0omavtt Zuidkoreaanse president bii staatsgreep vermoord Kabinet en CDA-fractie voeren j programma slecht uit Betekenis D'66 zal verder groèien" Engeland mogelijk uit EG 'Giro 777 T lekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: aal ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 27 oktober 1979, 70e jaargang no. 21489 Gaslicht Iets kouder Vanavond tv-thriller „Ga slicht" om 21.55 uur op Ned. I en om 19.05 uur „Ted-show". Om 20.27 uur op Ned.II „Cas- sata" en om 20.52 uur Sonja. Morgen „Herinneringen aan een schoolmeester" om 15.55 uur op Ned. II en om 22.35 uur de moderne opera „Die Zwie- bel". Om 20.25 uur op Ned. I blijspel „Celine". Droog en zonnig. Middagtemperatuur ongeveer 7 graden. Matige tot krachtige oosten wind. rm Wiersma ■eldkampioen Jan onze sportredactie) I ECHT Harm sma mag zich sinds 3 ren opnieuw de we- I tampiocn dammen E ien. Door winst in dé laatste partij van de J [kamp tegen titelver- r Anatoli Gant- breidde hij zijn •rong uit tot vier II en (2117) en werd Ïee onbereikbaar de Rus. De Fries daarmee zijn begin r in Arco verloren titel terug. Applaus voor de wereldkampioen dammen Harm V)/iersma, giste ren bij zijn vertrek na de tweekamp tegen de Rus Gantwarg. Aanklacht tegen exploitant van „Harrisburg" WASHINGTON (UPI) De Amerikaanse commis sie die toezicht houdt op kerncentrales heeft de ex ploitatiemaatschappij van de kerncentrale in Harris burg gedagvaard wegens grove schending van de voorschriften toen zich daar in maart van dit jaar een ernstig ongeluk voor deed. De voorschriften zouden op 17 punten niet zijn nageleefd, waarvoor een boete wordt geëist van 155.000 dollar. Suriname hekelt NOS- programma PARAMARIBO De voorzit ter van het Surinaamse parle ment, Emile Wijntuin, over weegt een officiéél protest te gen het wekelijkse NOS-radio- programma over Suriname. Hij vindt dat in dat program ma een verkeerd beeld van zijn land wordt gegeven en dat de integriteit van Suripame daardoor wordt aangetast. De kritiek van de samenstellers, zo heeft hij premier Van Agt latem weten, zou de emigratie van Surinamers bevorderen. „Kamer werkt te chaotisch DEN BOSCH Het parle- ment dient de openbaarheid het beste door de chaos in zijn werkwijze onmiddelijk te beëindigen, minder te vergaderen, de debatten te bekorten en elk debat in een ruk tot en met de stemmin gen af te werken. Dat is de mening van drs. Ton Plan ken, tot voor kort eindredac teur van de parlementaire ruriek van de NOS „Den Haag Vandaag". Hij sprak tijdens een symposium in Den Bosch over „openbaar heid en voorlichting". Zeegers blijft in bewaring DEN HAAG De rechter- commissaris heeft de bewa ring geëist van de directeur van het Leprafonds prof. Zeegers. De Haagse officier van justitie De Wit maakte dat gisteren bekend. Zeegers blijft nu ten minste zes da gen in de cel, in afwachting van een verzoek van de off- cier aan de Haagse recht bank om zijn gevangenhou ding te bevelen. Over de loop van het onderzoek naar de fraude die Zeegers met gelden van het fonds ge pleegd zou hebben, is nog niets bekend. Spoken willen kerk behouden DIEMEN Ongeruste inwo ners van Diemen hebben gis teren als spook verkleed een demonstratie gehouden bij het raadhuis, als protest tegen de voorgenomen afbraak van de plaatselijke Nederlandse Her vormde Kerk. Zij vinden dat de kerk als „enige historische gebouw in Diemen-Zuid" be houden moet blijven. De spo ken eisten inspraak over de beslissing van het gemeente bestuur. TsjoengHe» SEOUL/WASHINGTON (AFP/UPI/AP) Pre sident Park Tsjoeng Hee(62) van Zuid-Korea is gisteravond bij een staatsgreep om het leven ge komen. Hij