^eld6c 0otiAOtitH reigende takingen ICI en Albatros Aparte dienst nodig voor opsporing van steunfraude ONTVOERDER VAN ALDO MORO BIJ SCHIETPARTIJ ZWAAR GEWOND ©LsstelloBM Rente-aftrek is geen kabinetscrisis W7" VLIEGPRIJZEN NAAR LONDEN EN PARIJS GEHALVEERD Tram volledig uitgebrand Rechter in Palermo vermoord AGIN 800 1 Ekiersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ^rjdac,eur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: ns d#l ƒ43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. hora- Dinsdag 25 september 1979, 69e jaargang no. 21461 Zuid-Afrika Veel bewolking In 'De slag om Zuid-Afrika' om 20.27 uur op Ned. II de strijd tussen blank en zwart. Om 21.17 uur een show van de zuidafrikaanse zangeres Miri am Makeba. Het Rijnlands Christelijk Man nenkoor zingt om 20.25 uur op Ned. I en om 22.10 uur het laatste deel over het Philipsbe- drijf. Perioden met regen. Middag- temperaturen ongeveer 16 gra den. Morgen: Zon op: 07.31. Zon onder: 19.31 Maan op: 12.36 Maan onder: 22.08. Hoogw.: 06.38 en 18.54. Laagw.: 02.38 en 14.49. tgende schotel: iet meer dan er en stof ËOU Onderzoekers van de academie van weten-' \en hebben in een laboratori- I vliegende schotel gemaakt rmee hun theorie proberen lijzen dat UFO's niet meer hn schotelvormige opeensta- $n van stof en water als ge- San turbulenties in de lucht, derzoekers schiepen de juiste mdigheden in een laboratori um zagen voor hun ogen een %de schotel vorm krijgen", pet persbureau Tass, die de he van het aantal waargeno- miegende schotels wijt aan de pende luchtvervuiling. Op pauselijke troon Een vrouw en een Vaticaanse monseigneur proberen de 7- jarige Antonio Leuzzi ervan te overtuigen dat hij de troon van de paus moet verlaten. Het ta fereeltje deed zich gisteroch tend voor in de Vaticaanse au diëntiehal, waar de paus een aantal gehandi capte kinderen zou ontmoeten. Antonio liet zich vrij gemakkelijk overtuigen. SCHIPHOL De excursievluchten naar Londen en Parijs vanaf Schiphol en Zestienhoven worden per 1 novem ber a.s. aanmerkelijk goedkoper. Ver geleken met de lijnvluchten is er zelfs sprake van een halvering van de tarie ven: 269,- in plaats van 538,-. Verge legen met de oude excursietarieven be tekent het een prijsdaling van 17% op de vluchten naar Londen en 10% op die van naar Parijs. De KLM, NLM, British Airways en Air France hebben hiertoe besloten om de lege stoelen op deze vluchten op te vullen. Men moet wel voldoen aan een paar voor waarden om van het nieuwe excursieta rief gebruik te mogen maken. Bij aankoop van een ticket moet men de datum van uit- en thuisreis vastleggen, reservering is slechts een paar dagen tevoren mogelijk, alleen buiten de vliegspitsuren kan men van deze vluchten gebruik maken en ten slotte moet binnen de reisduur een week end vallen. De Rijks Luchtvaart Dienst heeft overi gens nog niet zijn goedkeuring gegeven aan het nieuwe tarief, maar zal dat waar schijnlijk slechts enkele dagen op zich la ten wachten. In luchtvaartkringen ver wacht men dat in de nabije toekomst meer prijsverlagingen op Europese lijnen ziin te verwachten. Gevangenis te vol: 55 manop vrije voeten MONTGOMERY Een ie- deraal rechter in Montgo mery in de Amerikaanse staat Alabama heeft gisteren besloten 55 gevangenen van de plaatselijke gevangenis vrij te laten omdat het ge bouw overbevolkt is. Rech ter Rpbert Varner heeft een commissie ingesteld die de voorbeeldigste gevangenen moet uitzoeken en hen daar na aan hem moet voordra gen voor ontslag. De gevan genis mag officieel 120 inwo ners hebben. Er zijn er nu 175. Duel Koopmans Taf er uitgesteld DEN HAAG De bokser Rudy Koopmans zal zijn Europese titel in het half- zwaargewicht tegen de Fransman Hocine Tafer maandag niet kunnen ver dedigen, zo heeft zijn ma nager gisteravond laten weten. Koopmans kampt met een aanval van griep die zijn conditie te zeer heeft aangetast. Al eerder werd een duel to gen de Brit Alan Minter uitgesteld, toen Koopmans last had van