Washington meldt kernexplosie door Zuid-Afrika Ovérheidsteun aan scheepswerven verdwijnt in zakken koppelbazen Medio volgend jaar proef met dagbladnieuws via t.v. Nederland wil drieduizend ton haring vangen Benzine volgende week duurder Jiü Het Motorhuis waant! V' (Bemant Vrijdag 26 oktober 1979, 70e jaargang no. 21488 [hekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ó3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J, Hallewas redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefopntjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: taal ƒ43,05: jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Stedenspel Het „Stedenspel NCRV 55" om 20.27 uur op Ned. II en „James Herriot." om 22.00 uur. In „Hier en nu" om 22.50 uur het pauselijk bezoek aan Polen. Om 20.15 uur op Ned. I „Rock around the Clock" en om 22.05 uur „Internationale ijssterren- parade". Koude nacht Droog en zonnig weer. Mini mumtemperaturen van 4 gra den in Zeeland tot een graad onder nul in het binnenland. Middagtemperaturen rond 11 graden. Vrij krachtige oosten- Morgen zonf 7.25 - 17.23. Schev. hoogw.: 6.32 en 18.52. Laagw.: 2.21 en 14.39.' er: Waar is d Leprafonds? HAAG Kamerle- ran PvdA, CDA en hébben minister De er gevraagd om waar- ren dat het geld van Nederlands Lepra ds alsnog zijn bestem.- I bereikt. Zij willen weten of de minster in algemeen kan garan- in dat geld, ingezameld liefdadige acties, ook kelijk aan de gemelde wordt besteed, ilotte vrégen zij waarj het gerechtelijk voor- rzoek tegen de aan duiden professor Zee- zo lang heeft geduurd. DOOR STRENGE WINTER Minder doden in verkeer DEN HAAG (ANP) In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 23 procent minder mensen in het verkeer omgeko men dan in dezelfde .periode van vorig jaar. Dit blijkt uit gisteren 'gepubliceer de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de eerste helft van 1978 kwamen 1175 mensen om het leven; dit jaar kwamen 910 verkeersdeelnemers om. De scherpste da ling was te zien in de maanden januari en. februari. Volgens een mededeling van het ministerie van economische zaken is dat een gevolg van het strenge winterweer. Het aantal verkeersdoden onder fietsers daalde in deze periode met ruim 41 pro eent. Karei Jan de knapste kop UTRECHT Karei Jan Schoutens uit Ber gen óp Zoom is Winnaar geworden van de jaar lijkse wiskunde olympi ade. Hij behaalde in twee rónden 72 van de 90 punten. De prijs is hem vandaag in Utrecht uitgereikt. Aan de olympiade hebben 295 scholen met circa 3200 leerlingen deelge nomen. De acht eersten van de nationale, mo gen deelnemen aan de internationale olympia ds Overstromings ramp in Noord-Egypte CAIRO Volgens de Egyptische pers heb ben de overstromin gen, die het noorden van het land sinds het begin van deze week teisteren, de vorm aangenomen van een nationale ramp. De door hevige slagre gens veroorzaakte over stromingen hebben i tot nu toe aan 30 mensen het leven gekost en 15.000 mensen dakloos gemaakt. Het leger is bij de hulpverlening inge schakeld. Miraculeuze oogst van champagne PARIJS In de Champagnestreek zijn de wijnboeren opgetogen otver de cijfers van de wijnoogst, die hebben aangetoond dat dit jaar at beste oogst van de eeuw is binnengehaald. Zowel in kwaliteit als in omvang zijn alle re cords gebroken. De cijfers geven aan dat 225 miljoen flessen gevuld kunnen worden. Met de miraculeuze oogst van dit jaar wordt zelfs het topjaar 1970 overtroffen. Dit is een gevolg van uitzonderlijk gunstig weer: namelijk droog en mooi begin mei bij het ontluiken van de knop pen en eind juni bij de bloei. In augustus, de maand die de smaak bepaalt, is het weer uit zonderlijk geweest, maar ook in september. Vo rig jaar was de oogst rampzalig: nauwelijks zes tig miljoen flessen. NEW YORK/KAAPSTAD Zuid-Afrika heeft met, een „vol komen onzin" gereageerd op be richten van de Amerikaanse in lichtingendienst, dat er „sterke aanwijzingen" zijn dat Zuid-Afri ka verleden maand een kernproef heeft gehouden. Het nieuws is gisteravond gemeld door de Ame rikaanse televisie-maatschappij' ABC. Volgens ABC hebben Ame rikaanse satellieten de kernex plosie geregistreerd. Ook de woordvoerder van het Ame rikaanse ministerie van buitenland se zaken, Holding Carter, verklaar de naar aanleiding van de uitzen ding dat de Amerikaanse regering aanwijzingen heeft dat op 22 sep tember zich een kernexplosie van geringe kracht heeft voorgedaan in het gebied