Kabinet gunt Rotterdan^jvel aanvoer van LPG Grote problemen met motor egering zal sraël-boycot arder aanpakken 9/ Miljoenenstrop Sociaal Fonds Bouwnijverheid EeicUe <2owumt ïhekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ó3 —.Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas l-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes*/ 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: irtaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Droog Woensdag 24 oktober 1979, 70e jaargang no. 21486 Help! Help! De Hongaarse tv-film „Help! Help!" om 20.00 uur op Ned. I en om 20.55 uur „Ot...en hoe zit het nou met Sien?". In Stu dio Sport om 22.40 uur samen vattingen van de Europa Cup wedstrijden voetbal. David Bowie in „Countdown" om 20.32 uur op Ned. II en om 22.25 uur aandacht voor kin dertehuizen in „Info". Enkele opklaringen en over wegend droog. Middagtempe- raturen rond 14 graden. Mati ge tot krachtige wind uit oost tot zuidoost. Morgen zon: 7.21 - 17.27. Schev. Hoogw.: 5.18 en 17.31. Laagw.: 1.12 en 13.20. oos Postema en an Mulder naar en Haag Vandaag .VERSUM - Koos Postema de VARA en Han Mulder, ifdredacteur van het Leids 'blad, gaan voor NOS-tv de [ementaire rubriek „Den ig Vandaag" verzorgen, volgen Ton Planken en d Verbakei op die uit deze riek stappen bij het aan- ken van het Kamerreces in •mber. Koos" Postema kte 20 jaar voor de VARA. liet weten mede tot zijn s voor de NOS te zijn ge ien uit onvrede met de wikkelingen rond de ru- k „Haagse Kringen" van VARA. Eurosongfesti val definitief in Den Haqg HILVERSUM NOS-tv heeft definitief besloten het Eurosongfestival op zaterdag 19 april volgend jaar in het Ned. Congres gebouw te organiseren. Laatste voorwaarde hier voor was, dat de Europese Radio Unie voor een deel in de kosten tegemoet zou komen. Deze is thans toe gezegd. De TROS heeft laten we ten niet mee te willen wer ken aan de organisatie van het daaraan vooraf gaande Nationale Songfes tival. Op zondag geen gras maaien DEN HAAG Minis ter Ginjaar van volks gezondheid heeft een aantal oorstrelende maatregelen in petto. Hij wil de handel in zo- ge h eten sportui tl a ten verbieden en het ge bruik van lawaaiige grasmaaiers beperken. Maaien op zondag is er niet meer bij. En varen met een luchtkussen- vaartuig mag ook niet meer. Modelvliegers krijgen speciale terrei nen aangewezen om hun luidruchtige hobby bot te vieren. Toch Kamer debat over Mentenrapport DEN HAAG De Tweede Kamer gaat toch nog een debat hou den naar aanleiding van het onlangs ver schenen rapport van de commissie-Schöffer over de ontwikelingen rond Menten tussen 1945 en 1976. Kamer voorzitter Dolman heeft hier gisteren op verzoek van de PvdA toe besloten. Vandaag' zoq de Kamer beslissen op welke datum het de bat zal worden gehou den. TH Eindhoven moet snel 10 miljoen uitgeven EINDHOVEN het be- stuur van de Technische Hogeschool Eindhoven heeft alle afdelingen ge vraagd mee te helpen op korte termijn een bedrag van tien miljoen gulden te besteden. Dit „potje" is de afgelopen jaren ontstaan doordat nieuwe apparatuur wel werd be groot, maar niet aange schaft. Het bestuur vindt dat het bedrag nu wel een beetje hoog gewor den is. Ondanks staking méér overslag in Rotterdam ROTTERDAM (-ANP) - Ondanks de langdurige staking in de Rotterdamse haven, is de overslag van goederen er dit jaar sterk toegenomen. De daardoor gestegen inkomsten van het havenbe drijf gaan ver uit boven de derving aan havengelden als gevolg van de staking. Tot en met september bedroeg de op brengst van het zeehavengeld 21,4 mil joen gulden méér dan in de overeen komstige periode vorig jaar. Tot en met augustus kwam er 19 méér olie de Rotterdamse haven binnen. Voor olie producten ligt dit percentage zelfs op 22 terwijl 7 meer ertsen werden aangevoerd. (doe je als je net als de zesjarige Maikel brand- nan wilt worden Je stapt naar zo'n man toe (raagt gewoon of hij je er wat van wil vertellen, je geluk dan mag je zelf ook nog even met de 1 in de weer. Een zwaar karwei waar je een ge neerde hand dan wel bij nodig hebt. Overslagha ven tegenover Maasvlakte (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering heeft be- sloten dé aanlanding van vloeibaar pe- troleumgas (LPG) wel in Rotterdam te concentreren, nadat eerder besloten was de Eemshaven te bestemmen voor de overslag van LNG. De regering