astma. Thomassen: Shell kan korte werkweek best (Van onze sociaal-economische redactie) jtOTTERDAM Nadat giste- en bij Shell Pernis (raffina- e) en Shell Moerdijk (che- lie) stakingsacties gestalte "kregen in de voorbereiding _ran het volledig stopzetten 'Wan de werkzaamheden, was het vanmorgen vrijwel zeker |j£iat ook de werknemers van de kunstmestfabriek Albatros in staking gaan. Hun eisen zijn 3 "telijk aan die van de door de industriebond FNV gesteunde rdStakers bij Shell: een 35-urige n ,werkweek en een vijfploegen- a dienst. Ook het overleg voor lerleen nieuwe cao bij het chemi- rsikche concern ICI is vastgelo- "eupen. De industriebond FNV p beraadt zich over het stellen ik#an een ultimatum aan de di- iTectie, waarna eventueel ook e stakingsacties gaan volgen. Het CNV houdt zich van de ac ties afzijdig en neemt genoe gen met het cao-voorstel om vijf extra vrije dagen te geven aan de werkers in volcontinu- dienst. Oud-burgemeester Thomassen van Rotterdam, die eerder deze week poogde te bemiddelen in het toen nog dreigende conflict zei vanmorgen voor de radio dat Shell een 35-urige werkweek best kan betalen. Hij ver moedt echter dat het bedrijf onder grote druk staat van de werkgevers vertegenwoordigd in het VNO en van zwakkere ondernemingen. Volgens ramingen van Shell en het CNV zijn op dit moment 1600 werkenemers in staking en is er sprake van 2500 werkwilligen. Deze staan bij het be drijf genoteerd en krijgen hun slsaris normaal doorbetaald, zo heeft het be drijf gezegd. Overigens is het nog steeds onduide lijk wie bij Shell het bericht de wereld in heeft geholpen dat werkwilligen zich moesten melden bij de Rotter damse politie. Het corps wist nergens van, toonde zich ook niet bereid om werkwilligen te registreren en plaat ste gisteren bij de verschillende bure au's borden, waarop opheldering werd gegeven. Bondsbestuurder Hubert van het CNV verwacht dat de staking bij Shell lang gaat duren. Shell zelf blijft er op wijzen dat in dat geval enorme problemen in de enrgievoorziening gaan onstaan. De raffinaderij van Shell behoort tot de grootste ter we reld, maar wefd de afgelopen jaren al lang niet meer voor de volle honderd procent gebruikt. Samen met het niet- stakende kantoorpersoneel werken ruim zesduizennd mensen. Gulf en BP hebben inmiddels onfa- hankelijk van elkaar het besluit geno men om de tekorten die door de sta king bij Shell ontstaan niet aan te vul len. Werknemers bij die oliemaat schappijen maakten gisteren duidelijk dit als besmet werk te beschouwen, maar de directie zegt bovendien geen ruimte te hebben voor extra leveran ties. Dit in verband met de door de olieschaarste ingegeven afleveringsbe perking van vijf procent ROTTERDAM (ANP) Een tramwagon is gister middag in het centrum van Rotterdam in brand gevlogen. Er deden zich geen persoonlijke onge lukken voor. De brand weer kon niet voorkomen, dat de tram volledig uit brandde. De Rotterdamse recherche onderzoekt de zaak. Men vermoedt dat de brand is aangestoken door baldadige jongens. Enkele maanden geleden brandde op het Heemraads plein in de Maasstad ook een tram volledig uit. Uit het onderzoek is toen geble ken, dat de brand geen technische oorzaak had. VVD-Kamerlid De Korte: (Van onze parlementarie redactie) DEN HAAG De regering moet een Socia le Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) in het leven roepen om effectief te kunnen optreden tegen het misbruik en on eigenlijk gebruik van de sociale verzekerin gen door werkgevers en werknemers. Het VVD-Tweede Kamerlid Rudolf de Korte heeft dit gisteravond voorgesteld tijdens een VVD-bijeenkomst in Amersfoort. Volgens De Korte is het opsporingswerk ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik van de sociale verzekeringen op dit moment veel te summier en te verbrokkeld. „Wat we nodig hebben is een opsporingsapparaat zoals de landelijk wer kende Fiscale Inlichtingen- en Opsporings dienst. De nieuwe SIOD zou moeten worden bemand met de 