vinder Luit ZO VERANDERT *S MANS UITERUIKVOOR 95 vrouwelijke administratieve kracht 'T2/rh/Am-^ e/vTr/GT60€p^ ?<f 26665A/ 7M/6T 6A/25 A&SfMW TffA/ffzoetfe fyAi/c&yetf Ó&AAAHAMAHA Borsumij Wehry Nederland B.V LEIDSE COURANT WOENSDAG 24 OKTOBER 1979 PAGINA •vmm* !s u A**m*0"$ t Nadat wij zo kort geleden afscheid van onze lieve vader en opa hebben moeten nemen, moeten wij U nu tot onze diepe droefheid mededelen, dat onze lieve ma en oma ANNA HELENA MARIA MENKEN-VAN DER DRIFT na een kortstondige ziekte zich met hem herenigd heeft. Zij overleed na het Sacrament der Zieken te heb ben ontvangen, op de leeftijd van 76 jaar. Wassenaar; Ad en Ria Menken-Tijssen Élise en Jaap-Jan, Leen, Ton. Anne-Monique Oegstgeest: Elly Fles-Menken Ineke Kees, Leen. Hans, Annelies. Claus Voorhout: Hans en Lya Schlatmann-Menken Annemarieke. Caroline, Lieke, Hans junior Wassenaar: Kees en Mini Menken-van Paridon Leen, Dinfiy. Brigit' Wassenaar: Leen en Corry Menken-Venneman Paul, Bernard. Niels Noordwijk: Huub en Liesbeth Menken-de Haas Leen, Mark. Erwin, Roelof Wassenaar: Peter en Nelly Menken-Keyzer Robert, Peter-Paul Lage Mierde: Claudius en Maria Chorus-Menken Jutta, Julia Leiden: Hans en Thea Menken-Devilee Bas, Eelco Noordwijk: Louk Menken Toon, Emmarie Oegstgeest: Ton en Marianne Menken-Beerman Dirk-Leen, Marielle Berkenfield (N. Jersey) USA: Guus en Kathy Menken-Bennett Bobby, Gail-Marie, Ineka Noordwijkerhout: Alex en Nlcoletta Menken-de Boer Wouter, Quint, Florine Katwijk: Fred en Hetty Menken-Winnubst Esther, Joris-Jan. Barbara Amsterdam: Eveline en Patrick Kickert-Menken 23 oktober 1979 Marevista 23 2202 BX Noordwijk aan Zee correspondentie-adres: Prinses Marielaan 23 2242 CJ Wassenaar. Geen bezoek aan huis. Onze lieve ma is opgebaard in de Kerk van de H. Willibrordus, Rhijngeesterstraatweg 37 te Oegst geest. Wij herdenken haar tijdens de avondmis op vrij dag 26 oktober om 19.30 uur, waarna gelegen heid tot condoleren in de kerk. De plechtige H. Uitvaartmis zal worden gehouden op zaterdag 27 oktober om 11.00 uur in genoemde kerk, waarna wij haar te rusten leggen in het familiegraf op het parochiekerkhof. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in ,,'t Camphuys" naast de kerk. Het laatste geschenk. Hij heeft ons zijn laatste geschenk gegeven, de smartelijke doodsstrijd van zijn leven. Hij is zo lang als hij maar kon gebleven, tot we zelf baden: ga. het is nu tijd. Hij wou ons sparen dat onvoorbereid we hem verloren, uit ons hart gerukt als een stuk levend vlees, verongelukt, nog overeind hoewel reeds lang gebukt. Daarvoor heeft hij eindeloos liggen lijden, opdat we zouden kunnen zeggen, blijde. Goddank, nu is hij eindelijk verlost, hoe zwaar het zeer dat ook zo'n afscheid kost. Moge hij nu slapen en weer ontwaken wanneer opnieuw het lente wezen zal, als schoonste bloem van de vervulde taken. Herinneringen zonder tal! Johan Daisne t Met droefheid maar dankbaar voor alles wat hij in zijn zorgzaam en actief leven voor on6 betekend heeft, delen wij U mede dat na blijmoedig lijden van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze goe de vader, opa. broer en zwager CORNELIS LAMBERTUS JANSEN in de