Politie verricht arrestaties onder stakende arbeiders Gas uit kolen kan aardgas vervangen Actie voor veiligheid kinderen verkeer Actiecomité wil ook containerbedrijf platleggen Up Belgische postkantoren nu de uit muur €owumt Woensdag 19 september 1979, 69e jaargang no. 21456 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND 'kefsdijk 34. 2312 DD Leider», postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas lacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: li ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Science fiction De science fiction - film The Omega Man', met in de hoofd rol Charlton Heston om 21.25 uur op Ned. II. In 'Van gewest tot gewest' om 18.59 uur op Ned. I de bevrij ding van Zuid-Nederland. Reggae-zanger Peter Tosh is te zien in het popprogramma 'Countdown' om 20.32 uur op Ned. II. Zelfde weertype Veel bewolking en enige tijd regen of motregen. Middag- temperaturen ongeveer acht tien graden. Zuidwestenwind, in het binneland matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig en mogelijk enige tijd hard. Morgen zon: 7.22 - 19.46. Schev. hoogw.: 3.41 en 16.00. Laagw.: 11.39 en 23.51. tuaregende Prinsjesdag ook ar BPf II zenSr Ji „Maak Venetië zetel Europees Parlement MUNCHEN „Venetië moet de nieuwe zetel worden van het Europese Parlement. Het wisselen tussen Straatsburg, Luxemburg en Brussel is hin derlijk voor het parlementaire werk". Dit heeft de Westduitse libera le afgevaardigde Ulrich Irmer in München verklaard. Hij heeft zijn oog op Venetië laten vallen, omdat in deze stad toch al veel geïnvesteerd moet wor den om haar van het verval te redden. Navo-expositie „uitgeleend" (Van een onzer verslaggevers) MAASTRICHT „Tijdelijk uitgeleend" staat er sinds gis teren op een bord in dat deel van de hal van het centraal station in Maastricht, waar be gin deze week een expositie over 30 jaar Navo was geo pend. Onbekenden hebben de ten toonstelling gisternacht leegge roofd. Kennelijk met het oog merk de dieven te bewegen tot teruggave van geroofde pane len, hebben de inrichters liever van uitlening dan van diefstal willen spreken. AMSTERDAM De stijging van de goudprijs lijkt niet meer te stuiten. Gisteren alleen werd een kilo goud in een klap 1740 gulden duurder. De kiloprijs bedraagt nu 24.340 gulden. Ook de prijs van het zilver en andere edelmetalen schiet dagelijks omhoog. Volgens deskundigen is de belangtselling met name vanuit de Arabische wereld sterk toegenomen. Carter wil tweede termijn WASHINGTON De Amerikaan se president Carter zal zich defin- tief verkiesbaar stellen voor een tweede ambtstermijn. „Onze beslis sing is genomen", aldus de perschef van het Witte Huis Jody Powell. De bekendmaking volgde op de aandrang die enkele topadviseurs van Carter op hem hadden uitgeoe fend zich snel kandidaat te stellen, om daarmee een voorsprong te ver krijgen op een mogelijke kandida- tur van senator Kennedy. De popu lariteit van Carter'was nog nooit zo laag geweest toen Kennedy dezer dagen aankondigde dat hij over weegt zich kandidaat te stellen en eind dit jaar te beslissen. Buikdanseres op ministerie DEN HAAG Ambtenaren worden nog wel eens versleten voor een saai volkje, maar dat gaat zeker niet op voor hét personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat mag althans worden afgeleid uit de trotse aankondiging in het personeelsblad „Het To rentje", dat er op 28 september een buikdanseres komt optre den in het café-restaurant van het departement. Het gaat om de „zeer fraai uitgevallen" Yo- nina, onder meer bekend van haar optreden in de show van Willem Ruis regen in de drup". Foto's Milan Konvalinka (Van onze sociaal-economische redactie) ROTTERDAM/UTRECHT De kans dat de gemeente Rotterdam be sluit tot de inzet van een politiemacht is vanmorgen aanzienlijk toegeno men. In de loop van de dag zou een onderzoekje gereed komen dat inzicht' moet geven in het aantal werkwilli gen. Vermoed wordt dat deze groep inmiddels al veruit in de meerderheid is, maar zich koest houdt uit angst voor represailles van de havensta kers. Burgemeester Van der Louw van Rotterdam heeft vorige week al gezegd dat zodra blijkt dat de werk willigen in de meerderheid zijn, de politie zal worden ingezet om hen het werken mogelijk te maken. De werk gevers hebben daartoe opnieuw een beroep op het gemeentebestuur