iPolitie-macht doorbreekt blokkade havenstakers Gekaapte DC-8 naar Teheran TENNISSEN IN VOORHOUT WERELD GRAANOOGST DIT JAAR TE KLEIN Economische Zaken geeft 25 miljoen terug aan Andriessen Fa. MARTIN VAM DIEST Wat doen w e dus op Nationale Ziekendag? VERONICA DRIVE-IN SHOW Washington besteedt 66 miljard dollar aan MX-raketten Zaterdag 8 september 1979, 69e jaargang no. 21447 ikersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. dacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 il ƒ43.05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur; J. J. Hallewas per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: De trein Zaterdag: Ned.I om 19.20 uur de speelfilm „De trein" uit 1965 met in de hoofdrollen Burt Lancaster en Jeanne Mo- reau. Ned.I om 21.30 uur een nieuwe Amerikaanse tv-serie ..Pearl". Zondag: Ned.I om 20.15 de tweede aflevering van de nieuwe serie „Roots". Perioden met zon Droog weer met zonnige peri oden. Middagtemperatuur on- mgeveer 21 graden. In de mid dag matige zuidenwind. Morgen: zon op: 07.03, zon on der: 20.11. Maan op: 21.55, maan onder: 10.47. Hoogw.: 05.56 en 18.11 Laagw.: 01.44 en 14.03 k ontdekt 2000 jaar schip .IE (Rtr) Italiaanse :ur-duiker ter hoogte iet eiland Pa- ten noorden Sicilië het van een twee- nd jaar oud schip gevon- Autumn Forge Onder de codenaam Autumn Forge begin nen dinsdag Nato- oefeningen in een ge bied dat zich uitstrekt van Noorwegen tot de Middelandse Zee. In totaal nemen er 200.000 manschap pen aan deel, onder wie deze drie Ameri kaanse dames die de bemaamnning van een helikopter vor men: ROME (ATR/DFA) Voor de eerste maal sinds vijf jaar zal de graanopbrengst over de hele wereld dit jaar te klein zijn om in de behoefte te kunnen voorzien, zo luidt de voor speling van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De raad raamt de oogst van tarwe en voedergranen op 1152 mil joen ton, aanzienlijk minder dan de recoroogst van vorig jaar, toen er 1207 miljoen ton van het land werd gehaald. In juli raamde FAO de opbrengst van tarwe en voedergranen op 1143 miljoen ton. De weersverbetering die inmiddels heeft plaatsgevonden in de VS, China en Europa was aanleiding de raming te herzien. De vooruitzichten van de Sahel zijn echter aanzienlijk verslechterd door het droge weer, terwijl de moes sonregens in India ontoereikend waren. Edward Kennedy mag van moeder president worden NEW YORK (AFP) Volgens de in New York verschijnende kranten New York Ti mes en Daily News verzetten de moeder en de echtgenote van senator Edward M. Ken nedy zich niet meer tegen diens kandida tuur voor de presidentsnominatie in 1980. De bladen schreven dat Kennedy de zomerva kantie van het congres heeft aangegrepen om de zaak met mevrouw Rose Fitzgerald Ken nedy en Joan Kennedy te bespreken. Het ge volg is dat noch de een. noch de ander nog be zwaren heeft. Hoewel Edward Kennedy blijft volhouden dat hij zich in 1980 nog geen kandi daat wil stellen, verwachten politieke waarne mers in Washington dat hij het breken van het verzet in de familie, hij in de komende maan den kleur zal bekennen. Ontvoering naar Oost- Duitsland mistlukt HAMBURG (AP) Een jonge Poolse vrouw is, nadat zij van West- naar Oost- Duitsland was ontvoerd, weer in Hamburg teruggekeerd, zo heeft de politie bekend ge maakt. De 20-jarige vrouw, Joanna Chrupek, was vorig jaar op een toeristenvisum naar Ham burg gereisd, waar zij na enige tijd politiek asiel had gevraagd omdat zij een verhou ding was begonnen met een 23-jarige lasser. Toen de liefde evenwel een ongelukkige wending nam, besloot de lasser zich van haar te ontdoen door haar in de kofferruim te van een auto over de grens naar Oost- Duitsland te voeren. De Oostduitse grenswachten hadden de list echter in de gaten en lieten haar vrij. De man werd gearresteerd. HBH— ;VOOR HALF MILJOEN AAN SINAASAPPELEN UIT ROTTERDAM AFGEVOERD g i (Van onze verslaggevers) ROTTERDAM Een uit 180 man be staande politie-macht heeft afgelopen nacht een door stakers uitgevoerde blok kade van een havenloods doorbroken. Dit gebeurde om de firma's Jan van den Brink en Internationale Fruit Maat schappij de gelegenheid te geven 27.000 kisten sinasappelen uit de loods te halen