)|^C4ClóC0OU1CI/l>lt Hele haven moet nu plat U.S.M. DODEN BIJ BETOGING EL SALVADOR Ruzie Andriessen-Pais hoog opgelopen Het kind van de rekening tekent op u. nhmemisa VERONICA DRIVE-IN SHOW MATCH VAN DER LOUW VRAAGT STAKERS: GEEN RELLEN DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Zondag 16 september DRIVE IN SHOW Beverly Hills, Nieuwkoop Aanvang 20.00 uur. Zondag 16 september Blesse Paard, Stompwijk. Aanvang 20.00 uur. Duitse politie vindt honderden tonnen munitie en gifgas BONN - Een milieuschandaal in Hamburg, het tweede in korte tijd, begint steeds grotere omvang aan te nemen. Nadat deze week een klein jongetje door exploderende munitie was gedood, heeft de politie aan de hand van aan wijzingen van één diens gewonde vriendjes een verlaten fabriek ontdekt, praktisch voor iedereen toegankelijk en alleen met een wan kel hek afgeschermd, waar vele honderden tonnen explosieve munitie uit de oorlogstijd en uiterst giftige stoffen zonder enige bescher ming waren opgeslagen. Een Speciale afdeling van de Bundeswehr, ver wijderde donderdag en vrijdag minstens 500 ton hoog explosieve en giftige stoffen van het terrein van de voormalige chemische fabriek Stolzenberg, die met uiterste voorzichtigheid naar een militair terrein op de Lüneburgerhei werden afgevoerd om daar te worden vernie tigd. Daaronder bevonden zich ook gasgrana- ten, die, wanneer zij door ondeskundigen wa ren afgevuurd, talloze mensen ernstige ver wondingen aan de ademhalingsorganen had den kunnen bezorgen. Met de verwijdering van de zichtbare stoffen was het schandaal overigens niet beëindigd. Pas gisteren kwam aan het licht, dat er op het terrein ook vaten begraven waren, die m' stens even gevaarlijk bleken. Vanzelfsprekend wordt allereerst onderzocht, of het grondwater door deze giffen, die tiental len jaren in de grond hebben gezeten, is aange tast. Zaterdag 15 september DRIVE IN SHOW Beverly Hills, Nieuwkoop. Aanvang 20.00 uur. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 uur en 19.30 uur nummer 070-469522 en per spe ciale koerier wordtde krant als- Veelkoppig monster De dierentuin van Dallas in de Amerikaan se staat Texas lijkt een vreemd mon ster in huis te hebben. De praktijk is ech ter eenvoudi ger: een viertal giraffes die hun lange nek ken uitsteken voor een mals maal, maar zich overigens achter elkaar verschuilen. GINAl" S Bkei P ede I (J a> irsdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas lacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: il ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. roofde ikonen onden bij ®|-functionaris ISIA De politie van is heeft bij een inval in mis van een hoge VN- ionaris in Nicosia een aantal ikonen en andere uiteiten ter waarde van Ie miljoenen guldens in g genomen. De ikonen ;n afkomstig zijn uit ge- lerde kerken en oude ge- -en in het noordelijke, Turkije bezette deel van us. (Van onze sociaal-economische re dactie) ROTTERDAM De stakingen de Rotterdamse haven gaan volgende week door. Het actie comité van de havenwerkers wil de stakingen nog uitbreiden en tot hardere acties overgaan nu het merendeel van de vrijdag middag in het Feyenoordsta dion aanwezige stakers vóór voortzetting stemden van hun ^mpagne om meer geld. De ha- 'enslepers blijven hun boten aan de kade houden, omdat een esprek met hun werkgever Imit niets heeft opgeleverd. „De hele Rotterdamse haven moet plat", zei woordvoerder Sta- venga van het actie-comité der havenwerkers, „en we zullen ons handelen letterlijk verhar den, want we kunnen uiteraard niet aanvaarden, dat men ons, al stakende, voor de poort laat staan en ons daar wil laten ster- Het actie-comité had een bijeen komst van de stakers in het voet balstadion uitgeschreven om de opvattingen te peilen na drie we ken staken. Hoewel er volgens StaVenga rond 12.000 stakers zijn, waren in het stadion slechts 2450 man bijeen. Stavenga verklaarde deze beperkte opkomst door erop te wijzen, dat driekwart van de havenarbeiders uit pendelaars be staat, die niet de moeite hebben willen nemen een verre reis te on dernemen. Er werd een schriftelijke stem ming