zal daarom aan Shell en BP (die reeds een jH vergunningsaanvrage hadden inge- diend) een vergunning verlenen voor een te bouwen LPG-terminal aan de zesde petroleumhaven tegenover de Maasvlakte. Daarnaast houdt de rege- E== ring de mogelijkheid open om het LPG na 1990 op een kunstmatig eiland vóór EEE de kust aan te voerèn. De regering zal in de eerste helft van november hiero ver een nota uitbrengen. Het kabinet heeft voor een en ander een nauwe coördinatie tot stand gebracht tus sen de provincie Zuid-Holland, het open baar lichaam Rijnmond, de genjeente Rot terdam en het rijk. Allen waren het er over eens dat LPG in Rotterdam zal moe ten worden aangevoerd. De regering zal uiterlijk in februari 1980 over de aanvraag van Shell en BP beslis sen. Hierbij speelt ook een financiële bij drage in de stichtingskosten van de termi nal een rol. Op dit moment is TNO nog bezig met studies over een vergelijkende risicoanalyse van transport, opslag, over slag en verwerking van LPG en een risi- IDI coanalyse van de aanlanding van LPG op vier lokaties in Nederland. Naar verwach ting zijn deze studies medio 1980 afgerond. TNO zal wel nog vóór 1 december een na- dere beoordeling geven van een ambtelij ke LPG-nota opgesteld door Rotterdam, Rijnmond en de provincie Zuid-Holland. Ondanks een- keus voor aanlanding van LPG aan de zesde petroleumhaven houdt het kabinet de mogelijkheid open tot bui- tengaatse aanlanding op een eiland in zee open. Dit eiland zou zes tot zeven miljard gulden gaan kosten. Eerder kwam een. studiecommissie onder leiding van oud premier Biesheuvel tot de conclusie, dat de bouw van een industrie-eiland in de Noordzee nu niet wenselijk is. t,1 7 /C Helft vs-JasRrs I O aan sront' (Van onze correspondent Dick Toet) WASHINGTON Wat al enige tijd werd gevreesd staat nu wel vast. Bij het Amerikaanse ministèrie van Defensie geeft men ruiterlijk toe; dat er ernsti ge problemen zijn met de F-16. De motor van het ul tramoderne gevechtsvliegtuig, onder andere aange schaft door Nederland, vertoont ernstige gebreken. McDonnald-Douglas is weliswaar begonnen met het maken van vernieuwde motoren, maar daarin is ernstige vertraging opgetreden. De Amerikaanse luchtmacht, die behalve de F-16 ook een groot aan tal F-15's met dezelfde motor heeft gekocht, rekent er zelfs op binnenkort vliegtuigen afgeleverd te krijgen zonder motor. De'F-16 heeft een Pratt en Whitney F-100 motor. De F-15 heeft twee van dergelijke motorent Bij de Ame rikaanse luchtmacht staat op dit moment gemid deld de helft van de hele F-15-vloot aan de grond. Vier en zestig van de vierhonderdvijftig Ameri kaanse F-15's zijn zelfs geheel buiten dienst gesteld. Het grootste probleem is, dat de motor te warm wordt. De toestellen die vliegen, mogen dan ook niet op volle toeren draaien. 'an onze parlementaire redactie) 1 HAAG Waar het Nederland- edrijfsleven inbreuk maakt op Nederlandse rechtsorde door te oen aan de eisen die de Arabi- landen stellen in het kader van Israël-boycot, zal de regering tegen optreden. Die toezegging minister Van der Klaauw (Bui- andse Zaken) vanochtend in ant- rd op de vele kritiek uit de ede Jtamer op het volgens veel ties te slappe anti-boycotbeleid de regering. der Klaauw zegde de Kamer toe ie regering, met name het ministe- an Buitenlandse Zaken, zoveel mo de directe bemoeienis met deze ische boycot, door het legaliseren van negatieve goederenverklaringen (die zeggep dat producten of onderde len daarvan niet uit Israël afkomstig zijn) zal terugdringen, met als uiteinde lijk doel hieraan een einde te maken. Dit omdat de regering in het econo misch conflict tussen de Arabische lan den en Israël geen partij wil zijn. In het aktie nemen tegen de gevolgen van de Arabische boycot staat Neder land alleen. Volgens minister Van der Klaauw is een maatregel tegen de boy cot in EEG-verband niet mogelijk. De Europese partners vinden de belangen van het bedrijfsleven in Europa erThet belang van de totale Europese econo mie meer gediend bij het achterwege laten van enige aktie tegen deze Arabi sche boycot, aldus minister Van der Klaauw. Irene op inspectie Terwijl haar echtgenoot Karei Hugo gisteravond op een re ceptie in Ma drid een ont moeting had met 'premier Van Agt, die Tnomenteel in Spanje ver blijft, bezocht prinses Irene het naar haar genoemde Regiment Garde Fuse liers in Sen- nelager