Promotie toeristischNederland zit vol gebreken Vergissing piloot oorzaak vliegramp bij Mexico City 1 CDA wil koppeling kinderbijslag aan loonindex Energiebedrijf Rijnland m Huwelijksbemiddeling op TROS-tv door oorlogsmisdadigers Ó'S// ÊcicUcSouAcmtei Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen, kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 1 november 1979, 70e jaargang no. 21493 Denkbeeld Freek de Jonge in „Denk beeld" om 22.20 uur op Ned. I en om 20.40 uur „Californië Reich". „De ommbudsman" om 19.30 uur. „De Hulk" om 18.59 uur op Ned. II en om 20.27 uur „De Mounties". „De verlaten mijn" om 21.30 uur. Mist In de ochtend mistbanken, overigens opklaringen, maar mogelijk ook een enkele bui. Middagtemperaturen rond 11 graden. Matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen zon: 7.36 - 17.11. Schev. hoogw.: 1.01 en 13.26. Laagw.: 9.11 en 21.26. Overi gens is het weerbericht op de Amh I het Voordelige leverpastei net zo goed DEN HAAG (ANP) Be- kende dure merken lever pastei zijn niet beter dan goedkope merken. Dit schrijft Koopkracht, het maandblad van Konsu- menten Kontakt, na een onderzoek naar leverpas tei in blik. Volgens KK is er gemiddeld 20 procent lever in de pastei verwerkt. De rest is spek, zwoerd en water. Het duurste van de leverpastei is het blik waarin het ver pakt is, aldus KK. Loongrens ziekenfonds 40.250 DEN HAAG (ANP) De loongrens voor de ver plichte ziekenfondsverze kering is voor volgend jaar vastgesteld op 40.250 gul den. Dit heeft het ministe rie van volksgezondheid meegedeeld. Het bedrag is vastgesteld overeenkom stig het advies van de Zie kenfondsraad. De loon grens voor dit jaar be draagt 38.150 gulden. De grensverhoging bedraagt bedraagt derhalve 5,5 pro- Voorbode koude winter in VS WASHINGTON In een ijzig voorspel tot wat een koude winter in Noord- Amerika lijkt te worden, hebben gisteren zeker tien mensen het leven verloren. Zes mensen werden ge dood bij verkeersongeval len veroorzaakt door hevi ge sneeuwval en plots klaps opkomende glad heid. Twee andere auto mobilisten zijn doodgevro ren in hun auto's die in sneeuwden. Een tornado die een wooncarvan trof heeft het leven gekost aan nog twee personen. Parkeerwacht gedood om bon van een dollar BROWNSVILLE Een 76-jarige kruidenier in Brownsville (Texas) heeft gisteren een par keerwacht doodgescho ten, nadat deze een bon netje van een dollar on der de ruitenwisser van zijn auto had gestoken. De winkelier had al va ker woorden gehad met parkeerwachten omdat hij zijn wagen in de buurt van zijn winkel had gezet waar het niet mag. De parkeerwacht (46) laat een vrouw en vier kinderen achter. Waspoeder in Rusland is op MOSKOU (DPA) In Rusland is al maan denlang nauwelijks waspoeder te krijgen en als het al ergens te koop is, staan er lange rijen wachtenden voor de winkels. Oorzaak is dat de produktie van een belangrijke grondstof" helemaal stil ligt. Deze grond stof zou olie zijn, hoe wel Moskou energiete korten altijd ontkent.- Ook in Tsjechoslowa- kije zouden zeepfa brieken stilliggen. Oud brood op oudejaarsdag UTRECHT (ANP) De Voedingsbond FNV wil dat alle broodbakkerijen op 31 december dicht blijven. het tot woens dag 2 januari met oud brood van zaterdag moet stellen, want op Niéuws- jaarsdag is er ook al geen brood te krijgen. De FNV vindt dat de bakkers op Oudjaar moeten bijkomen van het „onmenselijk zwa re werk" met Kerstmis. Kunstmaan terug naar de aarde WASHINGTON Vrij- dag, zaterdag of zondag komt er weer een Ameri kaanse kunstmaan uit de lucht vallen. Het is de in 1965 gelanceerde sateliet Pegasus II. Het Ameri kaanse bureau voor de lucht- en ruimtevaart NASA neemt aan dat on geveer 720 kilo brokstuk ken van de 20.000 kilo zware