Ceidóe Sowia/ntMi Carter haalt druk van Cuba-ketel Niet vluchten voor verantwoordelijkheid SER VERDEELD OVER LOONADVIES AAN REGERING kraken kabinetsbeleid '|J RUSSISCHE GARANTIE EN NIEUWE AMERIKAANSE EENHEID Dode en vijf gewonden bij wraakactie in Haags restaurant Meubelfabriek E Oisterwijk 0 Lastalla bv. H/i» f* If crt* t Ti=* wc Rendementsverbetering pothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas hef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes 4;46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: wartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 2 oktober 1979, 70e jaargang no. 21467 Het ongeluk 21.55 uur de rie 'Alle zegen komt van bo ven'. In 'Brandpunt' aandacht voor knoeierij met girokaarten om 21.20 uur. Op Ned. II om 19.30 uur de EO-jongerendag. Zelfde weertype Zon op 06.42, onder 18.15 i Echtpaar vindt •edder terug Van t verslaggevers) AMSTERDAM/TORONTO De Am- terdamse kleinkunstenaar Ab van der inden heeft de marechaussee terugge- ■onden die hem en zijn vrouw in de orlog na een dramatische ontsnapping kamp Westerbork in Emmen hielp uit handen van de nazi's te blijven. t irffet is Robert Wenting (63), die in 1951, Canada emigreerde. Van der Lin- s zijn redder op het spoor gekomen Jank zij een verhaal over zijn vlucht uit Vesterbork, dat afgelopen zaterdag in nder meer deze krant stond en dat WCverd gelezen door een familielid van deiiVen ting. Zie verder pagina sier Tv-kabel als alarmgever VALKENSWAARD Een firma in Valkensw- aard heeft een zogenaamd' ..omloopfilter" ontwik keld, die het mogelijk maakt de tv-kabels voor tweerichting-verkeer te ge bruiken. Het belang daar van is dat een bestaand tv- kabelnet tegen vrij gerin ge kosten gebruikt kan worden als „kabelalarm" voor bejaarden, zieken en alleenstaanden en ook als waakpost voor industrie terreinen en dergelijke. Bourgognejaar veelbelovend DIJON De wijnhandelaren van het Franse Bourgogne-ge bied hebben voorspeld dat 1979 een jaar zal worden dat men nog lang zal heugen. Zo niet in termen van hoeveelheid, dan wel als een van de beste jaren van deze eeuw in termen van kwaliteit. De geoogste druif van dit jaar, die spoedig zal worden omge zet in de rijke, niet zware wijn die men ook wel „rood goud" noemt, heeft een bijzonder ste vige, diep gekleurde schil wat een voorbode is voor een goed wijnjaar. Prinses Margriet: hersenschudding APELDOORN Prinses Margriet heeft een hersen schudding. Zij is in haar woning gevallen en heeft zich daarbij aan het hoofd bezeerd. Waarschijnlijk tot eind van de week moet zij rust houden. De prinses zou vandaag een revalidatiecentrum in Eindhoven openen. Vol gende week dinsdag zou zij een bezoek brengen aan Den Helder. Het is nog niet zeker of dit óók uit haar agenda moet worden geschrapt. Besch uitreclame „misleidend" AMSTERDAM De Recla- me Code Commissie heeft de samenwerkende bakke rijen Nederland geadviseerd hun campagne voor „Volko ren Zon Beschuit" stop te' zetten om dat deze mislei dend is. Volgens de fabri kanten zou het bebruik van dit beschuit de kans op cor pulentie en hartkwalen ver kleinen. De commissie vindt dat dat niet hét geval is, va- neweg het hoge suiker- en honinggehalte in het be schuit. Veroordeeld tot lezen van boek over Auschwitz FRANKFORT Een recht- bank in het Westduitse Frank fort heeft twee 17-jarige jon gens opgedragen een boek over Auschwitz te lezen. Het tweetal werd schuldig bevon den aan het verspreiden van nazi-propaganda. Volgens de rechter hield de actie van de jongens verband met hun leeftijd. Hij gaf hen daarom opdracht het boek „Vijf jaar Auschwitz" te lezen. Binnen drie maanden moeten ze de rechtbank een uittreksel van het boek overhandigen. WASHINGTON Met door hemzelf „gematigd" genoemde tegenmaatrege len probeert president Carter de cri sissfeer rond de Russische gevechts brigade op Cuba te bezweren. In een televisietoespraak heeft de Ameri kaanse president vannacht verklaard van „het hoogste niveau" in het Krem lin de garantie te hebben gekregen dat de Russische soldaten op Cuba geen bedreiging vormen voor de Ameri kaanse veiligheid. Maar uit voorzorg zal de Amerikaanse militaire macht in het Caribisch gebied worden ver groot met een gezamenlijke Caribi sche gevechtseenheid die in Florida zal worden gelegerd en zal Amerika de verkenningen boven Cuba opvoe ren. Tevens deed Carter een beroep op de Amerikaanse Senaat met SALT-II akkoord goed te keuren. Carter is er