Duizend gulden voor stakende havenslepers 1 Kabinet komt CDA en VVD tegemoet Energiebedrijf Rijnland Ghaos op effectenbeurzen I humoer in Parijs: Bokassa gaf diamanten aan Giscard d Estaing NOC: geen zwijgplicht meer tijdens Spelen Donderdag 11 oktober 1979. 70e jaargang no. 21475 Ajtiskersdijk 34. 2312 OD Leiden, postbus 11. 2300 AA. ■{redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) O, laai ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. tel. 071-122244 Giro 103003 49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 - - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Oirecteur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Henk Elsink Henk Elsink in „Theater en thuis" om 20.27 uur op Ned. II en om 23.10 uur het eerste deel van „Soap". Om 21.30 uur „De verlaten mijn". „Koning Voetbal hi-ha hon derd jaar" om 19.30 uur op Ned. I en de president-direc teur van de Koninklijke Shell Groep in „Markant" om 21.55 uur. Wisselvallig Vannacht nu en dan regen. Morgen enkele opklaringen en mogelijk een bui. Middagtem- peraturen omstreeks 17 gra den. Zwakke tot matige wind. Zon op 06.58 uur, onder 17.54 Hoogwater 07.15 en 19.37 uur, laagwater 03.02 en 15.18 uur. :is paus door it i: 14 miljoen 3HINGTON (AFP) kosten van de reis, die Johannes Paulus II de VS gemaakt heeft jtl gisteren officieel begroot ingeveer 14 miljoen gul- Dit bedrag moet door belastingbetaler opge- )ht worden. Amerikaanse vereniging de bescherming van de elijke vrijheden heeft in >^adelphia een proces lo- omdat zij vindt dat een opo openbaar terrein ten laste van de belas- italer mag komen. Piet van Zeil mogelijk nieuwe KVP-voorzitter DEN HAAG Het CDA- Tweede Kamerlid Piet van Zeil (52) maakt grote kans, de nieuwe voorzitter van de KVP te worden als opvol ger van Wim Vergeer, die onlangs voor het voorzitter schap bedankte. Het dage lijks bestuur van de KVP heeft Van Zeil unaniem voorgedragen als nieuwe kandidaat-voorzitter. Van Zeil was voor zijn kamer lidmaatschap ruim 20 jaar vakbondsbestuurder van het NKV geweest. Bende van 13 man opgerold RIJSWIJK In samenwer king met de politiekorpsen uit de omliggende gemeenten heeft de Rijswijkse politie in de afgelopen weken een bende van dertien personen opge rold, die zich had schuldig ge maakt aan diefstallen uit au to's en inbraken in woningen. De totale waarde van de buit bedraagt ruim twee ton. Met de aanhouding van elf man nen en twee vrouwen in de leeftijd tussen twintig en der tig jaar zijn in totaal 125 inbra ken en diefstallen opgelost. Sneeuwstorm treft Oostkust VS NEW YORK De Oostkust van de Verenigde Saten werd gisteren ge troffen door een sneeuwstorm, die de nog zomerse plantengroei bedek te onder een laag sneeuw van 30 cen timeter dikte. De sneeuwstorm, waar schijnlijk de vroeg ste in honderd jaar, heeft veel ongeluk ken op de plotseling gladde wegen tot gevolg gehad. Vaticaan stoort Harlinger raad HARLINGEN Een lid van de Harlinger gemeenteraad heeft burgemeester en wet houders gevraagd de Heilige Stoel te bewe gen de geluidsband met notulen van de raadsvergadering niet meer te storen. Bij het afluisteren van de band waren muziek en stemmen te horen, die volgens deskundigen afkomstig waren van de Franstalige uitzen dingen van Radio Va- ticana. Warmbloedige prins Charles'' LONDEN Prins Charles is er niet afkerig van om midden in de nacht meisjes op te bellen, die hij 's a- vonds op feestjes heeft ont moet, of aan te bellen bij particuliere woningen. De Engelse journalist Anthony Holden schrijft dit in een gisteren verschenen boek over de Britse troonopvol