Huisarts^teeds^Jjel^gijker in de gezondheidszorg Voedingsbond FNV wil extraatje voor vakbondsleden Definitief besluit over voortbestaan tunes valt vandaag Protest tegen bemiddeling in huwelijk op tv £eidóe Sou/tcwt Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 18 oktober 1979, 70e jaargang na 21481 Jeugdwerkloosheid Minister Albeda over jeugd werkloosheid in „NOS-tribu- ne" om 22.20 uur op Ned. I. en om 20.20 uur ,,De grootheid en de dood van Joaquin Murieta". Een herhaling van „De André van Dufn show" om 20.27 uur op Ned. II en om 21.30 uur „De verlaten mijn". Om 23.10 uur „Soap". Mogelijk regen Toenemende bewolking en ia- ter kans op regen; Middagtem-. peratuur ongeveer 14 graden. Matige zuidwestenwind. Morgen zon: 7.11 - 17.39. Schev. hoogw.: 2.06 en 14.26. Laagw.: 10.02 en 22.16. Dertig maal ingebroken ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse recher che heeft'dertig inbra ken opgelost uit bow lingcentra en cafes in Rotterdam, ,de Lier, Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. De da ders. drie mannen uit Rotterdam 'en één uit Vlaardingen,. braken gokautomaten, sigaret enautomaten en kassa's apen om volgens de po litie aan geld voor hero ine te komen Beppie Nooy JOHAN KAART-PRIJS POSTUUM VOOR AAN BEPPIE NOOY Haarlem De Johan Kaartprijs voor het seizoen 1978-1979 van de stichting ter bevordering van de blijspel-klucht-kunst is postuum toegekend aan de op 31 juli overle den leidster van het Amsterdams Volkstoneel Beppie Nooy. Stichtingsvoorzitter Wim Bary overhandigde de prijs woensdag avond in de stadsschouwburg te Haarlem aan de schoondochter van Beppie Nooy, de^actricé Carry Tefsen. De prijs bestaande uit een bronzen beeld, voorstellende Jo han Kaart, gemaakt door beeld houwer Pieter de Monchy, wordt, jaarlijks uitgereikt. Proef met stopkogel „onmenselijk" DEN HAAG - Minister Wiegel van Binnenlandse Zaken heeft gisteren in de Tweede Kamer - opnieuw uiting gegeven van zijn gro te aarzeling over de invoe ring van de stopkogel. Hij' liet opnieuw weten dat er nog steeds geep definitieve keuze is gemaakt Vóór de munitie van het nieuwe po- litiewapen, maar dat bij die keuze wel de grootst moge lijke zorgvuldigheid in acht. zal worden genomen. Wie gel betitelde eventuele proeven met de stopkogel op verdoofde dieren als on menselijk en zei dat cfit ze ker niet zal gebeuren. Ambtenarenoverleg „schertsvertoning" DEN HAAG „Wanneer de Tweede Kamer voortaan be slist hoe de ontwikkeling van het loonbeleid in het vrije bedrijfsleven vertaald moet worden voor de ambte naren, kan het overleg wel worden opgedoekt." Dit zegt voorzitter Roefs van het Ambtenarencentrum, nu de Tweede Kamer door het aan nemen van de motie Engwir- da (D'66) over aftopping van de prijscompensatie voor ambtenaren bij 45 mille de ambtenaren en minister Wiegel „het mes op de keel hebben gezet". Porschegroep ook op rijksweg 13 DEN HAAG De „Por- schegroep" van de Alge mene Verkeersdienst van de Rijkspolitie mag binnen enkele weken ook gaan optreden, op de snelwegen rond Rotterdam en op de rijksweg Rotterdam-Rijs- wijk. Minister Wiegel (Binnenlandse Zaken) heeft dit gisteren in de Tweede Kamer meege deeld. De Porscherijders mogen nog niet op alle autosnel wegen opereren omdat daar de surveillance is voorbehouden aan de ge meentepolitie. Frieten in poedervorm PARIJS De wereld van 'de patates frites staat een wpre revolutie- te wachten. Op de Parijse horeca-ten- toonstelling is gisteren een zogenaamd ..frietenpoe der" gedemonstreerd, dat tal van voordelen lijkt te hebben boven de van aar dappels gesneden frieten. Zo hoeft men het poeder alleen met water aan te maken, is de baktijd aan merkelijk korter en is, volgens deskundigen, de poederfriet" in smaak niet te onderscheiden van de traditionele frites. Carter mag benzine rantsoeneren WASHINGTON De Ameri- kaanse Senaat is gisteren met overgrote meerderheid akkoord gegaan met een wetsontwerp dat president Carter de bevóegdheid moet geven tot hét rantsoeneren van benzine bij een toekomstige oliecrisis. Het wetsontwerp, dat met 77 te gen 18 stemmen werd aanvaard, gaat nu naar het huis van afge vaardigden, waar het waar- schijnlijk ook zal worden goed gekeurd. Het wetsontwerp is een compromis. De rantsoenering kan worden ingevoerd als wordt verwacht dat een tekort van 20 procent van de behoefte zeker 30 dagen zal aanhouden. Onderzoeker