echter niet in geslaagd zijn eerdere uitlatingen, waarin hij zei „een status-quo niet aanvaardbaar te achten" (dus een verder ver blijf van de Russische troepen op Cuba), in da den om te zetten. De Russen en Cubanen blij ven categorisch ontkennen dat het gaat om een gevechtklare eenheid. In een televisie-inter view sprak premier Castro zondag nog van een „volledig kunstmatige crisis". Vanaf de eerste berichten over de Russische eenheid, ongeveer anderhalve maand geleden, houdt Castro vol dat het gaat om een trainingcentrum, dat sinds de Cuba-crisis van 1962 niet van karakter is veranderd. Het enige dat Carter in wekenlange onderhan delingen zondag sprak minister Vance nog met de Russissche ambasadeur Dobrynin heeft losgekregen is de Russische verzekering dat de eenheid niet zal worden uitgebreid of van aanvullend materiaal zal worden voorzien. De kwestie is enkele weken geleden aan het rollen gebracht door senator Church, die als voorzitter van de machtige Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen een belangrij ke rol speelt in het SALT-debat. Church ver bond de voortgang van het SALT-debat aan het terugtrekken van de Russische eenheid. In veel commentaren werd Church echter verweten tot zijn overhaaste reactie te zijn gekomen om dat in zijn overwegend conservatieve staat Ida ho sterke acties op gang waren gekomen hem volgend jaar uit de Senaat te wippen. Church maakte de weg vrij voor een golf van soortgelij ke reacties uit conservatieve kring, en volgens veel waarnemers heeft Carter zich daardoor en uit angst voor een nederlaag in het SALT-debat in de Senaat laten verleiden tot veel zwaardere uitspraken dan hij feitelijk wilde doen. Zijn te levisietoespraak van gisteren leek danook veel meer erop gericht het SALT-debat weer in het goede spoor te krijgen. DEN HAAG Een ver moedelijke executie uit wraak, uitgevoerd door drie onbekend gebleven mannen, heeft gisteravond in het Chinese Restaurant „Good Friend" aan het Plein in Den Haag het le ven gekost aan de 23-jarige Chinees Sui Kong Fak. Vijf andere aanwezigen, drie Chinezen, een Malei- siër en een Duitser, raak ten gewond. De Duitser, een toerist, en één van de Chinezen zijn er ernstig aan toe. De drie mannen stormden omstreeks half tien gistera vond het restaurant binnen begonnen meteen met gens getuigen Chinezen of huizen opgenomen. Van de Surinamers, maakten van de twee mannen die vandaag algehele paniek in het res- naar huis mochten zit er mo- taurant gebruik om snel weg menteel één vast op het poli- te komen. Zij ontkwamen in tiebureau. Het betreft een il- een rode Fiat. De vijf ge- legaal in ons land verblij- pistolen op de aanwezigen te wonden werden in drie ver- vende Chinees, schieten. De gangsters, vol- schillende Haagse zieken- Bij degenen die de paus begroette tij dens zijn aankomst in de Verenigde Staten op het vliegveld van Boston was ook senator Edward M. Kennedy. Links de echtgenote de Ame rikaanse pre sident, me vrouw Ro- salynn Car- PAUS IN BOSTON: BOSTON Met een groet aan alle Amerikanen „van welk ras, godsdienst of huidskleur ook" en een pleidooi tot meer dan een miljoen geestdriftige Ame rikanen het religieuze vuur te hernieuwen is paus Johannes Paulus II zijn tocht door de Verenig de Staten begonnen. Zijn aankomst gisteren in Bos ton was het begin van een bezoek van een week, tij dens welk hij zes Ameri kaanse steden zal bezoe ken. Vanmiddag heeft hij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York toegespro ken. Tijdens de heilige mis in het park Boston Common, het oudste park van Amerika, zei de paus, dat de reden van zijn komst was „U naar Christus te roepen en te le ven in zijn liefde, nu en al tijd". Het voornaamste deel van zijn preek was gewijd aan de kwalen van de con sumptiemaatschappij. „Ge confronteerd met problemen en teleurstellingen zullen veel mensen hun verant woordelijkheid proberen te ontlopen en vluchten in zelf zucht, in seksueel genoegen, verdovende middelen, ge weld en-onverschilligheid en cynisme", aldus de paus, „maar vandaag stel ik u voor te kiezen voor de lief de, het tegengestelde van vluchten". Hij riep de jongeren op zich meer in te spannen voor hun arme en behoeftige mede mens. Ook wees de paus in zijn preek op het belang van een stabiel huwelijksleven in een land waar een op de drie huwelijken in echt scheiding eindigt. „Om wille van uw kinderen, maak uw huwelijk stabiel en zeker", aldus de paus, die ook