Naar moskee gevluchte Marokkanen hebben het prima naar hun zin Wictoria regia weer in bloei ÊllDQdiiffeÖÊCd^ïï hoogheemraadschap beperkt nieuwbouw Protesten tegen autospuiterij in Leidse Narmstraat BURGERLIJKE STAND IAD LEIDSE COURANT DONDERDAG 30 AUGUSTUS 1979 EIDEN De Hortus Botanicus urn jende gisteravond zijn poorten om bloeiende Victoria regia weer te to- ji. Dit jaarlijks terugkerend festijn, •ok bijna 700 bezoekers, die eveneens >noten van de tentoonstelling in de lent ranjerie. Ook vanavond is de Victo- 3 regia te bewonderen en wel van egen tot elf uur. De toegangsprijs tot tropische tuin aan het Rapenburg is een kwartje per persoon. Victoria regia is een „nachtbloeier", dat wil sen dat de bloemen 's nachts opengaan; de eerste nacht is de bloem stralend wit van kleur en de tweede nacht purperrood. De bladen van deze tropische ..waterlelie", die afkomstig is uit het Amazone-gebied, kunnen een doorsnede van meer dan twee meter hebben en een op staande rand van ongeveer tien centimeter. Een groot blad van de Victoria regia is in staat een klein kind te dragen. Dit jaar zijn bloem en bladeren evenwel iets kleiner dan andere jaren. Dit is te wijten aan de slechte winter en het lange voorjaar in welke periode de plant tot ontwikkeling heeft moeten komen. De heer Bruinsma van de Hortus stelt dan ook, dan de enkele andere exemplaren van de plant die in botanische tuinen in Nederland aanwezig zijn, dit jaar niet tot bloei zullen ko men. „Leiden is een uitzondering en dat maakt dit jaar een bezoek meer dan de moeite waard". De bloei van de Victoria regia is een bijna uniek gebeuren in Nederland. Elk jaar wordt de plant opnieuw in het bassin in de Hortus ge zaaid. Dit gebeurt in het hele prille voorjaar met de zaden die de plant in de modder van het bassin achterlaat bij de bloei en groei. In de herfst, als de temperatuur daalt, gaat de plant snel achteruit: er komen minder bloemen, die steeds kleiner worden en ook de bladeren stel len niet veel meer voor. Eind oktober wordt de rest van de plant uit het bassin verwijderd. De Victoria regia in bloei. LEIDEN Tien bedden staan netjes naast elkaar opgesteld in een oud leslo kaal in de Morspoortka- zerne. Een onduidelijke hoeveelheid lessenaars is in een hoek geschoven, zo dat meer plaats voor de bedden overblijft. In een andere ruimte liggen ma trassen op de grond. Ma rokkanen zijn niet aanwe zig. Zij zijn aan de arbeid. Een enkeling heeft vrij ge nomen. Een Marokkaanse buitenlandse werknemer die eergisteren uit zijn pension aan de Langebrug is gezet, zit aan eén van de twee in hoogte verschil lende aan elkaar gescho ven tafels, waar 's avonds gezamenlijk de maaltijd wordt gebruikt. Hij heeft net zijn spullen opgehaald bij de gemeentelijke op slagplaats aan het Noord einde. Hij vindt dat zijn /akens stinken na de nacht in de opslagplaats. Hij doet ze in een plastic zak en wil ze eerst laten wassen. Zijn ijskast is zojuist geïnstalleerd. De melk, karnemelk en yog- i2.o hurt, die door de stichting Rijn en Lek is verstrekt, wordt er in gezet. Ook het eten 's avonds wordt door de stichting verstrekt en door hen bereid. Tien bedden keurig naast elkaar in een leslokaal; de buitenlandse werknemers vinden het best gezellig zo. Ongeveer 25 buitenlandse werkne mers hebben sinds dinsdagvond hun intrek genomen in de kazerne, waarin 'ook de