatiënt Peter Stutvoet overleden GRONINGEN De zeven- tienjarige leukemie-patiënt Peter Stutvoet uit Oude Pe- kela is vannacht in het aca demisch ziekenhuis in Gro ningen overleden. Peter Stutvoet voerde met het naar hem genoemde Stut voet-comité actie tegen de sluiting (wegens geldge brek) van ziekenhuisbedden in het Groninger A.Z. De acteur Rutger Hauer zal de ruim honderdduizend handte keningen die het comité heeft verzameld, op 19 november in Den Haag aanbieden aan mi nister Pais. Het Stutvoet-comi té neemt deze week ook deel aan een manifestatie in Leeu warden, gericht tegen de be zuinigingen in de gezondheids zorg. Aanleiding was het over lijden. ook aan leukemie, van een 18-jarige Leeuwarder. Op dinsdag 13 november vindt een soortgelijke manifestatie plaats in Groningen. BOSTON Senator Edward Kennedy, die zich gisteren kandidaat heeft gesteld voor het Amerkaanse president schap, en daarmee de tegenstander is geworden van zijn partijgenoot Jimmy Carter, is in juni behandeld voor een kleine kankeraandoening. Bij een recent medisch onder zoek was komen vast te staan dat zijn algemene gezond heidstoestand volkomen normaal was, aldus Kennedy giste ren bij zijn bekendmaking. De zon had aandoeningen van de opperhuid veroorzaakt op be paalde plaatsen van zijn handen, gezicht en borst. Een stukje door huidkanker aangetaste huid was verwijderd. De betreffen-' de kanker was van een van de gewoonste typen, die voorname lijk wordt veroorzaakt door inwerking van de zon. Bij een zware loopoefening was gebleken dat de senator „in een uitstekende fysieke conditie verkeert en geen afwijkingen aan hart en bloedvaten heeft". (Zie over Kennedy's kandidatuur ook pag.9 Kennedy en zijn vrouw Joan gisteren bij de aankondiging van de kandidatuur. DEN HAAG Het werd voor Nederland een Europa Cupavond van louter ellende. Het dieptepunt werd bereikt bij St. Etienne - PSV. De Fransen, die met een achterstand van 2-0 begonnen, haalden vernietigend uit en beslisten het duel al in de eerste vijf minuten door driemaal te scoren. Behalve door grof spel werd het duel ook nog ontsierd door een totaal onvoldoende leidende Italiaan Michelotti. Voor Johnny Rep (foto,rechts) was de zege van 6-0 mede een persoonlijke triomf. Ernie Brandts (links) ontdoet zich van zijn shirt om dat te ruilen. Heeft hij er toch nog wat aan overgehouden. Ajax leed gezichtsverlies op Cyprus door tegen de „amateurtjes" die in Amsterdam' met 10-0 waren afgedroogd, een beschamende nederlaag van 4-0 te lijden. Maar dat had geen consequenties voor de volgende ronde van het Europa Cup I toernooi. Feyenoord gaat ook door, in de strijd om de UEFA Cup. Maar in Malmö werd het een slechte en slaapverwekkende wedstrijd, die in 1-1 eindigde. Allerwege ellende dus voor de vaderlandse vertegenwoordigers op de Europese velden. DEN HAAG (ANP) De minister van justitie moet binnen 48 uur beslissen over het verzoek tot gratie van Jan Brouwers, die nu ruim anderhalve week in honger staking is in de gevangenis van Veenhui- zen. Dat eiste zijn advocaat gisteren tij dens een kort geding in Den Haag tegen het ministerie van justitie. Brouwers, die betrokken was bij de gijzeling in Deyl, zou door het uitblijven van een antwoord op zijn gratieverzoek in ernstige psychi sche moeilijkheden zijn gekomen. Uit spraak 14 november. Wereldrecordpoging hockey gestaakt De gamel met koffie en de sticks moesten gisteren voor tijdig worden opgeruimd. Hevi ge regenval deed de poging om het werelduurrecord hoc key op het veld van de Wasse- naarse Kieviten te breken