tussen de Ipdische Oce aan en het zuidelijk 'deel van de At lantische Oceaan, waarbinnen ook een deel van Antarctica en Zuid-Af rika valt. Een bevestiging vsn deze aanwijzingen hebben we nog niet, aldus Carter. De regering van Zuid- Afrika heeft verklaard niet op de i hoogte te zijn van een explosie. Mi nister van buitenlandse zaken Roe- lof Botha zei er niet van te weten, i „Waarom worden de. Russen'of Chi nezen, of zelfs de Amerikanen zelf niet over deze zaak ondervraagd. En het zou evengoed Australië of j Nieuw-Zeeland geweest kunnen. zijn", aldus Botha, die ook nog „de j wedergeboorte van Vënus" als ver onderstelling naar voren bracht. Het bekende deuntje „Spring maar achter op, spring maar ach terop, spring maar achterop" heeft onge twijfeld door het hoofd van onze fotograaf Si mon E. Smit gespeeld toen hij gisteren in Den Haag bij prins Claus achterop de fiets sprong. "Dit gebeurde tijdens de aanbieding van de zogeheten „Witte Fietsenwagen" door de Nederlandse Hartstichting aan de ANWB. Altijd belust op avontuur en sensatie koos onze Simon E. deze keer de bagage drager van het prinse lijk rijwiel uit voor een stunt, die prins Claus, staatssecretaris Neelie Smit-Kroes en andere fietsers danig veel ple zier bezorgde. In de nabije toekomst is de „Witte Fietsenwagen" op vele plaatsen in Ne derland te zien. De ANWB stelt de fietsen ter beschikking van anderen „opdat zij er varen wat positief fiet sen is", aldus de voor zitter van de ANWB, de heer H.W.BIoemers. ireken k sterdam op TERDAM illoze iten van eliers, hauffeurs, [angers en Dierenbescherming grijpt in Fel verzette de bejaarde bewoonster van een Voorschotense boerderij zich gisteren, toen de Dierenbescherming haar woning binnenviel en haar alle huisdieren ontnam. De vrouw had met haar huisgenoten de verzorging van zo'n zestig tot tachtig honden en katten vrijwel achterwege gelaten. De dieren bleken alle zwaar ziek. Het verzet van de dame was vergeefs. Haar werd zelfs tijdelijk de toegang tot de boerderij 'Wie kan keren de hand des heren' tijdelijk ontzegd. (Zie verder pag. 7) ROTTERDAM De miljoenensteun van de overheid aan de noodlijdende scheeps bouw komt voor een fors deel terecht in de zakken van koppel bazen en daarmee in het zwarte circuit. Dat staat in een brief van de beleidscom missie scheepsbouw aan een tweetal orga nisaties van werven ïn Hoogezand en Delfzijl. De beleids- commissie scheeps bouw is een lichaam, waarin vakbonden, werkgevers en over heid samenwerken aan de begeleiding van een andere opzet van de scheepsbouw. De commissie over- ken over de manier begrijpt de commissie weegt om minister Van waarop het geld wordt wel hoe het komt dat Aardenne van econo- gebruikt. Wie met kop- koppelbazen worden mische zaken te vragen pelbazen werkt, zou ingeschakeld. Veel in de toekomst bij fi- geen overheidsgeld werven draaien in af; nanciële steun aan mogen krijgen, aldus wachting van geld met scheepswerven, duide- de opvatting van de een minimum aan per- lijk afspraken te ma- commissie. Overigens soneel. Als de subsidie eenmaal binnen is, hebben ze snel perso neel nodig en dat lukt dan vaak beter via koppelbazen, zo blijkt uit de brief. PTT EN NDP WERKEN SAMEN BIJ EXPERIMENT (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM In augustus vol gend jaar begint in Nederland een uniek experiment met viewdata. Vijfhonderd proefkijkers zullen dan per telefoon nieuws en adver tenties op hun t.v.-scherm kunnen' bestellen. De proef wordt uitge voerd door de PTT samen met de Vereniging van dagbladuitgevers in Nederland, de NDP. Dezer dagen hebben zij overeenstemming be reikt over de opzet van dit experi ment. De kosten zijn voorlopig ge raamd op 19 miljoen, waarvan de PTT 18 miljoen en de NDP 1 mil joen voor hun rerkening nemen. De proef zal één tot twee jaar duren waarna alle bezitters van t.v.-toe- stellen, die ook een telefoonaanslui ting hebben, er gebruik van zullen, kunnen maken. Dit alles is meege deeld door dr.J.van Neerven, direk- teur van het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit tijdens een symposium in Monte Carlo. De PTT neemt het technische deel van de proef voor haar rekening, de dagbladuitgevers zdrgen voor de ad vertenties en het nieuws'. De proef kijkers krijgen een hulpapparaatje aan hun t.v.