tijdens zijn laatste dag in Ierland de heiligheid en onontbind baarheid van het huwelijk had onderstreept. Hij benadrukte daar met klem de afwijzing door de kerk van de abortus, die hij „een afschuwelijke misdaad" noemde. Hij deed een beroep op de Ierse katholieken on verminderd vast te houden aan het ^kerkelijk verbod der voorbehoedsmiddelen. De Ierse moeders en meisjes hield de paus voor, dat het voor haar wezenlijker en be langrijker is kinderen voort te brengen dan carriere te maken in de maatschappij. De priesters riep hij op de kerkelijke discipline in ere te houden en niet te aarzelen in het openbaar als priesters duidelijk herkenbaar te zijn. Aanpassing lonen en uitkeringen ter discussie (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Over nagenoeg alle onderdelen waarover ogen uit de hand gelopen gang van zaken dit jaar nog nader wat betreft de stijgingen. Ook het kabinet vindt dat het wel wat ko* j» wettelijk wil regelen. Uit het vandaag verschenen ontwerp-advies voor de discussie van vrijdag blijkt als grote lijn dat de vakbeweging, behoudens enkele stroomlijningen, de zaken goeddeels bij het oude willen laten, terwijl de werkgevers wat op de rem willen gaan staan het maar oneens kan zijn, verschillen de partijen Sociaal-Economische Raad van mening over de wijze waar op het minimumloon en de sociale uitkeringen voortaan pe riodiek verhoogd moeten worden. De SER gaat hierover vrijdag advies uitbrengen aan de regering, die de in haar minder kan, reden waarom het „als voorschot" reeds halfpro- centskortingen op de stijgingen van de uitkeringen toepaste. Het sinds 1968 wettelijk bestaande minimumloon wordt thans twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de schaallonen in de cao's. Daarnaast moet om de drie jaar een ex tra bijstelling worden overwogen. De vakbeweging vindt dat dit zo moet blijven, met dien verstande dat sommige aanpassingse- •lementen vollediger en minder schoksgewijs moeten worden in gevoegd. Dan worden de driejaarlijkse aanpassingen niet meer zo nodig. De werkgevers zeggen dat er met het minimumloon wat meer terughoudendheid moet worden betracht. ADVERTENTIES J toonaangevend in eiken Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19, Leiden, tel. 071-134541. WC1 ügGVGiÖ ig een illugie (Van parlementaire redactie) DEN HAAG Rendementsverbete ring in de bedrijven, versterking van de concurrentiepositie en herstel van werkgelegenheid zijn een volstrekte il lusie als het kabinet Van Agt doorgaat op de ingeslagen weg. Zelfs zonder ex tra looneisen van de vakbeweging zal. Iet kantoor van de derdag 4 oktober kun- Leidse Courant is nen woensdag 3 okto- Woensdag 3 oktober in ber tot half tien 's mor-' verband met de vieringk gens worden aangele- van Leidens Ontzet ge- verd. sloten. Advertenties De klachtendienst zal voor de krant van don- zoals gewoonlijk te be- bezorging van de krant reiken zijn tussen zes woensdag enige ver tra- en zeven uur 's avonds ging ondervinden. Wij onder nummer 122248. verzoeken onze abon nees daarvoor begrip te hebben. De directie ïn 1980 een forse achterstand op de doelstellingen van Bestek '81 worden opgelopen als het kabinet niet snel de bakens verzet en zijn beleid aanpast aan de gewijzigde omstandigheden. Dat is de conclusie van een reactie van de werkgeversorganisaties VNO en NCW op miljoenennota en voorgeno men economisch beleid van het kabinet Van Agt. De werkgeversorganisaties geven in deze reactie het kabinetsbeleid een dikke on voldoende. Zij verwijten de regerings ploeg van Van Agt steeds maar weer de collectieve sector te bevoordelen ten koste van de particuliere sector, die een extra steuntje in de rug ter wille van de werk gelegenheid zo nodig heeft. Volgens glo bale berekeningen valt nu al voor de par ticuliere sector een bruto-achterstand in rendementen van 3,5 miljard vast te stel len over 1979 en 1980. Allerlei nieuwe te genvallers zijn daarbij nog niet verwerkt. Volgens VNO en NCW is het kabinet veel te optimistisch gestemd over de verbete ring van de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven. De werkgevers vegen ook de vloer aan met het arbeidsplaatsenplan van het kabi net voor de kwartaire sector. Dit plan wordt bestempeld als „symptoombestrij ding" omdat het gevaar bestaat dat het aantal moeilijk te vervullen vakatures in de marktsector (het bedrijfsleven) erdoor toeneemt. V /ft

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1