ge daan. De Rotterdamse politie heeft vanmor gen al twee arrestaties verricht. Twee havenarbeiders van 22 en 24 jaar zijn aangehouden omdat zij bij het contai nerbedrijf ECT een hek hadden «ver nield. Ook een 31-jarigej havenarbeider werd aangehouden toen hij tegen de ar restatie van zijn collegas wilde proteste ren. Afgelopen nacht is een ruit ingegooid van de woning van een werkwillige ka pitein van een sleepboot. Daarna wer den twee blikken verf naar binnen ge gooid. De politie stelt een onderzoek in. Het stakingscomité van de Rotterdamse haven werkers heeft vanmorgen besloten er alles aan te doen om het containerbedrijf plat te leggen. Dat gebeurde tijdens een besloten bijeenkomst in hotel Courzand in Rotterdam. Gezegd werd dat via containers thans zo veel goederen bin nenkomen en uitgaan, dat deze havensector fungeert als stakingsbreker. De staking heeft zich tot dusver geconcentreerd op de sector vap de stukgoederen. „We kunnen niet zo vriendelijk doorgaan" verklaarden de stakingsleiders. „De werk gevers willen ons een kalme dood laten ster ven, maar zo gemakkelijk zal dit niet gaan. Ze zetten door allerlei maatregelen collega's tegen ons op, daarbij gesteund door de politie. Onbe grijpelijk, dat een progressief gemeentebestuur zijn politiemannen als portiers inzet tegen onze stakers. Burgemeester Van der Louw maakt er oorlog van. Een van onze mensen is al in el kaar geslagen. We kunnen niet toestaan dat er via het contai nerbedrijf deuken in ons front ontstaan. We zullen de mensen daar dan ook aansporen met werken te stoppen. Als ze niet willen staken moeten ze maar vakantie nemen. We zijn nu genoodzaakt andere methoden toe te passen. We zullen de ondernemers harde klappen toe brengen. Elders in het land, met name bij be drijven waar men nog geen cao heeft, willen we stakingen organiseren en aldus een klank bord voor onze actie vinden". De oproep van gistermorgen van hèt actieco mité aan de stakers om naar het gebouw van de FNV in Utrecht te trekken heeft geen re sultaat gehad. Ook van geruchten dat de sta kers naar het Binnenhof zouden gaan tijdens het voorlezen van de troonrede, bleken niet op juistheid te berusten. Ondanks de stakingen gaat driekwart van het scheepvaartverkeer in Rotterdam gewoon door. In de haven van Antwerpen is wel spra ke van een lichte vermeerdering van de activi- teiet. Het gaat echter om niet meer dan twee of drie schepen per dag die naar deze haven uit wijken. De zestien door de rechter tot werken gemaan- de personeelselden van Smit Internationale Sinds gisteren staan in de Rotterdamse haven op tal van plaatsen groepen van de mobiele eenheid gereed om in te grijpen als het tot bot singen tussen stakers en werkwilligen zou ko men. Gisteren was dat niet het geval; vanmor gen werden wel twee arrestaties en een aan houding verricht. hebben bekendgemaakt de hulp van de rech ter te gaan inroepen om toch salaris te krijgen. De zestien wordt naar hun zeggen het werken belet ar- \eurtje dekt DC-9 I "REAL Air la heeft meege- dat uit een pig onderzoek )leken dat de lie maandag bij de staartkegel r een scheurtje nde in de ach- van het toe- ij een noodcon- >p alle 43 DC-9's le maatschappij ander toe- lortgelijke haar tjes ontdekt, anada zal nu, op veling van de ant McDonnell as, de lasnaden toestellen :en extra grote roentgenstraling zoeken. Boeing-707 van ican Airlines gisteren een Van een vleugel- i verloren. Het' ïl landde zonder ;men op de laven 0'Ha.re •hicago, maar de :rden kilo's zwa- metaalstukken DESKUNDIGEN NIET BANG VOOR TEKORTEN APELDOORN (ANP) Neder land hoeft niet bang te zijn voor een toekomstig tekort aan gas, mits tijdig wordt begonnen met de produktie van kolengas ter vervanging van het oprakende aardgas. Die boodschap beheerst een van daag door het VEG-Gasinstituut in' Apeldoorn gepubliceerd rap port over gasvoorziening in de ko mende tientallen jaren. Het Ga- sinstituut dringt er op aan nu reeds te beginnen met de bouw van kleine proefinstallaties voor kolenvergassing, zodat over tis* jaar de eerste complete koolg**.:'.