£eldóc (Sowiant Kabinet handhaaft 1 koonkracht ontvangers sociale uitkeringen '<V "Üoord na twee lar opgelost Werkgevers eens met Smit en boos op Van der Louw AMBTENAREN GAAN ER OP ACHTERUIT Nu ook Zondags geopend Minder geld voor ruilverkaveling jP pothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J Hallewas hef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Lartaal ƒ43.05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 6 oktober 1979, 70e jaargang no. 21471 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Ingrid Bergman Zaterdag: „Anastatia" speel film met Ingrid Bergman om 20.50 uur op Ned. II en om 19.25 uur „De ontvoering". Om 22.55 uur op Ned. I het be zoek van de paus aan Ameri ka. Zondag: „Goed volk" van Eli Asser om 20.50 uur op Ned. I. Het popprogramma „Neon" om 20.40 uur op Ned. II. Droog weer Droog weer met wolkenvel den. Middagtemperaturen rond 14 graden. Zwakke tot matige wind, draaiend naar zuidelijke richtingen. Zon op 06.50, onder 18.06. Hoogwater 03.44 en 16.05, laagwater 11.52. turovisie- ongfesti val 1980 aar Den Haag? IN HAAG De gemeente >n Haag en de NOS zullen Europese omroep Unie BU) volgende week laten >ten of zij het Eurovisie- igfestival 1980 naar Den ag willen halen. Beide par- >n zouden dat wel graag wil- i maar (vooral bij de NOS) iren er financiële bezwaren, oblemen met de accomoda- zijn inmiddels opgelost. i Haag wil wèl bij het Rijk doppen voor wat financië- steun. Lik op stuk DEN HAAG Een 26-jarige verpleegster uit de Breed- straat liet gistermiddag tij dens een boodschapje haar huisdeur op een kier. Een in sluiper nam de gelegenheid te baat, doorzocht het huis en wilde weggaan met een film camera. De inmiddels terugge komen verpleegster zag dit, pakte haar fiets en zette de achtervolging in. Ze had de man bijna te pakken, maar werd met een ferme stomp buiten gevecht gesteld. De dief pakte de fiets en is nog voortvluchtig. Inwoners van Poquonock in de Amerkaanse staat Connecti cut zoeken tus sen de resten van hun huis of er nog iets bruikbaars bij is. Het stadje werd gisteren getrof fen door een plotseling opge stoken wervel storm. Tientallen huizen werden verwoest; twee mensen vonden de dood. Referendum in Londen over Olympiade 88 LONDEN De gemeenteraad van Londen overweegt een re ferendum te houden over de eventuele in Londen te hou den Olympische Spelen van 1988. Eind deze maand krijgt de raad een gedetailleerd kos- tenrapport, daarna heeft de bevolking drie maanden de tijd zich in de plannen te ver diepen en er dan ja of nee te gen te zeggen. De organisatie- en bouwkosten worden voor lopig op 800 miljoen gulden ge raamd. Leven werd 0.9 procent duurder DEN HAAG Het leven is van half augustus tot half september 0,9 procent duurder geworden. Dit blijkt uit een berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De be langrijkste prijsstijgingen deden zich voor bij kle ding en schoeisel. Ook werden duurder koffie, eieren, aardappelen, benzi ne, electriciteit en het zie kenhuis. Groente werd goedkoper. Werken als protest BRUSSEL Een groot deel van het personeel van de Westvlaamse elektriciteits maatschappij heeft gistermid dag in z'n vrije tijd gewerkt. Dat doorwerken, inplaats van naar huis te gaan, was bedoeld als protest tegen een arbeids tijdverkorting. Hetpersoneel wilde - anders dan de directie - de pas ingevoerde 38-urige werkweek toegepast zien in de vorm van een maandelijkse vrije dag. De directie wilde de werknemers vrijdags wat eer der laten weggaan. AZ Groningen: vijftig verpleegkundigen extra aantrekken GRONINGEN Het aca- demisch ziekenhuis in Groningen gaat vijftig verpleegkundigen extra aantrekken. „In verband met de ontoelaatbare om vang van beddensluiting die in een aantal klinie ken is ontstaan". Het be stuur heeft dit minister Pais (Onderwijs) gisteren laten weten. Met het aan stellen van de vijftig over schrijdt het ziekenhuis het door de minister vastge stelde aantal formatie plaatsen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De koopkracht van ontvangers van sociale uitkeringen tot en met het modale niveau (Fl. 25.000 bruto) wordt voor volgend jaar toch gegarandeerd. Dit heeft premier Van Agt gisteravond gezegd op zijn wekelijkse pers conferentie. De ministerraad had zich over deze zaak gebogen, aldus Van Agt, naar aanleiding van alle opschudding, ontstaan over de medeling dat de zogenoemde bovenminimale uitkering strekkers er in 1980 misschien