parte organisatie om isdrijven te voorkomen ware nederlaag 'urkse regering Zeg maar jij tegen mij School weigert zigeuner kinderen LAN VAN DE RUITER/WIEGEL: lokkade bij UCN Almelo TREDEN ECEVIT VERWACHT Maandag 15 oktober 1979, 70e jaargang no. 21478 Roald Dahl „De bontjas", een verhaal van Roald Dahl om 21.55 uur op Ned. I en 20.00 uur „Koning Klant". „Maria Speermalie" om 20.27 uur op Ned. II en om 21.25 uur Televizier-magazine met o.a. president Carter. Om 22.05 uur „Music Gallery". Opklaringen In de ochtend enige tijd regen, later op de dag weer enkele opklaringen. Middagtempera- turen omstreeks 15 graden. Tot matig en aan de kust tot vrij krachtig toenemende wind tussen noord en noordoost. Morgen zon: 7.05 - 17.45. Schev. hoogw.: 12.14. Laagw.. 7.53 en 20.05. Achtste bekerfinale DEN HAAG In de tweede bekerronde werden de drie amateurclubs DOVO, VUC en Volendam geëli mineerd, Onder de eerste divisieclubs werd ook een „slachting" aangericht. Alleen FC Amsterdam, dat knap bij NAC won, DS'79 (omdat het tegen divisiegenoot Eindhoven speelde) en Amersfoort (winst op De Graafschap na verlenging en strafschoppen) haalden de volgende ronde die voor het overige dus slechts ploegen uit de hoogste divisie zal herbergen. De loting voor de derde ronde had het volgende re sultaat: SC Amersfoort—FC Den Haag, PSV—FC Amsterdam, DS'79—PEC Zwolle, Roda JC—NEC, Ajax—Vitesse, Feyenoord—FC Twente, Go Ahead—Sparta, AZ'67— FC Utrecht. In het weekeinde van 5 en 6 januari wor den deze wedstrijden in de achtste finale gespeeld. China weer in FIFA Zurich China is weer lid van de FIFA. Tijdens een bijzondere zitting van het bestuur van de wereld voetbalbond is China ingeschreven als het 147e lid van deze organisatie. Taiwan had tevoren toege stemd in een naamsverandering en zal voortaan meedoen onder de naam Football Association Tai- peh. Éénentwintig jaar geleden trad China uit de FIFA. Het is weer lid geworden nadat de Taiwan-Chinezen be reid waren gevonden een andere naam te aanvaarden en af te zien van het hijsen van de officiële Chinese vlag en het spelen van het Chinese volkslied. China is nu aangesloten bij 15 internationale sportor ganisaties: atletiek, roeien, basketbal, kano, wielren nen, schaatsen, turnen, gewichtheffen, ijshockey, wor stelen, schermen, tafeltennis, schieten, volleybal en voetbal. België opnieuw tegenstander in voorronde WK Voetbal ZURICH Het Nederlands voetbalelftal heeft in het kwalificatietoernooi voor de wereldkampioenschap pen opnieuw België als één van de tegenstanders geloot. In de voetbalhistorie kwam dat al vijf keer eerder voor. De andere tegenstanders zijn dit keer Frankrijk, Ierland en Cyprus. De eerste twee van de poule gaan over naar de eindronde in 1982 in Span- je. Jo Maas terug DEN HAAG Jo Maas zal de nieuwe trainer-coach worden van het Nederlands zaalhandbalteam heren. De onderhandelingen met het Nederlands Handbal Verbond r*ijn positief afgerond, alleen is men nog be zig de rechtspositie van Maas te regelen voor wat zijn functie als leraar betreft. Als dat rond komt, zal Jo Maas, nadat hij enkele jaren geleden van de A-selec tie overstapte naar Jong Oranje, wederom bij de A- selectie terugkeren. In elk geval blijft Maas nog bij Jong Oranje tot en met de wereldkampioenschappen voor jeugdteams van 23 oktober tot en met 3 novem ber in Denemarken. WHnnnHP ASTEN (ANP) Het be stuur van de Henriques- school in Asten (Noord-Bra bant) weigert 19 leerplichti ge zigeunerkinderen tot de schoolbanken toe te laten. De kinderen zijn afkomstig uit gezinnen die zich deze week in een nieuw regionaal woonwagencentrum in As ten hebben gevestigd. Aanvankelijk had het bestuur ingestemd met de komst van de zigeunerkinderen. Het trok zijn toestemming weer in on der druk van de ouders, die een schriftelijk protest met honderd handtekeningen had den bekrachtigd. De ouders zijn van mening dat de nieuw komers verspreid moeten wor den over meerdere scholen. Onderwijs-wethouder Martens van Asten vindt dat de zigeu- nerkindere hoe dan ook on derwijs moeten kunnen volgen in Asten. Hij vreest evenwel dat nu de Henriquesschool zich distantieert van de zigeu ners, andere scholen zullen volgen. Vanuit de VVD-fractie in de Tweede Kamer zijn aan staatssecretaris De Jong van onderwijs vragen gesteld over de kwestie. t Rep mag ST. ETIENNE Nadat St. Etien- ne aanvankelijk had geweigerd om Johnny Rep vrij te geven voor de wed strijd van woensdag tegen Polen, heeft de Franse club als nog toestem ming verleend onder voor waarde dat Rep onmiddellijk na de belangrijke interland terug keert naar Frankrijk. St. Etienne moet vrijdag uitkomen tegen Monaco, met de club van Rep koploper in de Franse competitie. Feyenoorder Michel van de Korput, die had gehoopt bij de selectie van Zwartkruis te komen na het afzeg gen van Jan Poortvliet (PSV) wegens een blessure, is gepasseerd. John Metgod (AZ'67) werd aan de selec tie toegevoegd. 