gehouden over-het al dan niet voortzetten van de staking, omdat vorige openbare stemmin gen beïnvloed zouden zijn door vrees voor represailles als men zich tegen staking zou uitspreken. Van de 2450 stemmers verklaar den zich volgens de stakingslei ding 1750 vóór doorstaken, 666 wilden weer aan het werk gaan, 15 stemmen waren ongeldig en 19 blanco. Hoewel Stavenga erkende, dat tal van stakers wel weer aan het werk willen gaan en er ook in zijn comité geen eenheid van opvatting meer bestaat, meende hij dat hij gisteren gesterkt uit de stemming is gekomen. Ook hij wist, dat bij enkele bedrijven het werk is her vat, maar hij zei, dat dit pas is ge-' beurd, nadat de werkgevers er 40 a 50 gulden per week bij hebben gegeven. „Maar dat wordt verzwe gen om onze actie te breken". Stavenga zei voorts, dat er best te praten valt over het eisenpakket dat zijn comité heeft opgesteld, maar het blijft ongewijzigd als er geen bereidheid tot onderhandelen is. „En dan niet onderhandelen over onze hoofden heen, maar overleggen met ons erbij. Wij pro beren al drie weken om dat over leg op gang te krijgen, rechtstreeks of via bemiddelaars". De v.ervoersbonden FNV hebben uit de stemming in het Feyenoord- stadion afgeleid, dat nog slechts een handvol haveniarbeiders, de harde kern, voor ve/der staken is. Het actiecomité verliest volgens die bonden flink terrein. Veron dersteld wordt, dat het comité zoekt naar wegen om aan de sta king een einde te maken zonder gezichtsverlies. Gisterochtend kwamen hier en daar schermutselingen in de haven voor. De politie hield zich afzijdig, maar burgemeester Van der Louw heeft de actieleiders gevraagd hun stakende collega's af te houden van strafbare handelingen. Terwijl de havenarbeiders in het Feyenoord-stadion vergaderden hadden de vervoersbonden een ge sprek met de directie van Smits Sleepbedrijven over de positie van de havenslepers. Zij probeerden te bereiken, dat in de slepers-cao voor 1980 een bepaling zou worden opgenomen, dat alsnog de 28,50, die de havenwerkers per week is toegezegd (maar niet door hen aanvaard), ook aan de slepers per 1 juli 1979 zal worden uitbetaald, afgezien dus van wat er verder over de cao-1980 te onderhandelen valt. De directie wees dit verzoek af, zeggende te willen wachten op wat de regering op Prinsjesdag over het loonbeleid zal bekendma ken. Maar de slepers waren zo teleurge steld, dat prompt werd besloten om maandag door*' te staken. Er stonden al sleepbootmensen klaar om het werk te hervatten na af loop van de bespreking. Maar ka pitein A.Visser, die bij het gesprek aanwezig was, kon slechts negatie ve berichten mededelen en als ge volg daarvan verscherping van de acties aankondigen. De bijeenkomst van de stakers in het Feyenoord-stadion werd in de stem ming gebracht door enkele cabaretartiesten en musici. Reddings- en bergingsploe- gen zijn op het eiland Sardinië in de weer na een ongeluk van een Itali aanse DC-9. Met 31 inzit tenden vloog het toestel gis teren tegen de bergen van het eiland te pletter. Geen van de inzit tenden heeft de ramp over leefd. Het toe stel was op weg van ASI- ghero naar Cagliari. SAN SALVADOR Vanaf het dak van een politiegebouw in San Salvador hebben vrij dag scherpschutters het vuur geopend op een menigte van 1.000 de monstranten die het af treden van president Carlos Romero eisten. Ziekenhuisfunctionaris sen verklaarden dat twee mensen om het le ven waren gekomen en tenminste 30 anderen gewond geraakt. Oogge tuigen zeiden dat enkele demonstranten een pis tool trokken en terug schoten op de scherp schutters. Het bloedige treffen vond plaats aan de vooravond van de 138ste verjaardag van de onafhankelijkheid van El Salvaldor. Presi dent Carlos Romero laste de feestelijkheden die voor zaterdag op het pro gramma stonden af en or ganiseerde een spoedzit ting van het kabinet. KABINET MOET MAANDAG KNOOP DOORHAKKEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet heeft gis teren nog niet de knoop kunnen door hakken in het hoog opgelopen conflict tussen minister Andriessen (finan ciën) en Pais (onderwijs) over de on derwijsbegroting voor volgend