NAM spaart Slochteren-gas om prijs op te drijven TENNISSEN IN VOORHOUT Hartelijk van Ieren vanmorgen bij aankomst paus Vakbonden gaan Shell internationaal aanpakken iS Zomertijd vannacht afgelopen ZWARE BESCHULDIGING VAN INDUSTRIEBOND FNV: olgende week beslissing over Markerwaard Nu ook Zondags geopend NORMAAL Fa. MARTIN VAN DIEST SS? Zaterdag 29 september 1919, bbe jaaiguug no. 21465 DAGBLAC VOOR iekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 ef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 - artaal ƒ43.05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Drie zusters Zaterdag: Het nieuwe poppro gramma 'Popkrant' om 17.10 uur op Ned. I. 'Mens en trein' om 20.53 uur en 'Zwaarmoedi ge verhalen voor bij de centra le verwarming' om 21.55 uur. Zondag: 'Drie zusters', een to neelstuk van Tsjechov. om 20.15 uur op Ned. I. 'Modern leven' om 20.40 uur op Ned. II en 'Holands spoor' om 22.20 uur. Vrij zonnig In de ochtend enkele mistban ken, overigens vrij zonnig en middagtemperaturen van on geveer 15 graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Morgen zon: 7.36 - 19.24. Schev. hoogw.: 8.41 en 21.09. Laagw.: 4.20 en 16.38. ussen inden lammoet )SKOU (AP) Rus- •/ie geologen, op zoek jr olie, hebben in de vroren bodem van <st-Siberië een goed •onserveerde mam iet gevonden, zo weet Russische pers te lden. Wanneer de mmoet heeft geleefd n men niet meteen 'gen. Wel wordt aan- wmen dat het dier ye veer tien jaar oud s toen het stierf. BB 45 Brigitte Bardot is giste ren 45 jaar geworden. Oud zullen sommigen zeggen, maar Brigitte zit daar niet mee. „Beter oud dan dood", is haar lakonieke mening. Geldkist met 45 mille gestolen ROTTERDAM (ANP) Uit een sta- len archiefkast van een accountantskan toor in Rotterdam is een geldkist gestolen met 45.000 gulden aan lonen. De daders moeten vol gens de politie via een brandladder van het ge bouw ernaast zijn bin nengekomen. Ze zijn nog niet gepakt. Ei-bergen Prinses Beatrix open de gisteren een vakantie bungalow voor gehandicapten in Eibergen. Zij kreeg bij die gelegen heid een mand met zuivelpro- dukten en hier laat zij zien wat er zoal in haar mandje zat. Prijsverhoging olieprodukten DEN HAAG (ANP) De maximumprijzen van huis brandolie en dieselolie gaan met resp. 1 cent en 1,2 cent per liter omhoog. De verhoging gaat maandag Ook de maximumprijzen van petroleum gaat dan omhoog met 1,5 cent tot 2,7 cent per liter, afhankelijk van de hoe veelheid die in een keer wordt gekocht. Stookolie wordt 10,60 gulden per ton duurder. Onaantastbaarheid menselijk lichaam in Grondwet DEN HAAG In de Grondwet zal een bepaling worden opgenomen waar in de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam als recht wordt opgeno men.Het kabinet heeft be sloten een grondwetswijzi ging naar de Raad van State om advies te sturen. Met het opnemen van de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam als grondrecht in de nationale Grondwet komt een einde aan een twee jaar lange strijd over dit vraagstuk. DEN HAAG Vannacht om 3.00 uur zal de klok in Nederland weer een uur worden teruggezet. Dat betekent het einde van de zo mertijd die op 1 april inging. Volgens drs. A. van Onze Oort, de secretaris van de interdepartemen tale commissie zomertijd, zijn er dit jaar vrijwel geen reacties binnenge komen. „De mensen zijn er nu aan gewend", aldus de secretaris. „De zomertijd, die nu voor de derde keer werd-ingevoerd, is een auto matisme in ons bestaan geworden". Hij vindt het jammer dat er op het gebied van de zomertijd geen uni formiteit binnen de EG is. Tot op heden zijn er zes landen die dezelf de zomertijd hebben als Nederland. Dat zijn België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Griekenland en Polen. De andere landen in Europa hebben een afwijkende zomertijd of doen aan de zomertijd niet mee. Volgend jaar zal de zomertijd in Nederland beginnen op 6 april. Dit omdat België, Frankrijk, Luxem burg en Italië zich ook op deze da tum hebben vastgelegd, aldus de heer Van Onze Oord. