uitsers sluiten grens varkensvlees aking bij lell verwacht tl igeria dreigt met sancties tegen Nederland Palace Hotel wordt verkocht Huis verwerpt Panamaverdrag Drie mannen vergrijpen zich aan Leids meisje Supertanker bij Cadzand aan de grond Keizer Bokassa afgezet FIAT-DIRECTEUR DOODGESCHOTEN 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: 3,05; jaar ƒ160.70: losse nummers: 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Vrijdag 21 september 1979, 69e jaargang no. 21458 Van der Lubbe 'De zaak Van der Lubbe' om 21.55 uur op Ned. I. en een im- gressie rond de schilder Jan teen om 22.25 uur. Om 19.55 uur 'He, kijk mij nou'. De kwis van Barry Hughes om 19.25 uur op Ned. II. en 'Doc tor at sea' met Dirk Bogarde om 20.27 uur. Wisselend bewolkt Wisselend bewolkt met buien. Matige tot krachtige wind uit west tot noordwest, later gelei delijk afnemend. Middagtem- peraturen ongeveer 15 graden. Morgen zon: 7.25 - 19.40. Schev. hoogw.: 4.42 en 17.01. Laagw.: 0.30 en 12.47. wil haffing medailles IA l ilo JAAG (ANP) Mi- Wiegel van binnen zaken meent dat de ling van eremedail- iorende bij de Orde nje Nassau, tot het in moeten behoren. [rgelijk voorstel zal de jsman binnenkort voor- J aan de ministerraad. j|tiening van het decora- al tientallen jaren ,hc Sn Buren Nixon willen geen lijfwachten NEW YORK (DPA) De be woners van het flatgebouw aan de statige Fifth Avenue in New York, waarin ex-president Ni xon zijn intrek wil nemen, heb ben zich tot de rechtbank ge wend. Zij zijn namelijk geschrokken van het bericht, dat Nixon zich door veiligheidsagenten laat be schermen. Dat betekent een dag en nachtbewaking en controle voor ieder die naar binnen gaat. Nixon mag er wel wonen, maar dan zonder lijfwachten. SVOBODA OVERLEDEN De voormalige president van Tsjecho-Slowakije, Ludvik Svo- boda, is gisteren op 83-jarige leeftijd overleden. Svoboda, held uit de beide wereldoorlo gen, werd president in 1968, bij het begin van de Praagse lente onder Dubcek. Door zijn stand vastige houding wist hij, na de gevangenneming van Dubcek en de zijnen, in Moskou hun vrijheid te bewerkstelligen. Svoboda, wiens naam „vrijheid" betekent, bleef president tot 1975. Zijn gezondheidstoestand liet allang te wensen over. (Voor een levensschets van Svo boda zie pag. Carter laat Ted Kennedy beschermen WASHINGTON (REUTE- R/AFP) President Carter heeft de geheime dienst op gedragen te zorgen voor per manente bescherming voor Senator Edward Kennedy. Vrij algemeen wordt ver wacht, dat Kennedy Carters rivaal zal zijn voor de Demo cratische nominatie voor het presidentschap, al heeft hij zijn kandidatuur nog niet officieel gesteld. Het is gebruikelijk, dat politici bescherming krijgen als zij zich kandidaat hebben gesteld. Grijpstra en De Gier' volgens keuring voor jongeren schadelijk AMSTERDAM „Grijpstra en De Gier" is toegelaten voor personen boven 12 jaar. De filmkeuring acht deze nieuwe Nederlandse speelfilm schadelijk voor jongeren. In de film komen beelden voor van een aantal vermoorde mensen. Het drugge bruik wordt er nadrukkelijk in getoond. Politieagenten gebruiken hasj en hanteren een stiletto. (Voor de recensie van Grijpstra en De Gier" zie filmpagina) Kamerlid: Truc-foto in Defensiekran t DEN HAAG (ANP) Het Tweede-Kamerlid De Vries (PvdA) heeft de indruk dat de Defensiekrant van het ministerie van defensie een truc-foto heeft afgedrukt, waarop Russische soldaten staan die uit oprukkende tanks springen. Aan minister Scholten van de fensie heeft hij daarom schrif telijke gevraagd of het nodig is op die manier zijn beleid te rechtvaardigen. hhi