leeftijd van 57 jaar Stompwljk: J. H. Jansen-van Rijn Wychen: Frans en Helmien Leidschendam: Marian en Aad. Joep De Lier: Jan en Bea. Brenda, Tim Stompwijk: Sjaak Guerney: Leo en Ann Stompwijk: Lenie en Paul Kees Francis Stompwijk, 23 oktober 1979 Dr. van Noortstraat 51. De overledene ligt opgebaard in de parochiekerk van St. Laurentius in Stompwijk. Aldaar zal voor zijn zielerust een Avondmis opge dragen worden op donderdag 25 oktober om 19.30 uur. Voorafgegaan door een Rozenkransge bed: aanvang 19.15 uur. De gezongen Requiemmis zal worden gehouden op vrijdag 26 oktober om 10,30 uur v.m. in voor noemde kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvin den op het kerkhof aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de Avondmis in de kerk. Boven i Fraaie tweed pantalon in herfstbruin. Perfekt afgewerkt met paspels en lussen op de achterzakken. Wol/polyester. Mét riem. g5 Links Nog zo'n prima de luxe tweed pantalon, m'ét riem. Polyester/wol. Nóg voordeliger: 05 L Rechts 1 Deze wollen tweed pantalon is iets bijzonders. De stof is meeverend. Dat draagt bijzonder prettig. Deze stretch kwaliteit is van het beroemde merk WESTBURY. I Uitmuntende afwerking. -| 30 - Slechts enkele maanden na onze moeder, is on verwacht, op 81-jarige leeftijd overleden onze zorgzame vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader PIET FUCHS weduwnaar van Adriana Helena C. W. Koopman Bilthoven: W. P. Fuchs A. Fuchs-Moeselaar Zevenaar: A. Fuchs J. L. Fuchs-Wijnbeek Wageningen: A. Fuchs Wageningen: P. Fuchs G. Fuchs-Saveur Breda: H. Fuchs E. N. Fuchs-Metz Kleinkinderen en achterkleinkind Oudewater, 23 oktober 1979 ,,De Wulverhorst". Prins Bernhardstraat 2 Correspondentie-adres: A. Fuchs. Generaal Foulkesweg 117, Wageningen. De crematie zal plaatshebben op vrijdag 26 okto ber a.s. om 15.00 uur in aula I van het crematori um Daelwijck, Floridadreef 7 te Utrecht. Gelegenheid tot condoleren na de crematie in het crematorium. t ..Aanschouw de dag in al zijn glorie" Met deze geliefde woorden, waarmee ze 'n mooie dag begroette, willen wij u meedelen dat na een langdurige en harde strijd, gesterkt door de zie kenzalving van de kerk, is overleden, onze sterke en goede moeder, schoonmoeder en oma JOHANNA LUITEN RODENBURG weduwe van Leonardus Barnardus Luiten Ze was 63 jaar. Kinderen en kleinkinderen 23 oktober 1979 Beukenlaan 12 2391 EE Hazerswoude Moeder ligt opgebaard in het mortuarium naast de kerk van de H.H. Engelbewaarders, Dorps straat 250, Hazerswoude. Op donderdag 25 oktober om 19.30 uur is er 'n Avondwake in de parochiekerk van de H.H. Engel bewaarders, waarna gelegenheid tot condoleren. Op vrijdag 26 oktober om 10.30 uur zullen we af scheid nemen in 'n Uitvaartdienst, waarna ze be graven wordt op het kerkhof naast de kerk. t Voorzien van de Genademiddelen van de H. Kerk. is heden geheel onverwacht op de leeftijd van 70 jaar van ons heengegaan mijn innig geliefde man, onze dierbare broer, zwager en oom PETRUS BENEDICTUS HENDRICUS OOSTDAM R. J. Oostdam-Froklage Familie Oostdam Familie Froklage 23 oktober 1979. Witte Singel 85 2311 BP Leiden. De overledene is opgebaard in de aula van „Ad Sanctos", L. Mare 69. Gebedsdienst aldaar don derdag 25 oktober om 20.00 uur, waarna gelegen heid tot condoleren tot 20.30 uur. Wij herdenken hem tijdens de avondmis in de Pa rochiekerk van de H. Lodewijk (Steenschuur), vrij dagavond om 7 uur. De gezongen H. Uitvaartmis wordt opgedragen in dezelfde kerk op zaterdag 27 oktober om 10.30 uur, waarna de begrafenis plaatsvindt te ca. 12.00 uur in het familiegraf op de R.K.