(Sowuvnt Shell-stakers weer aan het werk DA erontrust er plan oor nieuwe ;oomraketten Da jan: erkenning PLO mogelijl Historische afdeling 'Lakenhal' weer open V Vrijdag 28 september 1979, 69e jaargang no. 21464 kekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ^Sredacteur. Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: jaal 43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. De schimmen De Franse speelfilm 'De schimmen' van Melville onl 20.27 uur op. Ned. II en om 19.05 uur de goochelaar David Copperfield. 'Muze magazine' om 19.25 uur op Ned. I en de laatste afleve ring van 'Roots' om 19.50 uur. Het tweede gedeelte van 'American Bandstand' om 21.55 uur. Rustig weer Droog met zonnige perioden, koude nacht. Middagtempera- turen 14 tot 17 graden. Morgen zon: 7.36 - 19.24. Schev. hoogw.: 8.41 en 21.09. Laagw.: 4.20 en 16.38. SINKI De e bioloog Lind- n verwacht bin- afzienbare tijd 749. zij genetische hb ipulatie diersoor- |l e kunnen fokken hans nog niet be- HB Zo is het vol- hem mogelijk we ter zijner tijd I Uf)0rbeeld vlees iVn eten en de wol n dragen van \n die een krui- zijn tussen var en schapen, door al scharkens ge- nd. Wim Kan met oudjaar op tv Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM Op oude jaarsavond komt Wim Kan andermaal met zijn confe rence op VARA-tv. De opnamen hiervoor wor den in de laatste week van dit jaar gemaakt in het Nieuwe de la Mar-theater in Amsterdam. Het pro gramma zal worden toege spitst op de dan actuele po litieke situatie. Merendeel vóór maximumloon AMSTERDAM Volgens 61 procent van de Nederlan ders moet er een maximum loon komen. Tegen is 33 pro cent en zes procent weet het niet. Aldus de uitkomst van een in augustus gehouden Nipo-enquete. Het grootste percentage vóór een maximumloon wordt ge vonden bij leden van de FNV en hun familie en bij Pvd A-stemmers (71 pro cent). Van de VVD-stem- mers is 46 procent tégen. Panter duikt weer op in Zeeland GOES De loslopende panter die enkele weken voor de nodige con sternatie zorgde op Noord-Beve land in Zeeland is nu gesignaleerd op Zuid-Beveland. Het dier moet het Veerse meer zijn overgezwom men, want zeilers hebben hem ook al gezien op een van de recreatie eilanden in het meer. Verwacht wordt de panter zich voorlopig niet zal laten vangen. Hij zal in de inmiddels door toeristen verlaten recreatiegebieden genoeg voedsel in de vorm van kleine wild kun nen vinden om zich voorlopig niet bloot te hoeven geven. Hotelbrand in Wenen: 23 doden WENEN (AFP) In het hotel Am Augarten in het Prater in Wenen is van morgen vroeg brand uitge broken, als gevolg waar van tenminste 23 mensen het leven hebben verloren. De brand in het vijf ver diepingen hoge gebouw was op een van de lagere verdiepingen ontstaan, liet vuur breidde zich snel uit via het trappenhuis. De meeste slachtoffers zijn door rookverstikking omgekomen. De brand weer was de brand na een uur meester. Vijftien gas ten werden gered. Polen: Uitstel proces-Menten schending van mensenrechten WARSCHAU In Polen is gisteren het besluit van de Rotterdamse rechtbank om het proces tegen Menten uit te stellen op grond van diens krankzinnigheid bestempeld als „een schending van de mensenrechten". Pilichowski, voorzitter van de Poolse com missie die een onderzoek in- stplt naar oorlogsmisdaden, zei het onverklaarbaar te vinden dat in deze zaak geen rechter lijk bindend vonnis is geveld dat het rechtsvaardigheidsge- voel bevredigt. Ontkiemd zaadje uit oog verwijderd KAAPSTAD Een Zuid- afrikaanse oogspecialist heeft uit de oogbal van een jongen het ontkiemde en tot een lengte van 3 millimeter uitgebgroeide zaadje van een aan de ma delief en chrysant ver wante plant verwijderd. Het gezichtsvermogen van de jongen liep hierbij geen schade