Rhodesiëconferentie akkoord met grondwetswijziging Nieuwe voorstellen eigen bijdrage ziektekosten Doelstellingen Bestek '81 worden niet verwezenlijkt [ENTEN MOET S TON AAN IUITSLAND 'ERUGBETALEN Protesten rond sluiting van Rijksakademie Beeldende Kunst myj/ //4W/& 'S///1* Amigo ënterd Nu ook Zondags geopend! Zaterdag 22 september 1979, 69e jaargang no. 21459 lekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas .redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: laai ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Tetske Tetske van Ossewaarde maakt haar debuut als nieuw talent in KRO-show vanavond op Ned.I om 21.55 uur. Op Ned. II om 20.27 uur Schlagerfestival. Morgenavond op Ned. I om 20.00 uur de opera 'Macbeth' van Verdi en op Ned. II om 21.35 uur de film 'II Confor- mista'. Koel Zonnige perioden maar vooral in de ochtend enkele buien Middagtemperatuur ongeveer 15 graden. Matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest. Morgen zon: 7.27 - 19.38 Schev. hoogw.:4.42 en 17.01 Laagw.: 24.30 en 12.47 atles- ncert or boot- ichtelingen 'RINGTON De kans jot dat The Beatles nog taal voor een concert bij i r komen. concert zal waarschijn- jlaats vinden onder au- ?n van de Verenigde >s en de opbrengst zal naar de bootvluchtelin- Paul, George en Ringo en in principe al toege- John Lennon denkt er over na. Dieren sterven op vliegveld ROME Zebra's en antilo pen zijn gisteren in de vrachtafdeling van een vliegtuig op een vliegveld bij Rome gestorven terwijl Italiaanse functionarissen discussieerden over de toe komst van deze dieren die het land niet in mochten. Zeker drie zebra's en negen antilopen die bestemd wa ren voor Italiaanse dieren tuinen stierven. Zij waren afkomstig uit Zuid-Afrika en waren donderdag in Ita lië aangekomen. De jonge algazel Dirk lag gisteren in Artis lekker te soezen toen hij opeens onverwacht bezoek kreeg van een doodgewone huis kat, die op slinkse wijze de diergaarde was binnengekomen. Roemeense musici vragen asiel NIMES De Roemeense mu sici van het Atheneum Kwar tet uit Boekarest hebben heslo- ten in Frankrijk te blijven en daar om politiek asiel te vra gen. Het viertal verklaarde dit gis teren tegenover een krant in de Franse stad Nimes waar het kwartet op bezoek is. Zij zijn het beu muziek uit te voeren volgens richtlijnen van de overheid en dat in Roemenië geen artistieke en cratieve vrijheden bestaan. Levensgevaarlijk medicijn verloren DEN HAAG Een 15-jarige meisje is gistermiddag op de markt aan de Herman Cos- terstraat een tas verloren, met daarin een aantal ta bletten, die bij inwendig ge bruik door kinderen dode lijk kunnen zijn. Ook voor volwassenen zijn de tablet ten bijzonder gevaarlijk. Het doosje met de 56 zand kleurige Ergotamine Tartraat Comb, tabletten zat in een bor deaux-rode enveloppetas. De vinder wordt verzocht de ge neesmiddelen bij de politie in te leveren. MUZOREWA AAN VAARDT VOORSTELLEN (Van onze correnpondent Roger Simons) LONDEN De delegatie van Sa- Jlesbury op de Rhodesië-conferen- tie in de Britse hoofdstad heeft Imet 11 tegen 12 stemmen haar goedkeuring gehecht aan de alge mene principes van de nieuwe grondwet, die door Groot-Brittan- nië voorgesteld wordt. Hoewel de stemming geheim was, koestert I iedereen het vermoeden dat ex- premier lan Smith tegen gestemd 1 heeft. I De B.-itse grondwetswijziging maakt voorgoed een einde aan de politieke voorrechten van de 230.000 blanken in Rhodesië, die samen niet meer dan drie procent van de totale be volking vertegenwoordigen. Smith schijnt tot op het laatste moment te hebben gevochten voor het behoud van het blanke veto-recht in het parlement. Groot Brittannië heeft van het begin af geweigerd op dat punt consessies te doen. Lord Carrington, de Britse voorzit ter van de conferentie, zegt dat de aanvaarding van zijn grondwetge vende voorstellen door de delegatie van Salesbury een belangrijke stap vooruit is. Bisschip Abel Muzorewa, leider van die afvaardiging, heeft Groot Brittannië verzocht nu on middellijk een einde te maken aan de economische sancties tegen Rho desië. Ze zijn al veertien jaar van kracht. Muzorewa, de eerste zwarte premier van dat land, wil dringend verlost raken van de sancties om de levens standaard van de Afrikaanse bevol king snel te kunnen verbeteren, voor er nieuwe verkiezingen gehou den moeten worden. De bisschop vindt dat Groot Brittannië moreel verplicht is hem te helpen aange zien