Postale recherche op spoor van gigantische girofraude Zwendel met bv s in Voorschoten JUWELIERS DUPE VAN VALSE BETAALKAARTEN Bezetters van VS - ambassade eisen uitlevering sjah V an Agt verwacht geen politieke crisis over kernwapens I Boekovski roept op tot boycot Olympische Spelen £eidóe (Sotifto/nt Maandag 5 november 1979, 70e jaargang no. 21496 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 - kwartaal ƒ43.05, jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. 5 - DRIEJARIGE - BENNIE OP AVONTUUR k SCHIJNDEL (ANP) De j driejarige Bennie van Kas- teren uit Schijndel is zater dagochtend naar St. Mi- j chielsgestel gefietst op zoek- i naar zijn oma, die daar :ia- woont. Tpen hij werd ge- vonden wist hij niet precies 1 te vertellen wie hij was. Ondertussen was in Schijn- j del een uitgebreide zoekac- I tie op touw gezet. Pas een paar uur later werd duide- B lijk dat het kereltje in St. Michielsgestel de gezochte W kleuter uit Schijndel was. - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen. Willeke Willeke Alberti in „Willeke's filmfestival" om 20.15 uur op Ned. I en om 19.25 uur Rutger Hauer in „Voor een briefkaart op de eerste rang". Harry Be- lafonte in „Rondje theater" om 22.30 uur. Om 20.27 uur op Ned. II „Ma ria Speermalie" en om 22.30 uur Edward Kennedy in „Te- levizier-magazine". Onbestendig Aanhoudend buiig en veel wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: zon op: 07.43 en 17.04. Hoogw.: 04.06 en 16.22. Laagw.: 12.08 en 00.00 Blikken met hasj op strand aangespoeld VALKENISSE Op het strand van Valkenisse en Vlissingen zijn dit weekein de blikken met in totaal ruim honderd kilo hasj aan gespoeld. De handelswaarde van deze vondst is ongeveer een ton. Waar de hasj van daan komt is niet duidelijk, maar waarschijnlijk is het door een schip overboord gezet. Vorig jaar werd het strand van Valkenisse om gedoopt in „Costa del Hasj" omdat er toen ook honder den kilo'shasj aanspoelden. Wraak van afgewezene: 13 doden BANGKOK Een af- gewezen minnaar in Thailand heeft zaterdag een handgranaat gegooid tussen een feestvierende menigte. Hij veronder stelde dat de vrouw, die zijn avances had afgewe zen, zich onder de men sen zou bevinden. Der tien mensen werden ge dood en veertig gewond. Over het lot van de man en de vrouw in kwestie is niets bekend. CAMBODJA STEMT IN MET HULP BANGKOK De door Vietnam gesteunde regering van Cambodja is bereid om. zonder daaraan politieke voorwaarden te verbinden, humanitaire- en voedselhulp uit het buiten land te ontvangen. Om de aanvoer te versnel len, heeft men tevens besloten de rivier de Mekong open te stellen. Deze bekendmaking kwam vanmorgen, vlak voor de opening van de speciale VN-conferen- tie over de hulp aan Cambodja, die in New York wordt gehouden en waarbij men praat over de hulp, die volgens rapporten van UNI CEF en het Rode Kruis in totaal meer dan 222 miljoen gulden zal moeten bedragen. De rege ring van Cambodja herhaalde vanmorgen dat men hulp weigert, die door de Verenigde Sta ten via Thailand wordt aangevoerd. Beschermde vogels in de diepvries VEGHEL (ANP) De rijkspolitie heeft zater dag in de diepvrieskist van een 29-jarige inwo ner van Veghel elf be schermde vogels, waar onder buizerds, gevon den. Ook bleek de man twee geprepareerde vo gels in huis te hebben waarvoor hij geen ver gunning had. De die-: ren zijn in beslag geno men en tegen de man is proces-verbaal opge maakt. (Van een onzer verslaggeefsters) AMSTERDAM Juweliers in Leiden, Am sterdam, Alkmaar, Hoorn en Vreeland zijn de afgelopen week de dupe geworden van een bende die valse girobetaalkaarten in omloop heeft gebracht. Voor het betalen van gekochte juwelen schreven leden van de bende valse kaarten uit waarop de i staan van echte rekeninghouders, voor controle gebruikten zij het echte pasje 1 deze rekeninghouders. „Veel mensen zijn zo dom het pasje onbeheerd in hun auto achter te laten, zodat het gemakkelijk gestolen kan worden", aldus