ger, waarin hij verder concludeert dat de prins „zoals veel warmbloedige mannen in de fout kan vervallen dames door opschepperij voor zich te willen winnen". Holden stelt, dat een avondje uit van de prins betekent, dat een vriendin een opsomming van zijn veroveringen moet aanhoren. Castro in New York NEW YORK De Cubaanse pre mier Fidel Castro is vanmorgen in New York aangekomen. Mor gen spreekt hij de vergadering van de Verenigde Naties toe. Het bezoek van Castro g met zeer strenge veiligheidsmaatre gelen. Zo wordt hij vergezeld door 210 „medewerkers", van wie velen gewapend zullen zijn. De politie van New York heeft 1.000 man extra personeel en een aantal helikopters ingezet. Het luchtruim boven het VN-gebouw is tot verboden gebied verklaard. Op gebouwen in de om geving zijn scherpschutters geplaatst en een groep duikers zal in de East River waken voor een aanval van uit het water. VANMIDDAG OPLOSSING VERWACHT (Van onze verslaggevers) ROTTERDAM In de Rot terdamse haven werd van morgen verwacht dat de ha venslepers zouden besluiten hun staking, na zeven weken, te beëindigen. Op een massale vergadering die vanmiddag om twee uur begon, beraad den zij zich op het voorstel van de gemeente Rotterdam om de staking „af te kopen" door de Slepers een uitkering ineens te verstrekken van f 1000,- netto. Aangenomen werd dat men hiermee akoord zou gaan. Het compromis is uitgewerkt in een overleg waaraan werd deelge nomen door het gemeentelijk ha venbedrijf, het Rotterdams ge meentebestuur, de Kamer van Koophandel, de Scheepvaartvere niging Zuid en de werkgever van de stakers, Smits Internationale Sleepbedrijven. Welke van deze partijen de duizend gulden-rege ling financieren, wilde burge meester Van der Louw vanmor gen nog niet zeggen. „Er zijn de benodigde externe bronnen", zei Van der Louw, die verder ge- waagde_van „een wanhopige, laat ste poging" om een einde te ma ken aan het conflict. Naast de uit kering van 1000 omvat het com promis-voorstel de instelling van een commissie van goede dien sten, die de sociale verhoudingen bij Smit moet herfstellen. Verder zal Smit de kerstgratifictaie van dit jaar nu al uitbetalen. Kantenklare DEURKOZIJNEN !l$an vurehout of hardhout vanaf 58.50 voor alle gangbare jrmaten en muurdikten tóch even kijken bij DEH0UTBAAN zelfbouwcentrum Zijldijk 22 - Leiderdorp tel. 071-899311 Op het terrein van de Verenigde Touwfabriek Zaterdags geopend AMSTERDAM De grote effectenbeurzen hebben gisteren te maken gekregen met enorme verkopen en zware druk op de koersen. Deze ontwikkeling, die dinsdag al was begonnen, leidde gisteren in Wall Street tot een verlaging van het Dow Jones-gemid- delde voor industrie-aandelen met 8,3 punten tot 849, nadat eerder een dieptepunt van min 32,5 was genoteerd. Koopjesjagers zorgden ervoor dat de terugval per slot beperkt bleef en niet tot de dramatische ontknoping leidde van precies vijftig jaar geleden: de beurskrach van oktober 1929. Voornaamste „schuldige" van de chaos was gisteren het fonds IBM, waarvan 950.000 aandelen werden aangeboden, die een waarde vertegenwoordigden van 63 miljoen dol lar. De koorts beperkte zich echter niet tot New York, waar 82 miljoen aandelen wer den omgezet. In Parijs moest de handel in een twintigtal fondsen worden stopgezet om dat de zaak te onoverzichtelijk werd. Ook het Damrak ging over de hele lijn flink om laag. (Zie ook de pagina economie) Uitslaande brand in 3 oktober straat Bij een uitslaande brand in een bovenverdieping van een huis in de 3-oktoberstraat is gisteren voor 55.000 gulden schade aangericht. De bovenverdieping