zijn delegatie alle Britse eisen inzake de nieuwe grondwet accep teert. Maar het is duidelijk dat Muzorewa wat de sancties betreft geen gehoor krijgt. Zij kunnen pas opgeheven worden als de Londense conferentie een drieledige overeenkomst tot ge volg heeft. Lord Carrington onder handelt niet alleen met de delegatie van Salesbury maar ook met die van het Patriottisch Front, dat nog geen enkel akkoord heeft afgeslo ten. De frontleiders Nkomo en Moe- gabe zeggen, dat wat Carrington en Muzorewa samen bereikt hebben, waardeloos is. Het maakt geen einde aan de oorlog in Zimbabwe-Rhode- Ludwina Janssen vrijgelaten TEL AVIV (ANP) De 26- jarige Ludwina Janssen is gisteren vervroegd uit Israë lische gevangenschap vrijge laten, het land uitgewezen en naar Nederland gevlogen. In 1977 werd zij door een Isra ëlische rechtbank veroordeeld tot zes jaar wegens hulp aan het Palestijnse terrorisme. Zij werd aangehouden tijdens een veiligheidscontrole op het vliegveld Ben Goerion. Zij werd ervan beschuldigd be trokken te zijn geweest bij een plan om een vliegtuig van Air France te kapen. BEZORGDE ANDRIESSEN ERKENT: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Volgens minister Andriessen (fi nanciën) kunnen vele doelstellingen van Bestek'81f waarmee het kabinet het land uit het economische dal wil halen, niet verwezenlijkt worden. In een in terview met Elseviers Weekblad erkent hij achter eenvolgens, dat het financieringstekort van het rijk niet zal dalen tot 4 4,5 procent, dat de gemiddelde winsten van de bedrijven niet zullen stijgen, dat de collectieve lasten niet kunnen worden gestabili seerd en dat de werkloosheid niet teruggedrongen kan worden (tot 150.000). „Schrijft u maar op. Hij haalt het niet", aldus Andriessen. Tevens erkende de minister dat het kabinet grote risico's loopt met de manier, waarop het de begroting voor 1980 kloppend heeft gemaakt. Het begrotingstekort, dat van president-directeur Zijlstra van de Nederlandsche Bank niet verder mag stijgen dan zes procent, is kunstmatig op 5,5 procent gebracht. Dit door er vanuit te gaan, dat de verschillende ministers toch nooit al het geld opmaken dat zij gevraagd hebben. „Onderuitputting" wordt dat genoemd. Het risico zit hem daarin, dat dit verschijnsel niet met zekerheid optreedt. Een jaar of vier geleden werd de totale rijksbegroting wel totaal aangesproken. Zou dat in 1980 ook gebeuren - wat sommige deskundigen voorspellen omdat de departementen toch al zo krap gehouden zijn - dan komt het kabinet in moeilijkhe den. In dat geval zal er nog verder bezuinigd worden, wat ech ter weer tot onder andere meer inflatie en werkloosheid zal lei den. „Natuurlijk, dat is heel logisch", aldus Andriessen. andere zeer riskante zaak is, zo zegt de bewindsman, dat er in de rijksbegroting van uit is gegaan dat de vakbeweging zich voor de nullijn zal uitspreken. Wordt er meer dan een half procent initiële loonsverhoging geëist en verkregen, dan valt ook in dat geval de bodem uit de begroting en heeft het kabinet eveneens geen andere keus dan extra te bezuinigen of een looningreep te plegen. En op dat moment is het onzeker of de koopkracht van de trekkers van de sociale uitkeringen overeind kan blijven. Ook minister Wiegel en de fractievoorzitters van het CDA en de VVD hebben zich over de begroting uitgelaten. Zie daarvoor pa gina 9 (Van onze correspondent Ami van Vree) N Het is niet uitgesloten dat Pieter Menten alsnog •0.000 mark (bijna 600.000 gulden) aan de Bondsrepu- moet terugbatalen die hem in 1964 in het dader van de lergutmachung" is toegekend. an men afleiden uit het besluit van het Berlijnse Kammer- :ht (gerechtshof) van 5 september dat gisteren is gepubli- i Het verzoek tot terugbetaling van de bondsregering is rmee terugverwezen naar het Landgericht van West-Berlijn [nu moet bewijzen dat er in het geval Menten sprake is van [listige misleiding". Menten had in 1957 een vergoeding op- st in verband met het fèit dat de SS in het bezette Polen zijn J*Jinginrichting inclusief kunstschatten van zijn huis in Lem- in beslag had genomen omdat hij Joden zou hebben gehol- In 1964 werd hem een schadeloosstelling van meer dan een. miljoen toegekend die hem een iaar later werd uitbetaald. ,'erband met de Nederlandse beschuldigingen tegen Menten pt de Bondsrepubliek nu dit recht op schadeloosstelling Stunt Stuntman Dar Robin son sprong gisteren van de hoogste toren van To ronto tijdens opnamen