werd doodgeschoten door het hoofd van de Zuidkoreaanse inlichtingendienst Kim Jae Kyoe, tijdens een dinér in een restaurant. Premier Choi Kyu Hah is benoemd tot waarne mend president. Voor het hele land, met uitzon dering van het zuidelijke eiland Chejoe is de staat van beleg afgekóndigd. Amerika heeft Noord-Korea direct na het bekend worden van de machtswisseling gewaarschuwd, dat krachtig gereageerd zal worden op iedere poging tot inter ventie in het Zuiden. De eerste berichten over de machtovername wer den gisteravond bekend gemaakt door het Ame rikaanse ministerie van buitenlandse zaken. Ge suggereerd werd toen al dat de president „iets zou zijn overkomen". Een woordvoeder van het Zuid koreaanse kabinet, dat in spoedzitting bijeen was gekomen, maakte vannacht het overlijden van de president bekend. Hij sprak van „een ongeluk" en zij dat de inmiddels gerarresteerd Jae Kyoe een goede vriend van de president was. Tijdens de schietpartij werden ook de lijfwacht van de president en nog vier andere mensen, gedood. In Seoel hingen vanmorgen de vlaggen van allé regeringsgebouwen halfstok. Het kabinet heeft nationale rouw afgekondigd en heeft besloten Park een staatsbegrafenis te geven. De staatsgreep wordt gezien als een reactie op de geweldadige betogingen van de laatste dagen te gen het besluit van president Park om de belang rijkste oppositieleider uit het parlement te laten- verwijderen en tegen het op grote schaal schen den van de ^mensenrechten door1 de regering. Zie ook pagina 17 leidende voorzitter tot congres ECHT De betekenis D'66 zal alleen nog groeien door consequ- le eigen lijn te volgen een vernieuwingsgezin- radicaal-democratische die haar koers niet op restauratie, maar op icipatie. De scheidende D'66-voorzitter Jan Glastra van Loon zei dat vanmiddag op het congres van D'66 in Utrecht. Hij zei ook dat er wel verschil len van mening zijn met pvdA en PPR, maar hij wees er op dat „alleen partijen die willen houden wat er al is snel tot een akoord komen". Fractievoorzitter Jan Ter- Louw was in eerder in zijn rede ingegaan op het „nieuwe" van D'66. „We hebben een nieuwe stijl van politiek voe ren. We behandelen de men sen als volwassenen, we doen niet net alsof we voor alle pro blemen een pasklare oplossing hebben. We geven toe dat ook de oplossing die niet de onze is enige waarde kan hebben.. D'66 wil het begrip rechtvaar digheid nieuwe inhoud ge ven", aldus Terlouw. Bij de voortzetting van het congres vanmorgen heerste nog onduidelijkheid over de' vraag of gesproken zou wor den over defensiepolitiek en dan met name de modernise-, ring van kernwapens, zoals die binnen de NAVO aan de orde is. Hoewel dit onderwerp een belangrijke plaats op de agen da innam, was het hoofdbe stuur van departij met een voorstel gekomen, om de dis cussie uit stellen tot het con gres van 1 december in Amersfoort, dit om binnen de 'afdelingen in de partij nog.wat meer tijd te hebben om de nota die over dit onderwerp door een D'66-werkgroep is geschreven beter te bestude- Eindrapport commissie Steenkamp: „We zullen doorgaan... (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG -o „In het kabinet heerst een bui tengewoon goede stem ming. We hebben met herboren vitaliteit al het schijnbare defaitisme af geschud. We zijn onver woestbaar en voor de duivel niet bang". Deze uitroep slaakte minister president Van Agt vrij dagavond aan het einde van zijn wekelijkse pers conferentie nadat hij de gebruikelijke mededelin gen over kabinetsbeslui ten had gedaan. Op de vraag, waarop deze uit roep betrekking had, antyvoordde de minister president, dat ze zomaar