moskee is gevestigd. Behalve pensionbewoners van het pand Langebrug 57 hebben bewoners van •de pensions aan de Apothekersdijk en 'Kabeljauwsteeg er hun onderkomen gevonden. De enige aanwezige Ma rokkaan in de kazerne maakt zich druk over het beleid van de gemeen te. „Ik heb in Duitsland gewerkt, in Frankrijk, Engeland en nu sinds 9 jgj" jaar in Leiden. De mensen waren in he >al die andere landen niet aardig. Hier den in Holland zijn de mensen altijd heel vriendelijk. In al die jaren heb ik nog nooit ruzie gehad. Maar de gemeente ■is niet te vertrouwen. Die doet als een dictator. Zet je zomaar op staat en \vil >ns naar dat oord in Leiderdorp stu ken. Zoiets doen ze gewone Nederlan ders niet aan. Ze zeggen, ga maar te rug naar Marokko. Maar ik hou van mijn werk hier en van de mensen. Al 7 jaar sta ik voor een gewoon huis in geschreven bij de gemeente. Nog nooit 'kreeg ik iets aangeboden, maar ais ik wat krijg wil ik graag mijn vrouw en kinderen laten overkomen. Ik zie ze nu alleen in de vakanties. Als ze hier komen dan ben ik helemaal gelukkig. Zij zullen de mensen hier ook vast heel aardig vinden. In Leiderdorp voel ik me niet thuis. Ik wil hiet naar dat oord. Desnoods slaap ik op straat, maar naar Leiderdorp ga ik niet. Als we daar eenmaal zitten kunnen we vast nooit meer voor woonruimte te recht in Leiden. Dat hebben we in het verleden wel gezien. In mijn pension aan de Langebrug had ik een eigen kamer. Of ik nu vroeg of laat naar bed wilde dat gaf niks, ik had mijn eigen kamer en had met niemand wat te maken. In het migrantencentrum in Leiderdorp ben ik genoodzaakt met iemand anders een kamer te delen met alle irritatie van dien. Een kamer De buitenlandse werknemers willen net zo lang in de kazerne blijven tot dat zij nieuwe woonruimte in Leiden krijgen aangeboden. Vandaag zijn het er nmog maar 25, morgen verwacht men nieuwkomers. Ruimte is er in elk geval genoeg, voor de buitenlandse werknemers die uit hun pensionnetjes in de Leidse binnenstad zijn gezet. Het is in elk geval niet zo, dat de naar verwachting veertig tot vijftig buiten landse werknemers in hun nieuwste onderkomen zullen kreperen. Voor een enkeling zal het zeis een stevige vooruitgang zijn in vergelijking met hun pension. Daar ontbraken soms de sanitaire voorzieningen en droop re genwater soms langs de muren. In de Morschpoortkazerne zijn toiletten, douches en wasbakken aanwezig. Sa nitaire voorzieningen die de sfeer van Jan Soldaat ademen en de laatste res tanten zijn van de vorige functie van het gebouw. Voor eten zorgt voorlopig de stichting Rijn en Lek. Een copieuze maaltijd is het natuurlijk niet, geen diner van vijf gangen met een glaasje wijn erbij. Maar de Marokkanen zijn meer dan tevreden, het het smaakt minstens zo goed als het potje dat voor voor zichzelf klaarmaakten op het krakkemikkige fornuis in het pensi- Met de onverwachte vlucht van de voormalige pensionbewoners naar 'hun' moskee, is het gemeentelijk be leid duidelijk in een pat-stelling geko men. De gemeente kan niet meer voor of achteruit. De bestuurders hebben in feite de terechte strijd tegen de ex ploitanten van pensions voor buiten landse arbeiders gewonnen. Maar een overwinning met een nasmaak. Want het migrantencentrum in Leiderdorp, dat mede werd gebouwd om de mala fide pensions te kunnen sluiten en de bewoners op z'n minst voor