CONTROLE IN NEDERLAND ONVOLDOENDE GEACHT (Van onze correspondent Ami van Vree) 30NN Op 2 oktober dreigt lussen Nederland en West-Duits- iand een varkensoorlog uit te ireken, nu onze oosterburen be tend hebben gemaakt de grens foor Nederlands exportvlees te fluiten. Op die datum treedt in Ie Bondsrepubliek een nieuwe ferordening in werking, die de hvoer van varkensvlees aan be haalde minimumvoorwaarde ierbindt, met name op het ge- lied van de controle op trichinen Ihaarwormpjes). Deze zou vol-' gens de Duitsers in Nederland onvoldoende plaatsvinden. Het gaat om een jaarlijkse export van 180.000 ton, meer dan de helft van de totaïe invoer van varkensvlees in de Bondsrepu bliek. Tot voor een jaar werd varkens vlees aan de grens gekeurd. Bij uit spraak van het Europees gerechts hof werd deze controle aan de grens echter verboden en verlegd naar het exporterende land. Naar aanleiding hiervan is de nieuwe Duitse verordening opgesteld. In Duitsland moet elk geslacht var ken, zowel in het slachthuis als op de boerderij, door een dierenarts worden onderzocht alvorens het voor consumptie mag worden vrij gegeven. In Nederland wordt een steekproefsgewijze chemische con trole uitgevoerd (Elisa genaamd), die volgens deskundigen echter veel fijner en gevoeliger is dan de Duitse. Bovendien heeft men in Nederland zijn twijfels of in de Bondsrepubliek werkelijk alle veertig miljoen varkens, die daar per jaar worden geslacht, stuk voor stuk worden gecontroleerd. Als Ne derland zijn controlemethode zou moeten veranderen, zou dit een aanzienlijke financiële belasting betekenen. Over voor- en nadelen van beide methoden is al geruime tijd op hoog niveau een welles-nietesstrijd aan de gang. Zo is er de afgelopen zo mer verschillende keren contcat geweest tussen minister Van der Stee van landbouw en de Duitse minister van volksgezondheid Hu- ber, zonder dat men veel dichter tot elkaar kwam. In Den Haag wacht men danook met spanning af wat er gaat gebeu ren. Exporteurs kunnen tot eind december een speciale toestemming krijgen, maar het is de vraag of zij voor elke vracht de moeizame ambtelijke weg willen bewandelen. Waarschijnlijk is dat zij via gerech telijke weg hun gelijk zullen willen halen. Het ministerie van land bouw is vooralsnog niet van plan actie te ondernemen, omdat men van mening is al voldoende te heb ben gedaan om tot een regeling te komen. ERDAM (ANP) Als de Shell-directie in de loop indaag geen belangrijke concessies doet in het touw- n om een nieuwe CAO, zullen de industriebonden >ij het aantreden van de avondploegen waarschijnlijk aking organiseren bij zowel de Shell-raffinaderij in als Shell-chemie in Moerdijk. i vergadering gisteravond gaven ruim 550 werknemers zijn van de industriebonden FNV hun fiat aan het voor- i voortgang in het CAO-overleg met een staking af te in. Vanmorgen werden nog twee vergaderingen aan de gewijd. De industriebonden willen ondermeer een 35- werkweek en invoering van een vijfploegendienst. De eden bij Shell zijn in meerderheid tegen een staking. Houston onder water Na drie dagen vrij wel onafgebroken regen zag Houston er zo uit: de straten ondergelopen. Vooral de beneden stad had van het water te lijden. Toestand in Cambodja wanhopig CHICAGO (REUTER) Honderdduizenden Cambodjanen worden met de hongerdood be dreigd. De situatie is wanhopig en zou wel eens uit kunnen groeien tot de ergste hongersnood van de moderne tijd. Dit heeft de Amerikaanse coör dinator voor vluchte lingenhulp, Dick Clark verklaard. Er is voor de komende vier maanden 140.000 ton. voedsel nodig. Tot nu toe heeft men