CDA wil fiscale aftrek isolatie van woningen Taxichauffeurs blokkeren plein Containerbedrijf akkoord met vijf-ploegendienst ©UsteUo av. Ter compensatie beperking aftrek hypotheekrente erkeer trekt ch niets aan van 4 inergiesehaarste ?j)en Uyl wil mes in ogere inkomens Inbraak in dorpshuis Meubelfabriek F Oisterwijk RUITEN INGEGOOID Nu in voorraad bij Het Motorhuis: (M]Het Motorhuis J Dinsdag 9 oktober 1979, 70e jaargang no. 21473 God in Nederland Iets minder zacht thekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hailewas [-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rtaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Om 22.20 uur op Ned. II „God In Nederland" en om 21.55 uur „Alle zegen komt van boven". Om 20.27 uur „Het ongeluk". In „Panoramiek" om 21.55 uur op Ned. I de energiecrisis en om 22.15 uur Joris-Karl Huys- mans in „Beeldspraak". Enkele buien en ook af en toe zon. Middagtemperaturen rond 18 graden. Vrij krachtige zuidoostenwind. Zon op 06.55, onder 17.59 uur. Hoogwater 05.48 en 18.07 uur, laagwater 01.45 en 13.59 uur. verval' op bakcontainer ORBURG Enkele leer- ren van de rond het Ko- 'gin Julianaplein in Voor- g gesitueerde scholen p'ben gisteren een „over- gepleegd op een contai- met gebak, die bestemd t voor de gebakafdeling I de Vendet. De uitgehon- 1je jongelui verhinderde personeel van het groot- ikelbedrijf de container |r binnen te rijden en de- zich vervolgens te goed vijf vruchtentaarten, drie s, vier tompoezen, vijf moorkoppen, vijf appel- és en elf soezen. Castro doelwit van huurmoordenaars NEW YORK Volgens het Amerikaanse blad „The New York Post" is een le gertje huurmoordenaars uit Miami naar New York ge reisd om daar af te rekenen <met de Cubaanse president Fidel Castro, die in de loop van deze week de Algeme ne Vergadering van de Ver enigde Naties zal toespre ken. Het blad heeft ditf zo wordt gezegd, gehoord van een bron „met belangrijke contacten in de anti-Castro beweging". De politie van New York heeft elk com mentaar geweigerd. Italië belast pornografie ROME Bioscopen en par ticuliere televisie-onderne mingen in Italië moeten voortaan „ontucht-belas- ting" betalen voor het ver tonen van porno-films. Dit is gisteren in Rome bekend gemaakt. De Italiaanse regering, die de zich voortdurend uitbrei dende golf van pornografie wil tegengaan, stelt zich op het standpunt dat porno- produkten net als tabak en alcoholhoudende dranken moeten worden belast. Duurdere olie uit Mexico en Koeweit LONDEN (REUTER/AP) Koeweit en Mexico heb ben beide de prijs voor ruwe olie verhoogd. Een vat ruwe olie uit Koe weit is hiermee van 19,49 op 21,43 dollar (42,86 gulden) gekomen en een vat ruwe olie uit Mexico werd twee dollar duurder en kost nu 24,60 dollar (49,20 gulden). Volgens het Britse blad Fi nancial Times kunnen deze verhogingen een kettingre actie in de olieindustrie te weeg brengen. Onedin-schip" genomen in AMSTERDAM (ANP) De „Charlotte Rho des" die vele televisiekij kers kennen als schip van de „Onedin-Line", is door de rijkspolitie te water in beslag geno men. De eigenaar van de boot was al verscheidene malen geverbaliseerd wegens het verboden afmeren van de Charlotte binnen honderd meter van de Muidense zeesluizen. Toen de One- din-boot toch weer op de zelfde plek werd aange troffen, werd tot in beslag name besloten. 600 kilo ammoniak in zwemwater IJzeren Man EINDHOVEN (ANP) Zwemmers die op 27 au gustus jongstleden een duik namen in het zwem bad van de IJzeren Man, nabij Eindhoven, hebben in water gepoedeld dat was „aangelengd" met 600 kilo ammoniak. Deskundigen zijn tot deze conclusie gekomen op grond van de grote vis sterfte op die dag. De am moniak is per ongeluk meegespoeld met koelwa ter dat een slachthuis op het bad loost. (Van onze.parlementaire redactie) DEN HAAG De CDA-fractie in de Tweede Kamer overweegt met een voorstel te komen om de kosten van het isoleren van woningen, vermin derd met de eventueel ontvangen isola tiesubsidie, aftrekbaar te maken voor de belasting. Het CDA hoopt op dat die aftrekbaarheid een bijdrage zal le veren tot de energiebesparing. Aan de andere kant wordt het fiscale voordeel gezien als een compensatie voor een de lastenverhoging voor huiseigenaren