Vloeibaar g asjkanoojidoor pijpleiding naar Nederland Stakings leiders: Er weg is geen terug Leids bedrijf „kampioen onderbetaling <tf vv Onderzoek naar schijn- executie in Britse er M4& '/(w, CeidócSomcmt jothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J J Hallewas ief-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Vartaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 12 september 1979, 69e jaargang no. 21450 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND The Doors Een portret van de legendari sche rockgroep The Doors in „Countdown" om 20.32 uur op Ned.II. De Glittering Prizes op Ned. I om 20.00 uur en in Studio Sport om 22.10 uur aandacht voor de voetbalwedstrijd Zwit serland - Polen. Later een bui Zonnige perioden, later moge lijk een bui en weinig veran dering in temperatuur. Morgen zon: 7.10 - 20.02. Schev. hoogw.: 8.44 en 21.11. Laagw.: 4.35 en 16.49. iever- pecialist 1ERINGERMEER ANP) De rijkspolitie de Wieringerm eer eeft gisteren een 17-jarige utodief aangehouden, die et vooral had gemunt op olkswagen-kevers. e jongeman, R.B. uit de 'ieringermeer, heeft toe- tgeven dat hij sinds 24 ugustus twaalf kevers eeft gestolen en leegge- wfd. De diefstallen wer en vooral in Noord-Hol- ind gepleegd. Een verkla- ing voor zijn voorliefde oor kevers, kon B. niet even. Men zou zich kunnen voor stellen, dat de kip, die dit uit de kluiten ge wassen ei heeft gelegd, daar wel eni ge moeite mee heeft gehad. Dat was ook zo, want de leg tijd was een maand. Daarnaast een gewoon Andriessen tegen zwart geld plan DEN HAAG Minister Andriessen van financiën voelt niets voor de ge dachte van het VVD-kamerlid Joe- kes om het rijk jaarlijks premiele ningen te laten uitschrijven, om zo zwart geld naar de Schatkist te lok ken. Op die manier zou geld belegd kunnen worden, zonder dat de per- sonialia van de belegger bekend worden. In Zweden wordt deze methode met succes gehanteerd. Andriessen vindt evenwel dat de premielening onder mijnend kan werken op de bereid heid om aan fiscale verplichtingen te voldoen. Strijd Libanon laait op: tientallen doden BEIROET (AFP) Na 24 uur strijd tussen rechtse mili tie en gewapende Armeniërs in een wijk in het noord oosten van Beiroet, waren gisteravond bijna dertig doden en ruim vijftig gewonden gevallen. Vanaf gisteravond ging op aandrang van de Libanese president Chamille Chamoun een staakt het vuren in. Volgens de Armeniërs worden zij uitgedaagd om hun neutraliteit op te geven. Tot nu toe heeft deze uit 250.000 personen bestaande Libanese bevolkingsgroep steeds ge weigerd partij te kiezen in welk conflict dan ook. Uit het Libanese buurland Syrië worden opnieuw onge regeldheden gemeld tussen Alawitische en Soennitische moslems. De Alawieten, vormen slechts 15 van de be volking maar bezetten tal van sleutelposities. Er zouden 40 doden zijn gevallen. Vorig jaar 289 verkeersdoden minder DEN HAAG (ANP) In het verkeer zijn in 1978 289 doden minder gevallen dan in 1977. In totaal ver loren vorig jaar 2294 men sen in het verkeer het le ven. In 1977 waren dat er 2583. Dit blijkt uit de definitie ve cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook het aantal gewonden nam af: van 64.476 in 1977 tot 62.131 vorig jaar. Bij 9.6 van de verkeerson gevallen was sprake van alcoholgebruik. In 1977 was dat nog 9,4 H Oppositiepartijen willen heroverweging LNG-besluit (Van onze sociaal-economische redactie) HILVERSUM De oppositiepartijen PvdA, D'66 en PPR willen de regering op korte termijn ter verantwoording roepen over het vorig jaar genomen besluit om in Nederland vanuit Algerije aardgas in vloei bare vorm te gaan importeren. De drie par tijen zijn van mening dat recente informa tie over de mogelijkheid om dit aardgas niet via tankers, maar via een pijpleiding naar Nederland te vervoeren, herziening van het vorig jaar genomen besluit noodza kelijk maakt. Energiespecialisten van de drie partijen zeiden dit gisteravond in een uitzending van de actualiteitenrubriek Vara-visie, waarin melding werd gemaakt van de nieuwe gegevens. In die uitzending kwamen twee top-functio- narissen aan het woord van het Italiaanse staatsenergiebedrijf ENI. Het tweetal wees erop dat Italië, dat nu nog via een contract aardgas geleverd krijgt vanuit Nederland, dat gas na 1981 uit Alegrije gaat betrekken. Dat zal gebeuren via een pijpleiding die de Italiaanse kust, via Sicilië met Algerije gaat verbinden. Die pijpleiding is inmiddels ge deeltelijk klaar. De twee functionarissen wijzen er op dat Ne derland, de pijpleiding die nu voor de