Vloedgolven treffen Franse Rivièra Kamermeederheid: prijscompensatie bij 50 mille aftoppen Tweede Kamer: meer agenten op straat WATERGEWELD EIST ZEKER ACHT DODEN Verdwenen financier Sindona duikt gewond op in Manhattan American Airlines wil DC-10 verbeteren Slepers trekken superdok vlot Woensdag 17 oktober 1979, 70e jaargang no. 21480 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND ,iekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: -J. J. Hallewas facteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rtaal ƒ43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Voetbal? Rond het middaguur was er nog geen zekerheid over het direct uitzenden van de wed strijd Polen-Nederland op tv. Is er voetbal dan vervalt op Ned. I om 20.00 de aangekon digde film „De pendelaar". De Duitse tv zendt overigens wel de wedstrijd Duitsland-Wales uit. Wolkenvelden Wolkenvelden, maar waar schijnlijk droog. Middagtempe- ratuur ongeveer 15 graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Morgen zon: 7.09 - 17.41. Schev. hoogw.: 1.30 en 13.50. Laagw.L 9.28 en 21.38. ein door gers schoten ECHT (ANP) Van rein Maastricht-Zand- is gisteren een ruit ■uveld, waarschijnlijk een schot hagel uit jachtgeweer, leden zich geen per- lijke ongelukken Zowel de machinist en ober uit de restau- wagen hebben jagers de spoorlijn gezien. i Jaar de veronderstel- van een schot hagel, rijkspolitie stelt -een rzoek in. Geen fusten maar bollen voor bier LIESHOUT (ANP) Een proef van brouwerij Bava ria om bier in café's op te slaan in kunststoffen bol len in plaats van fusten blijkt een succes. Twee bollen, elk met een inhoud van duizend liter, nemen minder plaats in dan veer tig fusten van 50 liter. Bo vendien kan de kastelein langer doortappen voordat een nieuwe bol behoeft te worden aangeslagen en er hoeft niet meer te worden gesjouwd met de fusten. Politiecontrole langzaam verkeer DEN HAAG (ANP) Het langzaam verkeer in het hele land zal tussen 22 en 26 oktober aan een politiecontrole worden onderwor pen. Volgens' de Centrale Politie Verkeerscom- missie, die dit gisteren aankondigde, beweegt het langzame verkeer zich de laatste tijd steeds vrijer over de weg, zonder op de ver keersregels te latten. Siberië 10.000 jaar geleden MOSKOU (AFP) Ru?- sische zoölogen gaan pro beren een beeld te krij gen van de flora van Si- befië van ongeveer 10.000 jaar geleden. Dit aan de hand van de maag van een onlangs in in vriestoestand gevonden kadaver van een vrouwt jesmammoet. De maag, die een ton weegt, is ge vuld met een compacte massa van kruiden en bladeren, die geanaly seerd zullen worden. SUPERSNELLE NIEUWE MAAN OM JUPITER WASHINGTON (AP) Bij de bestudering van de foto's die het ruimtevaar tuig Voyager II van de planeet Jupiter gemaakt heeft, heeft men een nieuwe maan, de veer tiende,ontdekt, die tot nu toe de snelst bewegende satelliet in het zonnestel sel is. De maan, tijdelijk 1979-j- 1 genaamd, meet slechts 27 tot 37 km in diameter en beweegt zich met de snelheid van 100.000 kmu om de grootste pla neet heen. „Bevrijding niet elk jaar vieren" (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet voelt er niets voor de vijfde mei voortaan weer jaarlijks uit te roepen als nationale feestdag. Pre mier Van Agt heeft dit gisteren gezegd tij dens de behandeling van de begroting van Algemene Zaken in de Tweede Kamer. Hij deed dit in antwoord op het pleidooi van CPN-woordvoerder Wolff, om de be vrijdingsdag niet meer, zoals sinds 1960 gebruikelijk is, eens in de vijf jaar als na tionale feestdag te vieren, maar er weer een jaarlijks festijn van te maken. „Als het voorstel van de heer Wolff zou worden uitgevoerd, zouden we weer voor het pro bleem komen te staan dat we ieder jaar twee nationale feestdagen pal achter el kaar hebben: 30 april en 5 mei. Dat is orga nisatorisch niet goed haalbaar", aldus de prmier. Zoetemelk straks hoteleigenaar Parijs (AP) Joop Zoete melk, de succesvolle en veel besproken wielrenner, stapt eind volgend jaar het Franse hotelvak binnen. Hij heeft daarvoor gisteren de eerste steen gelegd van een gebouw dat in Coeur de Meaux (de partement Seine-et-Marne) voor zijn rekening wordt op getrokken. Het gebouw krijgt een aantal kantoorpan den en een hotel met 42 ka mers. Het moet eind volgend jaar klaar zijn. m In de haven van Antibes