de das om. Al om zes uur 's mid dags moest het veld worden ontruimd. De leerlingen van de Hogere Hotelschool en een hockeyteam van Nijenrode uit Utrecht weken voor een paar uur uit naar de Wassenaarse sporthal, maar uiteindelijk be sloot men om negen uur gis teravond definitief. De record poging zou toch niet worden ertkend, omdat men van plaats had gewisseld. Binnenkort hoopt men opnieuw een po ging te wagen 31 uur achter een te hockeyen. VUREN SCHROOTJES voor wand en plafond tóch even kijken bij DE H0UTBAAN zelf bouwcentrum Zijldijk 22 - Leiderdorp Tel. 071-899311. Op het terrein van de Verenigde Touwfabriek Zaterdags geopend DEN HAAG Frauderen met girobetaalkaarten heeft de PTT vorig jaar 4,1 mil joen gulden gekost. Daarvan had 280.000 betrekking op vervalste betaalkaarten. Dat heeft staatssecretaris Smit- Kroes (Verkeer en Water staat) vanochtend geant woord op vragen van het Tweede Kamerlid Pol de Beer (VVD). Over de omvang van de deze week aan het licht getreden nieuwe fraude met vervalste, girobetaalkaarten kon de staatssecretaris nog geen con crete gegevens verstrekken. Zij benadrukte dat rekening houders die geen schuld treft niet gedupeerd zullen worden. Hetzelfde geldt voor winke-r liers als ze tenminste een con-' trole van het PTT-legitimatie- bewijs hebben uitgevoerd. Me vrouw Smit-Kroes kondigde aan dat waarschijnlijk begin volgend jaar de nieuwe giropas zal worden ingevoerd die voorzien wordt van een pasfo to van de rekeninghouder. Dit systeem zou de fraude met gi robetaalkaarten moeten tegen gaan. De PTT heeft tot nog toe een groot aantal van deze sys temen getest maar niet goed genoeg bevonden omdat ze toch „doorgeprikt" konden worden. Eén systeem lijkt nu meer waterdicht. Als dit ook ste helft van 1980 worden in gevoerd. TEHERAN/WASHINGTON Het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken heeft verbaasd gerea geerd op de weigering van ayatollah Khomeini om de speciale Amerikaanse afgezanten Ramsey Clark en William Miller te ontvangen. Tevoren was de missie goedgekeurd door Iraanse func tionarissen. De twee Amerikanen wachten in Istanbul af of zij in Tehe ran ontvangen zullen worden. Tussen komst van een PLO-delegatie is nu de enige mogelijkheid voor de spoedige vrijlating van de Amerikanen. De tele foonverbindingen tussen Iran en de VS zijn door de Iraanse PTT verbroken. Clark, oud-minister, van justitie en een supporter van Khomeini toen deze nog als balling in Parijs verbleef, en Miller, een medewerker van de Senaat, hebben als taak de invrijheidsstelling van de honderd gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran te bewerkstelligen. Khomeini heeft niet alleen geweigerd zelf de delegatie te ontvangen, hij heeft ook de revolutionaire raad en elke regeringsfunc tionaris verboden met de Amerikanen in contact te treden. Radio Teheran citeerde Khomeini als volgt: „De Amerikaanse re gering heeft, door de sjah te ontvangen, zich openlijk tegenover Iran opgesteld en de Amerikaanse ambassade in Iran is het spionagecentrum van onze vijanderen te gen onze heilige islamitische beweging. Het is daarom onder alle omstandigheden uitgesloten dat de speciale afgezanten door mij ontvangen worden". Propaganda voorjacht op neushoorns GLAND Reisorganisaties in Nederland en West-Duitsland bieden Europese jagers de mo gelijkheid om in Zambia neus hoorns te schieten, hoewel dit dier bijna is uitgeroeid. Dit hebben het Wereldnatuurfonds en de internationale bond voor natuurbehoud verklaard. ,i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1