kunstmaan het binnendringen van de at mosfeer zal doorstaan. Het kan met geen moge lijkheid* aangeven waar de brokstukken precies terecht zullen komen. Hongerstakers in Veenhuizen VEENHUIZEN (ANP) In de gevangenis Esser- heem, in Veenhuizen, "zijn twee gevangenen in hongerstaking gegaan. Een van hen is de 37-ja- rige Jan Brouwer, die een aantal jaren geleden samen met Daan Denie een boerenechtpaar in Deil gijzelde. Brouwer protesteert tegen het uit blijven van een beslissing over een gratieverzoek. De andere hongerstaker is een Cubaan, die moei lijkheden heeft met het verkrijgen van reispapie- ANWB IN NOTA AAN STAATSSECRETARIS: (Van r verslaggevers) DEN HAAG Het maken van recla me in het buitenland voor Nederland als toeristenland haalt niets uit, wan neer niet eerst de hoognodige voorzie ningen worden getroffen. Laat Neder land eerst maar eens zorgen, dat bij voorbeeld het zwemwater langs onze kust verbeterd wordt, dat ernstige ge luidshinder in de recreatiegebieden - zoals militaire schiet-en vliegoefenin- gen bij en boven deze gebieden tij dens het hoogseizoen - voorkomen wordt, dat de vakantiespreiding in het onderwijs en het bedrijfsleven be hoorlijk wordt geregeld. Wanneer daaraan wordt voldaan kan pas, aldus de ANWB in een nota aan staatssecretaris Hazekamp van eco- nomnische zaken, iets terecht komen van de promotie van toeristisch en re creatief Nederland in het buitenland. De ANWB twijfelt er ernstig aan of het zin heeft zoveel nadruk te leggen op de versterking van de promotie voor het toerisme, zowel in Nederland als in het buitenland. Zoals bekend heeft staatssecretaris Hazekamp on langs een aanzienlijk bedrag beschik baar gesteld voor "onder meer deze promotie. Zo'n promotie is volgens de ANWB slechts dan verantwoord, wanneer er voldoende voorzieningen zijn. Daarbij moet ook nadrukkelijk worden gedacht aan de dagrecreatie. De ANWB is daarom zeer teleurge steld dat de staatssecrtetaris (nog) geen Raad voor Recreatie en Toeris me heeft ingesteld. In deze raad zou den namelijk het bedrijfsleven en de organisaties en instellingen op velerlei gebied belangrijk kunnen bijdragen tot een evenwichtig beleid voor recre- Kamer wil duidelijkheid van minister over LNG (Van parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Van Aardenne (econo mische zaken) moet zo spoedig mogelijk zijn beleidsvoornemens inzake de aanlanding van vloeibaar aardgas (LNG) uit Algerije in ons land bekend maken. Dit vinden CDA, PvdA, en D'66 nu bekend is geworden dat de levering van LNG aan ons land op losse schroeven is komen te staan. Op 14 november zal de vaste Tweeede Kamercommissie voor economische zaken hierover overleg met de minister hebben. Volgens D'66-woordvoerster Ineke Lambers-Hac- quebard, felste tegelspeelster inzake LNG van de minister, is overleg met Italië dringend noodzake lijk om te bewerkstelligen dat via een pijplijn Al- gerije-Italië-Nederland het Algerijns aardgas naar ons land kan komen. Dit zal snel moeten gebeuren omdat anders andere EEG-landen hun kans grij pen en Nederland naast deze manier van levering van LNG zal tasten, aldus het Kamerlid. Volgens D'66 is vrijwel zeker, dat- LNG niet volgens het schema eind 1983 begin 1984 uit Algerije in ons land zal aankomen. WASHINGTON (AP) Mamie Eisenhower, de weduwe van de vroege re Amerikaanse presi dent en opperbevelheb ber van de geallieerde troepen in het Westen tijdens de oorlog, Dwight D. Eisenhower is afgelopen nacht in het Walter Reed-ziekenhuis in Washington in haar slaap overleden. Sterke stijging aantal verkeers ongevallen HEERLEN Het aantal verkeersonge vallen in ons land is de afgelopen jaren buiten verwachting toegenomen. De ver keersongevallenre gistratie (VOR) in