enige tijd redelijk onderdak te kunnen bieden lijkt een regelrechte mislukking te zijn geworden. Het gemeentebestuur vergat in alle haast met de 'slachtof fers' te spreken, hen inspraak te ge ven. Het resultaat is er dan gekomen. De pensions leeg en rijp voor de sloop, de moskee gevuld met buitenlandse werknemers en het migrantencen trum ook leeg. Rijp voor de sloop mis schien? SYLVIA VAN LEEUWEN Lezingen voor kinderen LEIDEN Het museum J van Geologie en Mineralogie j aan de Hooglandse Kerk- gracht 17 in Leiden geeft ge- j durende de winter een aan- tal lezingen voor kinderen tussen 8 en 13 jaar. De lezin- j gen hebben plaats in de filmzaal van het museum en beginnen om half drie en I eindigen om ongeveer half vijf. De lezingen worden woens dagmiddag gegeven. Op 5, 19 en 26 september draagt de le zingenreeks de titel „Onze aarde met zijn vulkanen" 10 en 31 oktober en 14 november wordt gesproken over „Ge steenten op onze aarde", 28 november, 9 en 23 januari wordt gesproken over „Plan ten van vroeger" en 6, 20 fe bruari en 5 maart wordt in de lezingen ingegaan op „Dieren die niet meer voorkomen". Tevens worden er in het mu seum lezingen voor volwasse nen gegeven en wel 's avonds van acht uur tot ongeveer tien uur. Op 9 oktober gaat de le zing over „Van korrels tot steen", 13 november „Van na tuursteen tot bouwsteen", 29 januari „Bijzondere stenen: ro bijn en saffier", 12 februari „De Etna en zijn voorouders" en tenslotte op 11 maart „Me teorieten". LEIDEN GEBOREN: Huig Matthijs Johannes, zn. v. K. Schoonderwoerd en J. Overduin, Annetje Maartje, dr. v. L. van der Plas en A. Wassenaar, Badre, zn. v. B. Bourahma en I. Sa- dik, Jannetje Jolanda, dr. v. P. M. Oudshoorn en J. C. Haasnoot, Bilitis Rachel, dr. v. H. A. B. van den Wijng aard en S. Haasnoot, Barry Anthony, zn. v. E. Heineman en D. van der Waals, Anne Elisabeth, dr. v. J. A. Banck en M. Polderman, Raoul Peter, zn. v. L. G. P. Kloppenborg en M. C. L. A. van Egeraat, Sezayi, zn. v. K. Cabri en A. Cabri, Zeynur, dr. v. A. Mengi en E. Aydin, Hermanus Benja min, zn. v F. van Hees en M. A. Zuij- derduin, Adrian James, zn. v. A. P. Mawdsley en P. J. Mitchell, Eric Jas per, zn. v. R. van der Plas en B. M. Makame, Marianne, dr. v. R. C. Bui- ning en W. Wassenaar. Chantal Pris- cilla, dr. v. R. J. M. Uijlenbroek en E. C. D. M. Stikkelorum, Jarl Jochem Cornelis, zn. v. M. de Ruyter en H. E. D. Bouland, Linda Geertruida Daniël- la, dr. v. D. van Schoonderwoerd den Bezemer en G. van Es, Bregtje Elisa beth, dr. v. R. J. M. de Ridder en A. E. Heldring, Nicolaas Pieter Cornelis, zn. v. A. G. M. van Bemmelen en G. A. Kramp, Quint, zn. v. H. Onderwater en G. Bavelaar, Benjamin, zn. v. B. A. J. Hoogervorst en A. T. Onderwater, Catharina, dr. v. C. P. J. van Werkho ven èn M. C. H. Stouten, Brian John, zn. v. K. McMahon en S. P. Cramer. OVERLEDEN: C. J. P. van Baarle. 28 mrt. "25, echtgenote van G. A. van Uftelen. C. A. Vroegop, 4 Jul. '10, man, M. A. Lagerwerf, 19 apr. "88, man, P. van Rees, 19 jan. '20. man, A. Laman. 