een woordvoerder van de postale recherche. De valse kaarten zijn vrijwel niet van de echte te onderscheiden. Het papier is iets gladder, de blauwe band is iets lichter van kleur en de naam van de rekeninghouder is een beetje vet ter gedrukt. De postale recherche in Amster dam gaat de zaak landelijk coördineren, maar vooralsnog weet men niet precies om hoeveel valse kaarten het tot nu toe gaat. Ook is nog niet precies bekend wie voor de schade moet opdraaien: de PTT, de rekeninghouder of dege ne die de cheques in ontvangst neemt. „Het is voor het eerst dat we met vervalsingen hebben te maken, en dan gaan normale regelingen niet op. Bij de PTT wordt hierover nog overlegd", aldus de woordvoerder van de postale recher- che.In Leiden kochten vorige week twee vrou wen bij een juwelier twee armbanden met een gezamenlijke waarde van vijftienhonderd gul den. Ze schreven daarvoor een aantal valse be taalkaarten uit en zetten er valse handtekenin gen onder, die echter wel overeenkwamen met het pasje, dat ze lieten zien. Ook in de andere genoemde gemeenten werden met de valse be taalkaarten juwelen gekocht. TEHERAN (REUTER/UPI- AP) Iraanse studenten hebben gisteren in Teheran de Amerikaanse ambassade bezet en 59 personen, voor het merendeel Amerikanen, gegijzeld. Zij hebben gezegd in het gebouw te zullen blij ven totdat de ex-sjah, die voor een medische behande ling in de VS vertoeft, ter berechting naar Iran uitgele verd zal worden. In Qom heeft ajatollah Khomeini doen weten, dat hij de stu dentenactie steunt. Van doden of gewonden bij de bezetting is geen melding ge maakt, hoewel de bezetters zwaar gewapend waren. Po- - gingen van Amerikaanse ma riniers om de bezetters met traangas tegen te houden, lie pen op niets uit. In Washington is een werk groep gevormd, die van uur tot uur de ontwikkelingen volgt. In Teheran heeft de Amerikaanse ambassadeur in Iran, Bruce Laingen, de lei ding genomen van de onder handelingen met de Iraanse regering. Laingen bevindt zich op het Iraanse ministerie van buitenlandse zaken. De Iraanse regering heeft in middels het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse za ken medegedeeld, dat de gegij zelden veilig zijn. Geruchten, dat sommigen van hen gekne veld en geblinddoekt zouden zijn, konden niet bevestigd worden. Wel is bekend dat zij vastgehouden worden in een van de kelders van het ge bouw en dat zij „voor nadere informatie" ondervraagd wor-, den. De Iraanse minister voor tele communicatie, Hassan Eslami, heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Als reden tot zijn besluit noemt hij „de be moeienissen van buitenaf met regeringszaken". VOORSCHOTEN Twee inwoners van' Voorschoten J. de L. en zijn broer M. de L. respectievelijk 27 en 29 jaar en een 30-jarige man J.L. uit Capelle aan de IJs- sel zijn vorige week gearres teerd wegens het plegen van frauduleuze handelingen met een aantal besloten ven nootschappen. Vrijdag werd het drietal voorgeleid aan de Officier van justitie in Den Haag. De gebroeders de L. zijn in voorlopige hechtenis genomen. De man uit Capel le aan de IJsel werd in ver band met zijn geringe aan deel in de zaak op vrije voe ten gesteld. Geen krant ontvangen? Bel tus- i sen 18.00 en 19.00 uur nummer J 071-122248 en per speciale koe- fier wordt de krant alsnog ge- i bracht. De zaak kwam aan het licht nadat er na een faillisement onregelmatigheden in de ad ministraties van de bedrijven konden worden vastgesteld. De drie arrestanten benoem den zich tot directeur van een aantal b.v.'s, onder meer in verwarmingsinstallaties. Door frauduleuze handelingen (uit holling van de vennootschap pen, faillissementen, en op richting wist het drietal zich te verrij ken. Hen wordt „bedriegelijke bankbreuk" verweten. Het on derzoek is uitgevoerd door de Voorschotense recherche in samenwerking met de rijksre cherche. Volgens een woord voerder van de Voorschotense politie is het onderzoek van de administratie van de diverse