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. nog stopkogel een onzer Minister van binnenlandse staat uiterst aarze de invoe- de politiekorpsen omstreden stopko- ziet voorlopig van af en voelt ook experimenten dieren. van VARA-programma Rooie Haan". Draaiorgel ingerekend UTRECHT Utrech tse poli tie h e za terdagm iddag e na een klacht van een winkelier die de muziek beu was. Het or gel stond al uren voor zijn zaak te spelen. On danks herhaalde aan dringen van de politie wilde de orgelman van geen wijken weten.Ten slotte werd het piere ment met muziekboeken en centenbak mee naar het bureau genomen. Pest rukt op in Zuidelijk Afrika JOHANNESBURG (UPI) De pest, die in de mid deleeuwen aan 25 mil joen mensen het leven heeft gekost, is weer in zuidelijk Afrika opgedo ken als gevolg van een toename van ratten. De rattevlo is de voornaam ste verspreider van de gevreesde ziekte. Vol gens Marguerita Isaac son, hoofd van de afde ling epidemische ziekten, hebben zich gevallen voorgedaan in Zimbab- we-Rhodesië. Over do den is niets bekend ge maakt. Ruim miljoen schade bij brand HAARLEM De politie in Haarlem heeft zaterdag nacht drie jongens uit die stad aangehouden, die heb ben bekend de nacht tevo ren met een telefoonboek brand te hebben gesticht in het winkelcentrum Schalk- wijk.Een kaaswinkel, een bakkerij, en een schoenen zaak brandden daarbij ge heel uit. De schade bedraagt ruim een miljoen. De jongens zijn vijftien, zestien en ze ventien jaar oud. Hun mo tief is nog onduidelijk. Kennedy *1 ONTSLAG VOOR KENNEDY- AANHANG IN WITTE HUIS jl LOS ANGELES Het Witte Huis onderzoekt wie van .1 Carters medewerkers voornemens is senator Kennedy bij de komende presidentsverkiezingen te steunen. Iedereen in de regering die Kennedy steunt en die geen ambtenarensta- tus heeft, zal worden ontslagen, zo meldt de Los Angeles Times op gezag van Witte Huis-functionarissen. Carter heft trouwens enig succes gehad bij voorverkiezingen in Florida. De verkiezing heeft evenwel geen waarde. Op 11 maart vinden de echte' voorverkiezingen in Florida plaats. Botsing sportvliegtuigen: vijf doden GRANVILLE (AFP) Bij Granville, aan de Normandische kust, zijn giste ren twee sportvliegtuigen met elkaar in botsinbg gekomen. Er zijn vijf do den, onder wie een kind, en twee vermisten. Een van de verongelukte toestellen was een Cessna 172 met vier inzitten den. Het andere toestel was een Ambassadeur met drie inzittenden. Beide toestellen zijn na de botsing in zee gestort. Bij het bepalen van een beleid, ge richt op de voorkoming van crimina- liteijt, dient volgens de minister van justitie overwogen te worden dat van de zogeheten „kleine misdaad" onge veer duizend keer zoveel mensen het slachtoffer worden als van de „har de" criminaliteit. Zo bedroeg in 1977 de buit bij „grote" overvallen tien miljoen gulden, terwijl de schade, veroorzaakt door diefstallen uit wo ningen en ontvreemding van fietsen, voor datzelfde jaar wordt geschat op 120 miljoen. Volgens de minister blijkt uit een on derzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecen trum, het WODC, dat méér onvelig- heid op zichzelf niet of nauwelijks leidt tot grotere verontrusting bij de burgers, „zelfs niet als men zelf het slachtoffer van een of meer deleicten werd", aldus de bewindsman. Vol gens hem geeft het lezen van „opge pepte" misdaadartikelen in de kran ten veel meer aanleiding tot veront rusting. ■f »ng, ran z: ARA De Turkse pre- Ecevit zal, naar ver- vandaag het ont- an zijn regering indie- a de zware nederlaag zijn Republikeinse 0 partij gisteren heeft :n bij tussentijdse ver- igen voor vijf parle- izetels. Alle vijf zetels n naar Ecevits tegen- er, Demirel, leider van :rechtigheidspartij. De- boekte ook een grote 