werd bewoond door 2 men sen die beiden op tijd het pand konden verlaten. De brand weer, die na een minuut reeds met een spuit- en een ladder wagen ter plaatse was, moest persluchtapparatuur gebruiken om de brand te bestrijden. Men vermoedt dat het vuur is ont staan door kortsluiting in het elektriciteitsnet, waarna de vloerbedekking vlam vatte. De bovenverdieping brandde na genoeg geheel uit. Ambtenaar moet veer laten I Herziening kinderbijslag Snel wets voorstel VAD (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering is het CDA en de WD, waarop zij steunt in de Tweede Kamer, tijdens de Algemene Beschouwingen in niet onaanzienlijke mate tegemoet ge komen wat betreft hun verzoek om meer bezuinigingen. Premier Van Agt deed beide partijen toe zeggingen, al hield hij in vele ge vallen wel een slag om de arm. De minister-president toonde zich ook bereid, op aandringen van CDA- leider Ruud Lubbers, tot een aan tal maatregelen (VAD en strak prijsbeleid), die de vakbeweging 'ertoe zouden moeten brengen het sociaal-economische beleid van de regering alsnog te aanvaarden. Op het gebied van de bezuinigingen •was de premier concreet op de vol gende punten: verlagen van de aanvangssalaris sen van ambtenaren, althans van de genen met een hogere (beroeps)oplei- ding (CDA) bevroren houden van kinderbij slag voor eerste kind, mits dat de koopkracht van de laagste inkomens groepen niet aantast (VVD) einde maken aan de situatie dat mensen, die geen volledige premie betalen toch recht hebben op het vol ledige ziekenfondspakket, tenzij dat feitelijk onuitvoerbaar is (VVD). De regering zal op zo kort mogelijke termijn met een nieuw of gewijzigd voorstel voor een Vermogensaanwas- deling (VAD) komen. Daarin zal „ze ker" rekening worden gehouden met de elementen, aangedragen door het CDA. In politiek Den Haag leidt men Minister Andriessen: de omvanag van het financieringstekort, laat geen ruimte meer voor verdere loonstijgin- daaruit af dat er een landelijk fonds komt (waarin een gedeelte van de overwinst van bedrijven wordt ge stort) met een bestuur van werk gevers en werknemers, met de laat- sten in de meerderheid. Het prijsbe leid zal in 1980, evenals dit jaar, strak worden gehouden, om grotere infla tie te voorkomen en dus te voorko men dat de lonen verder dan ge wenst omhoog gaan. Alleen wordt er wellicht per 1 januari bij wijze van uitzondering een versoepeling toege staan om de stijgingen van de olie prijzen ietwat te compenseren. fan onze correspon dent Jan Drummen) j ARIJS Het sati- sche weekblad Le anard Enchainé lf eef t gisteren een iet fotocopieën van 'ijrieven en documen- n geschraagde ont- ulling gedaan over en kostbaar ge schenk van ex-keizer Bokassa aan presi dent Giscard d'Esr taing. Dit geschenk bestond volgens het blad uit een diamant van 30 karaats en ver tegenwoordigde een waarde van 1 miljoen Franse franks (een half miljoen gulden). Het presidentiële pa leis van het Elysée had op woensdag avond nog op gener lei wijze op de ver klaring die door an dere bladen overgeno men werd, gerea geerd. Men kan zich afvragen of een reactie van het Elysée als zodanig ver wacht kan worden, omdat, toen de diaman ten in 1973 aan Giscard d'Estaing geschonken werden deze nog geen staatshoofd, maar mi nister van Financiën was. Overigens zouden ook de vader en twee neven van de presi dent, twee ministers en een raadgever geschen ken van Bokassa ont vangen hebben. In Frankrijk bestaan ten aanzien van door offi ciële figuren ontvan gen geschenken geen voorschriften. Niette min heeft de onthul ling van Le Canard aanzienlijk