maar 100 tot 150 ton het land binnen kunnen bren gen. DEELNEMING ZUID-AFRIKA AAN PARALYMPICS fORK (ANP) De Nigeriaanse rege len belangrijk olie exporterend land, eegt dwangmaatregelen tegen Neder- nemen indien Zuidafrikanen deelne- ian de Olympische Spelen voor gehan- en. Dit heeft de Nigeriaanse ambassa- ^ij de VN gisteren in New York ver- Deze Spelen zullen in juni in Arn- ehouden worden. sadeilr Akporode Clark, die tevens voor zitter is van de VN-commissie tegen de apart heid, zei, dat hij, in geval van Zuidafrikaanse deelneming, zijn regering zal voorstellen, om maatregelen tegen Nederland te nemen op eco nomisch vlak, om pogingen te doen Nederland uit te sluiten van de Olympische Spelen in Mos kou, om, zo dit alles geen resultaat heeft een boycot van de Afrikaanse landen van de spélen in Moskou te organiseren en om bij de algeme ne vergadering van de VN een resolutie in te dienen, waarin het Nederlandse optreden scherp wordt veroordeeld. Ambassadeur Clark, die volgende week een ontmoeting heeft met minister Van der Klaauw, legde er de nadruk op, dat zijn verkla ring niet moet worden gezien als een dreige ment aan het adres van Nederland: „Wij be schouwen het Nederlandse volk en Nederland als vrienden van de anti-apartheidsbeweging, maar indien Nederland zou instemmen met het toelaten van een Zuidafrikaans team, zou het in strijd handelen met met de resolutie van de VN over sportcontacten met Zuid-Afrika". Clark zei met nadruk, dat de ploeg, die Zuid-Afrika wil sturen niet multiraciaal is. Volgens de VN- resolutie dienen landen sportcontacten met Zuidafrikaanse ploegen, die op apartheidsbasis zijn samengesteld, te mijden. ederlandse Spoorwegen in toestemming om de leruimte zo te verbou wen waren de laatste tijd eetje in het gedrang ge- LEIDEN Een 19-jarige Leidse is dit weekeinde door drie mannen in de woning van één van haar 'vrienden' verkracht. De verkrachting had zondagavond plaats. De drie verdachten, die na hun arrestatie meer ernstige de licten op hun kerfstok ble ken te hebben (onder meer het levensgevaarlijk ver wonden van een Turkse in woner van Leiden), zijn in de loop van de maandag- en dinsdagavond gearresteerd. Het meisje had enkele weken geleden met een van de drie kennis gemaakt. Zondagavond ging ze bij hem op bezoek. In de woning waren een 17-jarige Leidenaar, een 21-jarige man uit Hazerswoude en een 25-ja- rige man uit dezelfde plaats aanwezig. De 17 jaar oude jongen werd maandagavond op heterdaad betrapt toen hij probeerde een fiets te stelen. Het door het meisje gegeven signalement gaf de politie aanleiding om de jongen ook van de verkrach ting te verdenken. De 25 jarige man uit Hazerswoude bekende na zijn arrestatie tevens ver antwoordelijk te zijn voor het neersteken van een Turkse in woner van Leiden. Deze werd zondagavond met ernstige ver wondingen opgenomen in het Academisch Ziekenhuis. De mannen zijn vandaag voorge leid bij de officier van justitie te Den Haag. Autodief aangehouden KATWIJK „Ik vond het een mooie auto en wilde er graag eens in rijden". Deze verklaring gaf een 19-jarige Leidenaar vannacht toen hij tijdens een routine-contróle door de politie in een gesto len auto werd aangehouden. De auto was vannacht om twee uur op het Katwijkse in dustrieterrein gestolen. NOORDWIJK Het Palace Hotel aan de Noordwijkse Boulevard wordt verkocht aan projectontwikkelaar Van de Putten uit Amster dam. De huidige eigenaar Van Hese heeft tot verkoop besloten, omdat hij geen overeenstemming kon berei ken met het lokale gemeen tebestuur over de wederop bouw van het hotel, dat on langs