Geen studentenflat aan Kaiserstraat Nederland staat er economisch uitzonderlijk gunstig voor ij OUD-TOPMAN IMF DR. WITTEVEEN: Huurverhoging voortaan in guldens Kremlin ontkent dood van Brezjnjev BELANGRUK MOTORHUIS MHet Motorhuis v fwj Coulant Ithekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Q l-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. *071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rtaal 43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 19 oktober 1979, 70e jaargang no. 21482 Late Lien In de rol van de Indonesische Tante Lien opnieuw Wieteke van Dort in haar eigen show met gasten op Ned. I om 20.40 uur. Om 21.55 uur Groot uur U over vrouwenancipatie. Op Ned. II om 19.25 uur Lassie en om, 21.20 uur minivoetbal Rotterdam-België. Zonnige perioden Vannacht regen. Morgen over dag zonnige perioden en mo gelijk een bui. Middagtempe- raturen omstreeks 14 graden. Morgen zon: 7.12 - 17.37. Schev. hoogw.: 2.41 en 14.56. Laagw.: 10.^7 en 22.54. aan Denie 2 eer opgepakt 5.1] .0 |E De 32-jarige Ha ppaar Daan Denie die rige week dinsdag et terugkeerde van een jefverlof in de Van 0 sdagkliniek in Gro- ngen, is gisteren in 5 ierpenzeel aangehou- V De politie van Ede {rdenkt hem van de •rval die gistermor- j op het stationskan- ir, van Ede werd ge- q egd. Denie werd daar Q lignaleerd in de buurt een auto, waarmee overval werd ge- Geen verklikker op telefoons DEN HAAG (ANP) De PTT is niet van plan om in Nederland tele foontoestellen met ver klikkers, waarop men als de telefoon gaat kan zien wie er opbelt, op de markt te brengen; Zoals geméld is zo'n apparaa tje door een Italiaan uitge vonden. VolgensdePTT is er weinig behoefte aan dergelij ke apparaatjes. „Ze kosten geld en bovendien is het nut niet zo duidelijk, aldus een PTT -woordvoerder. Verkoopverbod zwaar vuurwerk DEN HAAG Minister Ginjaar van volksgezond heid en milieuzaken heeft aangekondigd met een wettelijk verbod te ko- jnen voor de verkoop van zwaar knallend vuur werk. Hij heeft dat de Federatie van Nederlandse Vuurwerk handelaren meegedeeld. Eer der bleekt een beperking van dit vuurwerk op basis van vrijwilligheid geen resultaat op te leveren. Volgens de mi nister is de kans op gehoor- beschadigingen te groot. Kostbare jas Een bekend spreekwoord zegt „kleren ma ken de man". Degene die de winterjas kan be talen die Ken Swift op deze foto toont, moet het echter allang gemaakt hebben. De prijs van de met Chinchilla gevoerde jas be draagt namelijk 45.000 gulden. De naam van de show waar de kostbare winter jas werd gepre senteerd: kleren voor miljonairs. Beyers Naudé mag niet naar Europa JOHANNESBURG (REUTER) Dr. Beyers Naudé, een van de be kendste blanke bestrij ders van de apartheid in Zuid-Afrika tot hij twee jaar geleden monddood werd gemaakt, mag niet naar Europa gaan om een onderscheiding op het gebied van mensenrech ten in ontvangst te ne men. Dr. Beyers Naudé was naar Oostenrijk uit genodigd om deze onder scheiding van kanselier Bruno Kreisky in ont vangst te nemen. Kennedy vrijwel zeker kandidaat WASHINGTON (UPI) Senator Edward Ken nedy zal het nu vrijwel zeker opnemen tegen president Carter voor de nominatuur van de Democratische Partij voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Kennedy heeft gisteren laten weten, dat hij een campagnecomité zal* vormen, die zijn kansen moet onderzoeken. Vol gens waarnemers bete kent dat praktisch ze ker, dat hij zich kandi daat stelt. VS-staken hulp aan Chili WASHINGTON (AP) De Amerikaanse re gering heeft stappen ondernomen om alle economische en militai re hulp aan Chili te sta ken als gevolg van de Chileense weigering om drie legerofficieren uit te leveren, die betrok ken zijn geweest bij de moord op de vroegere Chileense minister van buitenlandse zaken Or lando Letelier in Was hington, zo is in welin gelichte kringen in Washington vernomen. Directeur in staking MARSEILLE Het was vanmorgen in Marseille een omgekeerde wereld. Terwijl 350 werknemers van een supermarkt ge woon aan het werk wa- r$n, staakte hun direc teur, Hubert Fournier. Hij had het werk voor 24 uur neergelegd en de monstreerde met een groot bord directeur in staking tegen zondagso pening voor de préfec- ture (vergelijkbaar met onze provinciale over heid) tegen de geboden mogelijkheid om op zon dag open blijven. (Van onze sociaal-economische re