Beleggei^ieisenoj)iielke huurwoning30mille subsidie Iran vervalt tot anarchie Albeda waarschuwt tegen hoge looneisen Woningbouwplan 1980 in groot gevaar Supermarkt leeggeroofd DESNOODS GEEN HANDHAVING VAN Hond bijt 96 kippen dood 'fW/W Ceiclae 6oma/ntia Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 7 november 1979, 70e jaargang no. 21498 Voetbal St. Etienne - P.S.V. om 19.55 uur op Ned. I en om 21.55 uur ..Panoramiek". De groep Vitesse in „Count down" om 20.32 uur op Ned. II en om 21.05 uur „Mooi Neder land". Om 21.30 uur „De Pira ten". Wisselvallig Perioden met regen, maar ook opklaringen. Middagtempera- tuur ongeveer 10 graden. Mati ge tot krachtige wind uit west tot noordwest. Morgen zon: 7.46 - 17.01. Schev. hoogw.: 5.27 en 17.43. Laagw.: 1.14 en 13.32. Moeder bi jt tijger KOEWEIT Een moeder in Koew eit heeft haar 10-ja- rig dochtertje uit de klau wen van een tijger gered, door het beest te bijten. Dit heeft het Koeweitse dagblad Al-Gabas dinsdag gemeld. Toen het meisje dicht bij de \tijgerkooi m de dierentuin speèlde. haalde het dier uit en nam haar hoofd tussen zijn poten. De moeder beet \ervolgens de tijger en griste 'het kind weg. Moeder en kind moesten behandeld worden wegens een shock. Kosygin niet bij parade MOSKOU De Russische premier Alexei Kosygin heeft woensdag de militaire parade ter gelegenheid van de 62e viering van de Okto berrevolutie niet bijge woond. Volgens westerse waarnemers is dit een „ze kere aanwijzing" dat de pre mier ziek is. De 75-jarige Kosygin is sinds 15 oktober niet meer in het openbaar verschenen. Zijn afwezigheid 'bij de parade gaf aanleiding voor nieuwe speculaties, dat hij ziek is en in slechte gezondheid ver keert. Slangendiefstal in Zuid-Afrika JOHANNESBURG In een slangenpark in de buurt van Johannesburg zijn 40 slangen, waaronder dodelij ke pofadders, pythons, boa- constrictors en anaconda's gestolen. De dieren vertegenwoordi gen een waarde van 8.000 gulden. De directeur van het park denkt, dat ze meegeno men zijn door „slangenlief hebbers, mensen die genoeg van slangen afweten om te. beseffen wat zij begonnen Borreltje vijftien cent duurder ARNHEM Een „café-bor rel" gaat begin volgend jaar zo'n vijftien cent méér kos ten. Althans, volgens voor zitter Osse van Horeca-Ne- derland. De duurdere borrel is een gevolg van de hogere accijns op gedistilleerd; de prijs van een liter jenever gaat inclusief btw ongeveer 2,35 omhoog. Osse vindt dat wel wat veel, zeker nu de horeca tegenwoordig toch al als „duur" wordt bestem peld. Kamer wil actieplan gehandicapten sport DEN HAAG De Tweede Kamer wil dat er een actie plan gehandicapten-sport komt. Er moet een lijst ge maakt worden van speciale voorzieningen, nodig om ge handicapten sport te laten beoefenen, zoals vervoer en accomodatie. Provincies en gemeenten moeten op dit punt een beter financieel be leid kunnen gaan voeren. De Pvd stemde tegen de mo ties; zij wil de gehandicapten niet in een hokje stoppen. Slapend rijk worden bestaat niet „Slapend rijk worden bestaat niet" is de strekking van een bijlage bij deze krant, die helemaal is gewijd aan sparen en beleggen. Vijf pagina's met artikelen over niet alleen de voor- en nadelen van het beleggen in effecten en onroerend goed, maar ook over de risico's bij het sparen van en beleggen in postzegels, munten, edelstenen, wijnen en antiek. Op de voor pagina van deze bijlage een artikel over de noodzaak van spa ren voor onze economie. Al geeft minister Andriessen daarin ruiterlijk toe: „De inflatie eist van de kleine spaarders de zwaarste tol". GS: Minder forensen op „de eilanden" ROTTERDAM Gedepu teerde Staten van Zuid-Hol land willen in de Hoeksche Waard en op Goeree Over- flakkee het „gebiedseigene" behouden. Dit betekent on der meer dat er allereerst huizen zullen worden ge bouwd voor de bewoners zelf, en dus niet voor foren- sende Randstedelingen. Ook voor wat betreft de recrea tieve voorzieningen achten GS enige terughoudendheid gewenst. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het woning- bouwprogramma van de rege ring voor volgend jaar zal waar schijnlijk niet worden gehaald. Volgens de plannen zouden er in 1980 vergunningen moeten wor den uitgegevèn voor 106.000 wo ningen. Naar schatting worden dit er nu zo'n negenduizend min der, omdat de zg. institutionele beleggers, dat wil zeggen de pen sioenfondsen en maatschapijen in levensverzekeringen, er niet voor voelen weer in ons land premiehuürwoningen te gaan bouwen, zoals staatssecretaris Brokx (Volkshuisvesting) hun heeft gevraagd. Uit een vertrouwelijke brief van het Gemeenschappelijk Adminis tratiekantoor (GAK) aan een aantal beleggers blijkt dat de pensioen fondsen en levensverzekeraars slechts op één voorwaarde op de Nederlandse huurwoningenmarkt willen terugkeren. Teweten en overheidssubsidie van zo'n 30.000 op elke woning, waarna de exploi tatie geheel voor hun rekening en risico zou komen. De staatssecreta ris heeft deze eis van de hand ge wezen. Tegenvoorstellen van zijn kant werden door de beleggers weer niet geaccepteerd. Tijdens de de behandeling van de begroting voor Volkshuisvesting en- Ruimtelijke Ordening, gisteren in de Tweede Kamer, stuurde Marcel van Dam (PvdA) op maatregelen aan om de bouw van premiehuur woningen extra aantrekkelijk te maken voor woningbouwcorpora ties. Vergeefs. Resultaat van het debat was dat de staatssecretaris de mogelijkheid is ontnomen alsnog op het 30 mille-voorstel in te gaan, maar dat hij overigens in de onder handelingen met de beleggers de handen vrij houdt. Met oma naar kinderfeest v De vier prinsen Willem-Alexander, Johen-Friso en Constantijn van Beatrix en Maurits van Margriet hebben hun oma gisteren meegenomen naar het Rotterdamse Zuidpleintheater, waar tv-opnamen werden gemaakt voor een kinderactie, die op Sinterklaas van start gaat. De opbrengst is bestemd voor centra voor kinderen van hier gevestigde buitenlanders, die door hun andere cultuur tussen wai en schip dreigen te vallen. Veel artiesten verlenen hun medewerking en vooral werden de vier prinsen geboeid door tovenaar Rinardi, die het podium herschiep in een zee van bloemen. Op 5 december komt dit alles op de tv. Ex-premier Bazargarr. TEHERAN Het aftreden van de regering Bazar- gan in Iran heeft gisteren duidelijk gemaakt dat elk centraal en matigend gezag in Iran is weggeval len. De aan de macht zijnde revolutionaire raad heeft zijn aanhangers vanmorgen gewaarschuwd te gen het aanvallen van buitenlanders. „Contra-revo lutionairen" zouden daarmee proberen „de revolu tie in chaos te doen veranderen". Er zijn berichten dat de regering-Bazargan in functie blijft totdat op volgers zijn benoemd, maar ook dat de revolutio naire raad onder leiding van ayatollah Beheschti de regering overneemt tot de presidentsverkiezin gen, waarvoor overigens nog geen datum is vastge steld. Hoe weinig greep Teheran op de situatie heeft blijkt ook uit be richten over stopzetting van de olieleveranties aan de Verenigde Staten, die overigens door de Iraansè oliemaatschappij worden ontkend. Volgens de maatschappij gaan de exporten gewoon door in afwachting van een besluit van ayatollah Khomeini over een eventuele boycot van Amerikaanse olietankers. Maar vol gens berichten uit de Verenigde Staten en ook Japan is het be vrachten van de olietankers uit de Verenigde Staten in de be langrijkste Iraanse havens al gestaakt. Iran zorgt voor tien pro cent van de Amerikaanse oliebehoeften. Na het aftreden van de regering Bazargan, uit kritiek op de be zetting van de Amerikaanse ambassade, heeft