-afdeling van de begraafplaats „Rhijnhof". t Voorzien van het Sacrament der Zieken is heden - onverwacht - van ons heengegaan mijn lieve zus HENDRIKA EVERDINA SCHMITZ Zij was 84 jaar. A. L. M. Schmitz 22 oktober 1979. Kamer 408, Huize „Roomburgh", Zaanstraat 151, Leiden. De overledene is opgebaard in het Mortuarium van Huize ..Roomburqh". Wii herdenken haar tij dens de avondmis in de kapel van huize „Room burgh", donderdagavond om 7 uur. De plechtige gezongen H. Uitvaartmis wordt voor haar opgedragen in genoemde kapel op vrijdag 26 oktober om 10.30 uur. waarna de bijzetting plaatsvindt in het familiegraf op de R.K. afdeling van de begraafplaats „Rhijnhof". Enige en algemene kennisgeving. Op 21 oktober overleed, op 86-jarige leeftijd, onze lieve tante en oud-tante CORNELIA WILHELMINA BRUGMAN Nichten en neven Achternichten en achterneven. Leiden, 24 oktober 1979. „St. Elisabethgasthuishof". Caeeiliastraat 16. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. Dankbetuiging Hiermede willen wij iedereen bedanken, voor het medeleven en de belangstelling, bloemen en kaar ten. tijdens de ziekte en het overlijden van onze ge liefde zoon, broer, zwager en oom GER Familie van Haestregt. Roelofarendsveen. 24 oktober 1979, Westmeerlaan 14. Voor Uw hartelijk medeleven, betoond tijdens zijn ziekte en Uw deelneming na het overlijden van onze goede broer THEODORUS VAN DER MEER betuigen wij U onze oprechte dank. Oktober 1979 De Waal 106, 2231 TD Rijnsburg. Begrafenissen -Crematies Transporten In het rouucenirum is pclcpcnhcid tot opb.irinj» in on/c aula's. Koffiekamer hesehikh.i.ir. Ruime parkeergelegenheid. Wille i Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d d 30 augustus 1979 is onder cu ratele gesteld: Henri Jac ques Bartholt Tichelman, I geboren te Medan (Indo- j nesië) op 16 april 1936, thans wonende te Noord- wijkerhout in de Stichting i Centrum St. Bavo. Tot cu- I rator is benoemd Jacobus Walrave Tichelman, Bach- I laan 233 te Zwolle en tot toeziend curatrice Maria Jacoba Poulina Walrave. Mozartlaan 283 te 's-Gra venhage. Teruggevonden LEIDSE COURANT de Lasso 4 te Roelofarendsveen zoekt voor haar dochtermaat schappij Senfor Sound B.V. - importeur en groothandel van ge luidsappatuur - een voor: onze receptie in de showroom, die ook de service adminis tratie moet beheren en voorkomend typewerk kan verrichten. Vereisten zijn: Mavo of gelijkwaardige opleiding en goed kun nende typen, terwijl een redelijke kennis van En gels en Duits verlangd wordt. Uw schriftelijke sollicitatie gelieve u te richten aan ons adres d Lasso 4 te Roelofarendsveen, t.a.v. de heer Van Dijken. Telefonische afspraken kunnen eveneens worden gemaakt ondei nummer 01713-9014

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 6