dactie) DEN HAAG Nederland staat er economisch helemaal niet zo slecht voor als vaak wordt gesuggereerd. Het Internationaal Monetair Fonds denkt veel optimistischer over de positie van ons land, dan bijvoor beeld het kabinet Van Agt doet. Veel landen worstelen met hoge in flatie, hoge werkloosheid, grote te korten op de betalingsbalans en een scherpe ongelijkheid van inko mens. In vergelijking met die lan den laat Nederland een uitzonder lijk gunstig beeld zien. Dat is samengevat de belangrijkste conclusie uit een artikel dat de voormalig minister van financiën en oud-voorzitter van het IMF dr. H. Witteveen deze week in econo- misch-statistische berichten heeft gepubli ceerd. Witteveen wijst er in het artikel op dat mening land haar economische proble men graag met die van Nederland zou wil len ruilen. Van de landen die samenwerken binnen de OECD, heeft Nederland het afgelopen jaar het laagste inflatie-percentage bereikt, zo schrijft Witteveen. Hij wijst ook op de geste- gen export, waardoor de betalingsbalans weer in evenwicht komt en volgend jaar zelfs een overschot van 1 miljard laten zien. Witteveen schrijft voorts dat door een pro gressief belastingsysteem, het uitgebreide, stelsel van sociale voorzieningen, de unieke' bijstandswet en een nivellerend loonbeleid, de inkomensverdeling inNederland zeer gelijkmatig is. IJsbreker ninklijk *:oek in o iphorst LEIDEN De bouw van een studentencom plex met 134 kamers aan de Leidse Kaiserstraat gaat zo goed als zeker niet door. De afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft vandaag besloten^et be sluit tot verlening van de bouwvergunning te schorsen. Hierom had den bewoners van de Pieters- en Academie- wijk verzocht. Zij waren het op tal van punten niet met de gemeente eens de bouwvergunning aan de Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS) te verlenen. De afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft door het toestaan van een dubbele schorsing, zowel wat een al ouder als het meest recente verzoek van de bewoners be treft, de bouw van de flats bijna zeker onmogelijk ge maakt. De directeur van de SLS, de heer Steenbeek, stel de naar aanleiding van de schorsing, dat zijn stichting inmiddels door allerlei ver tragingen zoveel renteverlies heeft geleden dat de bouw van de flats niet meer gerea liseerd zou kunnen worden. Een aanpassing van het bouwplan, wat uiteindelijk door de vereniging van de Pieters- en Academiewijk wordt beoogd, zou zeker geen genade kunnen vinden bij het ministerie van onder wijs, die het project had moe ten financieren. De kosten van de werving van de grond aan de Kaiserstraat, inclusief renteverlies, bedra gen ruim acht ton. Het is niet onwaarschijnlijk dat de SLS de grond door de huidige gang van zaken nu zal moe ten verkopen. chtgenoot minister *ii directeur N HAAG De heer M. deniers, de man van de lister van CRM, is he md tot directeur van de Nederlandse Vereniging Be scherming Voetgangers (de NVBV). De heer Gardeniers, afkomstig uit het bedrijfsleven, is de eer ste directeur van de vereni ging. De NVBV zet zich al meer dan 25 jaar in voor de verhoging van de veiligheid •voor voetgangers. en krant ontvangen? Bel inmer 071 - 122248 en per gebracht tussen 18.00 en 19.00 uur speciale koerier wordt als- ileer aandacht tor spijbelaars" 'RECHT Scholen moe- aanzienlijk meer aan- ht besteden aan kinderen spijbelen. Wegblijven school kan een signaal van crimineel gedrag op - ere leeftijd. In de achtei3- md van delinquenten is jbelen een zeer bekend schijnsel. Dit zei gisteren Groningse criminoloog ksterhuis op een sympo- |m ter gelegenheid van de ligheidsbeurs in Utrecht. een onderzoek naar ge- gspatroon bij overvallen, irbij ook de achtergronden de overvallers werden be kken, bleek dat van de vijf- geinterviede daders- meer 1 de helft op de lagere en Idelbare school heeft gespij- d- De uitkomsten van van onderzoek worden volgens jksterhuis goeddeels door de 'clusies uit buitenlandse 'porten onderschreven. ADVIES AAN BEWINDSLIEDEN IN VOORBEREIDING (Van onze parlementai re redactie) DEN HAAG De Raad voor de Volks huisvesting, een ad viesorgaan voor de re gering, speelt met de gedachte de jaarlijkse algemene huurverho ging voortaan te laten uitdrukken in een vast geldöedrag in- plaats van in procen ten. Op die manier zullen volgens de Raad mensen met