(Bowcunt Amerika verontrust over Sowiet-troenen op Cuba mj CAO-overleg neemt weekend in beslag Opvolger Young benoemd Kabinet wil zwarte bouw aanpakken Voorstellen om behandeling Salt-2 uit te stellen azargan: Khomeini moet gering Iran overnemen touw en an gelijk I AAW II— FNV: Bij Shell voor honderden mensen minder werk Zaterdag 1 september 1979, 69e jaargang no. 21441 DAGBLAD •'ÓQR ZUID-HOLLAND jkersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas jacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: I ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Paus Zaterdag: Ned.II om 20.27 uur blijspel „De dag waarop de paus gekidnapt werd". Ned.I om 21.55 uur het vier luik „Alle dagen feest". Zondag: Ned.I om 20.20 uur „Moordaanslag van een een ling". Ned.II om 22.00 uur „Die erste Polka" Zonnig en warm Zonnig weer en middagtempe- raturen van 22 graden aan zee tot 27 graden in het binnen land. Zwakke tot matige zui denwind. ;oon David" Iele doden 'UAN De inwo- in de Dominicaanse ek zijn gewaarsch- Dor de komst van de „David". die al agen in het.Cari- zeegebied woedt. 95 nlevens heeft geëist nduizenden dakloos 'emaakt. Naar schat- jn er al vierduizend den gevallen. De or- 'indstoten heeft zaakt van 240 km ir en op zee voor golven zorgt, de zwaarste uit deze [enoemnd. Kabinet rond begroting af DEN HAAG Het kabi- net heeft gisteravond de besprekingen afgerond over de begroting en het dekkingsplan, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst meegedeeld. Vandaag wordt nog doorvergaderd over de normale agenda. Na afloop vanmiddag zal premier Van Agt zijn we kelijkse persconfernetie houden, die hij gisteren moest laten schieten in verband met de vergade ring van de ministerraad. Idi Amin wil terug naar Oeganda MANILLA De in april van dit jaar uit zijn land verdreven Oegandese dictator Idi Amin heeft in een vraaggesprek, ge voerd met een Filippijnse za kenman, gezegd dat hij bin nenkort zijn land „zal bevrij den". Er zijn al vlugschriften verspreid waarin de Oegande- zen verklaren dat zij mij terug willen hebben, aldus Amin. Het interview is in mei in Tri poli, de hoofdstad van Libië waar Amin sedert zijn vlucht verblijft, afgenomen door de tot de Islam bekeerde Fillip- pijnse zakenman Demetrio Ca- gampan. Olievlek in de Rijn nadert Nederland ARNHEM Rijkswaterstaat verwacht dat de twintig kilo meter lange olievlek van 200.000 liter huisbrandolie die gisteren in de Rijn in Duitsland vrijkwam toen daar een tanker aan de grond liep, morgenoch tend bij Lobith ons land bin nenkomt. Hoewel het vermoe den bestaat dat de vlek door het scheepverkeer uiteen zal vallen en deels ook zal ver dampen hebben, waterleiding bedrijven in West-Duitsland en Nederland opdracht gekregen geen Rijnwater voor zuivering in te nemen. Bungalowtent is weer in opmars VEENENDAAL De bungalowtent is niet lan ger op zijn retour, maar krijgt in tegendeel steeds meer fans. Uit onderzoek is gebleken dat veel men sen hun caravan'of vouw wagen inruilen voor een tent, waarin op ideale ma nier het nuttige met het aangename kan worden verenigd. De tent is goed koper, maar brengt de be zitter ook dichter bij de natuur. En dat laatste vindt een groeiend aantal mensen erg belangrijk, zo blijkt uit het onderzoek. WASHINGTON/HAVANNA (UPI- j/REUTER/AP/AFP) In politieke kringen in Amerika is gisteren grote op schudding ontstaan over de berichten dat •de Sowjet-troepen op Cuba recentelijk imet 3.000 man zijn uitgebreid. De demo cratische senator en voorzitter van de se naatscommissie voor buitenlandse zaken jFrank Church heeft president Carter tij dens een persconferentie min of meer ge dwongen om snel stappen te ondernemen tegen de troepenuitbreiding. De Republi keinse senator Robert Dole en zijn par tijloze collega Harry Byrd willen de be sprekingen in de Amerikaanse senaat over Salt 2 opschorten, als de Sowjet- troepen op Cuba blijven. Een woordvoer der van President Carter heeft de berich ten, die door Cuba zelf als een aperte leugen" van de hand zijn gewezen, in middels bevestigd. Op Cuba zouden op dit moment, aldus on derzoek van de Amerikaanse inlichtingen dienst CIA, in totaal vijfduizend militairen zijn gestationeerd. Ook zou het materieel de laatste tijd zijn uitgebreid. Behalve de mili tairen wonen op Cuba naar schatting ook nog zes- tot achtduizend burger-technici en adviseurs. Frank Church acht de troepenvermeerde ring volstrekt in strijd met het akkoord dat in '62 na de Cuba-crisis tussen de Sowjet- Unie en de VS tot stand is gekomen. Over eengekomen is toen dat de Russen op Cuba geen operationele militaire basis mogen ves tigen. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft inmiddels in een verklaring aangegeven dat de troepen op Cuba geen bedreiging vormen van de veiligheid van de VS. Ook wordt de omvang van de gevechtstroepen niet direct in strijd geacht met de geldende afspraken. Daarentegen wordt in de verklaring wel verontrusting uitgesproken en wordt er ook op gewezen dat de troepenvermeerdering door Amerika bij de Sowjet-Unie aanhangig is gemaakt. De berichten over de uitbreiding komen aan de vooravond van de conferentie van niet- gebonden landen, die komende maandag in Havanna begint. Om die reden hebben hoge Cubaanse functionarissen Amerika beschul digd van „opzettelijke beïnvloeding van de leden van de conferentie. Een woordvoer der van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zei evenwel dat van de zijde van de VS geen bezwaar tegen de con ferentie bestaat, als de deelnemende landen zich inderdaad ongebonden zullen opstelleK- In Amerika wordt echter gevreesd dat de Sowjet-Unie de conferentie zal proberen te benutten om sympathie voor de eigen zaak te bewerkstelligen. IRAN (AP) De Iraanse premier Mehdi Ba il heeft gisteravond in een televisietoespraak aanse volk opgeroepen om Ayatollah Roehol- thomeini te verzoeken de verantwoordelijk voor de regering over te nemen, gan, die onder hevige kritiek staat en heeft te en met bloedige gebeurtenissen in Koerdistan, aarde: „Ik heb reeds lang geleden mijn ontslag boden. Ik zou verheugd zijn als ik zou worden gen van mijn post, zodat ik naar huis kan gaan rust kan komen, en anderen de kans geven de ng over te nemen. Ik vraag het volk om Aya- 1 Khomeini te verzoeken naar Teheran te ko men teneinde de verantwoordelijkheid voor 's lands zaken over te nemen," aldus de 72-jarige Bazargan in een toespraak die een uur duurde en die omstreeks middernacht werd uitgezonden. Het officiële Iraanse persbureau Pars, heeft vrijdag bekend gemaakt dat leden van de Koerdische demo cratische partij (KDP) erin geslaagd zijn om 64 solda ten die in de stad Mahabad gevangen zaten te bevrij den. Daarnaast werd meegedeeld dat 36 rebellen in de stad Paveh in Koerdistan zijn uitgewisseld tegen een gelijk aantal door de rebellen onlangs gevangen ge nomen leden van de revolutionaire garde. I onze parlementaire re dactie) HAAG Iedereen, of vrouw, krijgt voort- ten zelfstandig recht op litkering krachtens de l, de algemene arbeid- eschiktheidswet. Staats- taris De Graaf (Sociale n) heeft een wetont- hiertoe gisteren bij de de Kamer ingediend, wetontwerp is in de tijk vooral van belang de zelfstandig werken- 'in het bedrijf van haar meewerkende vrouw, ïog toe kon zij slechts praak maken op voor ngen en niet op een uit- ADVERTENTIE S VAAK KRIJN TORRINGA P zondag 2 sept. in het Dorpshuis te Rijpwetering Aanvang: 's avonds 8 uur. jjoro, Avontuur beslaat nog. Proef! Een Dansschod kies je met zag Danslessen voor gehuwden en verloofde paren Aanvang: Kamerik: zaterdagavond 15 september 9.30 uur in Dorpshuis „Schulen- burch". Nieuwkoop: maandagavond 17 september 9.15 uur in het Parochiehuis. Langeraar: dinsdagavond 18 september 9.15 uur in het Parochiehuis. Boskoop: woensdagavond 19 september 9.30 uur in de „Rozenburcht". t Oudewater: donderdagavond 20 september 9.30 uur in gebouw „Tsjou". Reeds veel deelname, maar we houden het beperkt, dus nog mogelijkheid tot inschrijving en graag alleen telefonisch. Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koo rier wordt de krant alsnog ge bracht. (Van onze sociaal-economische redactie) UTRECHT Bestuurder Henk Vos van de industriebonden FNV heeft de indruk dat bij Shell de komende jaren honderden ar beidsplaatsen zullen verdwijnen. Hij baseert dat op interne reorga nisatievoorstellen die betrekking hebben op de periode tot 1982. Be sparing op de loonkosten is vol gens Vos de belangrijkste drijf veer van de reorganisatie, die ge ruisloos zou worden uitgeveoerd. De industriebonden zijn zeer verontwaar digd over de plannen van Shell en willen zo snel mogelijk tot „keiharde cao-afspra ken" komen, waarin het werk bij Shell wordt veilig gesteld. De FNV vindt het „te gek" dat bij een winst van zes miljard nog sprake is van verlies van werkgele genheid. Volgens de bonden gaat het met name om arbeidsplaatsen op het Shell-laboratorium in Amsterdarm en om vestigingen in Per nis en