iets op achteruit zouden gaan. Volgens premier Van Agt zou de regering de koopkracht voor de betrokken groep toch wel in stand hebben gehouden, „alleen zou het besluit daartoe zonder alle commotie pas genomen zijn op het moment dat de noodzaak zich voordeed". Voor alle andere mensen met een inkomen geeft de regering geen koopkrachtgarantie. Weliswaar is het de doelstelling dat de zogeheten arbeidsin komens tot en met modaal (nu: Fl. 32.500 bruto) reëel tenminste gelijk blijven, maar zeker is dat> niet. Een tegenvallende economische ontwikke ling zou deze inkomens op de minlijn kunnen brengen. Daar staat tegenover dat een meevallen de ontwikkeling de „modalen" nog meer reëele loonstijging dan de nu voorziene één procent zou kunnen opleveren. Het voorgaande geldt niet voor de ambtenaren. Andriessen verwacht dat de ambtenaren boven het minimale niveau zullen moeten inleveren. Tussen minimaal en modaal zal dat variëren van nul tot een half procent. De verwarring, die ontstaan is over de medede ling van het ministerie van Financiën dat de koopkracht gehandhaafd zou worden voor inko mens tot en met Fl. 55.000 bruto, berust op een misverstand. De berekening in kwestie gaat uit van de veronderstelling dat de mensen met een arbeidsinkomen volgend jaar naast hun loonstij ging krachtens de cao er ook nog gemiddeld an derhalf procent op vooruit gaan door incidentele loonstijgingen (promotie bijvoorbeeld). Rekent men dit mee, dan kunnen inderdaad de inkomens tot en met 55.000 gulden in koopkracht gelijk blij- BOSCH De politie van Den Bosch heeft de moord de 17-jarige Albert Tjoa, ruim twee jaar geleden ge- ;gd, opgelost. De 25-jarige H.B. uit Den Bosch heeft gis- :n bekend de jongen m,et een groot aantal messteken om leven te hebben gebracht. jongeman bevindt zich sinds 21 september in hechtenis. Hij destijds aangehouden in verband met de moord op de 79-ja- G. Koese uit Eindhoven. Deze bejaarde man was, in het bij van zijn ziekelijke vrouw, met een stuk tegel doodgeslagen, lekende de moord op Tjoa .na een verhoor van drie dagen. Hij dat hij bij een inbraak in het huis door Tjoa, die hem kende, betrapt. Er onstond een vechtpartij waarbij B. in blinde :de de dodelijke steken toebracht. B. heeft inmiddels bekend enkele andere (kleinere) geweldmisdrijven op zijn kerfstok lebben. Op de avond vóór zijn aanhouding, pleegde hij nog beroving. Antwerpse politie heeft gistermiddag de 24-jarige Eddie van 1». uit Eindhoven aangehouden. De jongeman was in Neder- i veroordeeld tot twintig jaar voor de moord op de 59-jarige /rouw Van de Biggelaar uit Best en de ontvoering van en de >rd op de vijfjarige Carolientje Pessers uit Eindhoven. Van L. ontsnapte toen hij met vier bewakers bij zijn familie in dhoven was. Tegenover de Antwerpse politie heeft hij be- d een gewapende roofoverval te hebben gepleegd (buit 100 gulden). Slepersvrouw in fel debat Op de Willemskade in Rot terdam, waar de stakende sleepbootbemanning van Smit zich gemeenlijk op houdt, ontstond gistermid dag een heftige woorden wisseling tussen de echtge note van een werkwillige en een aantal stakers. Kroon- prins ckson heeft lO -communi- lé voor Carter YORK De Ameri- nse zwarte leider ds. Jesse tson is na een toernee van lagen in het Midden-Oos- gisteren in de VS terugge- rd. Hij zei te hopen begin ;ende week een „com,muni- 1 van PLO-leider Yasser fat aan president Carter te rhandigen. zijn aankomst in New k zei hij, dat het communi- drie hoofdpunten bevat: bestand in Zuid-Libanon, interpretatie van het dvest van de Palestijnse rijdingsorganisatie die het lelijk maakt, dat de agenda de belangrijkste zorg van 5LO niet betreft „de joden zee in te drijven", en een daring dat de PLO een va- and moet hebben, bij voor- r op de westelijke Jordaan- er of in de strook van a. ictionarissen van het mi- erie van buitenlandse za- achtten het niet waar- jnlijk dat president Carter zou ontvangen. ADVERTENTIE Late melding lek in Finse kerncentrale HELSINKI Twee weken geleden is uit de kerncentra le Olkiluoto I aan de Finse westkust ongeveer vijftien ton radioactief water wegge lekt. Dit voorval heeft de be drijfsleiding van de centrale pas gisteren gemeld, met de mededeling erbij dat het wa ter maar zwak radioactief was en dat het kon worden opgevangen. Op maandag 18 september is tijdens een controlebeurt wa ter uit een leidingnet gepompt. Daarbij is een ventiel lek ge raakt. Het zwak radioactieve water 7dat