het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken alle Amerikaanse onderne mingen in Iran aangeraden hun personeel te evacueren, voor zover deze mensen Iran al niet hebben verlaten of zijn onderge doken. De dienstverlening vanuit de ambassade is nu niet moge lijk. Ook Den Haag is bezorgd. Er zijn nog zeventig Nederlan ders in Iran, die het voor zover bekend goed maken. Men hoopt dat de Nederlandse ambassade ongemoeid zal worden gelaten. De 60 gijzelaars op de Amerikaanse ambassade zouden het rede lijk goed maken. Ook een vooraanstaande Amerikaanse diplo maat, Bruce Laingen, moet als gevangene worden beschouwd. Hij bevindt zich op het Iraanse ministerie van buitenlandse za ken. (Over de onmacht van de Amerikanen in Iran zie pag. 11 KATWIJK Door het ruw openbreken van de voordeur zijn dieven in de nacht van zondag op maandag de Spar- winkel aan de Asterstraat in Katwijk binnengedron gen. Voor bedrag van 11.200 gulden aan artikelen werd meegenomen. Grote hoeveelheden rookarti kelen, koffie en drank zijn verdwenen. Uit de eveneens m de Spar-winkel gevestigde sfagerij zijn vleeswaren voor een bedrag van 1.200 gulden meegenomen. Slangen Uit een slangenpark bij Johan nesburg zijn ongeveer 40 slan gen gestolen Er is een beloning uitgeloofd voor het levend terugvinden van de slangen. (Van onze sociaal- economische redactie) DEN HAAG Minister Albeda van So ciale Zaken heeft werkgevers en vakbe weging gewaarschuwd, dat hij regering smaatregelen ter verzekering van het be houd van de koopkracht in 1980 zal in trekken, als de sociale partners bij het cao-overleg van de komende maanden loohsverhogingen overeenkomen, die uit gaan boven de half procent, die de rege ring voor ogen staat. Die dreiging staat vermeld in een uitvoerige brief aan de Stichting van de Arbeid, waarin de mi nister de sociale partners uitnodigt voor een nieuw gesprek op 15 november. De brief van minister Albeda heeft binnen de FNV afwijkende reacties opgeroepen. FNV-voorzitter Wim Kok noemde haar gis teravond in het Drentse Erica „het pistool op de borst van de vakbeweging". De vak beweging zal daarover op 15 november tij dens het overleg met de minister een hartig woordje spreken, aldus Wim Kok. Zijn FN V-collega Frans Drabbe liet zich dezelfde avond in Zwolle nogal positief over het schrijven uit. Daarbij doelde Frans Drabbe vooral op het voorstel van minister Albeda op 15 november ook de herverdeling van de arbeid aan de orde te stellen. Eveneens gisteravond waarschuwde de Ne derlandse secretaris-generaal van de Orga nisatie voor Economnische Samenwerking en Ontwikkeling jhr. mr. E. Van Lennep Nederland tegen het doorvoeren van te gro te loonstijgingen. Minister Albeda schrijft in zijn brief aan de sociale partners onder meer: „omdat het re geringsbeleid zich ook in 1980 in de eerste plaats richt op de oplossing van het werkge legenheidsvraagstuk en het komende jaar een lagere economische groei te verwachten valt is het meer dan ooit nodig matiging in de ontwikkeling van de arbeidskosten voort te zetten". Hij erkent, dat dit niet gemakke lijk zal zijn, omdat de tegenvallende ontwik keling van de werkgelegenheid het geloof in het effect van matiging heeft aangetast, terwijl de vakbeweging constateert dat er - in tegenstelling tot de algemene situatie - in bepaalde sectoren wel degelijk ruimte voor loonstijging is. Er kan volgens Albeda slechts over arbeids voorwaarden worden gesproken als daarbij voortdurend werkgelegenheid en arbeids markt worden betrokken. Afspraken over loonmatiging kunnen niet worden gemaakt als de onderliggende problemen niet wor den aangepakt. Daarover moet gezamenlijk worden gepraat. Ook moet de kwestie van arbeidstijdverkor ting uitvoerig worden besproken. Het zou volgens hem van kortzichtigheid getuigen