die zal onstaan als de aftrekbaarheid van rente op hypotheek )schulden wordt beperkt. Verwacht wordt ook dat de maatregel bevorderend zal wer ken voor het eigen-woningbezit. Binnen het CDA wordt erop gewezen dat de huidige regeling voor veel mensen niet vol doende stimulans is om hun woning goed warmte-dicht te maken. De maximale subsi die bedraagt nu twaalfhonderd gulden, wat veel te weinig zou zijn in verhouding tot de werkelijke kosten. Het gevolg daarvan is, aldus het CDA, dat men of niet isoleert of in onvoldoende mate of het werk zwart laat doen om de kosten te drukken. Belastingspecialisten willen tegen dit soort voorstellen nog wel eens het bezwaar op werpen dat het niet in het huidige systeem past. Volgens het CDA gaat dat deze keer niet op, omdat er al een soortgelijke regeling bestaat. Het voorstel moet gezien worden in samen hang met een motie, die het CDA-kamerlid Van der Linden gisteren indiende tijdens de openbare-commissievergadering over het beleid van minister Van Aardenne (Econo mische Zaken) tijdens de jongste oliecrisis. De CDA-woordvoerder begon met erop te wijzen dat de - op vrijwillige medewer king - gebaseerde maatregelen van de be windsman veel te weinig hadden uitge haald. Immers, uit de antwoorden op de vragen over de zg. evaluatienota van de mi nister blijkt dat de besparing op het totale energieverbruik dit jaar slechts 1,5 a 2 pro cent zal bedragen. Dit terwijl de doelstelling 5 procent was. Daarom nodigde Van der Linden de minis ter uit zo snel mogelijk met een aanvullende pakket van besparende maatregelen te ko men. Miss Teenager op Aruba De 19-jarige Maryanne Shaughnessy (midden) uit New York, is op de Nederlandse Antillen gekozen tot Miss Teenage Continental. De vier andere schoonheden zijn van links naar rechts: de Griekse Diane Sahou, Andrea Labarca uit Chili, Dominique van Eeckhout uit Brussel en Shela Lopez uit Aruba. iii. :iri (Van onze parlementaire redactie) HAAG Het verkeer heeft nauwe- of geen gehoor gegeven aan de oproep de regering om zich terwille van de ener- esparing te houden aan de maximums- leden. Was de gemiddelde snelheid van onenauto's vorig jaar 105 kilometer per nu was dat 104 km. Al te snel is er ech- ook weer niet gereden: 85 procent bleef ir de 120 km/u. Bij de vrachtwagens was :en enkel verschil ten opzichte van 1978. gemiddelde snelheid bedroeg 85 km/u tximum: 80), terwijl 85 procent niet snel- reed dan 95. blijkt uit de statistieken van Rijkswaterstaat, met behulp van telkabeltjes op veel punten r heidsmetingen verricht. Van een verscherpte trole op te hard rijden is overigens ook nauwe- |(i iets terecht gekomen. De rijkspolitie heeft voor geen extra personeel ingezet, zoals was gekondigd door premier Van Agt. „PvdA'er Arie van der Hek heeft onder protest de minister samen met zijn fractiegenote nie Epema een een motie ingediend, waarin de ister verzocht werd in de toekomst de bezine- niet te laten toenemen, alleen om op Zo'n ma- een besparing te bewerkstelligen. In alle vroegte vanmorgen werd het Rijswijkseplein door taxi's afgezet. De chauffeurs zetten hun wagens op de tramrails, waardoor ook de HTM in problemen kwam. WEER „OORLOG" IN DEN HAAG:. DEN HAAG Den Haag is weer eens het strijdtoneel van een taxioorlog. On geveer vijftig chauffeurs van de Haag se Taxi Telefooncentrale blokkeerden vanmorgen in alle vroegte het Rijs wijkseplein, een voornaam verkeers knooppunt. De blokkade duurde onge veer een uur. Aanleiding was het feit dat van een colle ga, die tijdens eerdere schermutselingen de banden van een chauffeur van eer. concurrerend taxibedrijf had lekgeprikt, door de politie werd vastgehouden. Oor zaak van alle moeilijkheden is het feit dat de firma Kohier (ook wel Verbaan of Baantax genoemd) sinds vrijdag met een eigen mobilofooncentrale werkt. Chauf feurs van de HTT voelen zich daardoor in hun bestaan bedreigd. De HTT probeert Kohier al enige dagen in de wielen te rij den. Verschillende chauffeurs van Kohier werden in de afgelopen dagen door man nen van de HTT opgewacht. BONDEN: GROOT SUCCES IN STRIJD OM HERVERDELING ARBEID (Van onze verslaggevers) ROTTERDAM Het Rotterdam se containerbedrijf Europe Con tainer Terminus (ECT) is ak koord gegaan met de