£eid6e Sowuvnt Levering^^Igerijn^aardgas staat op losse schroeven CDA wil voorlopig geen modernisering kernwapens VOLGENS GEHEIME NOTITIE Voor- en tegenslagen Carter en Kennedy Hoge prijzen voor tweedehands auto's Minder spanning in San Salvador 'NO-rapport: [RG bespaart telemaal geen lenzine Nota over olie-boycot Z. Afrika an onze lentaire re polhekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas lief-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: wartaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 31 oktober 1979, 70e jaargang no. 21492 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Waarom hier Het tv-spel „Waaom hier?" om 20.00 uur op Ned. I en „Artse nij" om 20.55 uur. Cupwed strijden in „Studio Sport" om 22.25 uur. „Mara, Fern, Has en Pink" om 20.32 uur op Ned. II en om 22.30 uur-Taxi. Wisselend bewolkt Wisselend bewolkt en enkele buien. Middagtemperaturen omstreeks 12 graden. Krachti ge, en aan de kust mogelijk harde zuidwestenwind. Morgen zon: 7.34 - 17.13. Schev. hoogw.: 12.35. Laagw.: 8.21 en 20.33. ielgische radio en v staken opnieuw RUSSEL - Nederland- alig België is gisteren et als verleden week erstoken gebleven van adio en televisie. Jet BRT omroeppersoneel eeft gisteren opnieuw ge- aakt. omdat er nog geen cht is op overeenstem- ïing met de regering over en nieuwe cao. Ook van- ,g zou worden gestaakt, televisie zond helemaal iets uit. Op de radio werd leeen wat lichte muziek :draaid. In Wallonië zijn wel normale radio- en levisie-uitzendingen. Hoofd In het West- duitse Darm stadt staat het, door de beeldhouwer Harald Mannle vervaardigde grootste vrou- van wehoofd Europa, hoofd groot, mensen normaal pos tuur de onbe kende nog net onder de kin kunnen krie belen. Minister wil huizen voor 40.000 nieuwe Zoetermeerders ZOETERMEER/DEN HAAG Zoeter- meer moet zowel de bouw van Zoetermeer- Zuid als Zoetermeer-Noord ter hand ne men om op die manier mee te werken aan de oplossing van het woningtekort in het gebied Zuid-Holland-West. Het gaat hier bij om de bouw van 12000 woningen be stemd voor om en nabij 40.000 personen. De groeigemeente kan op alle mogelijke fi nanciële steun van het Rijk rekenen, aldus minister Beelaerts van Blokland van Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening gisteren in een brief aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Gezien de woningnood in Zuid-Holland-West vindt de minister het ui termate riskant'dat Zoetermeer zich slechts tot één plan zou.beperken. Dissidenten in hongerstaking MOSKOU (DPA) Ongeveer 200 politie ke gevapgenen in de Sovjet-Unie hebben gisteren een honger staking gehouden van 24 uur. Deelnemers aan de hongerstaking waren de joodse activist Anatoli Sjtsjaranski en Joeri Orlov. De hongerstaking werd gehouden ter gele genheid van de „ver jaardag van deolitie- ke gevangenen in de USSR". DAG DAF! BORNE De Daf (Volvo 66) gaat eruit. In september volgend jaar stopt de fabriek, in Borne met de pro- duktie. Een woord voerder in Helmond zei dat het verdwij nen van de populaire wagen moet worden gezien „als een nor male afbouw". Volvo Car zal zich voor een periode van minstens tien jaar garant stel len voor het leveren van onderdelen. Sinds 1972 heeft de fabriek ruim 200.000 ,,66'ers" gefabriceerd en verkocht. Aantal adopties toegenomen DEN HAAG In de eerste helft van dit jaar zijn 993 verzoeken om adoptie toegewe zen, tegenover 806 toe wijzingen in de eerste helft van '78. Over de zelfde tijdvakken be droeg het aantal aan vragen tot adoptie dit jaar 1014, tegenover 796 vorig jaar. Sedert het in werking treden van de adoptiewet zijn tot 30 juni ruim 20.600 kinderen geadopteerd. Cijfers van het Cen traal Bureau voor Sta tistiek. Prijzengeld over WIESBADEN De Westduitse staatsloterij zit met vijf miljoen mark aan prijzengeld dat nooit door winnaars is opgevraagd, zo heeft het ministerie van financiën van de deelstaat Hessen bekend gemaakt. Ongeveer 5 procent van de winnaars in het laatste half jaar haalden hun prijs niet op. Het geld gaat terug naar de staatskas. Luchtacties tegen Angola BRUSSEL Angola heeft in verband met luchtaan vallen van Zuid-Afrika op de steden Lubango en Moca- medes gevraagd om een spoedbijeenkomst van de Veiligheidsraad. Volgens de Angolese ambas sadeur in Brussel hebben de aanvallen zondagavond plaats gehad. Met behulp van Puma- helikopters zouden troepen zijn aangevoerd die strategi sche punten hadden bezet en bruggen en verkeersknoop punten hadden vernietigd. Daarbij zouden twintig men sen zijn gedood. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het contract tussen de Algerijnse firma Sonatrach en de Gasunie voor de levering van vloei baar aardgas (LNG) vanaf eind 1983 staat op losse schroeven. Uit informatie van de Nederlandse ambas sade in Algerije en de Gasu nie zelf blijkt, dat de Algerij nen het LNG liever per pijp leiding willen aanvoeren dan via schepen. Sonatrach heeft dan ook begin oktober een bespreking afgezegd over de aanvoer van LNG per schip, zonder een nieuwe af spraak te maken. Bovendien is men in Algerije nog niet begonnen met de bouw van de installatie die het LNG vloeibaar moet maken voor verscheping naar ons land. Deze installatie zou in Ar- zew moeten komen. Tot nu toe staan daar alleen barak ken voor de huisvesting van arbeidskrachten. Dit valt op te maken uit een strikt vertrouwelijke notitie van minister Van Aardenne (Economische Za ken) over de aanvoer van LNG naar ons land, zoals hij die aan de vaste Kamercommissie voor econo mische zaken heeft verzonden. Vol gens de lopende contracten tussen Sonatrach en de Gasunie zouden de. eerste (experimëntele) leveringen van LNG aan ons land eind 1983 beginnen. In de loop van 1984 zou den de „echte" leveringen starten. De aanlanding in Nederland zou plaats hebben op een terminal in de Eemshaven. Aanvoer zou per schip geschieden. Uit de notitie blijkt nu •dat er bij de Algerijnen „in verband met de kostbare LNG- vloeibaarma- kingsinstallaties, zeker voor toe- 1 komstige contracten een voorkeur bij Sonatrach voor levering per pijp leiding via de Middellandse Zee be staat. Eerder al was op die mogelijkheid gewezen door topfunctionarissen van het Italiaanse staatsenergiebe- drijf, dat uit Algerije per pijleiding gas gaat importeren. Omdat Neder land een pijpverbinding heeft met Italië, zal deze in de toekomst ge bruikt kunnen worden voor het vervoer via Italië van Algerijns gas naar ons land. Zie ook pagjna 13 Terwijl een breedlachende Kennedy de hand drukt van zange res Joan Baez tij dens een recep tie in Washing ton, kijkt Chip Carter, zoon van de president in het midden zuinig lachend toe. WASHINGTON President Carter en senator Kennedy heb ben deze week in hun duel om het Witte Huis beiden voor- en tegenslagen te incas seren gekregen. Niet alleen moest Carter slikken dat de vrou welijke burgemeester van Chicago Jane By rne haar steun aan Kennedy beloofde, ook Dick Clarke, lei der van de vluchte- lingenprojecten van Carters regering, trad af om -zich in het kamp van Kennedy te voegen. Kennedy kreeg een teleurstelling te ver werken toen ds. Mar tin Luther King seni or, de vader van de vermoorde strijder voor rassengel ij khe id, liet weten dat hij ach; ter Carter zou blijven staan, hoewel 'Ken nedy hem om steun had. King bevestigde dat hij Kennedy vorige week had ontmoet. Hij zei dat zijn en Kennedy's familie bevriend zijn, maar dat hij het „erg ongelukkig" vond dat Kennedy nu al mee- .dong. King zei even wel dat als „er iets zou gebeuren" waar door Carter de race zou opgeven, hij zijn steun aan Kennedy zou kunnen geven. Kennedy 'heeft de steun van een vak bond van overheids personeel gekregen en is zeker van de steun van de meeste vakbonden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De CD A-fractie in de Tweede Kamer is gisteren una niem tot de conclusie gekomen, dat de NAVO-landen in december nog geen besluit mogen nemen over modernisering van kernwa pens in Europa, waardoor middel- lange-afstandsraketten, gericht op de Sovjet-Unie op Europees grondgebied zouden moeten wor den geplaatst. Volgens het CDA moet eerst met het Warschaupact onderhandeld worden over we derzijdse vermindering van de kernwapens. Hebben deze onder handelingen binnen twee jaar geen succes, dan zal de NAVO daadwerkelijk „enig besluit" tot modernisering van haar Europese kernwapens moeten nemen. In de fractie is de afgelopen twee dagen urenlang gediscussieerd over de uitgangs punten die het CDA zal hanteren bij de komende besprekingen in de Kamer over de moderniseringsplannen van de NAVO. Fractieleider Lubbers benadrukte, dat de nu vastgestelde „vertrekpunten" in de ko mende debatten nog gewijzigd zouden kunnen worden. Het besluit van de CDA-fractie moet ge zien worden als een duidelijk compromis. Met name de KVP- en CHU-leden willen, evenals de andere partners binnen de NAVO, nu al tot modernisering overgaan, terwijl men in AR-kring de vernieuwing afwijst. Zie ook pagina 13 Dat blijkt uit de re sultaten van een onderzoek dat is gedaan door het Instituut voor Wegtransportmid delen van TNO. Volgens de adver tenties zou met „XRG" een bespa ring in het brand stofverbruik kun nen worden be reikt