spontaan bij hem op kwam. Ingewijden zagen de exclamatie als een re actie van de premier op de kritiek, zoals die on der meer in het rapport van de commissie Steen- kamp is geuit. (Van onZe parlementaire redactie) DEN HAAG „Fragmentarisch" en „hier en daar achterhaald". Dat is dè eerste reac tie van het CDA-bestuur op het rapport van de commissie Steenkamp over de politiek koers van het CDA. VVD-Ieider Rietkerk zei in het geheel geen moeite met het stuk te hebben. Hij juichde het toe dat het rapport het CDA vraagt om een fundamentele dis cussie over een aantal belangrijke beleidsza ken. Eindcortclusie van de samenstellers van het rapport is dat het CDA-verkiezingsprogramma „Niet bij brood alleen" veel te weinig wordt weerspiegeld in het beleid van het kabinet en de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Alleen op de gebieden van ontwikkelingssamenwerking en democratisering van de ondernemingen komt het verkiezingsprogram goed uit de verf,, aldus het rapport. De commissie betreurt het dat de CDA-bewindslieden in het kabinet te weinig „aan-de-weg-timmeraars" zijn. Daar door wordt de beeldvorming van het optreden van het kabinet verzwakt. Ook Bestek '81; dat „als een dikke, maar niet te vermijden wolk boven het kabinet hangt", draagt aan dat zwak ke beeld bij. Bovendien vindt de commissie dat Bestek '81 niet goed genoeg op de bevolking is overgebracht. Voorts vindt de commissie-Steenkamp, waarin onder meer ook minister Albeda (Sociale Za ken) zitting heeft, dat de CDA-fractie en de in dividuele bewindslieden betere en meer frequ ente contacten met de vakbeweging moeten on derhouden. Ook tussen fractie, bewindslieden en partijbestuur moet meer overleg worden ge pleegd. De verhouding tot VVD en PvdA noemt de commissie „een 'heikel punt". Het CDA en met name de fractie moet zich meer als zelfstandige politieke beweging manifeste ren en „voor zichzelf en het eigen program durven kiezen". CDA-fractieleider Lubbers wordt door de com missie bestempeld als „eerstgeroepene om het profiel van het CDA te bepalen". Hij moet, al dus het rapport, „de grijze zone die ligt tussen het regeerakkoord en het CDA-program opti maal benutten". Premier Van Agt dient zich niet direct met dat profiel te bemoeien. ADVERTENTIE Groeiende populariteit van trein DEN HAAG Het gebruik van de trein neemt steeds meer toe. Hoewel rekening is gehouden met een verminderd gebruik van een procent per jaar, blijkt de belangstelling juist met meer dan een procent' toe te te nemen, zo maakte premier Van Agt gisteren be kend bij de presentatie van het meeijarenplan voor het open baar vervoer. Zoals bekend houdt het plan onder meer een uitbreiding van de parkeermo- gelijkheden bij stations in. delen van Cambodja 5 irvenelkedas meer isen de hongerdood. toestand iscatastrophaaL geen oogst Volwassenen >oral kinderen sterven aan irvoeding. Dysenterie, C, malaria, blindheid en ^re ziekten maken steeds slachtoffers. licef en het Internationale e Kruis hebben éen ildwijde hulpaktie op touw :t Er is minstens 225 mil- nodigvoor voedsel, sport en medicijnen. :lp. Het gaat om mensen is. Doe wat u kunt ÏEF zoveel u kunt Herstelwerkzaamheden aan Langestraat 0 LEIDEN Door herstel werkzaamheden aan het trottoir en het wegdek van de Langestraat, gelegen tus sen de Oosterkerkstraat en de Groenestraat zal het ver keer daar vanaf maandag gestremd zijn. De werkzaamheden zullen on geveer twee tot drie weken in beslag nemen. Maandag wordt met de verbetering van de stoep begonnen en dinsdag zal de verbetering van het weg dek aanvangen. Tevens wor den op verzoek van de bewo ners verkeersdrempels