* briek op commerciële basis kan draaien. .Rond het jaar 2000 moe ten zeven van dergelijke fabrie ken zijn gebouwd. Bij de openbare gasvoorziening staat volgens het Gasinstituut de wens voorop om een masaale om bouw van gastoestellen, zoals in de jaren zestig nodig was, te ver mijden. Toestel-ombouw in deze tijd zou meer dan een miljard gul den kosten. De oplossing moet daarom volgens het gasinstuut worden gezocht in de menging van aardgas met andere geassen om de gaskwaliteit (verbranding- swaarde) te hanhaven. :uwe cao ook in exportslachterij ECHT (ANP) Tus- e exportslachterijen en rzendgrossiers en de be ten vakbonden is een kkoord bereikt die enkomt met die in de Parenindustrie. Vol- J de Federatie Neder- pe Vakbeweging (FNV) Yen* dit in deze sector ►onsverhoging van bru ntig gulden per week l augustus vorig jaar af voor achtduizend personeels leden. Zoals bekend werd enige tijd geleden door middel van sta kingen de reeds afgesloten cao in de vleeswarenindustrie opengebroken. Deze actie werd ontketend, omdat ver schillende bedrijven inmiddels méér betaalden dan in de toen lopende cao was overeengeko men. Omdat de werknemers in de exportslachterijen en bij de verzendgrossiers hetzelfde werk verrichten en hun cao tegen die van de vleesware nindustrie „aanleunt" is ook in deze sectoren de cao ver nieuwd. Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht Zotheid Bij wijze van lof voor zijn zotheid mocht de Russi- siche clown Po pov gisteren in Rotterdam een beeldje van de wijsgeer Eras mus in ont vangst nemen. De sculptuur werd hem over handigd door Rotterdams wet houder Van der Have (sport en recratie), ter ge legenheid van het zestigjarig bestaan van het Russisch Staats circus waaraan Popov behalve I als clown ook als artistiek lei der verbonden is. T> 1 I respondent Mare de Ko- ninck) BRUSSEL De Belgen kunnen sedert gisteren geld uit de muur van het post kantoor trek ken. Op een vijftal postkan toren in het land zijn auto maten ge plaatst waaruit rekeninghou ders bij de Postchèque en ^r, Girodienst door een speci aal kaartje in de gleuf te ste ken en op druktoetsen het verlangde bedrag aan te slaan, bankbiljetten krijgen aange reikt. Het apparaat werkt 24 uur per etmaal. Per keer kan een maximum-bedrag van 600 gulden worden ge trokken, terwijl een geheime code op het kaartje ervoor zorgt dat per week niet meer dan 1400 gulden per persoon ter be schikking komt. De centrale computer houdt in de gaten of de klant niet in de rode cijfers komt. De Belgische PTT bindt met deze „Postomat" de strijd aan met de particuliere banken, waarvan er een aantal reeds een derge lijke automatische geldvoorziening aan de buitenmuur had aan gebracht. De eerste vijf PTT-automaten hangen in Brussel, Luik Bergen en Antwerpen. Strijdmacht VS voor noodgevallen WASHINGTON Het Ame rikaanse leger vormt op het ogenblik een strijdmacht van ongeveer 100.000 man die in noodgevallen met spoed naar het buitenland kan worden ge zonden. Dit is bekend gemaakt door generaal Edward Meyer, de stafchef van het Ameri kaanse leger. De strijdmacht kan behalve in Europa ook snel elders optre den. De generaal wekte de in druk dat dit ook wel eens zou kunnen gebeuren in het ge bied van de Perzische Golf, als er een conflict zou uitbreken over de olie voorziening. Vol gens de generaal kan worden verwacht dat de Sovjet-Unie in de toekomst onder flinke economische druk komt te staan en dan naar nieuwe olie bronnen zal uitzien. Ook hou den de VS rekening met ande re roerige gebieden in de toe komst: in Afrika, Latijns Ame rika en Zuidoost-Azië. (Van een onzer verslaggeef sters) HILVERSUM start vandaag een actie op alle lagere scholen in ons land, die tot doel heeft het kind op de weg beter te be schermen. Zowel de kin deren als de on- worden via les materiaal bij de actie „Help ze "W 'n handje" be- M M trokken. Voorts heeft Veilig Verkeer Neder land zich tot de gemeentebesturen gewend met het verzoek de verkeerssituatie om en nabij de scholen zo veilig mogelijk te maken en mee te werken aan het tot stand komen van specifiek aangegeven schoolroutes. Tevens doet VVN een beroep op alle gemotoriseerde weggebrui kers een beschermende rol te spelen ten opzichte van kinderen. Dat komt erop neer, aldus VVN, het kind als medeweggebruiker te aanvaarden, er echter rekening mee houdend dat een kind in het verkeer onberekenbaar is en dat de automobilist daarom ex tra voorzichtig moet zijn. „Geef het kind in twijfelgevallen dan- ook voorrang", aldus het advjes van Veilig Verkeer Nederland. /jr a ■VJ'V

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1