onbehagen verwekt, vooral door de zeer grote aandacht die het avondblad Le Monde aan de aangele genheid wijdde. Boven dien is het praktisch bewezen dat de Franse parachutisten die na de val van de ex-keizer in diens land orde en rust moesten handhaven als allereerste taak gehad schijnen te hebben: het in veiligheid brengen van de staatsarchieven door deze onder te brengen in de Franse ambassade in Bangui. Volgens Le Monde dat aan de zaak een van zijn zeer zeldzame hoofdartikelen van zijn hoofdredacteur wijdt, zou de enige reactie van het Elysée moeten bestaan uit de medede ling dat het royale ca deau aan de gever te ruggezonden werd. Verder schrijft het blad dat er twee maatrege len genomen moeten worden, namelijk: het snelle overbrengen van de archieven van de ex-keizer naar een vei liger bergplaats dan een Franse ambassade; en het aanvaarden van het instellen van een parlementaire commis sie van onderzoek zoals oppositieleider Mitte- rand gevraagd heeft. Deze twee beslissingen, zo heet het, zijn nood zakelijk vooral in het belang van het onthul len van de waarheid als voor de eer van het bewind. Le Canard En chainé vertelt nog dat toen Bokassa in 1966 door De Gaulle op het Elysée ontvangen werd, hij de president enkele voorwerpen van ivoor en ebben hout overhandigde. Waarop De Gaulle zijn chef van het protocol luidkeels toeriep: „Breng die dingen naar het museum". advertenties IIEUWE VLEUGEL 1 PRIJSCADEAU 1979 T levees:- 11.900.- IvanURK Langegracht 70 - Leiden - Telefoon 071-149971 Aan onze verbruikers. De Algemene Raad van het Energiebedrijf Rijnland heeft besloten het systeem van meteropneming en aanbieding van de verbruiksnota's (voor kleinverbruikers) belangrijk te wijzigen. In het vervolg wordt het verbruik maandelijks door middel van een vast voorschotbedrag in rekening gebracht en worden, na een overgangs periode, nog slechts éénmaal per jaar de meterstanden opgenomen. Daarna vindt definitieve afrekening plaats en wordt het nieuwe voor schotbedrag bepaald. U wordt hierover nog uitvoerig geïnformeerd via een brochure die u binnen enkele dagen door de post zal worden bezorgd. Wij vragen graag uw aandacht hiervoor en bevelen u aan de brochure te bewaren, daar deze informatie bevat die, ook in de toekomst, veel vragen kan beant woorden. Energiebedrijf Rijnland De directeur DEN HAAG Het Nederlands Olympisch Comité heeft het aanvankelijke plan ingetrokken om deelnemers aan de spelen te verbieden tijdens him verblijf in Moskou uitlatingen te doen over de politieke situatie in de Sov jet-Unie. Daarentegen wil het comité wel deelnemers die in het bezit zijn van door de Sovjet-autoriteiten niet ge wenste lectuur, zelf naar huis terug te sturen. Voor staatssecretaris Wallis de Vries is ook dat plan echter onaanvaardbaar Amnesty International maakte het NOC-voornemen gisteren bekend op een persconferentie waar een toelichting werd gege ven op het rapport over de situatie van „gewetensgevangenen" in de Sovjet-Unie en de open brief die aan de Russische partijlei der Brezjnjev is gestuurd. Daarin wordt gevraagd om de vrijla ting van in gevangenissen en werkkampen verblijvende anders denkenden. Het rapport en de open brief maken deel uit van een in 27 lan den begonnen actie tegen de schending van de mensenrechten in de Sovjet-Unie. Het protest richt zich vooral tegen het ge bruik van psychiatrische inrichtingen voor de opsluiting van. dissidenten en de slechte toestand in de werkkampen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt als nog gebracht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1