richtten de vloedgolven een enorme ravage aan. veei prei- zerjachten werden verwoest. NICE De Franse Riviè ra tussen Menton en Anti bes is gisteren door twee vloedgolven getroffen. Volgens ooggetuigen trok de zee zich plotseling zo'n 300 meter terug, waarna de énorme golven op de kust beukten. Zeker acht men sen zijn om het leven geko men. Vijf mensen worden nog vermist. Op talrijke plaatsen aan de kust zijn jachten en vissersboten door het watergeweld zwaar beschadigd of ver woest. Over de juiste om vang van de schade is nog niets bekend. Bij Nice werden dertien arbei-' ders, die werkten aan een golf breker in de buurt van de haven, door de-golven overvallen. De lij ken van acht van hen zijn inmid dels gevonden, twee arbeiders 'wérden gered en drie worden nog vermist. Hetmaterieel kranen, buldozers en vrachtwa gens werd verwoest. In Anti bes werden twee voetgangers in zee gesleurd. Ook zij zijn nog niet gevonden. Langs de hele kust 'werden pleziervaartuigen op de rotsen gesmeten en werd op de boulevards grote schade aange richt. De vloedgolven zijn vermoedelijk veroorzaakt door een grondver schuiving voor de kust van Anti bes. Deze zou het gevolg kunnen zijn van de grote hoeveelheid bo men en grond, die de laatste da gen iri de baai van. Antibes te recht is gekomen door het over stromen van de rivier de Var. In Nice en omgeving is sinds begin- oktober 250 milimeter regen ge vallen, vier keer de hoeveelheid die normaal is voor de tijd van het jaar. iedereen gemaand de kust te mij- Twee gendarmes kijken naar scheuren in de starbanen van het vliegveld van Nice, den met het oog op eventuele Door de vloedgolven werd een golfbreker, die het aan de zee gelegen vliegveld be- nieuwe vloedgolven. schermd, weggeslagen en het vliegveld deels ondermijnd. (Van onze parlementaire re- pingsgrens al op 45.000 gul- dactie) den moeten liggen. DEN HAAG Met uitzon dering van de VVD, SGP, GPV en het CDA-lid G. van Dam, willen alle frac ties in de Tweede Kamer ook in 1980 de prijscom pensatie aftoppen. Een gro te kamermeerderheid steunde dinsdag een motie Engwirda (D'66), waarin de regering wordt ge vraagd zich in te spannen om ook volgend jaar de prijscompensatie af te top pen vanaf een jaarinko men van 50.000 gulden. Bij ambtenaren zou de aftopt Opvallend was de vrijwel una nieme steun van het CDA voor het aftoppingsverzoek aan de regering. In het debat over het zogenaamde" 1 juli- pakket lag een gelijkluidende motie op tafel, maar het CDA stemde daar toen onder druk van de VVD nog tegen. CDA- fractievooorzitter Lubbers stelde gisteren het eigenlijk nog te vroeg te vinden om nu al een concrete uitspraak te doen, omdat de aftopping nog aan de orde moet komen in de SER, gesprekken tussen werk gevers en werknemers en in het georganiseerd overleg met de ambtenaren. Om het „poli tieke belang van het instru- ment van de aftopping te be nadrukken" gaf de CDA-frac- tie (met uitzondering van het lid Van Dam) toch haar steun aan de motie-Engwirda. Ook PvdA-woordvoerder Kom brink steunde de motie, hoe wel deze minder ver gaat dan de socialisten eigenlijk lief is. Kombrink benadrukte, dat voor de PvdA niet in al afge- sloten cao's mag worden inge grepen. VVD-leider Rietkerk herhaal- de zijn bezwaren tegen de af topping. De liberalen willen niets weten van het aftoppen van inkomens beneden de ƒ60.000 (twee maal modaal). Het Doctorsziekenhuis in New York waarin Sin dona met een beenwond opgenomen is. NEW YÖRK (AP) Miche- le Sindona, de vermiste Ita liaanse financier, is gisteren in het Newyorkse Manhat tan opgedoken en is, ver moedelijk met een kogel- wond in het been, naar een ziekenhuis overgebracht. Hij kan voorlopig nog niet verhoord worden. Een woordvoerder van de fe derale recherche heeft gezegd, dat Sindona het kantoor van zijn advokaat Marvin Frankel om schoonfamilie en leisers op een afstand te letf. 