bij Bielefeld, waar een mi litaire oefe ning werd gehouden. Publiek weet weinig van prijs stijgingen DEN HAAG (ANP) Het Nederlandse publiek heeft geen goed inzicht in de prijs verhogingen die te verwach ten zijn. Dit is gebleken uit een enquete van de gisteren officieel opgerichte Stich ting Wetenschappelijk On derzoek Konsumentenaange- legenhedeu (Swoka). Zo weten maar weidig men sen iets af van de voorgeno men prijsverhoging van aardgas, vooral bij de lager opgeleiden. Van hen wist slechts èen kwart dat aard gas aanmerkelijk duurder gaat worden. Bij hoger opge leiden was dat bij 47 procent het geval. Van het totaal aantal ondervraagden wist 30 procent van de stijging af. Het duurderworden van tabak, benzine en alcohol per 1 januari blijkt iets meer bekendheid te hebben: iets minder dan de helft van de ondervraagden was hier van op de hoogte. - Ie minister van Volksge- heid zijn zin krijgt wordt en perk gesteld aan la ge grasmaaiers... IK DR^F flLUEM MAHfO) den luchtkussenvaartui- ln ons land verboden... <3-~ hij aan het echte lucht- tlawaai wil doen, laat hij in luistêr.. Boot vluchtelingen naar Noordwijk NOORDWIJK Honderd- zeventien Vietnamese boot vluchtelingen zullen volgen de week donderdag arrive ren in Noordwijk. Zij zullen worden ondergebracht in ho tel 'De Zeeleeuw' aan de Ko ningin Wilhelmina Boule vard. De vluchtelingen zul len zeker negen maanden in de badplaats blijven. Dé Vietnamezen die in Nooïd- wijk worden opgenomen vor men verreweg hét grootste deel van een groep van 120 vluchtelingen die enige tijd ge leden door een schip van de Ned Lloyd uit zee werd opge pikt. De huisvesting en verzor ging in Noordwijk gebeurt ge heel onder auspiciën van het ministerie van CRM. Het is dë bedoeling de mensen zo snel mogelijk in de Nederlandse maatschappij te integreren. Ook de bevolking van Noord wijk hééft hierin een taak en daarom wordt op 2 november een gesprek gehouden tussen het gemeentebestuur en de di verse plaatselijke verenigingen en^ organisaties [ADVERTENTIES J Sa V 4K Exotische jaarmarkt met ca. 175 stands, restaurantjes en showprogramma met o.a ROB DE NUS, LUV', DUTCH RYTHM STEEL SHOWBAND, J MAGNET STEEL, DREAM EXPRESS, KINDERSHOW MET KLUK KLUK, MASSADA. De grote Najaars-Pasar voor 't hele gezin! Dagelijks 12-24 uur; zondags 12-22 uur Toegang f 6,-; kind. tot 12 j. en 65+ f 3,-. LET OP! AUTO HEEMSKERK I DATSUN DEALER Nog enkele dagen feest in onze showroom te ROELOFARENDSVEÉN Profiteer van onze feestelijke aanbiedingen en verrassingen. SHOWDAGEN: 24 - 25 26 - 27 OKTOBER 9-22 UUR Twaalf jaaf lang teveel vakantiegeld uitgekeerd (van onze parlementaire redactie) DEN HA AG Het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid heeft de afgelopen 12 jaar vele miljoenen guldens teveel aan vakantiegeld uitgekeerd aan bouwvak WAOers. Al die jaren heeft het SFB dezelfde fout gemaakt in de vaststel ling van het vakantiegeld in deze WAO-uitkeringen. De fout is ontdekt door een medewerker van de afdeling Uitke ringen Ziektewet bij het SFB, die voor zijn rekenwerk, dat door de SFB werd behandeld als „idee", werd beloond met 5000 gulden. Al sinds de invoering van de Wet op de Arbeidsongeschiktheids verzekering is steeds weer dezelfde blunder begaan, doordat'bij de vaststelling van het vakantiegeld werd uitgegaan van het aantal werkdagen (260) en niet van het aantal „zegeldagen". Bij een voorzichtige berekening gaat dat het SFB dit jaar weer zo'n driekwart miljoen kosten. Volgens SFB-voorlichter Kievit kan het exacte schadebedrag pas aan het eind van dit jaar worden vastgesteld. De bouwvak WAO-ers mogen hun geld houden. Hun vakantiegeld zal echter over het volgend jaar ongeveer 15 gulden minder gaan bedragen. LEIDSCHENDAM Een loslopend hert aan de Noordsingel liet zich van morgen om half vijf niet door de politie vangen. De politie schakelde daarop de dierenambulance in, die pro beerde het dier met een ver dovingsgeweer tijdelijk 'bui ten werking te stellen', maar ook deze poging mislukte. Het dier was 's morgens in alle vroegte ontdekt door een taxi chauffeur. Direct na de mel ding .opende de politie de jacht. Het dier, waarvan de vaste woon of verblijfplaats vooralsnog onbekend is, liep vandaag rond het middaguur nog Steeds rond in de buurt van 't Lien', nabij de Veurse- achterweg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1