Amsterdam werkt weer n Botlekgebied veer twee reinen gebotst Tanker met ;asolie lek op ^esterschelde Kleine bonden Vakbonden blijven nemen leiding over onderhandelen COMPLEET RUNDLEDEREN BANKSTEL Haast u nog enkele stuks in bruin leder Oostenrijkse staatsbank deels in de as gelegd Kwaliteit? Typisch „Meubeldroom", dus goed. „Ook voor u" MEUBELDROOM BV KOPERMOLEN 35 LEIDEN TEL. 071-133913 Donderdag 30 augustus 1979,69e jaargang no. 21439 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (16.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: ƒ43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Phoenix „The flight of the Phoenix", Amerikaanse speelfilm met James Stewart op Ned.I om 19.22 uur. Om 22.10 uur „WK wielrennen". Ned.II om 19.30 uur „Bonkers" met Florence Henderson en om 20.27 uur „De Welkom in Nederland Show". Meer bewolking Overwegend droog met mid- dagtemperaturen van onge veer 22 graden. Opkomende bewolking en later kans op een bui. Tot matig toenemende wind uit zuid tot zuidoost. Morgen zon: 6.49 - 20.31. Schev. hoogw.: 9.08 en 21.39. Laagw.: 4.47 en 17.11. IDDELBURG Oliebes- jdingsschepen waren steren paraat toen een nker was lefcgeraakt op Westerschelde. Zij hoef- tn echter niet in actie te omen omdat de lading an het schip bestond uit asolie, een substantie die iel verdampt. e Duitse tanker strandde gis- rmiddag bij slecht zicht, oor de werking van eb en loed op de scheepswand ont stond er een lek in een van de ruimen. Hieruit sijpelde per kwartier vijf kubieke meter gasolie. In totaal raakte de tanker twintig ton van zijn la ding kwijt. Rond half zeven gisteravond kon het schip worden vlotgetrokken. Het werd versleept naar rustiger water, waar de lading kon worden overgenomen door drie Nederlandse tankers. De gasolie is naar Terneuzen ver voerd. Ook het schip is voor reparatie naar een werf in Terneuzen versleept. jranaat in Lissese tuin 1SSE De Explosieven Opruimings Dienst heeft gister- liddag een granaat tot ontploffing gebracht aan de Ruis- °°rnlaan. De Engelse splintergranaat komt uit een tuintje n het Agathapark. De granaat is veertien dagen geleden vonden tijdens tuinwerkzaamheden. Et Agathapark is een nieuwbouw 'woonerf'. Het vermoeden staat dat de granaat met de aangevoerde tuingrond is meege ren. Gedurende de afgelopen twee weken, heeft de granaat 'en wist niet zeker of het een granaat was) nog in de tuin gele- ADVERTENTIE nisaties werkt de Federa tieve Havenvakvereniging aan inwilliging van de ei sen van dertig gulden schoon per week meer loon, arbeidstijdverkorting tot 35 uur per week, pensi onering bij zestig jaar en het instellen van vijfploe gendiensten. De vervoersfederaties FNV en CNV blijven de officiële onderhandelaars aan de werkgevers tafel. De FNV eisen worden morgen, als alle inspraakrondes in de bedrijven achter de rug zijn, bekend gemaakt. Gis teren werd wederom een beroep gedaan op de sta kers om met hun acties te wachten tot dat de werke- gevers op de nieuwe cao- eisen hebben gereageerd. Het FNV probeerde beëin diging van de acties te be werkstelligen door er op te wijzen dat de eis van dertig gulden netto wellicht haal baar is, als de werkgevers (bereid zijn de toeslagen op ihet bassisloon vast onder deel te laten worden van het weekloon. Volgens FNV-woordvoeders komt ,dat neer op bijna dertig gulden netto in de week :meer loon. zie ook pagina binnenland Bekend pilote Hanna Reitsch overleden FRANKFURT Hanna Reitsch, een vermaarde, Duitse vrouwelijke piloot, is op 67-jarige leeftijd overle den. Zij was de eerste vrou welijke gezagvoerder (1937), invlieger, helikopter- en straaljagerpiloot. In de oorlog maakte zij eerste vluchten met vrijwel alle nieuwe Duit se vliegtuigtypés. Bij de val van Berlijn ontvluchtte zij de Russen met een klein