-toestel, waardoor zij de telefonisch bestelde informatie kun nen ontvangen op hun beeldbuis. De dagbladuitgevers hebben hier voor een aparte organisatie in het leven geroepen met de naam Kran- DGST uitzonderlijk goede kwa- >ben de wijnbouwers in de iipagnestreek wel het top- sinds mensenheugenis. Jullen we dan wel merken pdejaarsavond. (Van onze parlementaire redaktië) DEN HAAG De Nederlandse vissers moe ten volgend jaar weer 2000 tot 3000 ton ha ring uit de Noordzee kunnen vangen. Minis ter Van der Stee (Landbouw en Visserij) zal zich daarvoor binnen de EG sterk maken nu èen groep visserijbiologen een totale EG- vangst aan haring uit de Noordzee van 20.000 ton in 1980 toelaatbaar achten. De minister wees gisteren in de Tweede Kamer een Nederlands quotum van 5000 ton Noordzee haring, zoals werd gevraagd door een motie van VVD, SGP, CDA, PvdA en D'66, af, omdat hij deze te hoog acht. „Daarmee word ik wegge hoond in Brussel", aldus de minister. Hij >wees er verder op dat het visserijbeleid in hoge mate bepaald wordt door het EG-visserijbeleid. Dit mede omdat de EG uitgaat van 200 mijls zones. In deze zones vangt Nederland de meeste vis. Een feitelijk EG-visserijbeleid ontbreekt echter nog steeds als gevolg van het solo-optreden van Engeland. Van der Stee wil wel praten over de door de Britten gewenste 1-2 mijls zone met een gefaseerde afschaffing van de Nederlandse his torische rechten om daar te vissen. Maar een exclusieve Britse 12 mijls zone wijst hij echtet bij voorbaat van de hand. VRIJE OLIEMARKT IN BEWEGING (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Eind volgende week wordt dè benzine, die nu 1,252 (super) per liter kost, weer duurder. Ook andere olieproduc ten zullen in prijs worden verhoogd. Deze prijsverhoging staat los van de milieuhef fing op benzine, die het kabinet, zoals giste ren werd bericht, op 1 april volgend jaar wil invoeren. De prijsverhoging die eind volgende week in gaat is een gevolg van het feit, dat de ruwe olie op de vrije (Rotterdamse) markt de laatste tijd weer sterk in prijs gestegen. De prijzen op de vrije markt maken een be langrijk deel uit van de formule, die het minis terie van Economische Zaken hanteert'bij het vaststellen van de maximumprijzen voor olie producten op de binnenlandse markt. Er is hier sprake van een automatisme, dat wil zeggen dat het stijgen van de „vrije" prijzen altijd tot hoge re binnenlandse prijzen leidt. Demonstratie tegen fascistisch Jeugdfront SOEST Onder het motto „Geen fascisme in Neder land! Dat Nooit!", start mor genmiddag om 14.30 uur bij het station Soestduinen een demonstratie die is bedoeld als protest tegen de fascisti sche bijeenkomst die'vorige week zaterdag in Soest werd gehouden door het Natio naal Jeugdfront. De demonstranten zullen wor den toegesproken door meer dere Tweede Kamerleden en door de schrijvers Anton Con-, standse en Marga Minco. Kar dinaal Alfrink heeft de orga nisatoren van de manifestatie - een particulier initiatief- laten weten verhinderd te zijn. Mo gelijk zal in zijn plaats mgr. J. Bluijssen naar Soestduinen ko men. Op verzoek van minister De Ruiter van justitie zal de Utrechtse hoofdofficier van justitie mr. G. van Dijken vol gende week een onderzoek in stellen naar de fascistische en racistische uitlatingen die tij dens de bijeenkomst van het Jeugdfront zijn gedaan. ADVERTENTIE BIJ ELKE AUTO GRATIS EEN PORTABLE Z/W T.V. Het Motorhuis heeft veel nieuwe Opeis verkócht. Vooral de nieuwe Opel Kadett is een groot sukses. Er zijn daarom ook zeer veel goede gebruikte auto's ingeruild. Na kontrole en evt. reparaties werden al deze auto's ANWB- gekeurd en voorzien van het BOVAG-garantiebewijs. We moeten ze nu echter kwijt, want we hebben er veel te veel. Daarom drastische prijsverlaging op alle occasions van Het Motorhuis. Vondellaan 80 (t.o. de Ton Menken IJshal) ^^^^eiden^elefooriHD7W693t^^^^^^^ .ADVERTENTIE- LET OP! DATSUN DEALER Nog enkele dagen feest in onze showroom te ROELOFARENDSVEEN Profiteer van onze feestelijke aanbiedingen en verrassingen. SHOWDAGEN: 24 - 25 26 - 27 OKTOBER 9-22 UUR IIFAHIIZI ADVERTENTIE Exotische jaarmarkt met ca. 175 stands, restaurantjes en showprogramma Y met o.a ROB DE NU S, LU V, DUTCH RYTHM STEEL SHOWBAND, c MAGNET STEEL, DREAM EXPRESS. KINDERSHOW MET KLUK KLUK, MASSADA. De grote Najaars-Pasar voor 't hele gezin! Dagelijks 12-24 uur; zondags 12-22 uur Toegang f 6,-; kind. tot 12 j. en 65+ f 3,-. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt als nog gebracht #1k. n *e, «r si-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1