aange legd. krant, ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur Jner 071 - 122248 en per speciale koerier wordt als- jebracht WERELDMISSIE MAAND 1979 U las dat zij at hun scholen, klinieken en parochiecentra niet open zouden kunnen houden, wanneer zij financieel helemaal op zichzelf waren aangewezen. U was van plan hen te helpen. Veel dank als u dat al hebt gedaan. Dank ook als u er dit weekend nog werk van maakt. Voor een hand vol bemoediging en hulp GIRO 1566 WERELDMISSIEDAG DEN HAAG Publicatie Nationaal Missiebureau PMW Postbus 93140 - Den Haag. Het leek er gisteren in de Tweede Kamer opeens op of Nederland het eerste vrouwen kabinet had gekregen. De plaatsen die normaal gespro ken door de ministers worden ingenomen, werden gisteren plotsklaps bevolkt door een aantal goedlachse dames, die zich duidelijk minder lieten be ïnvloeden door de donkere wolken van de crisis dan de re geringsploeg van Dries van Agt. De vrouwen waren dan ook de echtgenotes van onze ministers en staatssecretaris sen, die met een goed humeur er de moed bij hun mannen moeten inhouden. Ze maakten een excursie door de parle mentsgebouwen op het Bin nenhof. Op de voorgrond v.l.n.r. de dames Albeda, Wie gel Van Trier en Tuynman. Exotische jaarmarkt met c3.175 stands, restaurantjes en showprogramma Y met o.a.: ROB DE NUS, LUV, DUTCH RYTHM STEEL SHOWBAND, o MAGNET STEEL, DREAM EXPRESS, KINDERSHOW MET KLUK KLUK, IMASSADA.De grote Najaars-Pasarvoor 'thele gezinI Dagelijks 12-24 uur; zondags 12-22 uur Toegang f 6,-; kind. tot 12 j. en 65+ f 3,-. Q-— Alphenaar koninklijk onderschéiden ALPHEN AAN DEN RIJN Alphenaar Cornells Adrianus van der Tol is gisteren ko ninklijk onderscheiden. Bur gemeester M. Paats, reikte hem de eremedaille in zilver uit verbonden aan de orde van Ontnje-Nassau. Van der Tol kreeg deze onder scheiding, omdat hij vijftig'jaar geleden in dienst trad bij de •scheepswerf Kempers te Al phen. Hij werd op 29 novem ber in 1914 te Bodegraven ge boren. Bij zijn 40-jarig ambts jubileum ontving Van der Tol de eremedaille in brons. Ernstig conflict over kosten (Van onze correspondent Mare de Koninck) BRUSSEL Bij de EEG in Brussel begint men steeds er nstiger te vrezen voor een conflict met Engeland, dat zelfs tot beëindiging van het Britse lidmaatschap van de Europe se Gemeenschap zou kunnen leiden. Recente uitspraken van de Engelse premier Margaret Thatcher hebben de mogelijk heden om uit de problemen te komen uiterst klein gemaakt. Het vraagstuk draait om de zogenoemde netto-bijdrage, die En geland jaarlijks aan de EEG kwijt is. Dat is het verschil tussen het geldbedrag, dat aan Brussel moet worden afgedragen en het totaal aan subsidies, dat in het kader van het EEG-beleid naar een lidstaat terugvloeit. Volgens Londense berekeningen zou Engeland volgend jaar netto-betaler zijn voor een bedrag van rond de 4 miljard gulden. Als de bestaande EG-spelregels niet worden aangepast, zal het Verenigd Koninkrijk in 1983 zelfs 5,5 miljard gulden op het lid maatschap moeten toeleggen. Hoewel net om een bedrag, gaat, dat maar één procent van de nationale begroting uitmaakt, is de verontwaardiging in het toch al EEG-wantrouwige Engeland groot. De kwestie is thans bo vendien door premier Thatcher tot een riskante politieke presti- gezaak verheven. Deze week in Luxemburg eiste ze zonder meer, dat het EEG-lidmaatschap voor Engeland een financieel neutrale aangelegenheid wordt, en dat de komende bijeenkomst van de negen regeringsleiders in Dublin (eind november) daar toe de geëigende besluiten neemt. i<2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1