Heerlen, een dienst van 180 man die deel uitmaakt van de di rectie verkeersveilig heid van het ministe rie van verkeer en waterstaat, kan daardoor het werk nauwelijks meer aan. Door de ver werking van alle on gevalsmeldingen ef ficiënter aan te pak ken hoopt de VOR het gebrek aan man kracht op te vangen. De VOR, die dit jaar 320.000 meldingen van verkeersongevallen kreeg te verwerken en voor volgend jaar re kent op 340.00 meldin gen, werd opgericht om meer inzicht te krijgen in de aard van de verkeersongeval len, waardoor wegge deelten waar veel on gelukken gebeuren sneller kunnen wor den geanalyseerd waardoor eerder ver beteringen mogelijk zijn. 3en overzicht van de ravage op het vliegveld van Mexico City. NEDERLANDER VRIJWEL ONGEDEERD UIT WRAKSTUKKEN MEXICO CITY Het onge luk met een DC-10 van de Amerikaanse luchtvaart maatschappij Western Airli nes op het vliegveld van Me xico City, dat gisteren aan 71 mensen het leven heeft gekost, is veroorzaakt door dat de piloot in zeer dich te mist wilde landen op een baan, die wegens werk zaamheden was gesloten. Het toestel is toen tegen een vrachtwagen gebotst, waar door het van de baan schoof en in brand vloog, zo is gis teravond van officiële zijde in Mexico City meegedeeld. Zestien passagiers en twee bemanningsleden werden opgenomen in het zieken huis. Onder hen bevindt zich de 27-jarige A. Hoogland uit Arnhem, die vrijwel onge deerd uit de wrakstukken werd gehaald. Het toestel van Western Airli nes, van hetzelfde type als de DC-10 die in mei bij Chicago verongelukte, vloog een non stop vlucht van Los Angeles naar Mexico City. De passa giers waren merendeels Ame rikanen en Mexicanen. Vol gens de officiële lezing landde de piloot op „baan 23-links in plaats van op de door de ver keerstoren opgegeven 23- rechts". Na de vrachtwagen te hebben geraakt, schoof het toestel van de baan en tegen een onderhoudsgebouw, waar na het in brand vloog. Een deel van de wrakstukken kwam vlakbij een dicht be volkte sloppenwijk terecht. Verwarring over de juiste toe- dracht van het ongeval ont stond, toen een van de moto ren van de DC-10 op ongeveer 300 meter van de overige wrakstukken werd gevonden en een onbekend gebleven luchthavenfunctionaris ver klaarde, dat het toestel al brandde voordat het was ge land. De onbeschadigd terug gevonden „zwarte doos", die alle vluchtgegevens regis treert, is voor onderzoek over gedragen aan de Mexicaanse autoriteiten. Vermist De Rotterdamse binnenschipper F. Meijer wordt sinds dinsdag vermist. Hij viel bij het afsluiten van de ruimen in het water en kwam terecht tussen zijn schip en een zeeschip. Duikers hebben tot nu toe tevergeefs naar hem gezocht. Waspoeder Rusland mag dan in de bewa peningswedloop fier voorop gaan... Jly- ..het zit zonder waspoeder. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het CDA heeft gis teravond medegedeeld, dat het de kinderbijslagen voortaan wil kop pelen aan de loonindex. Dit is fi nancieel mogelijk, zo meent het, nu het kabinet heeft toegegeven aan de wens van de VVD om de kinderbijslag voor het eerste kind „bevroren" te houden. Deze bevrie zing betekent een besparing van circa 140 miljoen gulden per jaar. In politieke kringen voorziet men thans opnieuw een conflict tussen de regeringspartners CDA en VVD, omdat het de liberalen gaat om wezenlijke besparingen op de overheidsuitgaven terwijl het CDA deze besparing meteen weer wil uitgeven. De kinderbijslagen worden volgens de nog geldende regeling periodiek verhoogd met de gemiddelde stijging van de prijzen en van de regelingslo nen, de zogenaamde gemengde index. Het kabinet wilde in het kader van de herstructurering van de kinderbij slagwetten de bijslagen vanaf 1 janu ari a.s. aanpassen aan