vennootschappen thans pas goed begonnen. Nog niet be kend is in welke mate de man nen zich hebben Verrijkt. Verwoestende aardbeving op West-Java Dit bleef er over van een huis in Tasikma- laja op West-Java, na dat zich vrijdag een aardbeving van de kracht van 6.4 Richter had voorgedaan. De aardbeving was waar schijnlijk het gevolg van onderzeese vul kanische activiteiten. Dertig mensen verlo ren daarbij het leven. In het Garutse werden negen doden gevon den, die als gevolg van een aardverschui ving levend begraven werden. De schade is aanzienlijk: ongeveer 1700 huizen werden geheel of gedeeltelijk vernield. HILVERSUM/UTRECHT Premier Van Agt verwacht niet dat de door de Navo voorgenomen vernieuwing van de kernwapens zal leiden tot een kabinetscrisis in Nederland. De premier gelooft namelijk dat met de bondgenoten in de Navo een regeling zal worden getroffen die ook voor de te genstanders van de kernwapens in ons land aanvaardbaar zal zijn. Minister-president Van Agt weet zich in deze uitspraak, zater dag gedaan voor de Vara-radio, gesteund door de Christelijk Historische. Unie. Op de Unieraad zaterdagh in Utrecht werd vastgesteld, dat Nederland zich asbsoluut niet door het innemen van een eenzijdig standpunt buiten de internationale discussie over de problematiek van de kernwapens mag plaatsen. De Raad stelde verder vast dat aan de regering en aan de CDA- fracties in de Tweede en Eerste Kamer „enige ruimte tot discus sie en onderhandeling" moet worden gelaten. „Als Nederland buiten de internationale discussie komt te staan betekent dit een isolement en het is schadelijk voor de uitvoering van het CDA- program en het regeerakkoord, waarin het terugdringen van de rol van de kernwapens is neergelegd", aldus de Unieraad van de CHU. In deze standpuntbepaling vervatte de Unieraad tevens het oor deel „dat bij noodzakelijk gebleken modernisering van enkele kernwapens continu gestreefd moet worden naar een tweezijdi ge vervanging van nucleaire wapens door conventionele". Voor tweede keer ontvoerd door minnaar SALERNO De 15-jarige Maria Teresa Verderame uit het Zuiditaliaanse Paestum is voor de tweede keer in twee jaar ont voerd door de jongen die haar liefheeft, de 22-jarige Ferdinando Verrone. De ouders wilden na de eerste ontvoering niets weten van een huwelijk, dat volgens Zuiditaliaanse gewoonten daarna moest plaats hebben om de eer van het meisje te redden. Ferdi nando is enkele dagen geleden uit voorarrest ontslagen om later terecht te moeten staan. Vrijdag ontvoerde hij Maria Teresa op nieuw. Zij had kort tevoren haar verloving met een ander be kend gemaakt. BRUSSEL (AFP) De Sovjet-dissident Vladi mir Boekovski heeft vandaag in het Belgi sche blad Le Soir de Westerse landen opge roepen om de Olym pische Spelen van 1980 in Moskou te boycotten. Hij vergelijkt deze Spe len met die in Berlijn in 1936. „Als de Europese landen wer kelijk naar vrede, naar goede wederzijdse betrekkingen en naar veiligheid streven, dan is het weinig verstandig de Sov jet-Unie de Spelen te laten or ganiseren", aldus Boekovski. Hij herinnert er aan, dat de re gels van het Internationaal Olympisch Comité voorschrij ven, dat de Spelen uitsluitend plaats kunnen hebben in lan den, die politiek stabiel zijn en- dat er geen plaats mag zijn voor onderscheid van ras, na tionaliteit, godsdienst en poli tiek. „De Sovjet-Unie is ver wikkeld in tal van overvallen. Zij houdt verscheidene landen en gebieden bezet. Elke zweem van onafhankelijkheid onder de meer dan 100 natio naliteiten, waaruit de Sovjet- Unie is opgebouwd, wordt als verraad beschouwd", aldus Boekovski, die voorts van me; ning is, dat anti-semitisme een onderdeel is van de staatspoli- tiek in de Sovjet-Unie. Sociale uitkeringen in fasen omlaag (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Alle sociale uitkeringen zullen getroffen worden door een gefaseerde vermindering. Dat heeft staatssecretaris De Graaf (Sociale Zaken) laten weten. Van „mokerslagen" op de uitkeringen, die volgens de FNV aouden zijn opgeno- Een en ander wil niet zeggen dat de uitkeringen helemaal ongemoeid gelaten zullen wor den. „Er komen geen forse klappen, maar een geleidelijke vermindering", aldus De Graaf Lelijk maar wel groot Omdat over smaak niet te twisten valt, schijnen deze twee sportlieden de gewonnen trofeeën prachtig te vinden. Ze werden in Pittsburg uitgereikt aan BUI Mad lock (links) van de Pirates die de World Series wonnen en aan Dwight White van de Super Bowl Champion Steelërs. Sinds 1969 was het niet meer voorgekomen dat de prijzen aan twee ploegen uit de zelfde stad waren uitgereikt. En omdat alle twee sportlieden ook nog dezelfde bijnaam, Mad Dog. heb ben, was er alle reden voor een kamerbrede glimlach achter de fonkelende, lelijke maar wel grote trofeeën. Atletico Madrid: drie miljoen voor René van de Kerkhof EINDHOVEN Na woensdag, als de return van PSV tegen St. Etienne is gespeeld, zal Renè van de Kerkhof bekend maken of hij voor een transfersom van drie miljoen gulden een contract zal tekenen met de Spaanse club Atletico Madrid. PSV's manager Ben van Gelder bestempelde dit als ..gezwam, hij heeft een contract bij ons", maar v.d. Kerkhof zelf had een iets andere mening en bevestig de dat hij al vanaf juni „vage contacten heeft". Hij zal in elk geval tegen St. Etienne spelen want zijn knie blessure baart hem geen zorgen meer en hij kan met zijn gebroken middenhandsbeentje met een manchet om zijn hand spelen. Het feit dat Bud Broeken (Willem II) sterk in de belangstelling van PSV staat en de acht tienjarige Deen Tommy Christensen zich in Eindhoven heeft gevestigd en een contract voor twee jaar heeft getekend per 1 december speelgerechtigd voedt extra de mening in Eindhoven dat Renè v.d. Kerkhof zal vertrekken. Voor Neeskens geen vijftigste interland ZEIST Johan Neeskens zal niet het Oranjeshirt dragen in de beslissende interland Ooat Duitsland Nederland op 21 ovember in Leipzig. Van de wereldtournee van zijn club. Cosmos, kwam Neeskens hondsmoe terug. Hij ziet geen kans om ge heel uitgerust en in vorm te zijn voor de 21e novem ber als de beslissing in groep 4 van de voorronden van het toernooi om het Europees landenkampioen- schap moet vallen. Neeskens zou dan zijn vijftigste in terland hebben gespeeld. Te veel reclame geen Jumping op t.v. AMSTERDAM Tot ver na middernacht kwam in de overgang van zaterdag op zondag Jumping Am sterdam op het scherm. Maar het hoofdnummer, de Grote Prijs van Nederland, verscheen gistermiddag niet op de kijkdoos. De kijkers moesten het doen met ingeblikte beelden van zaterdag. De reclame was er de oorzaak van. Eensklaps waren de hindernissen gisteren, tegen de afspraak NOS-Jumping in, bedolven onder reclame borden. Carel Enkelaar, hoofd van de t.v.-dienst en fervent paardesportliefhebber, moest tot zijn spijt te gen de organisatie zeggen: „Binnen twee uur al die reclame weg of we pakken in". De betrokken recla memakers wilden wel, de organisatie niet, waardoor de uitzending niet doorging. De t.v.-ploeg pakte de spullen in en vertrok. De eigenaars van reeds be staande borden waren woedend. Een van hen, die dertigduizend gulden had betaald voor reclame vroeg zich terecht af hoe hij volgend jaar weer zo'n bedrag van zijn firma los zou kunnen krijgen. Hij was er een wiens reclame tevoren al hing en keurig in beeld was gebracht. Ben Arts, van de organisatie van Jumping, zei: „We kunnen best zonder televisie want door de uitzendingen kwam er minder publiek. De sponsors zullen zich niet terugtrekken omdat bij de onderhan delingen nog geen sprake was van tv-uitzending." Dat is dan te hopen voor hem want Jumping staat of valt met sponsors en hun reclanrje die overigens tot gister middag onbeschaamd op het scherm werd gebracht, ministeriële richtlijnen ten spijt. „De hal was tenslotte één groot reclamebord en dat ging te ver", zei Enke laar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1