van de film „Highpoint". Hij maakte een vrije val van zes se conden en trok toen zijn parachute open. Even later landde hij veilig aan de voet van de toren. AMSTERDAM (ANP) De Commissie- Rang van de Ziekenfondsraad heeft voor stellen gedaan voor het wijzigen of invoeren van eigen bijdragen voor ziekenvervoer, fy siotherapie, kraamzorg, plastische chirurgie en voor verwijskaart- en herhalingskaarten voor specialistische hulp. Dat is gisteren in Amsterdam meegedeeld door de „Initiatiefgroep stop eigen risico", die deze gegevens put uit het nog niet gepubliceerde concept-advies over de eigen bijdragen - waar de commissie overigens niet unaniem achter staat - dat de Ziekenfondsraad volgende week donderdag behandelt. De eigen bijdrage zieken vervoer met taxi of eigen auto zou van 34 gul den tot 50 gulden per maand met een maxi mum van honderd gulden per jaar worden ver hoogd. Korte afstanden zouden niet meer wor den vergoed. Een ander voorstel behelst de in voering van een eigen bijdrage voor een „kli nisch kraambed" (op indicatie) van dertig gul den per dag. Bij verwijzing naar een specialist wil (een deel van) de commissie-Rang een eigen bijdrage in voeren van een tientje per verwijskaart tot een plastische chirurgie zou een eigen bijdrage moe ten worden ingevoerd tot vijftig procent van de kosten met een maximum van 3000 gulden als het gaat om zogenaamde schoonheidschirurgie. ndiif 1 jkh :rcf sf RDRECHT (ANP) ccj termiddag hebben men-, 7CV( van de rijkspolitie te 5 er, de opsporingsdienst yan de PTT en het loodswe- is e in een gezamenlijke ac- hikhet piratenschip Mi Ami- 'cns geënterd en zijn aan Td gestapt. zendschip was vermoede- door de storm van de afge- 'n dagen van zijn ankers agen en de Nederlandse itoriale wateren binnenge- ven. Onmiddelijk werd r de autoriteiten tot actie rgegaan. Zeven beman- jsleden zijn gearresteerd. schip ligt vast op een dplaat. Vandaag zal wor- geprobeerd het vlot te tken en te verslepen naar Amsterdamse haven. ADVERTENTIE Zondag i 23 september ilSCO U.S.M. Dorpshuis Rijpwetering. Aanvang 8.00 uur 's avonds. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG De Rijksaca demie voor beeldende kun sten in Amsterdam zal over vijf jaar worden opgeheven. In plaats daarvan zal een werkcentrum voor beelden de kunsten worden geopend. Daar kunnen beeldende kunstenaars zich met de ei gen ontwikkeling en hun kunst bezig houden door het verrichten van onderzoek. Dit heeft de ministerraad op voordracht van de minister van CRM besloten. Het kabinet koos voor een pe riode van vijf jaar tot aan de sluiting van de Rijksacademie in verband met het afstuderen van de huidige studenten. Deze al langere tijd voorgeno men beslissing leidde tot felle stituut. Zij stellen dat de nisters van CRM, Onderwijs en Wetenschappen een mislei dend beeld geven van de Rijk sacademie: „De ministers heb ben nooit met de academie ge sproken over wenselijkheid of noodzaak om te gaan bezuini gen. De Rijksacademie heeft verschillende keren laten blij ken bereid te zijn over vereen voudigingen te spreken" aldus hun zwartboek. Omtrent het voorstel een werkcentrum voor beeldende kunsten op te zetten stellen zij: „Het idee dat er een instituut komt dat de zorg krijgt over de vernieu wing van de kunsten, zal de vrije, individuele kunstenaar nachtmerries bezorgen. Het werkcentrum zal uitstekend passen in de nieuwe gang van zaken: Steeds meer geld voor kunstbeheer, kunstbeleid, kunstonderzoek, kunstadvise- ring, kunstambtenarij, kunst- promotie, kunstdocumentatie en kunstbegeleiding, maar steeds minder geld voor de kunst zelf." ADVERTENTIE 1^1 Goed gemikt De schoorsteen van een voormalige melkfabriek in Westerbork moest ver dwijnen. Daartoe werd er een bed van zand ge maakt, precies tussen twee huizen in. De schoor steen werd opgeblazen en met een daverende klap kwam hij inderdaad op het zandbed terecht. DEN HAAG (ANP) De ANWB heeft met grote te leurstelling kennis genomen van het besluit van de Itali aanse regering de benzine bonnen voor toeristen op te heffen. Vanaf 15 september j.l. mogen geen bezinebonnen meer wor den verkocht en die nog in omloop zijn, verliezen hun ge ldigheid op 1 januari aanstaan de. De ANWB heeft de Itali- ANWB tegen afschaffing Italiaanse benzinebonnen aanse automobielclub met klem verzocht bij de Italiaanse regering aan te dringen op herziening van dit besluit.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1