Milieutoeslag enzinepnjs verder op Veel schade na zware aardbeving in Lahiornie eger El Salvador wipt dictator Romero 0 Lastalla bv De Jong: Publicatie over onecht kind onvermijdelijk m Meubelfabriek Oisterwijk PILOTEN WILLEN STAKEN VOOR BETERE COCKPIT Icidóë Souvcmt Icersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen. dacteur: r|j,l ƒ43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag" 16 oktober 1979, 70e jaargang no. 21479 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Misdrijven Samenwerking ter voorko ming van misdrijven in „Brandpunt" om 21.20 uur op Ned. II en om 19.25 uur „Duel in de diepte". Om 20.27 uur „Het ongeluk". „De zeewier-industrie" om 19.30 uur op Ned. I en om 20.20 uur het koorzangpro gramma „Van U wil ik zin gen". Wisselvallig Veel bewolking en af en toe regen. In de nacht en ochtend enkele mistbanken. Min. temp., omstreeks 9 graden. Max. temp. circa 14 graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlo pende richtingen. Morgen zon: 7.07 - 17.43. Schev. hoogw.: 0.39 en 13.13. Laagw.: 8.49 en 20.57. OCES TEGEN 'INESE ESIDENTEN bJG In Peking is giste- or het eerst een officieel begonnen tegen een dis- De 29-jarige Wei Jing- een van de leidende fi- k van de beweging die tij- Sje „Pekingse lente" (van (iber '78 tot maart '79) voor democratiseringen, beschuldigd van het ver van geheimen over de met Vietnam aan buiten- s. Hiervoor kan hij zelfs iodstraf krijgen. Verder ij terecht wegens „contra- tionaire misdaden". DOOR SCHARENDE VRACHTWAGEN Botlekbrug ernstig beschadigd ROTTERDAM (ANP) Een scharende tankwagen die gis teren het verkeer op de Bot lekbrug in Rotterdam twee uur onmogelijk maakte, heeft een flinke schade aangericht aan de oprit van de brug. Hoe veel de schade bedraagt is nog niet precies bekend, maar trekker en oplegger hebben aan beide kanten van de rij baan over zo'n vijftig meter de vangrails vernield. feestelijke' opening: 2 gewonden WORKUM (ANP) Bij de ope ning van de nieuwe Randweg in Workum (Friesland) zijn gis termiddag twee mensen licht gewond geraakt doordat een vuurpijl voortijdig ontplofte. De weg werd geopend door de Friese gedeputeerde K. Dan- kert. Bij de ontploffing raakten een medewerkster van de aan nemer en een uitvoerder licht gewond aan hun handen. De paraplu van de vrouw werd aan flarden gereten. Volgend maand rijexamen nieuwe stijl DEN HAAG Het rijexa men „nieuwe stijl" zal 1 no vember aanstaande worden ingevoerd. De nieuwe vorm komt erop neer dat het praktisch ge deelte van het examen met tien minuten wordt bekort, het eerste examen binnen redelijke tijd kan worden afgelegd, de examenroute van tevoren aan de kandi daat bekend is en dat de in structeur mag meerijden. Rellen op Malta na mislukte aanslag VALETTA Enige tiental- len aanhangers van premier Dom Mintoff van Malta heb ben gisteren, nadat een aan slag op de premier was mis lukt de dader werd door veiligheidsagenten neerge schoten brand gesticht in gebouwen van de oppositie en een dagblad. De met ijzeren staven en mes sen gewapende groep richtte een grote ravage aan in het huis van oppositieleider Eddie Fenechadami en staken het gebouw van de „Times of Mal ta", een krant die soms kri tisch tegenover de regering staat, in brand. Vanmorgen stond het gebouw op instorten. Kleinste motorfiets ter wereld De 20-jarige Rein- hard Bauer uit Neurenberg de monstreert zijn „motorrijwiel", dat maar 20 cm lang is en een topsnelheid van 30 kmu kan bereiken. Hij hoopt met dit ap paraat, dat hij het kleinste motorrij wiel ter wereld noemt, in het be faamde Guiness- recordboek te ko men. Freek de Jonge gaat presentatie doen voor NOS-tv (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM De cabaretier Freek de Jonge wordt presenta tor van het NOS-televisiepro- gramma „Denkbeeld". Het pro gramma telt zeven afleverin gen, waarvan de eerste op 1 no