vlieg tuig, waarmee zij onder vijandelijk vuur van een straat nabij de Führerbunker. wen. opsteeg. Nog in april van dit jaar vestigde zij in de VS een zweefvliegrecord voor vrou- Binnen een jaar 115 kilo kwijt (Van onze correspondent) LONDEN De Britse Valerie Thorpe (34) is uit geroepen tot kampioene onder de Britse vrouwen die dagelijks slag leveren met de brijpot en met hun overtollig gewicht. Zij slaagde er namelijk in om binnen het jaar 115 kilo van haar gewicht af te krijgen. Zij won er de Slimmer of the Year"- prijs mee en haar man kan nu weer zijn arm om haar schouders leggen. WENEN (AFP/AP) In alle vroegte van morgen is er brand uitgebroken in het gebouw van de Oostenrijkse staatsbank in het cen trum van Wenen. Op de twee onderste verdie pingen na is het gebouw goeddeels in de as ge legd. Om zes uur vanmorgen, plaatselijke tijd, scheen men de brand onder controle te heb ben. De brand is naar alle waarschijnlijkheid ont staan bij laswerkzaamheden in een liftkooi. Meer dan 200 branweerlieden waren bij de be strijding van het vuur betrokken. De president van de bank heeft gezegd, dat de brand niet van invloed zal zijn op de geldomloop en op de activiteiten van het financiële instituut. Het gedeelte waar de persen staan om bankbiljet ten te drukken, is behouden gebleven. Het ge bouw telde vijf verdiepingen. Zakkenrollers weer actief LEIDEN In de Leidse bin nenstad zijn gistermiddag opnieuw zakkenrollers in actie geweest. In totaal de den vier vrouwen aangifte van diefstal. Minstens 670 gulden werd buitgemaakt. De zakkenroller(s) maakte(n) in drie van de vier gevallen gebruik van een scheermes om boodschappentassen open te snijden en de portemonnee te stelen. Een 31-jarige Leidse vrouw raakte bij een dergelij ke actie bij een bushalte in de Breestraat het meest ernstig gedupeerd. Haar werd bijna 400 gulden ontstolen. AMSTERDAM/ROTTER DAM Naar schatting ongeveer de helft van het gisteren in Amsterdam aan een staking begonnen havenpersoneel is vanmid dag tegen half een weer aan het werk gegaan. Bij andere bedrijven, waar de acties pas gisteren tegen sluitingstijd begonnen, wordt vermoedelijk aan het eind van de middag weer met werken begon nen. Die verwachting leek vanmorgen gerechtvaar digd, toen in de bedrijven werd besloten dat de acties bij een 24-uursstaking moesten blijven. De stakingen in Amster dam begonnen juist op een moment dat de Rotterdam se acties een steeds over zichtelijker karakter kre gen. Vijftienhonderd man havenpersoneel in dienst bij verschillende bedrijven legde gistermiddag het werk neer. In de haven werken in totaal driedui zend mensen, waarvan er steeds duizend in verband met ploegendiensten vrijaf hebben. De vervoersfede raties FNV en CNV heb ben ook deze acties afgewe zen. De invloed van politieke organisaties als de CPN, de Komunistische Eenheids beweging Nederland en de Socialistische Partij is giste ren in Rotterdam aanmer kelijk afgenomen. Na een kleine week van staken hebben de actievoerders hun voorkeur uitgesproken voor de behartiging van hun belangen door de va korganisaties. De leiding van de acties is in handen gekomen van Jim Stavin- ga, bestuurslid van de Fe deratieve Havenvakvereni ging, zo is gisteren tijdens een bijeenkomst in het Rot terdamse buurthuis Sarto besloten. Dit bujurthuis zal als actiecentrum dienst gaan doen. Samen met het aktiecomité Rotterdamse Havenarbei ders en het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorga- Tijdens een vergadering besloten Amsterdamse havenar beiders gisteren de staking niet door te zetten. Onderzoek antiekhandel DEN HAAG Alle an- tiekhandelaren, momen teel al dan niet als zoda nig geregistreerd, kun nen binnenkort de be kende blauwe belastin- genveloppe in de bus verwachten. De Fiscale Inlichtingen