700 mensen, die nu worden aangetrokken ter verdere uitbreiding van de FIOD", aldus De Korte. Sprekend over de miljoenennota van het kabi net-Van Agt zei De Korte dat de kans groot is, dat er een vervreemding ontstaat tussen het ka binetsbeleid en de opvattingen van de VVD. Hij doelde daarbij ondermeer op de kabinets plannen om in de belastingen niet 100 maar 80 procent inflatiecorrectie toe te passen, om ni vellerende aftoppingsmaatregelen te nemen en om de collectieve uitgaven nog verder te laten stijgen. >otoet worden toegeschre- igfan de steèds erger wor- mis luchtvervuiling. Jische onderzoekers heb- ontdekt dat de „schotels" iheer zijn M'j MAAR MP|*SMAN>JET)eS Veel doden bij brand Panama PANAMA-STAD Bij een brand in een vervallen flatge bouw in een overwegend zwarte wijk van Panama-stad zijn gisteren tien kinderen en tien volwassenen om het leven gekomen. De brand werd de ergste genoemd sinds 1885, toen de bandiet Pedro Prestan en zijn bende een aanval op de stad Colon deden en er een brand stichtten die aan acht tien mensen het leven kostte. Bij her bergingswerk in het uitgebrande flkatgebouw vreest men nog meer doden te zullen aantreffen. Prospero Gallinari ROME Tijdens een spec taculaire schietpartij op de oude Romeinse Via Appia in Rome is gisteravond een be langrijke verdachte in de zaak van de ontvoering en moord van oud-premier Aldo Moro levensgevaarlijk gewond. Het is de 28-jarige Prospero Gallinari, een van de oprichters van de Rode Brigades, en mogelijk het brein achter de ontvoering van de vroegere premier. De schietpartij ontstond toen een politiepatrouille een on-, derzoek wilde instellen naar een auto die langs de kant van de weg stond. Het kwam tot een vuurgevecht, waarbij ook een politieman werd gewond. De politie arresteerde daarna een vrouw die te voet probeer de te ontkomen: Mara Nanni die gezocht werd wegens ter roristische activiteiten. Een derde verdachte ontsnapte. Gallinari stond boven aan de lijst van gezochte misdadigers, sinds hij in januari 1977 ont snapte uit een gevangenis. Hij werd vorig jaar bij verstek veroordeeld tot tien jaar ge vangenisstraf, nadat hij door ooggetuigen was aangewezen als de bestuurder van de auto die deelnam aan de ontvoering van Moro in maart van het vo rig jaar. Een kleine twee maanden later werd de politi cus door zijn ontvoerders doodgeschoten. CDA-leider Lubbers over conflict met VVD TILBURG CDA-fractievoorzitter Lubbers vindt het meningsverschil tussen zijn partij en de VVD over de belastingaftrek van rentelas ten van het eigen huis geen kabinetscrisis waard. „Ik ben ervan overtuigd dat we dit ge schilpunt met onze coalitiepartner in alle rust en waardigheid zullen kunnen oplossen", aldus Lubbers, die gisteravond in Tilburg sprak op een regionale vergadering van zijn partij. De PvdA voert zijns inziens demagogische op positie, die alleen gericht is op electoraal gewin. „We kunnen zeer eenvoudig voorrekenen dat de trekkers van sociale uitkeringen er dit jaar niet op achteruit gaan", aldus Lubbers. Daar mee valt de basis onder de kritiek van de oppo sitie weg. Het vorig jaar door dit kabinet in gang gezette bestekbeleid staat volgens de CDA-leider bezien in het licht van de plannen voor 1980 nog steeds recht overeind. Hij zag ook het tot staan brengen van het tempo van de bedrijfssluitingen het laatste jaar als een posi tief punt voor het kabinet-Van Agt. ADVERTENTIE Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19, Leiden, tel. 071-134541. PALERMO (REUTER/UPI) In Palermo is vandaag een vooraanstaande rechter, Cesa- re Terrano vermoord. Hij was op weg naar zijn kantoor toen verscheidene personen uit een auto het vuur op hem open den. Zijn lijfwacht werd zwaar gewond. Rechter Terrano was zeer ac tie in de strijd tegen de maffia en verondersteld wordt dat deze ook wraak heeft geno men. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt als nog gebracht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1