geleidelijke invoering van een vijf-ploegen dienst die op 1 april 1982 defini tief zijn beslag zal krijgen. ECT is hiermee de eerste particuliere on derneming in de Rotterdamse ha ven die deze verlichting van de vol-continu-arbeid doorvoert. Niet alleen bij ECT zelf, maar ook elders in de Rotterdamse haven en in de petrochemie is hiervoor de af gelopen tijd op grote schaal, maar tot nu toe vergeefs gestaakt. De bonden spreken Van een „groot succes uit het oogpunt van herverdeling van beschikbaar werk". De werknemers bij het containerbedrijf leveren zelf een bijdrage aan de bekostiging van het nieuwe schema, zij het zonder aan koopkracht in te boeten. Onder meer is in dit verband afgesproken dat zij vanaf 1 april 1980 zullen af zien van de extra havenwerkers-toe- slag van 28,50 per week. Op die datum wordt de eerste stap naar de vijfploegendienst gezet, die uiteinde lijk zal leiden tot een vermindering van de werktijd van 38 3/4 tot 32 1/2 fn onze parlementaire re- Arjen Broekhuizen HAAG Volgens lA-fractievoorzitter drs. p den Uyl is er in onze nomie geen ruimte voor betering van particuliere p omens. „Om naast de so- e uitkeringen ook de Ptykracht van arbeidsin- inens tot modaal te hand den moeten de inkomens en modaal (32.500 gul- oplopend 0 tot 4 pro- t inleveren. Dat zal ook eten gelden voor niet-cao rknemers, voor zelfstan- en en voor de vrije beroe- meent Den Uyl. in zijn opvatting blijft igen ter wille van de kgelegenheid het devies, ar die beperkte inkomens ei is volgens Den Uyl niet lelijk met dit kabinetsbe- „Dat vergt een ander be- aldus de PvdA-leider die middag in de Tweede Ka- bij het begin van de alge- e beschouwingen over de sbegroting voor 1980 het ainet adviseerde zijn biezen ttkken. Den Uyl verweet het kabinet voor een vertrouwenscrisis te hebben gezorgd, waardoor het krediet bij de vakbeweging goeddeels heeft verspeeld. Hij kondigde aan dat zijn partij woensdag een alternatief be leidsplan zal indienen. Daarin moeten door een andere beste ding van 2 miljard uit de rijks begroting 17.000 extra arbeids plaatsen geschapen worden die de werkloosheid in 1980 onder de 200.000 moet brengen. RIJPWETERING Bij een inbraak in het dorpshuis van Rijp-Wetering is 700 gul den ontvreemd. De inbraak is het afgelopen weekend ge pleegd en werd maandag ontdekt. De inbrekers kwamen binnen door een zijdeur te forceren waarna zij de jukebox en de si garettenautomaat openbraken f 3. het geld meenamen. toonaangevend in eiken LEIDEN Een groot aantal ruiten van panden in de Leid- se binnenstad is in de nacht van zondag op maandag door onbekenden met straatstenen ingegooid. Een speigelruit van een garagebedrijf aan het Levendaal moest het ontgelden; hierbij werden enkele auto's in de showroom be schadigd. Voorts werden negen ramen van de Bedrijfstechnische School aan de Vondellaan vernield, alsmede twee ramen van het belastingkantoor aan het Stationsplein. De totale schade loopt in de vele duizenden guldens. ADVERTENTIE Voor bouw en interieur: W. Baréntszstraat 19, Leiden, tel. 071-134541. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt als nog gebracht „Sovjet-unie moet voor Spelen 250 gevangenen vrijlaten" (van onze parlementaire redactie) samen met elf buitenlandse organisa- l^ndse comité wil samen met de soortgelij- DEN HAAG De Sovjet-Unie zal nog ties dezer dagen bekend maken. ke buitenlandse organisaties, ondermeer voor het begin van de Olympische Spe- in Engeland, Frankrijk, West Duitsland len in Moskou in 1980, 250 politieke ge- Morgen zal het Nederlandse comité, onder 'en België, via de pers en de media maxi- vangenen amnestie moeten verlenen, voorzitterschap van het Tweede Kamerlid male druk op de Sovjet autoriteiten leg- Deze eis zal het Nederlandse comité Ed van Thijn (PvdA) de laatste vergade- gen om de politieke gevangenen vrij te la- Olympische Spelen en Mensenrechten ring aan deze zaak wijden. Het Neder- ten. ADVERTENTIE Chevrolet Citation - Malibu 4-deurs Malibu Coupé - Chevrolet Monza Pontiac Lemans enz. enz. Al deze auto's zijn te bezichtigen op ons voorterrein. Vanwege de lage dollarkoers nu extra voordelig! Vondellaan 80, Leiden, telefoon 071-769313 V\s

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1