Moerdijk. Het Onafhan kelijk Ver bond van Be drijfsvereni gingen, één van de bon den die ope reert in de Rotterdamse havensta king, heeft gisteren de stakingskas opengesteld. De aangeslo ten leden krijgen vijftig gulden voor elke dag dat de actie voorduurt. (Van onze s Fruit dreigt in haven te verrotten 1-economische redactie) ROTTERDAM Het is vrijwel zeker dat niet eerder dan maandag duidelijk heid zal komen over de vraag of werk nemers en werkgevers het eens kunnen worden over een nieuwe cao voor de haven. De onderhandelingen daarover zijn vandaag op een geheime plaats be gonnen, nadat gisteravond een oriënte rend gesprek tussen vcrvoersbonden en werkgevers had plaatsgehad. Verwacht werd dat de onderhandelingen het hele weekeinde in beslag zullen nemen. In Rotterdam gingen de acties gisteren ge woon door. Er is een steuncomité opge richt dat geld inzamelt om de gezinnen van de stakende havenarbeiders te steu nen. Onduidelijk bleef gisteren hoe de sta kers zelf over de nieuwe cao-eisen van de FNV denken. De eisen zijn in elk geval geen reden geweest om met de acties te stoppen. Ook het gesprek met burgemees ter van der Louw heeft de stakingen niet doen verminderen. Het sleepbootperso- neel is integendeel boos over de weige- reing van Van der Louw om te bemidde len. Voor een aantal van de haven afhankelij ke bedrijven wordt de situatie steeds som berder. Massa's fruit, die al lang vervoerd hadden moeten worden, dreigen in opsla gruimten te verrotten. De stakers zouden ook beletten dat het fruit uit de loodsen wordt weggehaald. Bij het bedrijf Europe Container Termi nus onstond gistermiddag een gespannen sfeer toen stakers probeerden de avond ploeg bij de poort tegen te houden om zo te beletten het werk op te nemen. De poli tie was wel aanwezig, maar heeft zoals be kend strikte orders om alleen op te treden in geval van vernielingen of mishandelin gen. De avondploeg is later dan gewoon in aanwezigheid van de stakers toch aan de slag gegaan. zie ook pagina 13 PLAINS (AFP/AP) President Carter van Amerika heeft Donald F. Mchenry voorgedragen als nieuwe ambassadeur bij de Verenigde Naties. Mchenry wordt de opvolger van Andrew Young, die moet aftreden na de rel rond een op ei gen houtje gearrangeerd gesprek met de VN-waarnemer van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO. Mchenry (42) was, als „nummer twee" van de Amerikaanse VN- delegatie Youngs rechterhand. Waarnemers houden het erop, dat Carter met zijn benoeming heeft willen aangeven dat de door Young uitgezette lijn in de Amerikaanse VN-politiek zal worden doorgetrokken. Evenals zijn voorganger is Mchenry een zwarte Amerikaan. Hij heeft echter, niet zoals Young, recht streekse banden met de beweging voor de burgerrechten. Philip Klotznick, de voorzitter van het Joodse Wereldcongres, heeft zich gisteren zeer lovend uitgelaten over de afgetreden Young, en er zijn spijt over uitgesproken dat die zich gedwongen had gezien af te treden. „Young is een diplomaat van grote waarde. Hij is ten onrechte gestraft voor een fout die anderen ook hadden kunnen maken", zo zei hij. Staat voor honderden miljoenen gedupeerd (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering zal zeer binnenkort, waar schijnlijk nog voor Prinsjesdag, een aantal maatregelen be kend maken, waarmee zij het euvel van de zwarte nieuw bouw de kop in hoopt te drukken. Welke omvang deze ille gale activiteit heeft aangenomen is niet precies bekend. Wel weet men, dat het rijk daardoor jaarlijks honderden miljoe nen guldens derft aan sociale premies, loonbelasting en BTW. Minister Beelaerts van Blokland (Volkshuisvesting en Ruimtelij ke Ordening) en staatssecretaris Hazekamp (Economische Za ken) hebben daarom besloten de Woningwet en de Vestiging swet aan te passen. Van iemand, die een bouwvergunning aan vraagt, zal voortaan verlangd worden dat hij vermeldt welk er kend aannemingsbedrijf de bouw gaat verrichten. Weigert hij dit, dan krijgt hij de Economische Controledienst op zijn dak, al dus een woordvoerder van „Volkshuisvesting" Zie ook pagina 7 non TON iishannj MENKEN IJSBAAN WEER GEOPEND Zie verdere advertentie „Nostra Colpa" Westduitsers BONN Zeven van de tien Westduitsers zijn van mening dat Duitsland ver antwoordelijk is voor het uitbreken van de Tweede wereldoorlog. Dit blijkt uit een gisteren bekendge- worden opnipeiling die is gehouden omdat veertig jaar geleden de oorlog be- gon.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1