de ontwikke ling van de prijsindex, wat iets on gunstiger is. Dat zou ook moeten gel den voor de bijslag voor het eerste kind. Tijdens de jongste algemene po litieke debatten in de Tweede Kamer drong de VVD aan op verdere bezui nigingen tot een bedrag van een mil jard. Daartoe zou ook handhaving van de bevriezing van de bijslag voor het eerste kind behoren. Het kabinet heeft deze week officiëel medegedeeld voorlopig te zullen af zien van de ontdooiing van die bij slag. Het CDA heeft er nu prompt overheen laten weten, dat het de daardoor te bereiken besparingen ge- gunstiger koppeling dan die aan prijs- of gemengde index. De bespa ringen zouden volgens het CDA ook moeten worden gebruikt voor het op lossen van andere knelpunten in de sfeer van de kinderbijslagen. Bij de VVD was de eerste reactie hierop er één van verontwaardiging omdat het CDA-plan de liberale intentie ont- bruikt wil zien voor de koppeling kracht. De kwestie zal waarschijnlijk i de kinderbijslag aan de index deze maand nog in de Kamer uitge- i de regelingslonen, dat is een nog vochten worden. ADVERTENTIE Langegracht 70 - Leiden - Telefoon: 071-149971 Aan onze verbruikers. Zoals al aangekondigd in de. door ons geplaatste advertenties en de huis-aan-huis verspreide brochure "Het nieuwe systeem van meterop neming en afrekening", is onze methode van meteropneming en aan bieding van verbruiksnota's belangrijk gewijzigd. De meterstanden worden, na een overgangsperiode, nog maar één maal per jaar opgenomen, waarna eindafrekening volgt. Tussentijds wordt u het verbruik via vaste voorschotbedragen in rekening gebracht. Mocht onze brochure u onverhoopt niet hebben bereikt, dan kunt u deze alsnog 'aanvragen (telefoon 071-149971. toestel 142 of 143). De berekening van het eerste voorschotbedrag zal omstreeks de 15de van deze maand plaatsvinden. Verbruikers die gewend waren zelf de betaling te verrichten, krijgen een acceptgirokaart toegezonden. Ver bruikers die ons machtigden tot automatische afschrijving, ontvangen een éénmalige kennisgeving van het af te schrijven voorschotbedrag. Energiebedrijf Rijnland De directeur (Van een onzer verslagevers) HILVERSUM De Raad van Toezicht op de dienstverle ning voor huwelijkscontacten is vandaag in spoedvergade ring bijeengekomen vanwege de beroering die is ontstaan rond het tv-programma Privé van Henk van der Meijden. Daarin wordt aan huwelijksbemiddeling gedaan met mede werking van bureaus die worden geleid door voormalige oorlogsmisdadigers. Eigenaar van de drie bureaus is een echtpaar, dat elkaar leerde kennen in de gevangenis, waar het straffen uitzat wegens oor logsmisdaden.De man was agent van de Sicherheitsdienst en werd in 1947 voor moord, doodslag en een poging tot moord ter dood veroordeeld; zijn vrouw kreeg levenslang voor verraad van een verzetsgroep. Beiden hebben later gratie gekregen. De Raad van Toezicht op de dienstverlening voor huwelijkscon tacten zit danig in de maag met deze geschiedenis. Zij heeft de vergunningen voor de drie bureaus gegeven aan het echtpaar en is daarbij afgeweken van het voorschrift dat alleen een vergun ning kan worden afgegeven aan te goeder naam en faam be kend staande Nederlanders. Iemand met een strafblad komt normaliter niet in aanmerking. De Tros stoort zich overigens niet aan de kritiek. Zij is van plan de uitzending van morgenavond, waarin dit keer drie mannen worden geholpen, gewoon uit te zenden. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248- ADVERTENTIE RABAT-HOUT voor binnen en buiten in vuren grenen en hardhout vanaf 15.50 perm2 tóch even kijken bil DE H0UTBAAN zelfbouwcentrum Zijldljk 22 - Leiderdorp tel. 071-899311 <0 drift-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1