als dit overleg erin zou uitmonden, dat het verlangen naar arbeidstijdverkorting wordt „afgekocht" door loonsverhoging. Albeda wil voor de arbeidsduur een breed plan. Verkorting van die arbeidsduur heeft alleen dan effect op de werkgelegenheid als de daardoor vrijkomende arbeidsplaatsen ook daadwerkelijk opnieuw worden bezet. Maar de arbeidsmarkt heeft onvoldoende geschik te mensen beschikbaar. Daarom voelt Albe da wel voor verhoogde overheidsactivitei ten, bijvoorbeeld op het gebied van scholing. Wat Albeda voor ogen Staat is, dat er op centraal niveau globale afspraken worden gemaakt en dat daaraan nadere inhoud wor den gegeven in de bedrijfstakken via cao's en arbeidsplaatsenovereenkomsten. ALPHEN AAN DEN RIJN Een vraatzuchtige Duitse Staander heeft in de nacht van maandag op dinsdag op de Oudshoornseweg te Alphen aan den'Rijn een ware slacht partij aangericht onder kip pen en konijnen. In een kippenren beet de hond 90 Heimlijnskippen dood. Om bij de kippen te komen had hij een gat in het gaas gebeten. Bij een andere woning aan de Oudshoornseweg beet de hond nog eens 3 konijnen dood. Bij de LOM-school „De Gulden Regel" werden 6 kippen en 4 konijnen het slachtoffer van de hond. De totale schade be loopt zo'n 2600,-. De hond stond als vermist bij de politie te boek. Na de slachtpartij keerde de hond uit eigen beweging weer bij zijn baas terug. Op verzoek van de politie-die door de eigenaar op de hoogte was gesteld van de terugkeer van zijn hond, werd de maag van het dier door een dierenarts onderzocht. Daarin werden resten teruggevonden van kippen en konijnen. De eigenaar van de hond is aan sprakelijk gesteld voor de schade. Illegale woonschepen weggesleept LEIDEN De politie heeft vanmorgen, op uitdrukke lijk verzoek van het college van burgemeester en wet houders, de twee woonsche pen, die illegaal ligplaats hadden gekozen in de Bos- huizerwetering, wegge sleept. De schepen liggen thans in het Rijn- en Schie- kanaal nabij de Wilhelmina- brug, waar de eigenaren de uitspraak in het beroep dat De schepen, die worden be woond door twee echtparen en twee kinderen liggen sinds eind vorig jaar in de Boshui- zerwetering. Tegen de weige ring van b en w om hen lig plaats in Leiden te verlenen en tegen eerder dit jaar al ge bruikte politiedwang hebben de eigenaren Van de schepen beroep aangetekend. Aan staande vrijdag doet de com missie beroepsschriften uit spraak in deze zaak. Onmiddellijk nadat de sche pen door twee sleepboten wa ren weggesleept, heeft de dienst Gemeentewerken paal tjes in'de bodem geslagen, zo dat de Boshuizerwetering ont oegankelijk wordt voor sche pen. De actie had een rustig verloop. Voetgangster aangereden LEIDEN Een 56-jarige in woonster van Leiden is gis termiddag op de Breestraat gewond geraakt bij een aan rijding met een bromfietser. De Leidse stak de voetgan gersoversteekplaats ter hoogte van de Maarsman- steeg over bij groen licht. De bromfietser, een 16-jarige Rijnsburger, reed over de Breestraat in de richting van het Noordeinde. Bij nadering van de verkeerslichten, die óp rood sprongen, wilde hij rem men, maar gleed, waarschijn lijk door het natte wegdek, door. De voetgangster liep een rechter sleutelbeenfractuur en enige kneuzingen op. Suriname vraagt opheldering over uitlatingen Pronk PARAMARIBO De Suri naamse regering neemt de uitspraken van oud-minister van ontwikkelingssamen werking Pronk, dat Neder land zou zijn gechanteerd in zake West-Suriname en de aanleg van een spoorlijn, hoog op. Minister-president Arron heeft de Nederlandse ambassadeur in Paramaribo, Vegelin van Claerbergen, gistermorgen bij zich ontboden. Arron vroeg de ambassadeur opheldering over de zaak, alvorens eventuele nadere stappen te nemen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1