op. Volgens de spe cialist biedt het oog ideale omstandigheden voor het ontkiemen van zaadjes: vochtigheid, warmte en frisse lucht. DE BOER: AANTAL VAN 572 IS WAANZIN (Van onze parlementaire redactie) HAAG/WASHINGTON In de Tweede Kamerfrac- fan het CDA is ernstige ongerustheid ontstaan over het fcht, dat militaire NAVO-deskundigen tot de conclusie len zijn gekomen, dat er 572 nieuwe atoomraketten in ^-Europa moeten worden gestationeerd. Met deze nieu- aketten zou een tegenwicht geboden moeten worden te lde nieuwe Russische kernraketten, zoals de SS 20, die pest-Europa gericht staan. vel de NAVO-ministers van Defensie en Buitenlandse Za- pas in december een definitief besluit zullen nemen over tuele modernisering van de NAVO-atoomwapens, zijn er im| en de NAVO al geruime tijd studies aan de gang om tot ver- >N ving van het wapenarsenaal te komen. Zoals bekend, is er BH «en de CDA-fractie een sterke stroming die zich fel verzet IK' modernisering va° de NAVO-raketten. Een antwoord van AVO op de SS 20-raketten acht men zelfs volstrekt overbo- fÊ Inplaats daarvan moet er volgens deze groep zo spoedig mo- met de Russen onderhandeld worden over wederzijdse M indering van het kernwapenbestand. het bericht over die 572 raketten waar is, kan ik maar één zeggen: zijn ze nou helemaal gek geworden?", zo reageerde ïorgen CDA-defensiespecialist Joep de Boer. „Dit is puur ueden. Op die manier neemt de kernwapenwedloop alleen toe. Het is volstrekte waanzin. Ik wil hierover zo snel mo- opheldering krijgen van de ministers Scholten en Van der ïw". Woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren het bericht over de voorstellen van de NAVO- undigen bevestigen noch ontkennen. Overigens wees hij dat Nederland alle ruimte heeft om niet nret de aanbeve- n van de NAVO akkoord te gaan. Verder benadrukte de A dvoerder, dat met een eventuele invoering van een aantal ve atoomraketten evenzoveel verouderde raketten uit -Europa zullen worden verwijderd: merikaanse regering heeft gisteren tegenover staatssecreta- an Eekelen van defensie haar grote waardering uitgespro- over de Nederlandse kabinetsbesluit om volgend jaar het isiebudget met drie procent te verhogen. De staatsecretaris jmenteel in de VS om een overeenkomst af te sluiten, die irlandse bedrijven dezelfde mogelijkheden geeft als de rikaanse bedrijven om mee te doen aan militaire produk- iHINGTON (AFP-Reu- President Jimmy er heeft gisteravond een tg van zijn nationale gheidsraad voorgezeten aanleiding van de •tie van de aanwezig van Russische gevech- iheden op Cuba. rter vergadert over Sovjet epen op Cuba De raad hoorde een verslag van minister van buitenlandse zaken Cyrus aan over zijn laatste ontmoeting met zijn Russische collega Andrej Gro- miko over de zaak, gistera vond in New York. Maandag hadden Vance en Gromiko er voor het eerst vruchteloos over van gedachten gewisseld. NTER vant de uit zijn krachten beide reuzekater is nu op ■Beveland gezien. Als u volgende week geen jes op de voorpagina ziet 1 tekenaar niet op de pan- ■ht. Hij bekijkt films. (Van onze verslaggevers) ROTTERDAM De 1600 stakende Shell- werknemers van de raffinaderij in Pernis hebben besloten morgenochtend om kwart voor zeven weer aan het werk te gaan. Achtergrond van dit besluit is hun vrees dat bij het voortduren van de acties er nog meer moeilijkheden te verwachten zijn. Deze overweging telde voor hen zwaarder dan het op dit moment afdwingen van de vijfploegendienst en de 35-urige werk week. Door de gistermiddag met medewerking van werkwilligen uitgevoerde doorbraak van de stakingsblokkade rond Shell Pernis, kregen de sociale conflicten in Rijnmond immers sterk het karakter van een botsing tussen sta kers enerzijds en werkwilligen anderzijds. Het openbreken