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De argumenten, die de Neder landse Gasunie en de Nederlandse'Aardolie- maatschappij (NAM) aanvoeren voor het zo lang mogelijk willen doen met de gasbel in Slochteren, zijn vals. Het gaat niet om onder meer het voorkómen van kwaliteitsverschillen (door menging van elders gewonnen gas met dat uit Slochteren), maar om „eenvoudige winsthonger van de grote oliemaatschapijen". Dit zegt de Industriebond FNV in het jongste nummer van het blad Kader, dat geheel gewijd is aan de „zogenaamde energiecrisis". Het aardgas beleid van de oliemaatschappijen Shell en Esso, die gezamenlijk eigenaar zijn van de NAM en de helft van de aandelen van de NAM bezitten, is volgens de industriebond gebaseerd op het princi pe „last-in, first-out". Dit is een term uit de olie- business, die zoveel wil zeggen als verkoop het laatst gevondene zo snel mogelijk en bewaar het eerst gevondene zo lang mogelijk. De Industriebond trekt deze conclusie uit een in terview met de vorige NAM-directeur ir. J. M. H. van Engelshoven in het personeelsblad Nammo- gram. Deze zegt daarin onder meer: „We spannen ons in om aardgas in Drente, Friesland, Noord- Holland, Twente of de Noordzee te vinden en te winnen. Waarom? Niet om meer gas te leveren, maar louter en alleen om Groningen zo lang mo gelijk te sparen". Volgens de bond betekent dit niets anders dan dat Shell en Esso haast hebben met het terugverdie nen van de grote investeringen in de kleinere gas- velden. Zij verwijst daarvoor weer naar Van En gelshoven, die meedeelt dat de NAM alleen al in de Noordzee anderhalf miljard gulden heeft geïn vesteerd, terwijl „we het eerste dubbeltje nu, eind november (1977), nog moeten gaan terugverdie nen". De relatief lage investeringen, die Shell en Esso in Slochteren hebben gedaan, zijn volgens de industriebond FNV allang terugverdiend. „Het uitventen van deze gasvoorraad kan best wachten. De prijzen stijgen, dus Shell en Esso hebben geen haast". Het snel terugverdienen van het elders geïnves teerde geld is mogelijk, aldus de bond, door verho ging van het energieprijspeil in Nederland. Die verhoging is dan weer te bereiken door meer dure OPEC-olie en meer duur Noors en Algerijns gas te importeren. „Het resultaat van dit alles: het spot goedkope aardgas uit Slochteren wordt duur ge maakt". Overal in Ier land zitten fo to's van de paus in de speciale aan bieding. Foto's om op te han gen, om neer te zetten, op asbakjes maar ook op vaant jes. (Van onze speciale verslaggever in Dublin, Roger Simons) DUBLIN „Failte". Dit oude Ierse woord, dat welkom betekent, is het eer ste dat paus Johannes Paulus vanmor gen te horen zou krijgen bij zijn aan komst uit Rome in het groene Erin. „Welkom, heilige vader", het staat op spandoeken, op bordjes voor de ramen van kleine en grote woningen, in etala ges en op de voorpagina's van de kran ten. De pauselijke jumbojet zou tegen tien uur Ierse tijd vanmorgen op de vlieghaven van Dublin arriveren. Het is een Boeing 747, de „Aer Lingus One" St. Patrick, het vlaggeschip van de Ierse luchtvaartmaat schappij, speciaal voor deze gelegenheid omgebouwd. Maandag vliegt de paus met de St. Patrick van het Ierse Shannon naar New York. Van de bar in het bovendek van de Boeing hebben de Ieren voor de paus een privé-suite gemaakt. Er staat een comfor tabel divanbed, waarop hij kan rusten. Het beddegoed en de dekens zijn uiter aard van de beste Ierse kwaliteit. Als de Heilige Vader een hapje wil eten, kan hij daar met nog drie andere hoge passagiers aan tafel gaan zitten. In de filmprojector van het vliegtuig zit een boeiende docu mentaire van twintig minuten over Ier land, die vertoond kan worden als de paus daar zin in heeft. Zie meer over de reis van de paus op pagina 7. a onze parlementaire vrijdag een beslissing ne- Premier Van Agt deelde dat telijke Ordening, is gisteren tweede nationale luchthaven te lichten. Zie voor enige me- redactie) men over de toekomst van gisteravond mee na afloop van een advies voor de voltallige vastgesteld. Van Agt weigerde ningen over de toekomst van de Markerwaard gekoppeld het wekelijkse kabinetsberaad, ministerraad over de toekomst echter stelselmatig een tipje de