'elend voor ontvoerders. Voorrang voor bestrijding lichte criminaliteit DEN HAAG De over grote meerderheid van de Tweede Kamer vindt, dat er meer politie op straat moet komen om de lichte vormen van cri minaliteit (baldadig heid, inbraak, zakkenrol lerij etc.) te bestrijden. Dit bleek gisteravond tijdens de eerste ronde van het debat over de be grotingen voor gemeen te- en rijkspolitie. Een onlangs verschenen rapport heeft aan de hand van onderzoeken duidelijk gemaakt, dat de gemeentepolitie veel te veel tijd besteedt aan het verrichten van adminis tratieve werkzaamheden (het verwerken van ver keersboetes bijvoorbeeld)' en het bestrijden van zware criminaliteit en veel te weinig tijd aan de- straatsurveillance en de bestrijding van lichte cri minaliteit. De meeste fracties haakten daar gis teravond op in. „Minister Wiegel heeft zich nogal terughoudend tegenover het rapport opgesteld. Maar het mag beslist niet in een la verdwijnen", zo vertolkte CDA-woord- voerder Sytze Faber de algemene gevoelens. De Kamer drong er op aan, dat er ook een onderzoek wordt ingesteld naar de werkwijze van de rijks politie. Overigens benadrukten de fracties van CDA en VVD dat de conclusie uit genoemd rapport, name lijk dat voortdurende uit breiding van de polities terkte weinig zinvol is, niet geheel door hen ge deeld wordt. In tegen stelling tot de linkse op positiepartijen vinden CDA en VVD, dat uit breidingen van de totale mankracht wel degelijk nodig blijven. had opgebeld. Een van diens medewerkers, de schoonzoon van Sindona, Sandro Mangoni, begaven zich naar de betrok ken telefooncel en brachten Sindona naar Mangoni's wo ning. Een arts constateerde dat Sindona in slechte conditie verkeerde en een beenwond had. Hij werd daarna overge bracht naar een ziekenhuis. Sindona verdween op 2 augus tus. Sedertdien kreeg zijn fa milie ettelijke boodschappen van zijn al dan niet vermeen- WASHINGTON De Ame rikaanse luchtvaartmaat schappij American Airlines werkt aan een verbetering van haar dertig DC-10 vlieg- de ontvoerders of van hem zelf. De 59-jarige Sindona had. op 10 september op beschuldi ging van fraude na de ineen storting van de Franklin Nati onale Bank in 1974 voor het gerecht moeten verschijnen. Dit was het grootste bankfail- lissement in .de Amerikaanse geschiedenis. Voorts hebben de Italiaanse autoriteiten om zijn uitlevering verzocht. Sin dona is met name betrokken geweest bij de financiële zaken van het Vatikaan. tuigen. Dit staat in een rap port van de NTSB, de dienst die in de V.S. toezicht houdt op de veiligheid van het luchtverkeer. De maatschap pij besloot hiertoe na de vliegramp met een van haar DC-10 toestellen bij Chicago. De fabrikant van het vliegtuig achtte geen veranderingen noodzakelijk. Of de KLM het voorbeeld van American Airli nes zal'volgen, is nog niet be kend. De KLM wijst er echter op, dat haar DC-10 toestellen van een ander type zijn dan American Airlines. ROTTERDAM De zeeslepers 'Smit Lon don' en 'Smit Rotter dam' zijn er gister middag in geslaagd het superdok, waar mee ze twaalf dagen geleden in een vlie gende storm bij Kir- kenes op de rotsen lie pen, zelf weer vlot te trekken. Dit meldde Smit Internationale in Rotterdam na af loop van de berging spoging. De schade valt volgens Smit mee. De zijkanten zijn gehavend, maar de bodem is niet gerimpeld of gescheurd, wat te danken is aan de vlak ke zanderige bodem ter plaatse. Alle apparatuur op het 330 meter lange dok functioneert nor maal. De zeventien bergers van Smit waren van plan met het vlottrek- ken te wachten tot maandag, wanneer door springtij het water on geveer een halve meter hoger staat dan ge woonlijk. Een poging gistermiddag had echter meteen het gewenste resultaat. Het is ondui delijk wie voor de kos ten moet opdraaien nu het dok onderweg is vastgelopen, Smit of de Zweedse werf van wie het superdok nog steeds het eigendom is. Comité Van Thijn verdeeld over deelname Z-Afrika aan Paralympics DEN HAAG Hoewel binnen het comité olympische spelen en men senrechten enige verdeeldheid bestaat over de vraag of een team uit Zuid-Afrika mee mag doen aan de spelen voor gehandicapten die vol gend jaar in Arnhem worden gehouden, blijft het comité gewoon doordraaien. Voorzitter Van Thijn zei dat gisteravond na afloop van een vergadering van het comité in de Tweede Kamer. De leden Verkerk en Keja (beide VVD) en Hennekam (CDA) vonden dat Zuid-Afrika wel moet worden uitgenodigd; een meerderheid van het co mité bleek daar tegen. Ook tegen was de heer Wagner, bestuurslid van de stichting die de Arnhemse spelen organiseert. De drie kamerleden blijven wel lid van het comité. De iSveede Kamer neemt vandaag een besluit over de deelname van Zuid-Afrika.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1