27 okt. '94, man. J. Vree- ken, 2 mei '06. man. P. A. Hiep, 21 dec. '03, man, J. de Jong, 8 jun. '01, man, J. G. M. de Haas, 11 feb. '14, man, J. van Houten, 4 dec. '00, man. GEHUWD: O. Elzinga en T. L. van Kalkerert, R. E. Haamke en E. C. Stik kelorum, G. van Polanen en M. A. Be ukers, B. Fresco en M. Y. B. Schu- rink, L. M. Franse en P. van Klaveren, H. N. van der Wal en A. L, F. A. Bee- laert, W. J. van Zijp en E. M. F. Tui- thof, J. P. A. M. Lelieveld en E. M. Ooijendijk, A. Hemerik en V. A. Kee- zer, R. L. K. W. Lie en J. N. J. Fung Kon Jin, J. M. Veenstra en J. Schrljer. C. Arnoldus en E. J. Hamaker, D. van der Mee en A. T. M. Weijers. ONDERTROUWD: P. C. van Leeuwen en A. van der Stoep, S. ten Cate en J. C. Mark, B. H. M. B. Geijer en S. M. Braggaar, A. W. Heringa en H. G. Ge- ursen, R. Pottinga en A. Schiebroek, H. P. J. Reekers en Y. M. X. Vader, E. van Tongeren en A. Rijsdam, T. van der Sluis en J. F. E. M. Jansen op de Haar, W. A. Quispel en J. A. Veraart. 7 rg& FiaSIDEN De nieuwbouw van het logheemraadschap van Rijnland "n Breestraat en Boommarkt zal IHIIIpnder ruimte in beslag gaan nemen n aanvankelijk was gepland. Het ste gedeelte van het kantorencom- ■x voor de Technische Dienst aan de 'eestraat is reeds voltooid. Het was bedoeling dat aan de Boommarkt |ar S twee gebouwen zouden komen ten hoeve van de Technische Dienst, aar uit onderzoekingen is gebleken t met één pand kan worden vol kan mits dat pand enigszins wordt J rgroot. tliE; rant Nieuw Minerva. Het gaat om een stuk van 100 vierkante meter dat voor 30.000 gulden aan de eigenaresse, mevrouw E.P.A. Fa'vier-Zand- bergen zal worden verkocht. Aan Nieuw Mi nerva is de voorwaarde gesteld dat het terrein zal worden bebouwd teneinde een goede afron ding van de algehele nieuwbouw te bewerkstel ligen. Het hotel/restaurant zal het terrein voor uitbreiding benutten. Secretarie Door de nieuwbouw voor de Technische Dienst heeft het Hoogheemraadschap de beschikking gekregen over vrijgekomen ruimten in de pan den Langebrug 31 en Breestraat 55/57. Hierin zullen de secretarieafdelingen, die al jaren kampen met ruimtegebrek, worden gehuisvest. Voor dat doel stelde het Hoogheemraadschap al in januari een voorlopig krediet van 150.000 gulden beschikbaar. De kosten voor verbou wing van de ruimten voor de secretarieafdelin gen liggen echter aanmerkelijk hoger en daar om stelde het Hoogheemraadschap gistermor gen nog een aanvullend krediet van 400.000 gulden beschikbaar. Onderscheiding E.J.B. de Groot De heer E.J.B. de Groot ontving gistermiddag uit handen van burgemeester dr. A.J. Vis de ere-medaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau. De heer De Groot kreeg de onderscheiding vanwege zijn 40-jarlg ambtsju bileum en aldus de burgémeester vanwe ge zijn grote verdiensten voor de gemeente ge durende die tijd. De heer De Groot is werkzaam bij de afdeling Personeelszaken van de ge meentelijke secretarie. De uitreiking vond onder grote belangstelling plaats in de koffiekamer van het stadhuis. Actief Leiden De werkgroep 'Wij gaan door met de strijd' houdt vrij dagavond 31 augustus een feestelijke bijeenkomst van actief Leiden. Het is de bedoeling dat alle 'actieve' mensen van Leiden elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten, met elkaar praten, muziek maken, zingen e.d. De bijeenkomst wordt swingend afgesloten met een optreden van de Surinaamse groep Ala Kondre. Het ontmoetingsfestijn wordt gehouden in jeugdcen trum De Korte Vliet aan de Vlietweg 5 in Leiden. Van af zeven uur kan men er terecht. Toegangsprijs be draagt drie gulden. Informatie bij Ed van Veen, Heren- steeg 5. tel. 149293 of 899272. Mis In de kerkhofkapel