van de door de stakers afge sloten fabriekspoorten werd vanmorgen aan vankelijk ook verwacht bij de Rotterdamse kunstmestindustrie Albatros. Het gevaar van een nieuwe confrontatie leek evenwel gewe ken nadat de Albatros-directie had verklaard voor het opengooien van de poorten, niet het initiatief te zullen nemen. De botsing van gisteren tussen werkwilligen en stakers bij de Shell-raffinaderij in Pernis volgde op een grote demonstratie door de Rotterdamse binnenstad waarmee zo'n 3000 Shell-werknemers hun eis kenbaar maakten om gewoon door te kunnen werken. Het op engooien van de Shell-poorten, op initiatief van de directie, maar uitgevoerd door werk willigen, gebeurde gistermiddag rond drie uur. Grote groepen werknemers die van de staking niets moesten hebben, duwden hun collega's opzij, knipten sloten door en stroom den het terrein op. Er vielen enkele klappen, maar op het moment dat de strijd menens dreigde te worden, gaf het actie-comité de stakers opdracht zich terug te trekken. „Had het comité dit niet gedaan, dan zou er zeer zeker bloed zijn gevloeid", aldus Arie Groe- nevelt van de industriebond FNV die woe dend is op de Shell-directie omdat zij de be ëindiging van de blokkade mogelijk heeft ge maakt „Shell is de rechter voorbij gegaan en heeft gereageerd c^oor geweld op de stakers los te laten", zo zei Groenevelt. ook Rijn- mond-voorzitter ir. Oele, burgemeester Van der Louw van Rotterdam en de industrie bond CNV hebben een kritiek uitgeoefend op het optreden van Shell. Overigens ontvingen de stakers gisteren een steunbetuiging van PvdA-fractieleider Den Uyl. Volgens de oppositie-leider kan Shell de geëiste vijfploegendienst best betalen en on- staat hierdoor extra werkgelegenheid. Oprrierkelijk is dat de werknemers in de pe trochemische industrie in Frankrijk inmid dels ook hebben aangekondigd dat zij zo snel mogelijk naar een vijfploegendienst toe wil len. Op 11 oktober zullen zij dit verlangen kenbaar maken door een staking van mini maal 24 uur te houden. De Rotterdamse wethouder Riezenkamp van economische zaken maakte gisteren bekend dat de overslag in de Rotterdamse haven in de eerste helft van dit jaar 12 ton hoger lag dan in de eerste zes maanden van 1978. Maar de staking heeft nu een flinke deuk gegeven in de in totaal verwachte jaaromzet. Overi gens toonde Riezenklamp zich veel bezorgder over de sociale littekens die stakingen zullen achterlaten dan over de financiële gevolgen. De sociale verhoudingen in de haven hebben naar het oordeel van de wethouder de laatste jaren te weinig aandacht gekregen. Was dit wel gebeurd, zo zei hij gisteren, dan had de onrust waarmee we nu mee worden gecon fronteerd, voorkomen kunnen worden. Intussen staan de 500 havenslepers en de di rectie van Smits Sleepboot bedrijven nog als onwillige bokken tegenover elkaar. De ha venslepers eisen nu 28,50 bruto per week extra met terugwerkende kracht tot 1 juli en daarnaast gedeeltelijke uitbetaling van de ge staakte dagen. Smit wijst dit laatse van de hand en wil de 28,50 niet eerder dan 1 ja nuari aanstaande uitbetalen. Bij van Nelle in Rotterdam wordt sinds giste ren ook over de mogelijkheid van een staking gepraat. Het stakingswapen wordt overwogen voor het geval de directie zich volgende week niet toeschietelijker toont in het CAO-over- leg. ADVERTENTIE BRUSSEL 1000 JAAR STAD DROOMKEUKENS en BADKAMERS SAUNA'S DOE HET ZELF OPEN HAARDEN MEUBELS OP MAAT SIERADEN ^LEKKERNIJEN DRANKEN /ZONNE-ENERGIE^ F de hulpbron van de toekomst 1 MODETHEATER Maak gebruik van de vele VOORDEELAANBIEDINGEN gratis parkeren bij N0UTRUST OEN HAAG. Breestraat krijgt gemetseld wegdek LEIDEN Het wegdek van de Breestraat voor het Stad huis zal in de toekomst waarschijnlijk worden ge metseld. Dit deelde wethou