jaar. Naar verluidt moet Pais tegen zijn zin nog 100 miljoen op zijn begroting be zuinigen. De liberale onderwijsminis ter wil hiervoor geen enkele post aan dragen. Aanstaande maandagavond, de vooravond van Prinsjesdag, zal de ministerraad een definitief besluit moeten nemen over de vraag, op wel ke onderdelen van zijn begroting Pais moet inleveren. Premier Van Agt zei gisteren na afloop van het kabinetsberaad, dat de ministerraad nu (onder protest van Pais) een aantal alterna tieven heeft uitgewerkt om de 100 mil joen uit Pais' begroting te halen. Maandag moet daaruit een keuze worden gemaakt. „We moeten eruit komen. De miljoenenno ta staat al zo vast als een huis. Daar mag niet meer aan gesleuteld worden", aldus Van Agt. Het is hoogst ongebruikelijk, dat een kabi net als geheel een beslissing moet nemen over de verdeling van het geld binnen één bepaalde begroting. Normaal gesproken zou, dit alleen een zaak moeten zijn tussen An driessen en Pais. Dat er nu een kabinets zaak van wordt gemaakt, bewijst wel dat de 'twee ministers hooglopende ruzie hebben. Volgens Van Agt is het nog niet eerder voorgekomen, dat er zo kort voor Prinsjes dag nog onenigheid is over én begroting, terwijl de andere begrotingen al geheel rond zijn. Wandelende kernfysicus vraagt asiel STOCKHOLM Een jonge Russische kerngeleerde, die zegt wandelend en liftend van het verre noorden van Rusland naar Zweden te zijn gekomen, heeft gisteren asiel aangevraagd bij de Amerikaanse ambassade in de Zweedse hoofdstad. Hij zegt de trein van Moskou paar Moerrrtansk genomen te heb ben. Vervolgens stak hij rivie ren over in een rubberbootje. Toen zijn voedsel opraakte moest hij twee dagen van wilde bessen en paddestoelen leven. BROOD STEEDS MINDER IN TREK DEN HAAG Eerdere berichten over het minder populair worden van brood zijn gisteren nog eens be vestigd door het Economisch Insti tuut voor het midden- en kleinbe drijf. Het ziet er naar uit daj het broodverbruik voorlopig nog wel zal blijven verminderen. In 1960 werd nog per inwoner 84 kilo brood gege ten, in 1970 was dit slechts 65 kilo. in 1978 ongeveer 60 kilo. De daling wordt zelfs nog enigszins gecamou fleerd, omdat steeds meer brood wordt weggegooid. Bruin brood is ook bezig wit brood te verdringen. In de lift zitten stokbrood en luxe klein- brood. Zaterdag 15 september 1979, 69e jaargang no. 21453 NEDERLAND 1 19.50 Maigret et l'affaire Saint-Fiacre, speelfilm (1959) van Jean Delan- noy NEDERLAND 2 18.59 Top 50 21.20 Pearl, TV-serie, afl.2 Zonnige perioden Droog met zonnige perioden. Middagtemperaturen ongeveer 16 graden. Matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. Vooruitzichten voor zondag en maandag: Eerst droog met zonnige perio den, later kans op regen. Middagtemperaturen ongeveer 18 graden. Nieuw Amerikaans doodvonnis INDIANAPOLIS Wegens roofmoord op een legeraal moezenier is gisteren in de Amerikaanse staat Indiana de 21-jarige Michael Daniels ter dood veroordeeld. Met hem komt het aantal ter dood ver oordeelden in die staat op vijf. Er is nog geen datum vastge steld voor de uitvoering van het vonnis, omdat beroep kan worden aangetekend. Vliegramp op Sardinië Met weinig kunt u - ook in het jaar van het kind - al veel doen. Want bijvoorbeeld voor: t 25,- schenkt u een baby weegschaal 1250,- geeft u een beademings ballon voor de adem halingsmoeilijkheden van een pasgeboren baby f 1.000,- heeft een kraamkliniek een Giro 5657 (gemakkelijk om te onthouden gemakkelijk om in te vullen) Burgemeester vraagt ontslag VOORSCHOTEN Burgemeester drs. J. van der Haar (63) van Voorscho ten heeft de ge meenteraad schrif telijk laten weten, dat hij met ingang van 1 december ontslag uit zijn functie heeft gevraagd.Hij is hiermee een van de eersten, die een beroep doet op de nieu afvloeiingsregeling voor ambtenaren, die het mogelijk maakt dat men bij het berei ken van de 63-jarige leeftijd met pensioen gaat. Op 1 december is de heer Van der haar bijna 33 jaar als burgemeester werk zaam, waarvan de laatste acht in Voor schoten. Hij is lid van het CDA.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1