hoge huren relatief minder huurverho ging betalen dan men sen die in een woning met een lage huur wo nen. Het vast te stel len geldbedrag zal elk jaar moeten worden bepaald door de stij ging van het modale inkomen. Het idee voor de huur verhoging in guldens is afkomstig van de Natio nale Woningraad, die in de Raad vpor de Volks huisvesting vertegen woordigd is. Bij de Nati onale Woningraad zijn ca. 600 woningbouwve renigingen en 125 ge meenten, die zelf wo-. ningen bouwen, aange sloten. Staatssecretaris Brokx (Volkshuisvesting) heeft de Raad' voor de Volkshuisvesting ge vraagd hem te advise ren over een mogelijke nieuwe formulg voor de vaststelling van de jaar lijkse huurverhoging. Het definitieve advies zal binnenkort worden uitgebracht. MOSKOU/BALTIMORE Een hoge functionaris van de Russische communisti sche partij heeft vanmorgen alle geruchten, als zou de 73-jarige Russische presi dent Leonid Brezjnjev zijiï overleden, tégengesproken. Berichten over de dood van Brezjnjev deden gisteren de ronde in beurskringen in Frankfort, Parijs, Londen en New York en werden, la ter versterkt, toen de Russi sche televisie de nieuwsuit zending van negen uur s'a- vonds (Nederlandse tijd) zonder opgaaf van redenen afgélaste. Dit gebeurde voor het laatst bij het overlijdeii van oud-president Chroes- jtsjov in 1971. De uitzendin gen werden echter, later op de avond, met het gebruike lijke nieuwsbulletin beslo ten en. vanmorgen verzorg de de Russische radio de normale nieuwsuizending, terwijl op het dak van het Kremlin de rode vlag in top wapperde. Verder werd in Baltimore (VS) vannacht bekend, dat drie Ameri kaanse oogspecialisten al op 12 oktober naar Moskou zijn gereisd voor de behan deling van een niet met name genoemde patiënt. Zoals bekend, kampt Brezjn jev al een aantal jaren met zijn gezondheid. Eerder deze week moest hij wegens ziekte twee vergaderingen afzeggen en kon hij niet aanwezig zijn bij de aankomst in Moskou Leonid Brezjnjev van de Syrische president As sad en een banket dat deze gast werd aangeboden. De laatste keer dat de Russische leider in het openbaar werd gezien was op 8 oktober, tij dens de feestelijkheden ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de DDR in Oost- Berlijn. Toen viel onder meer op, dat hij voortdurend moest worden ondersteund. In we lingelichte kringen in Moskou werd vannacht gezegd, dat Brezjnjev buiten de hoofdstad uitrust van zijn bezoek aan de DDR. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken ver klaarde vanmorgen desge vraagd, dat de Amerikaanse regering in Moskou geen be- stiging van de geruchten over de dood van Brezjnjev had kunnen krijgen. Bronnen in Moskou hebben vannacht bekendgemaakt, dat de drie Amerikaanse oogspe cialisten-uit Baltimore in het medische centrum van het Kremlin een hoge Russische leider hebben behandeld. De patiënt zou een van de leden zijn van het Politbureau, waarvan naast Brezjnjev, mi nister van buitenlandse zaken Gromyko en prémier Kosygin nog tien anderen deel uitma ken. Over een direct verband tussen de aanwezigheid van de Amerikaanse specialisten in de Sovjet-Unie en de ziekte van Brezjnjev is echter nog niet gesproken. Zigeuner kinderen in Asten krijgen eigen schooltje ASTEN Er komt een apart schooltje voor de negentien leerplichtige zigeunerkinderen in het Brabantse Asten. Dit na dat het bestuur van de stichting katholiek on derwijs vorige week wei gerde de kinderen als groep op te nemen op de Henriquesschool. De ou ders zouden daar tegen zijn en onderwijstech nisch zou het problemen geven, aldus het bestuur. Het college van B en W heeft nu besloten de on derwijsinspectie toe stemming te vragen een aparte school te mogen- oprichten. Wij verwachten de nwrWfceJ» volgende prijsstijgingen 2% bijzondere verbruiksbelasting op auto's met een aanschafwaarde van 10.000.- 5% bijzondere verbruiksbelasting op auto's met een aanschafwaarde van meer dan 22.000.- Het is dus raadzaam nu reeds met Het Motorhuis te praten over uw evt. nieuwe Opel. Praktisch alle modellen uit voorraad leverbaar. Wanneer een type niet voorradig is treffen wij met u een spe ciale regeling. Welke? Kom morgen maar eens vrijblijvend pra ten met een auto-adviseur van Het Motorhuis. Leiden, 071-769313 Katwijk, 01718-29203 Voorschoten, 01717-2559 J> r A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1