der C. Waal van stadsont wikkeling gisteravond tij dens een vergadering van de raadscommissie voor ruim telijke ordening mee. De herbestrating van de Breestraat kwam ter sprake naar aanleiding van een klacht van een van de Brees- traat-bewoners over de ge- luids- en de trillingsoverlast die over de straatklinkers rij dende bussen in de straat ver oorzaken. Binnenkort zal de Breestraat voorlopig worden voorzien van een asfaltlaag. Wanneer de rioleringswerk zaamheden voltooid zijn, zal voor een definitieve bestra ting, waarschijnlijk dus in de vorm van metselwerk, worden gekozen. Het voordeel van het betreffende metselwerk is dat het niet zo ontsierend als asfalt is, terwijl het wel evengoed als asfalt de trillingen tegenhoudt. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt als nog gebracht TEGENSTRIJDIGE UITSPRAKEN NEW YORK In een vraaggesprek voor de Israëlische televisie heeft minister Dajan van buitenlandse za ken verklaard dat Israël met de PLO zal onderhandelen, wanneer die niet langer een militaire organisatie is en „een politieke beweging" vormt. Deze ontwikkeling van de PLO zou echter volgens Dajan revo lutionair zijn. Met name zou de PLO „in principe bereid moeten zijn de 1 miljoen Palestijnse vluchtelingen, die nu in Jordanië zijn sinds de oor log van 1948, Jordanië als permanen te verblijfplaats te laten beschou- Gisteren heeft Dajan echter in de Alge mene Vergadering van de VN de er kenning van de PLO van de hand ge wezen. Bovendien zei hij dat Jeruzalem voor altijd de hoofdstad van Israël zal zijn. Hij beschuldigde de VN van „poli tieke eenzijdigheid", klaagde over be handeling van de joden door de Russen en prees het Egyptisch-Israëlische vre desverdrag als een „historische door braak". Terwijl Dajan sprak de meeste Ara bische delegaties waren de zaal uitgelo pen toen hij begon circuleerden er berichten dat de Verenigde Staten een nieuwe initiatief ontwikkelen om Israël en de PLO aan de onderhandelingsta fel te krijgen voor het duurzaam ma ken van de wapenstilstand in Libanon. Dajan gaf de PLO de schuld van de voortdurende vijandeljkheden in Liba non. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Motorrijder gewond LEIDEN Een 20-jarige Leidse motorrijder is gister middag gewond geraakt bij een ongeval op de Oegstgees- terweg. De motorrijder reed in op een stilstaande file au tomobilisten. De man botste tegen de ach terste auto van de file, kwam te vallen en liep een bekken fractuur en hoofdletsel op. Hij is naar het Academisch Zie kenhuis vervoerd. De motor werd totaal vernield. De auto waar hij tegenaan reed raakte aan de achterzijde zwaar be schadigd. i|ir'>!it|iMiiMiiiM|i|!|||||||||||||||||||||||||||||||| LEIDEN De historische afdeling van het stedelijk museum 'de Lakenhal' her opent 3 oktober haar poor ten voor het publiek. Ruim een half jaar is het museum wegens verbouwing gesloten geweest. In de vernieuwde versie van het museum zijn tal van voorwerpen te zien, die betrekking hebben op het beleg en ontzet van Lei den. Tien jaar geleden werd deze afdeling met speciale aandacht voor de geschiedenis van Lei den ingericht. In de loop der jajtgn werden de teksten min der goed leesbaar en boven dien veranderden de ideeën over het opstellen van mu seum voorwerpen. Een half jaar geleden werd met de op knapbeurt begonnen. De the ma's in de vernieuwde opstel ling zijn niet veranderd. De thema's zijn duidelijker van elkaar te onderscheiden door dat ieder onderwerp met een bepaalde kleur wordt aange duid. Ook is de restauratie van de oostelijke galerij (van het uit 1639 daterende gebouw) voltooid. De algehele restaura tie van het oudste gedeelte van het museum zal volgens plan vanaf 1988 plaatshebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1