en af te voeren. De havenwerkers die de met geparkeerde personenauto's uitge voerde blokkade tien dagen geleden wa ren begonnen, protesteerden luidkeels te gen de actie. Maar ze haalden hun auto's wel opzij voor de politie, die in totaal 16 overvalwagens inzette. Klappen zijn er niet gevallen. te schieten omdat de sinasappels (ter waarde van een half miljoen gulden) al vóór de sta king begon, waren aangevoerd. De partij was naar zijn oordeel niet „besmet". De 40 postende stakers, onder wie stakingsleider Jim Stavenga, bestreden dit. Zij zouden vandaag in de loop van de dag bij de loods terugkeren om te verhinderen dat er ook andere partijen worden afgevoerd. Om half zes vanmorgen waren alle dertig vrachtwa gens die bij het transport werden ingezet met hun lading vertrokken. Er dreigt overi gens nog veel meer fruit in de Rotterdamse haven te verrotten. Gezien het besmette ka rakter van deze partijen mag de politie in andere loodsen evenwel niet ingrijpen. Inmiddels wordt in kringen van de Ver- voersfederatie FNV de verwachting steeds sterker dat de stakingsbereidheid in de Rot terdamse haven na het weekeinde aanzien lijk zal verminderen. De bonden leiden dat af uit de eerste reacties van stakers die de resultaten van het CAO-overleg voorgere kend hebben gekregen. Belangrijkste onder deel van het bereikte principe-akkoord met de haven-werkgevers is, zoals bekend, een loonsverhoging van 28,50 bruto per week met ingang van 1 juli. De werknemers in de Amsterdamse haven hebben gisteren het werk voor het overgrote deel al hervat. De Rotterdamse haven lag nog onveranderd plat, maar ook wat de Maasstad aangaat ver wacht de Vervoersfederatie dat men de eis dat de loonsverhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari wordt ingevoerd, nu speodig laat varen. De stakende sleepboot bemanningen in Rotterdam lijken nog wèl keihard vast te houden aan hun eis van 50 gulden netto extra in de week. Vice premier Wiegel zei gisteravond na af loop van het kabinetsberaad dat de eisen van de stakers „haaks staan op het kabinets beleid om de werkloosheid zoveel mogelijk terug te dringen". „Inwilliging van hun ei sen zal de bestrijding van de werkloosheid zeker niet dienen", aldus Wiegel. De situatie aan het loonfront is als zodanig gisteren niet aan de orde geweest in het kabinet. Terug houdendheid op dit punt is volgens Wiegel het meest wijze dat het kabinet kan doen. De derving aan havengelden in Rotterdam is inmiddels opgelopen tot 7,5 miljoen gul den. Ongeveer 300 schepen hebben volgens het gemeentelijk havenbedrijf in buiten landse havens onderdak gezocht. De Neder landse Spoorwegen hebben de afgelopen tien dagen zo'n 100.000 ton goederen minder kunnen vervoeren als gevolg van de sta king. De schade voor de NS loopt in de hon derduizenden guldens. ^Akkoord Üpver otniljoenen- Igjiota OpEN HAAG Het ka- _2)inet heeft gisteren over- enstemming bereikt ver de miljoenennota. Iinister-president Van igt heeft gisteravond lok de laatste hand ge- ;gd aan de troonrede, ijdens de persconferen- ie van de ministerraad ei vice-premier Wiegel lat Van Agt er alles aan loet om er een goed ver taal van te maken. lok voor wat betreft de egrotingen voor het vol lend jaar zijn volgens de minister „alle knopen al loorgehakt", hoewel en- ;ele begrotingshoofdstuk- ten in de loop van de vol- ende week nog definitief noeten worden vastge- teld. De minister-presi- lent verwachtte echter liet dat daarover nog pro- ilemen zul.len ontstaan. enzine loet wee cent 5 ;oedkoper I EN HAAG (ANP) Het 'nsumenten Kontakt vindt t de benzineprijs met on adellijke ingang twee cent 'laag moet. Nu minister n Aardenne toegeeft dat er En sprake is van een oliete- rt, is de recente benzine- ijsverhoging van vier cent, plaats van twee cent, over- dig geworden, aldus KK. Aardenne gaf onlangs stemming voor een extra nzineprijsverhoging om armee het energieverbruik matigen. Volgens KK heb- 1 de oliemaatschappijen or manipulaties op de Rot- rdamse vrije markt bewust :egewerkt aan de forse olie- jsverhogingen van het afge- >en half jaar. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Staatssecretaris Hazekamp (Economische Za ken) heeft dit jaar al twintig van de dertig miljoen gulden, die hij beschikbaar had voor het verlenen van steun aan be drijven in stadsvernieuwingsgebieden, teruggegeven aan minister Andriessen van Financiën. Hazekamp verwacht dat daar nog wel zo'n vijf miljoen bij zal komen. De oor zaak daarvan is, aldus de bewindsman, dat de gemeenten „haast geen plannen indienen, zodat ik met al dat geld blijf zitten". Volgend jaar wil de staatssecretaris het dan ook geheel anders gaan doen. Hij is van plan alle beschikbare geld te verdelen over de gemeenten, die daarvoor in aanmerking willen komen. Zo'n procedurewijziging is mogelijk.omdat dit soort subsidies gegeven wordt bij ministeriele beschikking en niet op grond van een wet. Daarmee loopt Hazekamp dan in feite vooruit op de wet op de stadsvernieuwing, waarvan hij en minister Beelaerts van Blok land (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gisteren het voorlopige (gewijzigde) ontwerp bekend maakten. Voor meer nieuws over dit ontwerp zie pagina 9. In geheel nieuwe (dit jaar gebouwd) en zeer moderne accommodatie Periode: van 1 oktober 1979 t/m 30 april 1980. Telefonische informaties en reserveringen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur onder telefoonnummer: 02522-11416. Jacoba van Beierenweg 118, Voorhout! Bloemen houden van mensen. Zondag 9 september. *v> Bloemen doen je iets. Elke bos opnieuw. Zaterdag 8 september BEVERLY HILLS Nieuwkoop Aanvang 20.00 uur. ROME (AP) De gekaapte DC-8 van Ali talia is vanochtend om kwart voor vier uit Rome vertrokken naar Teheran met aan boord alleen nog de drie luchtpiraten en de bemanning. Het toestel kreeg verlof om te vertrekken nadat het trio de nog overgebleven 36 passagiers had vrijgela ten. Volgens de Italiaanse autoriteiten had de Iraanse regering zich bereid verklaard de ka pers te ontvangen. Deze zouden hebben be loofd zich in Teheran over te geven na een gesprek met iemand van de Iraanse regering. Het toestel werd gisteren gekaapt, kort nadat het vanuit de Libanese hoofdstad Beiroet was vertrokken. De kapers zijn Sji'itische moslims die vrijwel zeker de Libanese nationaliteit hebben. Oogmerk van hun actie was de aan dacht te vestigen op de verdwijning meer dan een jaar geleden van de Libanese lei der der Sji'iten, imam Moessa Sadr. De Imam verdween in 1978 tijdens een bezoek aan Li bië. Volgens de Libische regering is de leider van daaruit weer vertrokken naar Italië. Bij de kaping heeft niemand letsel opgelopen. Mooi-weer-magiër Met de tekst „Mooi weer" op zijn mond geplakt probeerde de voormalige anti rook-magiër Jasper Grootveld gisteren op geheel eigen wijze te be werkstelligen dat morgen tijdens het popfestival in Rotterdam de zon zal schijnen. Volgens Jasper is de kwaliteit van zijn magische toeren, vergeleken met de periode waarin hij het roken bestreed, er drastisch op vooruitgegaan... WASHINGTON (AP) De Amerikaanse president Jimmy Carter heeft gisteren bekendgemaakt dat 66 miljard dollar zal worden beschikbaar gesteld voor de fabricage van 200 nieuwe MX-raketten. Carter verklaarde dat de raketten die in beschermde „ren- baan-lanceerbases" in het westen worden geplaatst een ver rassingsaanval zullen overleven. De MX-raketten vallen onder het verdrag ter beperking van kernwapens, zijn betaalbaar, zullen het gebied waar deze wor den geplaatst niet bederven, en zijn in overeenstemming met de plannen om in "de toekomst de bewapeningswedloop af te rem men, aldus Carter. Terzake de aanwezigheid op Cuba van een parate Sowjet-leger- brigade gaf Carter gisteren als commentaar dkt hij hierop „een ferm diplomatiek antwoord" zal geven. De president stelde dat handhaving van de Russische troepen op Cuba onvermijdelijk negatieve consequenties zou hebben voor de Amerikaans-Russische betrekkingen. De verklaring van de president was mede bedoeld om het Amerikaanse congres gerust te stellen. Belangrijke senatoren hebben Carter immers laten weten dat het Congres eerst de Cuba-affaire geregeld wil zien vóór men de ratificering van het Salt 2 verdrag ter beperking van de kernbewapening in overweging wil nemen. Voor meer nieuws over het Salt-debat in de VS zie pagina 14? O'J' J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1