dienst is namelijk bezig met een inventarisatie van alle deelnemers aan an tiekbeurzen e.d. Op die manier probeert men de belastingontduikers in deze sector (en dat zijn veelal antiek-beunhazen) op te sporen. Nederland heeft hoogste uurloon DEN HAAG Het uur loon is in Nederland het hoogst in vergelijking met elf andere belangrijke in dustrielanden, zo is geble ken uit een onderzoek van de Amerikaanse City Bank. De onderzoekers zijn uitgegaan van het brutto-uurloon, maar heb ben er ook de werkgever sbijdrage voor sociale per mies e.d. bij betrokken. Zweden volgt op de twee de plaats; Japans neemt de laatste in. 'RECHT Door een verkeerde wis- stand zijn gistermiddag in het Bot- gebied twee goederentreinen op el- ar ingereden. Persoonlijke ongeluk- n hebben zich daarbij niet voorge- an. De treinen waren geladen met aan en gasolie. n verkeerde wisselstand is vermoede- t ook de oorzaak van de treinramp eergisteren in Nijmegen aan zeven insen het leven kostte. Dit heeft een lerzoek van de Spoorwegen aan het it gebracht. Door een technische sto- g stond een sein bij Wychen ten on- hte op groen. Hierdoor kreegf een in toegang tot een onveilig spoor, lar behalve dit technische feilen sluit NS ook een menselijke fout niet uit. Bij het beveiligingssysteem is het name lijk zo dat een machinist, die op een lin ker spoor moet gaan rijden (zoals hier het geval was), een schriftelijke lastge ving van de treindienstleider moet krij gen. Zonder zo'n lastgeving mag hij niet op verkeerd spoor komen ongeacht of het sein op groen staat of niet. Deze maatregel is bedoeld als een extra be veiliging, in geval, zoals nu gebeurt is, een sein niet juist werkt Nog niet dui delijk is of de machinist van de trein uit' Wychen een dergelijke lastgeving had. Bij het ongeval in Nijmegen kwamen zeven mensen om het leven, onder wie een vader van zeven kinderen en voorts vooral jonge mensen. Vijf passagiers lig gen gewond in het ziekenhuis. Een van hen verkeert nog in levensgevaar. Drankprijs in het geding AMSTERDAM (ANP) Spaar de Nederlander met de feestdagen voor de boeg nu al een ac cijnsverhoging voor al coholhoudende dranken. Die moet pas, als zij doorgaat, ingaan na 1 fe bruari 1980. Dit hebben alle bij de ver koop van alcoholhoudende dranken betrokkenen gis teren minister Andriessen van financiën dringend gevraagd.De regering kan het de Nederlanders niet aan doen menen deze be drijven. Vreugde genoeg bij Annelies Kapteyn (links) en doelverdedigster Det de Beus. Nederland is wereldkampioen. Dameshockeyploeg wereldkampioen VANCOUVER Weer hockeygoud voor de Nederlandse dames. In Vancouver is voor de tweede keer in twee jaar de damesploeg we reldkampioen geworden. In de finale versloeg Nederland gisteren, in het toernooi om de we reldbeker, West Duitsland met 4-1. Bij de rust was de stand nog 1-1. Vorig jaar was West Duitsland in de finale nog een moeilijke tegenstander, in Vancouver bleek dat er alleen in de eerste helft van een gelijkopgaande strijd sprake was. In de tweede helft werden de Duitse dames overklast. De Nederlandse doelpunten kwamen van de sticks van de Haagse Elsemieke Hillen (2), Fieke Boekhorst strafcorner) en Irene Hendriks (strafbal). Altrex aluminium ladders, stabiel van onder tot boven. De ge meen te- gaan binnen- één nacht de hoofd- van de stad schoon Ze willen daarmee vestigen op de vooral deze schoon te houden. a7 het begin van een moeten worden om van de gehe- terug te In de raadscom- van algemene za- is gisteren gevraagd ct na de schoonmaa- tie extra politiemensen e zetten, die zouden extra streng moeten bekeuren. NIJMEGEN: WISSELFOUT geladen met gasolie, werd gisteren finaal uit de rails gedrukt toen hij in kwam met een goederentrein vol graan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1