aan de Zijlpoort wordt dinsdag 4 sep tember een H. Mis voor de overledenen gehouden. Aan vang: negen uur. Surfplank De Leidenaar Spierenburg heeft de eerste prijs gewonnen in een wedstrijd ter gelegenheid van de opening van de vijftien de vestiging van het technisch bu reau Rovato bv. De prijs was een surfplank met een waarde van tweeduizend gul den. Op de foto de gelukkige prijswinnaar- rechts). Kontakt met ouders De projectgroep 'Kontakt met Ouders' in de Leidse Meren- wijk enkele jaren geleden opgericht door K en O-op voe dingsvoorlichting begint binnenkort weer met activiteiten voor ouders van jonge kinderen. De koffieochtenden zul len vanaf 10 september elke maandag worden gehouden in het clubhuis 'Op Eigen Wieken' van half elf tot half twaalf. Een serie van zes avonden wordt besteed aan ge sprekken met ouders onder leiding van een vrijwilligster De 'babygroep' begint woensdag 19 september, de peuter en kleutergroep op maandag 17 en dinsdag 18 september. Deelname aan de gespreksgroep kost vijftien gulden. In lichtingen bij Marije Zwanenburg, Ambrosiadal 7 tel. 126283. Leerstoel toekomstkunde Voor de eerste leerstoel toekomstkunde in ons land, die enige jaren geleden is ingesteld aan de Leidse uni versiteit is met ingang van 1 september dr H.J. G. Klabbers benoemd tot bijzonder hoogleraar. De heer Klabbers is wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de faculteit der sociale wetenschappen aan de katho lieke universiteit van Nijmegen. LEIDEN Bewoners van de Narmstraat hebben een ernstig protest laten horen tegen het voorne men van het college een bedrijfsvergunning te ver lenen aan een autospuiterij-plaatwerkerij aan de Narmstraat. In enkele brieven aan het college wij zen de omwonenden erop dat zij zeer veel last van het bedrijf hebben, zowel wat ruimte- en milieuhin der betreft als wat geluidsoverlast betreft. ,,Het is mij zelden mogelijk mijn huis op normale wijze te verlaten, omdat de ervoor geparkeerde auto's het onmogelijk maken om mij met mijn fiets door de reste rende ruimte naar buiten te begeven. Door een te klei ne bedrijfsruimte staan alle te restaureren auto's voor de huizen van de omwonenden geparkeerd", aldus de klacht van een naaste buur van het bedrijf. Voorts kla gen de bewoners over stankoverlast Vooral bij bepaal de weersomstandigheden hebben de naaste buren last van stankoverlast, zodanig dat zij zich in die omstan digheden genoodzaakt zien hun woning te verlaten. Tenslotte beklagen de omwónenden zich erover dat in het be drijf met de regelmaat van de klok tot diep in de nacht en in de weekeinden wordt gewerkt. Hierdoor wordt ernstige geluidso verlast ondervonden. „De keren dat de omwonenden zelfs tus sen half twaalf en twaalf uur 's avonds worden lastiggevallen met brullende motoren en langdurige en luid geschreeuwde aanwijzingen vormen beslist geen uitzondering. Bovendien, waar het hier gaat om auto's die meestal gesleept moeten wor den, staan trekkers en immobiele voertuigen langdurig midden op straat, wat agressief getoeter tot gevolg heeft van gefrustreer de automobilisten die hun doorgang geblokkeerd zien", aldus de omwonenden, die eraan toevoegen dat ook in een binnenstads- wijk als D'Oude Morsch redelijke minima van ruimte en rust ge garandeerd moeten kunnen worden. ■lllll

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3