gedeeltelijk door brand werd verwoest Hotel-eigenaar Van Hese wil de het 'nieuwe' Palace Hotel hoger bouwen dan de gemeen te toestond. Het gemeentebe stuur heeft een onwrikbaar standpunt ingenomen. De heer Van Hese meent, dat voor een redelijke exploitatie uitbrei ding van het hotel noodzake lijk is. De verkoop is vrijwel rond. Begin volgende week worden de handtekeningen gezet. CADZAND (ANP) In het ankergebied de Wielingen- Noord in de mond van de Westerschelde is vanmorgen de supertanker Sint Vincent (44.000 brutoton) uit Singa pore aan de grond gelopen. De ankers van de tanker be gonnen rond half vijf te krab ben, waarna het schip tegen zeven uur bij vallend water aan de Zeeuwsvlaamse kust nabij Cadzand, aan de grond liep. De Sint Vincent is gela den met 46.000 kubieke meter nafta en 36.000 kubieke meter gasolie. Sleepboten waren van morgen begonnen assistentie te verlenen. Ook de rijkspoli tie te water en de rijkshaven dienst waren bij de hulpactie betrokken. De afgezette keizer. BANGUI Keizer Bokassa van het Centraalafrikaanse keizerrijk is afgezet door zijn voorganger David Dacko. De staatsgreep is zonder bloedvergieten verlopen. Bokasse heeft het land verlaten. Bokassa verbleef gisteren in Libië voor onderhandelingen over steun. Dacko werd in 1965 door Bokassa afgezet. Hij werd een tijdlang onder huisarrest ge plaatst, maar drie jaar geleden benoemde Bokassa hem tot persoonlijk adviseur. Vorige maand heeft een commissie van juristen uit vijf Afri kaanse landen geconcludeerd dat Bokassa persoonlijk ver antwoordelijk is geweest voor de moord op een honderdtal schoolkinderen. De kinderen hadden geweigerd verplichte schooluniformen te dragen die alleen gekocht konden worden in een winkel van een van de vrouwen van Bokassa. Frank rijk, de belangrijkste buiten landse steunpilaar van het land, weigerde daarop alle hulp. Het verzet tegen de 58-jarige Bokassa, ook wel de franstali- ge Amin genoemd, was al sterk door de enorme luxe waarmee de keizer zich om ringde terwijl zijn land tot de armste gebieden van de wereld moet worden gerekend. Hij is de derde Afrikaanse dictator die dit jaar is afgezet. Amin van Oeganda en Macias Nguema van Equatoriaal Guinee gingen hem voor. WASHINGTON Het Amerikaanse Huis van Afgevaar digden heeft gisteren een wetsontwerp inzake de overdracht van het Panama-kanaal aan de staat Panama verworpen. Er waren 203 stemmen tegen en 192 stemmen voor het wets ontwerp. Aanvaarding van de wet is nodig voor de over dracht van het kanaal die op 1 oktober was voorzien. Het afgwezen wetsontwerp regelt het financiële en bestuurlijke beheer over het Panamakanaal tijdens de overgangsperiode tot het jaar 2000. Onder conservatieve leden van het Huis bestaat veel verzet tegen de overdracht van het Panama-Kanaalver drag. Over het verdrag zelf heeft het Huis zich niet kunnen uit spreken, omdat voor de ratificatie van een buitenlands verdrag alleen de toestemming van de Senaat nodig is. Het wetsontwerp is verwezen naar een gezamenlijke commissie van Huis en Se naat. TURIJN In Turijn is vanochtend een directeur van Fiat doodgeschoten. De 51-jarige Carlo Chiglieno had juist zijn wo ning verlaten om naar zijn werk te gaan. Na de moord heeft het Italiaanse persbureau ANSA in Turijn een telefoontje ontvangen van een man die zei lid te zijn van de terroristische beweging Prima Linea, een .groepering die ver want is aan de Rode Brigades. Meegedeeld werd dat dit de eerste daad was in het kader van „de proletarische terreurcampagne tegen de directie van Fiat".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1