van 8 tot 12 procent. Daarbij werd ten onrechte gebruik gemaakt van een TNO-test bij één auto, waar uit aanvankelijk een positief resul taat naar voren kwam. TNO had het bedrijf dan ook gewaarschuwd zijn naam niet daaraan te verbinden. UTRECHT (ANP) De handelaren in tweede hands auto's in ons land verwachten dat de prijzen van deze auto's dit jaar hoog zullen blijven. Voor de laatste twee maanden van dit jaar rekent men bovendien op een groter aanbod van inruilauto's uit de hogere prijsklasse. Dit laatste zou dan een gevolg zijn van de komende belas tingverhoging op auto's per 1 januari aanstaande. Deze be lasting zal waarschijnlijk ook leiden tot een meer dan nor male stijging van de prijzen van tweedehands automobie len, zo luidt de verwachting. Voor wat betreft dit jaar denkt men dat uiteindelijk zal wor den uitgekomen op een gemid delde prijsstijging van vier tot vijf procent voor gebruikte au to's in vergelijking met vorig jaar. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt alsnog gebracht Winter doet reeds zijn intrede In onze „gematigde zone" worstelen wij nog met najaarsre gens, afgewisseld door najaarszon en najaarsmist. Elders in de wereld hebben de voorboden van de winter zich al aan gekondigd. In Berlijn raakten de paraplu's witbeslagen van de sneeuw. In Moskou trok een moeder gelaten haar twee kinderen op de slee voort en in Helsinki raakte het verkeer door de zeer zware sneeuwval in het ongerede. Prijzige branie DEN HAAG Branie is een 28-jarige Haagse plaat werker vannacht duur ko men te slaan. De man had gisteravond tijdens een kroegentocht aan ieder die het horen wilde verteld dat hij met 30 duizend gulden SAN SALVADOR (AF- P/REUTER) Na de ge beurtenissen van gisteren in San Salvador, die ongeveer dertig mensenlevens geëist hebben en hebben geleid tot de militaire bezetting van het centrum van de stad, is de spanning vandaag iets minder geworden. De regerende junta van mili tairen en burgers heeft de le den benoemd van een nieuw hooggerechtshof, dat in de plaats komt van het na de staatsgreep tegen het bewind Romero, ontbonden hoogge rechtshof. De junta hoopt, dat het nieuwe hof zal bijdragen tot herstel van wet en orde in El Salvador. Leden van het marxistische revolutionaire volksblok hou den nog steeds drie ministers in gijzeling in de ministeries van arbeid en economische za ken. 4 op zak geen auto naar zijn zin had kunnen kopen. Na zijn stapavond in zijn wo ning aan de Bothastraat werd hij door twee binnengeslopen mannen, waarmee hij enkele uren daarvoor aan de zwier was geweest, neergeslagen en van al zijn geld beroofd.Hoe- wel de daders bekend zijn ontbreekt van hen vooralsnog elk spoor. Maatregelen tegen drugverslaving in gezondheids sector (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Binnenkort zullen alle inrichtingen voor gezondheidszorg instructies krijgen, die het oneigenlijk gebruik van verdovende middelen door artsen, apo thekers en verpleegkundi gen vrijwel onmogelijk zal moeten maken. Volgens minister Ginjaar van Volksgezondheid en Milieuhy giëne zijn er zo'n 50 artsen in Nederland verslaafd. Daar naast blijken de voorraden verdovende middelen van 20 apothekers lang niet geheel bij de patiënten te belanden. Dit schrijft de bewindsman in ant woord op Tweede-Kamervra gen over de begroting van Volsgezondheid. u bijgelovig bent, staat u it alleen... DEN HAAG Nog vóórdat de Tweede Kamer, van 13 tot en met 15 november, de begroting 1980 van het mi nisterie van buitenlandse za ken bespreekt, zal de rege ring het parlement een nota over een olieboycot van Zuid-Afrika voorleggen, al dus is gisteren in Den Haag ofiicieel meegedeeld. Kansel- boodschap NOORDWIJK In Noord- wijk had men zondagavond enkele vrijwilligsters nodig voor het smeren van broodjes in „De Zeeleeuw", waar ruim honderd Vietnamese boot vluchtelingen zijn gehuisvest. Iemand opperde het idee de plaatselijke pastores een op roep vanaf de kansel te laten doen. Met succes, want op het vastgestelde uur verschenen er 120 smeersters... SN HAAG it mid- l„XRG", dat lgens de adver- Qties van XRG- ederland een nzienlijke be aring het op het andstofver- bruik van auto's oplevert, blijkt helemaal geen be sparing op te le veren. In een en kele geval is zelfs een iets hoger brandstofver bruik bereikt, na dat het produkt aan de benzine was toegevoegd. 2/2 miljoen KDN'JNEKQ "yiHPEN DAT I MIET LEUK Amerika worden jaarlijks 1 miljoen gelukbrengende nijnepootjes verkocht. •VAT IS KOU DE pn trek, als het niet anders, fa, dan eerst uw rechtersok

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1