daardoor ontsnapte kwam via een afvoerpijp in een put binnen de reactor zelf terecht. De kerncentrale is na het gebeurde 23 uur stilgelegd, zo liet de bedrijfsleiding we ten. In Finland staan in totaal vier kerncentrales. Olkiluoto I en Lovisa I zijn al in gebruik, Ol kiluoto II volgt binnenkort. Met de ingebruikneming van Lovisa II loopt het niet zo'n vaart omdat er scheurtjes in de reactormantel zijn gevonden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Ruilverkavelingen zullen in de toekomst goedkoper worden uitgevoerd dan nu het geval is. De lan- dinrichtingsdienst heeft hiertoe besloten. Zo zal in de nieu we politiek bekeken worden of bepaalde wegen in de ruil verkaveling nog wel verbreed moeten worden of ver nieuwd. Een en ander vloeit voort uit een noodzakelijke verlaging van het budget als gevolg van Bestek '81. Zo is het bedrag voor ruil verkavelingen op de begroting van het ministerie van Land bouw en Visserij voor 1979 nog 144 miljoen, tegen 150 mil joen in 1978. Voor 1980 is nog een bedrag van 109 miljoen over. Ook de uitgetrokken bedragen voor de aankoop van gronden zijn onder invloed van Bestek '81, alsmede een snellere manier van afrekenen, verlaagd. Volgens vroegere regelingen hoefden boeren veelal pas voor rijksgronden te betalen nadat de gehele ruilverkaveling klaar was. De gronden werden dan verkocht te gen de waarde die zij op het moment van aankoop door het Rijk hadden. Mede door de sterk stijgende grondprijzen was dit sy steem niet meer houdbaar. Volgens de nieuwe opzet moeten boeren meteen voor de Rijksgronden betalen tegen de waarde die de grond op dat moment heeft. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt als nog gebracht Rotterdam Het Verbond van Nederlandse Ondernemin gen, VNO, is het eens met de directie van Smit-Internationa le niet te onderhandelen met de stakende havenslepers over openbreken van de cao-1979. Ook is l^et VNO boos op burge meester Van der Louw van Rotterdam, die gisteren aan bood in het nu al zes weken durende conflict te bemiddelen. In een gisteren uitgegeven verklaring zegt het VNO dat Van der Louw zich met dergelijke pogingen te kwetsbaar opstelt, omdat hij als hoofd van de politie verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid. Het VNO betreurt het'dat Van der Louw bij voortduring wei gert in te gaan op verzoeken van de Smit-directie tot preventie ve poltiebescherming voor werkwilligen. De ondernemersorga nisatie meent dat de burgemeester daarmee een grote verant woordelijkheid op zich laadt. Het actiecommité van de Rotterdamse havenslepers heeft de be manningsleden gisteravond opgeroepen na de mislukte bemid delingspoging van burgemeester Van der Louw onverkort door te gaan met hun nu al ruim zes weken durende actie. De paar honderd spelers die op de Willemskade aanwezig waren beant woordden deze oproep geestdriftig. Bij de gemeentelijke Sociale Dienst in Rotterdam zijn tot 1 okto ber 75 aanvragen om een uitkering binnengekomen van mensen die als gevolg van de stakingen in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Slechts vijf aanvragen zijn afkomstig van havensle pers, die nu ruim zes weken staken. Het is nog niet bekend of de aanvrageh gehonoreerd zullen worden. De sociale dienst zal van geval tot geval bekijken of er van een financiële noodsituatie sprake is, waarbij aan de mensen die het langst gestaakt hebben voorrang wordt verleend. Opslag overschot landbouw kost EEG miljarden BRUSSEL Het opslaan vens van de Europese Com- moeid. Van dit bedrag nam van landbouwoverschotten missie. Totaal was met de West-Duitsland het leeuwen- heeft Nederland het vorig opslag van de overschotten deel voor zijn rekening, na jaar 216,66 miljoen gulden uit de hele EEG een bedrag melijk 2,812 miljard gulden, gekost. Dit blijkt uit gege- van 4,471 miljard gulden ge- Vaticaan krijgt post in Warschau WARSCHAU Het Vati caan zal over enkele maan den een permanent vertegen woordiger in Warschau heb ben. Dit is gisteren in krin gen van de regering en van het Poolse episcopaat verno men. Aan deze formule is voor de nabije toekomst de voorkeur gegeven boven de vestiging van officiële diplomatieke be trekkingen tussen Polen en het Vaticaan, daar Warschau sedert 1974 op zijn ambassade in Rome een permanent verte genwoordiger heeft, die belast is met het onderhouden van. contacten met het Vaticaan. s$> ''S ,&.ip

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1