Markerwaard de Finale-bij- EN HAAG De minis- aan het structuurschema In een onderraad van de minis- van de Markerwaard en een van de sluier van dit advies op lage. rraad zal volgende week burgerluchtvaart. terraad, de Raad voor de Ruim- (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Er komt waarschijnlijk een grote internatio naal opgezette actie tegen Shell als antwoord op het in Per- nis gebruikte geweld om de door de FNV georganiseerde sta kingen te breken. Dat kondigde de secretaris van het inter nationale vakverbond van werknemers in de (petrochemi sche industrie, Charles Levinson, gisteren aan op een pers conferentie in Den Haag. Gedacht wordt aan het stoppen van overwerk en 24-uurssta- kingen in Frankrijk, België en Groot-Brittannië. Volhardt de Shell-directie in haar huidige beleid (geen vijf-ploegendienst en geen 35-urige werkweek) dan zijn ook acties in de Vere nigde Staten, Canada, de Scandinavische landen en Latijns- Amerika te verwachten, aldus Levinson. Ook Arie Groenevelt, voorzitter van de Industriebonden FNV, hekelde het geweld aan de poorten van Shell. Volgens hem hebben de werkwilligen bij Shell hier helemaal niets mee te maken gehad: „De actie kwam van binnenuit, van goed georganiseerde knokploegen, die optraden op verzoek van de Shell-leiding", aldus Groenevelt, die dreigde dat de werkgevers „nog niet klaar waren met de industriebonden". Intussen heeft de Shell-directie verklaard, dat zij geen geweld heeft gebruikt tegen mensen en dat het openbreken van de poort niet was bedoeld om het einde van de staking te bespoe digen. „Wij moesten iets doen om de onrust van de werkwilli gen in ae tomen. Voor zover er geweld is gebruikt gebeurde dat ten opzichte van de hekken, want die waren met kettin gen afgesloten, niet ten opzichte van de postende stakers". Volgens directeur Meinsma draaide het allemaal om het feit, dat directie en werkwilligen niet wensten te aanvaarden, dat stakers het bedrijf afsloten. Inmiddels is becijferd dat de staking bij Shell tientallen mil joenen heeft gekost. Shell schoot er per dag vijf tot tien mil joen gulden bij in, en die kosten gaan door voor zover het de nog voortdurende staking bij Shell Moerdijk betreft. Wanneer men ook de kosten erbij telt van het opnieuw opstarten van de machines, komt men zeker tot een schade van honderd miljoen. Bij de Industriebond FNV raamt men de schade van de vijf stakingsdagen op ongeveer een half miljoen gulden. vdA-voorzitter: ^oalitie met fVD is iitgesloten 2IST (ANP) Op een ge estelijke kaderbijecn- •mst van de PvdA in Zeist eft -PvdA-voorzitter Max n den Berg gisteravond >rt gereageerd op de infor- ktieve gespreksronde die ider leiding van VVD-poli- :us Geertsema wordt ge- •uden en waar wordt ge roken over mogelijke toe- >mstige samenwerking issen socialisten en libera- den Berg zei: „Natuurlijk 'at het ieder individueel 'dA-lid vrij aan een dergelij- gespreksronde deel te ne en. Dat wil echter niet zeg- n dat een dergelijke samen- ?rking er komt. Ik wil er en misverstand over laten staan dat door de op dhet igste PvdA-congres aange- >men resolutie samenwer- ng tussen VVD en PvdA in n "olgend kabinet uitgeslo- is". ADVERTENTIE Apeldoorn. Europaweg 170, ADVERTENTIE BRUSSEL 1000 JAAR STAD DROOMKEUKENS en BADKAMERS SAUNA'S DOE HET ZELF OPEN HAARDEN MEUBELS OP MAAT SIERADEN ^LEKKERNIJEN DRANKEN ^ZONNE-ENERGII de hulpbron van de toekomst 1 I MODETHEATER I Bent U al geweest? morgen laatste dag I j (tol en met 30 september 17.00 uwr> J HOUTRUST DEN HAAB Zondag 7 oktober Voorverkoop: Foto Speet. Nieuwveen Speet, Leimuiden. Kaarten a 10.- Zondag 30 september VERONICA DRIVE-IN SHOW Blesse Paard Stompwijk. Aanvang 20.00 uur. ADVERTENTIE In geheel nieuwe (dit jaar gebouwd) en zeer moderne accommodatie Periode:, van 1 oktober 1979 t/m 30 april 1980. Telefonische informaties en reserveringen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur onder telefoonnummer: 02522-11416. Jacoba van Beierenweg 118, Voorhout. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt als nog gebracht xö->V <C>V

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1