vember zal worden uitgezon den. „Denkbeeld" gaat over geeste lijke stromingen in Nederland. In de eerste aflevering komt de astrologie aan bod. Freek de Jonge maakt nog deel uit van de cabaretgroep Neerlands Hoop die over enige tijd uit el kaar gaat. Van onze parlementaire redactie) )EN HAAG De prijs 'an benzine, diesel en jPG zal met ingang van januari a.s. met 0,4 cent vorden opgetrokken om maatregelen in het ka- van de Wet geluid- ïinder te kunnen beta- en. Van de opbrengsten, »aar schatting 30 mil- I oen per jaar, zullen ^voorzieningen voor de ui jestrijding van geluid hinder door het verkeer angs een aantal grote kjwegen worden betaald. Het ministerie van Volksgezondheid en MI- 'r lieuhygiëne heefdt dit De opbrengsten zijn ver der bedoeld om een amb telijk controleapparaat te kunnen betalen en ge meenten bijdragen te kun nen geven in kosten van verkeerscirculatieplannen en saneringen van binnen steden. Binnen het kabinet is nog geen overeenstemming be reikt ovèr een verdere verhoging van de benzine prijzen met 0,3 cent om maatregelen in het kader van de zeven jaar oude wet luchtverontreiniging te kunnen nemen. Nu al bestaat de toeslag voor luchtverontreiniging op de benzineprijs 0,47 cent. Mi nister Ginjaar (Volksge zondheid en Milieu) is van mening dat een verhoging van de benzinetoeslag noodzakelijk is om lucht verontreiniging effectie ver te kunnen bestrijden, bedrijven schadevergoe dingen te kunnen geven als zij zelf maatregelen te gen luchtvervuiling niet kunnen opbrengen en om schone technologieën te bevorderen. Minister Andriessen (Fi nanciën) ziet echter in het optrekken van de benzine toeslag een potentieel in- flatieopdrijvende kracht, terwijl zijn collega Van Aardenne vreest voor ho gere lasten voor het be drijfsleven. Reeds bij de besprekingen over de be grotingen voor 1980 ont stonden binnen het kabi net hierover al problemen. I lift i Californië is gisteren opgeschrikt door een zware aardbeving, dié geen doden eiste maar wel behoorlijke schade aanrichtte. Foto boven: een geteisterde pilaar als gevolg van de schokken. Foto rechts: door de beving ontplofte bij El Centro in Californië een benzinetank met alle gevolgen van dien. /^i 1 p CALEXICO (AP) Een zware aardbeving, die volgens een seismolo gisch instituut in Pasa dena 6,4 aangaf op de schaal van Richter, heeft gisteravond in de Cali- fornische grensstad Ca- lexico gebouwen doen in storten en hoofdwaterlei dingen laten springen. In het nabijgelegen EI Centro stortten de daken van huizen in en tot in Las Vegas, in Nevada, stonden hoge hotelgebou wen op hun grondvesten te trillen. Volgens het seismolo- 'gisch instituut lag het centrum van de aardbe ving ongeveer 22 kilome ters ten oosten van Cale- sico, precies op de grens met Mexico. De vijf se conden durende beving werd gevoeld tot in Los Angeles, op 240 km. van het epicentrum. In Spring Valley, onge veer 16 km ten oosten van San Diego, verklaar de een bewoner dat zijn hele huis leek te schud den, en dat zijn gezin naar buiten rende. Te vens kwamen meldingen binnen uit Palm Springs, Indio, Apple Valley, Vic- torville, Hesperia, Pasa dena en West Covina in de Vallei San Gabriel. De laatste twee plaatsen zijn voorsteden van Los An geles. Er zijn 75 gewon den SALVADOR Het leger de Middenamerikaanse re- l iek El Salvador heeft van- bekend gemaakt dat pre- ftt Carlos Humberto Rome- afgezet. Hij zal worden op- ilgd door een junta van bur- i militairen, die de ndwettelijke orde" moet itellen. De samenstelling van de junta zal later bekend worden gemaakt. Voorlopig wordt de macht uitgeoefend door kolo nel Adolfo Anroldo Majano, onder-di-. recteur van de militaire academie, en kolonel Jaime Abdul Gutierrez, hoofd van de militaire onderhoudsdienst, al dus een communiqué van de strijd krachten. De staatsgreep is volgens de militairen zonder bloedvergieten