drs. Verhoeff: financiering moet op de helling UTRECHT (ANP) Zeker 3,5 miljoen Nederlanders laten zich één keer per jaar inenten, keu ren en doorlichten. Daarbij zijn weliswaar de kruisverenigingen, de gemeentelijke gezondheids diensten, de consultatiebureaux en de schoolartsen betrokken. Het grootste deel van deze Ne derlanders laat z;ich hiervoor echter door de huisarts behande len. Deze neemt een steeds belan grijker plaats in bij de preven tieve gezondheidszorg. Dit kan volgens drs. E. N. *S. Verhoeff, stafmedewerker van het regio naal ziekenfonds Nijmegen grote gevolgen hebben voor de finan ciering in de eerstelijns gezond heidszorg. De georganiseerde preventieve gezond heidszorg wordt namelijk voor het groot ste door de overheid bekostigd. De pre ventieve hulp door de huisarts wordt be taald door het ziekenfonds of door de pa tient. De positie van de huisarts in de preven tieve gezondheidszorg wotrdt steeds gro ter. Vdn de acht miljoen medische con tacten in de eerste lijn per jaar liepen er tussen 1972 en 1975 al zes miljoen via dé huisarts. Drie op de vier^Nederlanders 1 zien hun huisarts minsten één keer per jaar. Deze weet zeventig procent van de. mensen, die hem bezoeken, „medisch ge heel af te handelen", aldus drs. Ver hoeff. die zijn onderzoekingen hoopt te benutten voor zijn promotie. De over heid stelt veel belang in dit onderzoek, mede met het oog op de mogelijke finan ciële beleidsgevolgen, die eruit kunnen ontstaan. Het onderzoek heeft heeft méér opval lende gegevens naar voren gebracht. Zo verwijst de medische sportkeuring nog niet één procent van de gekeurden door naar andere medische instanties. De mi litair geneeskundige dienst doet dit ge middeld met twintig procent van de ge keurde jongeren. BHHÜÜB De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar toegekend aan moeder Teresa, de rooms- katholike non, die woont en werkt onder de allerarmsten in de Indiase stad y Calcutta. Zij is de zesde vrouw aan wie de Vredesprijs wordt toegekend. (Zie verder pagina 9.) (Van onze correspondent Roger Simons) tomst van de twee belang- ijkste Britse kranten, de 'imes en de Sunday Times. ;ord Thomson, de Canadese igenaar van het Times-con- ern, is daarvoor speciaal' lit Canada overgekomen. Iet vonnis- wordt morgen ekendgemaakt, in aanwe- igheid van alle bij het al ijna twee jaar slepende onflict betrokken vakbond leiders. De publikatie van eide kranten werd, zoals ekend, eind november 1978 estopt. Ie onderhandelingen over de invoering van moderne appa ratuur en de afstoting van een groot aantal arbeidskrachten, zijn vanmorgen volledig vast gelopen. De grootste moeilijk heden werden veroorzaakt door de Nationale 'Grafische Vereniging, in de Londense krantenwereld de machtigste vakbond. Omdat de Times-ba- ken al vaker gedreigd hebben met permanente sluiting, blijft er echter nog een bijzonder kleine hoop op redding. Als Thomson ertoe besluit de kranten op te doeken, is. het nóg. lang niet zeker dat hij'de titel daarvan zal verkopen. In geval hij dit toch doet, wordt het zelfs mogelijk geacht, dat de Times en Sunday Times overgaan in Arabische han den. VUIL ejn 1910 werd er nog 200 kilo nuisvuil per inwoner buitenge- lederland „produceerde" dat aar in totaal 21.450.000 ton afval. Politieauto over de kop VOORSCHOTEN Een pa- trouillewagen van de rijks politie in Voorschoten is gis teravond om kwart voor elf op het kruispunt Rembrand- tlaan/Jan Steenlaan in Voorschoten enkele malen over de kop geslagen, nadat hij in botsing was gekomen met een van rechts komende personenauto. Twee gepar- keerdé auto's werden'daar bij geraakt. De 21-jarige bestuurder, een wachtmeester uit Rotterdam, werd met onbekende verwon dingen opgenomen in het Aca demisch Ziekenhuis in Leidén. De lichte verwondingen van zijn collega, een 23-jarige wachtmeester, eveneens af komstig uit Rotterdam, wer den ter plaatse behandeld. De politieauto was total loss. advertentie GIPSPLATEN voor wanden en plafonds tot 480 cm lang tóch even kijken bij DEHOUTBAAN zelfbouwcentrum Zaterdags geopend Acteur Muhammed Ali Mohammed Ali, de vroeger wereld kampioen boksen, is tegenwoordig als acteur te bewonderen. In de film „Freedom Road" van de NBC-televisie speelt hij de rol van Gideon Jackson, een man die zich van slaaf weet op te werken tot lid van het Amerikaanse Congres. Hij is onder meer te zien als slaaf (linksonder), soldaat (rechtsboven), student (linksboven).en afgevaardigde in het Congres (rechtsonder). (Van onze radio- en tv-redactie) AMSTERDAM - Acht huwelijksbureaus hebben ernstig geprotesteerd tegen de wij ze waarop in de TROS-tv-rubriek „Privé" menselijke gevoelens worden geëxploi teerd. Zij doelen hiermee op de uitzending van 5 oktober jl., waarin drie vrouwen, die een partner zoeken, aan het volk werden getoond èn besproken. Serieuze huwelijksbemiddeling hoort niet op de tv, aldus deze bureaus. De Ned. ge zinsraad heeft al enige tijd in onderzoek op welke wijze alleenstaanden het best gehol pen kunnen worden. Als de tv hierin al een rol zou kunnen spelen, dan moeten de kan didaten worden geïnterviewd door een des kundige en niet door een showman. ADVERTENTIE KERK VOOR ELKAAR Najaren van onderdrukking kan een nieuw tijdperk aan breken voor mensen in Centraal Afrika, in Nicaragua en Oeganda. In delen van India en Indonesië moet het leven verder gaan na aardbevingen en vloedgolven. In al die situaties wordt ook qp de plaatselijke kerken gerekend: voor hulp, opbouw, geestelijk herstel. Dan moet die kerk ter plaatse wel overeind kunnen blijven, met haar medewerkers, haar instellingen, haar gods vertrouwen en haar evangelische bewogenheid. GIRO 1566 WERELDMISSIEDAG DEN HAAG Stoffelijk overschot Benny Deen gevonden UTRECHT (ANP) Familie en kennissen van de drie maanden geleden spoorloos ver dwenen Benny Deen (13) uit Utrecht heb ben na een groot scheepse zoekactie zijn stoffelijk over schot gisteren gevon den in de bergen bij het Zuidfranse plaats je Millau. De politie, heeft geen re den om aan éeq misdrijf te denken. Het jongetje is vermoedelijk uitgegleden op eèn smal bergpaadje en ongeveer vijftig meter naar beneden gevallen. Benny Deen verdween op 28 juli tijdens een wandeling met zijn va der. De Franse politie zette onmiddellijk een grootscheepse zoekactie op touw. Later werd ook door familie en militai ren gezocht, terwijl Utrechtse politiemensen eveneens aan de actie meewerkten. Een derde zoekactie werd begin deze week gestart. Met behulp van een adjudant van de Utrechtse kinder politie zocht een groep van dertig familieleden, kennissen en Utrechtse studenten nogmaals de omgeving van Millau af. Luchtmachtvlieger voorkomt botsing boven Hengelo HENGELO (ANP) De Rijksluchtvaart dienst is een onderzoek gestart naar de bij- na-botsing tussen een Fokker Friendship van de luchtmacht en een reclamevlieg tuigje zaterdag j.l. boven Hengelo (O.). Het reclamevliegtuigje bevond zich in de aanvliegroute van de vliegbasis Twente, terwijl de Friendship met dertig militai ren aan boord de landing inzette. De piloot van het militaire vliegtuig kon een botsing dankzij een uiterst snelle reac tie voorkomen. Op het ogenblik dat deze si tuatie zich voordeed wist de verkeerslei ding van de vliegbasis Twente volgens een woordvoerder van dit vliegveld niet waar het reclamevliegtuigje zich precies bevond. De piloot hiervan had zich overeenkomstig de voorschriften bij de verkeerstoren van Twente gemeld toen hij in de zone van de basis kwam, maar hij verzuimde door te .ge ven dat hij in de aanvliegroute vloog, aldus de woordvoerder van de vliegbasis. UTRECHT (ANP) Bij de ko- mènde cao-onderhandelingen wil de Voedingsbond FNV een extra financieel voordeel in de wacht slepen voor de vakbondsleden, de georganiseerden. Op een bondsvergadering gisteren in Utrecht zei Voedingsbond voorzitter Cees Schelling dat hij een regeling in de cao wil, waarbij zowel georganiseerden als on-geor- ganiseerden 0,4 procent van hun loon een een speciale pot stoppen. De inhoud van die pot zou dan ver volgens uitsluitend in de zakken van de vakbondsleden terecht moe- Ïmw01?1™' Het is Voedirt,gs.bond Cees Schelling FNV al jaren een doorn in het oog dat ongeorganiseerden zonder vak bondscontributie te betalen profiteren van wat de vakbonden bijvoorbeeld bij de cao-onderhandelingen in de wacht slepen. „Wij vinden dat daar best wat tegenover mag staan", zo meent Schelling. Een beleidsmedewerker van de FNV zei dat deze vakorgani satie wel brood ziet in het plan van de Voedingsbond. De ko mende weken gaan de FNV en de aangesloten bonden bezien of de „pot van Schelling" ook door de andere bonden bij de komende cao-onderhandelingen in de strijd zal worden ge worpen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1