'inning in de Senaat, hij van de vijftig ze- ie op het spel stonden veroverde tegen Ecevit s 12. erechtigheidspartij kon digde vannacht al aan dat ze de regering-Ecevit door een motie van wantrouwen ten val zal brengen, als de regering niet eigener beweging opstapt. De Gerechtigheidspartij ver langt een „neutrale regering" die vervroegde verkiezingen moet uitschrijven, waarvan de partij zoveel zetelwinst ver wacht dat ze in staat zal zijn alleen een regering te vormen. Na de winst van gisteren be schikt de Gerechtigheidspartij over 181 zetels in het 450 zetels tellende parlement. Demirel heeft bovendien een los bond genootschap gesloten met de Fundamentalistische Islamiti sche partij van nationale red ding, de uiterst rechtse Natio nale Actie-partij en enkele on afhankelijke parlementariërs. Met deze bondgenoten kan Demirel beschikken over 227 zetels, een absolute meerder heid. De Republikeinse Volkspartij van Ecevit, die er niet in ge slaagd is de inflatie (meer dan honderd procent jaarlijks) en het politieke geweld in het land te beteugelen (in de laat ste twee jaar zijn 2500 mensen het slachtoffer van geweld ge worden), heeft 208 zetels en de steun van twaalf onafhankelij- ken. In de Senaat heeft de partij van Demirel al de meer derheid. Zwaar gewapende Turkse militairen patrouilleerden gisteren door de straten van de Turkse steden. Desondanks kwamen bij een schietpartij bij een stembureau vijf mensen om het leven. LO Ongeveer honderd leden van de actiegroep Atoomketen Nederland hebben sinds vanmorgen jzeven de vier toegangswegen tot het terein van de Ul- Pentrifuge Fabriek in Almelo geblokkeerd. Ze hebben ~iet kettingen aan de hekken vastgemaakt. [van de actie is te voorkomen dat het bouwverkeer voor de fciding van de fabriek het terrein op kan komen. Perso- Beden van de onderneming zelf, mochten wel het terrein let actiecomité wilde het protest zeker een dag laten duren, F zo zei een woordvoeder, „dat zal ook afhangen van de ma- Waarop de politie gaat optreden". in een onzer verslaggevers) 1CHT Er komt een aparte isatie ter voorkoming van ijven. Deze zal de politie be an toerusten voor haar taak Jvolking voor te lichten over jiientieve criminaliteitsbestrij- A1 binnen enkele weken le organisatie, ingesteld door inisters van justitie en van nlandse zaken, van start. Een ider is vanochtend meege- door minister De Ruiter van justitie, bij de opening van de be- veiligingsbeurs Security in de Utrechtse Jaarbeurs. De taak van de „politie-functionaris- sen voorkoming misdrijven" zal wor den ondersteund door landelijke èn regionale beleidsplannen, geregeld werkoverleg, het onderzoek van de effecten die de preventie-maatrege len opleveren en het verder uitbou wen van opleidingen op dit gebied. Zo gaan de politiemensen een meer daagse cursus misdaadpreventie vol gen, een onderwerp dat tot nog toe in de opleiding totaal heeft ontbroken. Volgens De Ruiter zullen Wiegel en hij zich laten adviseren door twee commissies; een ambtelijke en een „particuliere". In de laatste zullen vertegenwoordigers van het verzeke ringswezen, handel, vervoer, indu strie, consumentenorganisaties en vrouwenorganisaties zitting nemen. Deze commissie moet de bewindslie den duidelijk gaan maken wat het publiek precies van de nieuwe orga nisatie verwacht. Onder scheiding voor Frank Sinatra Frank Sinatra zingt hier „The Lady is a Tramp" met als aandach tige toehoorder Flip Wilson in zijn rol als „Geraldi- ne", tijdens een receptie ter ere van Sinatra we gens zijn be moeienissen met het lenigen van de nood in West elijk Afrika waar voor hij een on derscheiding kreeg. Deze re ceptie had plaats in Waldorf Asto ria in New York. Modderbad Zodra de weersomstandigheden slechter dreigen te worden, halen wielercrossers hun fiets uit de schuur en werpen zich in de strijd tegen de modder, de onbe gaanbare paden en de tegenstanders. Ze boften, de crossers, want er viel nogal wat water, de grond werd drassig en dus voelden de mannen zich in hun ele ment. Fietser Wittens uit St. Michielsgestel overdreef het wel een beetje door zo blij te zijn met het nieuwe crossseizoen dat hij zich onvervaard in de modder stortte in de bossen rondom Hilversum. Hij won er de cross niet door. Dat deed zijn stadgenoot Reinier Groenendaal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1