verlopen. Presi dent Romero zou nog in het presiden tieel paleis zijn om de machtsovername ordelijkste regelen. Zijn familie is ech ter kort voor de coup uitgeweken naar de Verenigde Staten. Linkse en rechtse groepen worden door het leger opge-- roepen de wapens neer te leggen, om allen een rol te laten spelen in het poli tieke proces in El Salvador. Carlos Humberto Romero kwam in mei 1977 aan de macht na het manipuleren van de verkiezingsuitslag. Het land, dat al tientallen jaren in de macht is van de zg. „veertien families", is sinds de komst van Romero gedompeld in een steeds heviger wordende gewapende strijd tussen revolutionaire groepen en rechtse terreurbenden. (Voor achtergronden bij de recentelijke ontwikkelingen in El Salvador zie pag. 8.) Carlos Humberto Romero lt en een slinkse aanval van lei onduidelijke bacil- zet uw tekenaar zijn pen- e maar weer in beweging. (Van onze parlemen taire redactie) DEN HAAG In regeringskringen betreurt men dat dr. L. de Jong in deel negen van „Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld oorlog", dat van daag is verschenen, vrij uitvoerig mel ding maakt maakt van een „onechte" zoon van prins Hendrik en dus een halfbroer van ko ningin Juliana. Deze Henry (roep naam „Henny"), ge boren in het begin PRINS Ij van de jaren twin- •S tig, is niet meer in li leven. Wel heeft hij jiji; een dochter nagela- ten, die in rege- ringskringen beti- teld wordt als „het if nichtje". Deze f vrouw weet dat zij een naaste bloed verwante is van de koningin. Dr. De Jong heeft niet willen voldoen aan het verzoek van de regering om de passages te schrap pen, waarin de rela tie van prins Hen drik met „Elisabeth le Roi" (pseudoniem) uit de doeken wordt Evenmin hij bereid deze zaak minder uitge breid te behandelen. De auteur beriep zich op zijn vrijheid als geschiedschrijver en wilde alleen enkele kleinigheden wijzi gen, die echter geen wezenlijke verschil len met de oorspron kelijke.tekst oplever den. De regering heeft afgezien van een commentaar op dit deel uit het boek, omdat zij vreesde dat de zaak daardoor nog veel meer gewicht zou krijgen. (Zie verder pagina 13 en 15) ADVERTENTIE toonaangevend in eiken Overstromingen in N.-Italië ROME In Noord-Italië zijn bij overstromingen na dagen lange zware regenval in het Ossola-dal twee mensen om het leven gekomen. Op de Simplon-pas raakten het spoor- en autoverkeer door aardverschuivingen gestremd. Voor de tweede maal deze herfst werd Venetië getroffen door hoogwater. De water stand was 1,10 meter hoger dan normaal. Ook de rest van Italië werd geteisterd door he vig onweer. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt als nog gebracht [ADVERTENTIE Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19, Leiden, tel. 071-134541. SCHIPHOL (ANP) De Vereniging van Nederlandse Ver keersvliegers (VNV) overweegt stakingen te organiseren om een naar haar oordeel betere indeling af te dwingen van de cockpit van de Airbus-A 310. Het bestuur van de VNV zal de leden op korte termijn toestemming vragen voor het or ganiseren van dergelijke harde acties. Gerekend wordt op grote bijval. De KLM heeft medio dit jaar een order geplaatst voor de leve ring van tien vliegtuigen van het type Airbus-A 310. De cockpit van dit straalverkeersvliegtuig is ingericht voor twee vliegers en een boordwerktuigkundige. Anders dan gebruikelijk is, heeft men voor de werktuigkundige niet een zetel haaks achter de vliegers geconstrueerd, maar recht achter hun rug. Een groot gedeelte van het controle-paneel van de technicus is onderge bracht in het paneel van de vliegers. De VNV vindt dat de cock pit-bemanning in deze opstelling zijn werk niet goed kan doen. Bovendien vreest men dat de constructie een aanloopje vormt om helemaal zonder boordwerktuigkundige te gaan vliegen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1