gasle- veranties aan Italië wordt gebruikt, straks kan benutten om het Algerijnse gas via Italië in te voeren. Algerije zou daar voorstander van zijn, omdat dat vervoer minder investe ringen vergt. De positieve kant voor Neder land is dat vervoer door een pijp minder minder gevaarlijk en kostbaar is dan dat in tankers. Het voordeel voor Nederland loopt in dat geval in de miljarden. Het vloeibare Gas zou hier in de Eemshaven in Groningen worden aangeland. Woorvoe- ders van de drie partijen wezen er gisteren in Vara-visie op deze informatie heroverwe ging van het besluit dringend gewenst maakt. [nbraak in ^armond ^ARMOND In een wo- aan de Bijleveldlaan is nnacht rond drie uur inge- jóken. De inbrekers kwa- binnen nadat zij een ^am aan de achterzijde van woning hadden gefor- "d. irschijnlijk zijn de dieven >r iets gestoord tijdens hun •kzaamheden, want er It niets vermist. Wel werd kleurentelevisie van de be- |H oners, die boven sliepen en ets hebben gemerkt, in de in van de woning terugge- inden. Ingeval Zeven- lovenseweg i IEUWKOOP Een 69-ja- ige bromfietsbestuurder is istermiddag gewond ge- -liakt doordat hij tegen een II ilstaande auto was opge- 1 itst. \1 ongeval geschiedde gister- iddag rond kwart over twee de Zevenhovenseweg. De indacht van de bromfietsbes- lurder werd waarschijnlijk geleid. Hij liep een hersen- hudding op. lecord Jf gaat dit keer over duurvlie- MSÈuten met een vlieger in de gebleven Grote demonstratie voor stadhuis Rotterdam VV (Van c sociaal-economische redactie) ROTTERDAM Onder de strijdkreet „tolerantie is voorbij, nu staken ik en jij is de toch al bijzonder grimmige Rotterdamse havenstaking sinds gisteren verder verhard. Na een emotionele oproep van de stakingsleiders de eenheid te handhaven en de pos ten bij de havenbedrijven nog verder te versterken, toog een legertje van bijna 100 stakers gisteren de haven in om de stukgoedbedrijven „af te dweilen". Vanmorgen werd een demonstratie gehouden vóór het Rotterdamse stadhuis op de Coolsingel „om burgemeester Van der Louw en wethouder Riezen- kamp van economische zaken, spreekbuizen van de havenbaronnen, ter verantwoording te roepen en te laten zien dat we als een leeuw vechten voor onze eisen", aldus de stakingsleiders. „Er is geen weg te rug Volgens de vervoersbonden, die overigens geen officiële waar nemers meer in de haven hebben, groeit het aantal werkwilli gen met de dag. De bonden hebben gisteren tevergeefs gepro beerd de directie van Smit Internationale te overtuigen van de noodzaak om de zestien veroordeelde personeelsleden, die het werk onmogelijk wordt gemaakt, toch hun loon uit te betalen. De bonden vinden dat Smit op die manier elke poging om de sfeer in de haven te verbeteren de grond in boort. Smit is ook nog steeds niet bereid om met de actievoerders te praten, omdat hun staking „onwettig" is. Het gemeentebestuur van Rotterdam is niet van plan om op het ministerie van CRM een verzoek in te dienen om de Rotterdam mers die door de havenstakingen niet kunnen werken een bij standuitkering te geven. Bij de sociale dienst waren tot nu toe tien van die aanvragen binnengekomen. Het CNV vindt het onverantwoord dat de werkgevers in de ha vens in de nieuwe cao miljoenen op tafel leggen om de arbeid sonrust in de havens te beëidnigen. De werkgelegenheid krijgt daardoor een enorme knauw aldus het CNV, dat wil blijven vas te houden aan de eigen uitgangspunten oiver loonmatiging. De Tweede Kamerfracties van PvdA en D'66 hebben gisteren in een verklaring laten weten de eisen van de Rotterdamse haven stakers onjuist te vinden. De PvdA kan en wil zich niet opstel len achter de stakingseisen, omdat „zij indruisen tegen de solida riteit van werkenden en niet-werkenden". Het kantoor van de vervoersbonden aan de Westzeedijk bleef ook vanmorgen door stakende FNV-ers bezet, zonder dat de in williging van hun eis de stakingskassen te openen een stap dich terbij kwam. Op het kantoor bevindt zich een onbekende hoe veelheid informatie over werkwillige havenarbeiders, die nu vrij toegankelijk is voor hun stakende collega's. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-' 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. llllllllllllllllUIIIIIIIUIIIUIUIIIIIIIIIIUIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIUUllllllllllllllllUUIIIIIII Kapers laten trein ontsporen Bij de grens tussen Ierland en Ulster hebben terroristen een goederentrein gekaapt en vervolgens laten ontsporen. Slachtoffers zijn er niet gevallen, want de daders lieten eerst het treinpersoneel uitstappen. (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN Een Engelse krijgsraad houdt zich momenteel bezig met de zaak van de recruut, die door zijn meerderen ter dood veroordeeld en voor de schijn) terechtgesteld werd, omdat bij de wc-bril van zijn pelo ton verloren had. Dit proces is een gevolg van klachten, ingediend door jonge soldaten, die een officier en enkele onderofficieren van zware mishandeling beschuldigen. De ongelukkige recruut, die moest boeten voor de verdwijning van de bewuste bril, dacht dat zijn laatste uur geslagen was. Hij werd geblind doekt en met de handen op de rug gebonden voor een muur geplaatst. Zijn officier steed vijftien stappen achteruit en haalde vervolgens de haan van zijn geweer over. De re cruut, in dodelijke angst, wist niet dat hij met losse flodders bedreigd werd. Deze geveinsde executie werd op touw gezet in een infanteriekazerne van het Engelse graafschap Shrops hire. De officieren behandelden daar hun recruten allen vrijwilligers, want diensplicht bestaat niet in Groot-Brittannië als vee. Tegen een luitenent en vijf onderofficieren zijn veertien klachten ingediend. De zes beklaagden hebben naar ver luidt gebruik gemaakt van zwepen om hun recruten af te tuigen en ze aan te sporen tot meer spoed. Een re cruut werd gedwongen hard gekook te eieren te eten tot hij er ziek van werd. De hoofdbeklaagde, luitenant Jeremy Deeds, geeft drie van de be schuldigingen toe. De onderofficie ren ontkennen praktisch alles wat hen ten laste gelegd wordt Eigenaar loodgietersbedrijf overweegt stappen tegen KWJ VV LEIDEN „Het is een groot schandaal dat ik op deze wijze aan de schand paal wordt genageld". Op deze wijze reageert de heer J.A. Verkuijlen, eigenaar van het loodgietersbedrijf Verkuijlen aan de Oude Rijn in Leiden op het feit dat de organisatie voor wer kende jongeren KWJ zijn bedrijf tot „kampioen van de ontduikers van mini mum-jeugdloon" heeft uitge roepen. De heer Verkuijlen is vast besloten het er niet bij te laten zitten. De vorde ring van f 4600,- die de KWJ bij hem heeft inge diend, is hij vooralsnog niet van plan te betalen. Hij heeft inmiddels een advo caat in de arm genomen, om te zien welke verdere stap pen hij tegen de KWJ kan ondernemen. In januari nam de heer Ver kuijlen een 20-jarige jongeman in. dienst. „Ik heb hem in dienst genomen op uitdrukke lijk verzoek van de schoolde caan van de MSG hoewel hij nog geen vak had geleerd", al dus de heer Verkuijlen. „Ik heb met die jongen dan ook afgesproken dat ik hem voor lopig nog niet naar zijn leeftijd zou betalen en daarmee is hij akkoord gegaan". Volgens de heer Verkuijlen is de jongeman door de KWJ ge bruikt. „Ik heb hem nooit ge hoord over klachten ten aan zien van zijn loon". Hij vindt dat er krachtig moet worden opgetreden tegen de organisa tie van werkende jongeren, die op een dergelijke „minne wijze" een bedrijf in opspraak brengt zonder informatie te verschaffen óver de achter- i gronden van een bepaalde zaak. 25.000-ste bezoeker voor de Leidato LEIDEN De huishoud beurs Leidato heeft gistera vond de vijfentwintig dui zendste bezoeker mogen ver welkomen. De gelukkige werd mevrouw Grooten- dorst, Voorweg 11 in Hazers- woude-dorp. Voor deze fees telijke gelegenheid werd de Hazerswoudse in de bloe-' metjes gezet. Tevens heeft gisteren een record aantal mensen, 7812 in totaal, de Leidato bezocht. Het aantal bezoekers van de beurs is hiermee gestegen tot 29.968. Lee Towers, in de 'Spiegel zaal', trok eveneens vele be zoekers. Een groot aantal be wonderaars van de zanger maakte het optreden tot een groot succes. Leidenaar onder invloed LEIDEN De politie Lei- zonder rijbevoegdheid. De den heeft in de afgelopen politie heeft de auto in be nacht op de Uiterstegracht slag genomen, een 35-jarige Leidenaar aan gehouden. De man zat achter De man was de rijbevoegdheid ontzegd voor eerdere alcoholi sche delicten tot 1984. Voetganger loopt tegen vrachtauto LEIDEN Door samenloop van omstandigheden is gis termorgen op de Haarlem merstraat, een 30-jarige Lei denaar tegen een vrachtauto, bestuurd door een 22-jarige Hagenaar, gelopen. De Lei denaar is met een ernstige verwonding aan zijn linker elleboog overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Leiden. De Leidenaar week uit voor een wagentje van de gemeen- tereiriiging en liep tegen de passerende bestelauto. Behalve de elleboog verwonding liep de Leidenaar ook schaafwon den op. Hij is niet opgenomen in het ziekenhuis maar moet wel volgende week geopereerd worden. y VA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1