Marokkanen nemen intrek in moskee UPHOflUmiR m mmtN mi. Homvm mm Crisisopvangcentrum in Leiden broodnodig' ^PENSION LANGEBRUG ONTRUIMD staatssecretaris stelt twee miljoen beschikbaar !,ién en tweepersoons huishoudens rx bestaande panden binnenstad Gemeente moet stappen ondernemen om langdurig werklozen aan bod te laten komen commissaris van voorden: ewoners ontketenen handtekeningenactie iSR wil naar Breestraat verhuizen Hogere tarieven Stadsgehoorzaal maken opknapbeurt mogelijk Botman#) wmsjamz i/TBg-Mm //.y DEKUYPER(I"bo UOIwCEmruBOB! HOPPE JONGE JENEVER lllflS VERLAAGD NAARIH1IU. DIRCKIIÏ en DIGROS ÜÜiTAD LEIDSE COURANT WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1979 PAGINA 3 it LEIDEN Het pension aan de Langebrug 57 dat door vier buitenlandse werknemers werd bewoond 5 Adjis gisteren ontruimd. Het is het eerste pension dat na de officiële sluitingsdatum van 1 augustus dicht gaat. De Marokkanen, hebben vervolgens gisteravond hun intrek in de Marokkaanse moskee genomen. Zij geven hiermee uitdrukking aan hun protest tegen de verhui zing naar Leiderdorp. In de moskee zal de actie voor herhuisvesting in Leiden worden voortgezet. De ontruiming van het pensi- kwam volgens de bewo ners geheel onverwacht. Een Marokkaanse bewoner die net een nachtdienst had vervuld, werd enkele minuten nadat hij was gaan slapen van zijn bed gelicht en hem werd te verstaan gegeven dat hij moest vertrekken. De bewo ners zullen niet naar het mi grantencentrum in Leider dorp verhuizen. De door de gemeenteraad aangenomen motie biedt volgens hen te weinig garanties dat zij weer naar Leiden terug kunnen keren. Zij zijn bang dat zij, zoals ook in het verleden is gebleken, in Leiderdorp moe ten blijven, omdat de gemeen te haar beloften ten aanzien van vervangende woonruimte in Leiden niet waar maakt. Het inmiddels opgerichte co mité van Marokkaanse pensi onbewoners meent, gezien de plotselinge onaangekondigde ontruiming van het pand Langebrug, dat er door de ge meente nog steeds geen reke ning met hen wordt gehou den. Doordat zij niet van de ontruiming op de hoogte wa ren, zijp z'j ni^t in staat ge weest maatregelen te treffen. Ook de gewenste begeleiding van instellingen zoals de Stichting Rijn en Lek, de Welzijnsraad en de rechtswin kel bij de ontruiming kon niet worden gegeven. Het comité wil dat het wissel woningen toegewezen krijgt in Leiden en dat het mee gaat werken aan het gemeentelijke onderzoek naar vervangende woonruimte in Leiden voor de uit de pensions gezette werknemers. De inboedel, waarvan het grootste gedeelte eigendom is van de eigenaar, is naar een gemeentelijke opslagplaats overgebracht. Na de ontrui ming werden direct ramen en deuren dichtgetimmerd. Ver wacht wordt dat de andere af gekeurde pensions aan de Joubertstraat, Kabeljauw- steeg, Schutterstraat, Apothe- kersdijk, Paul Krugerstraat en Oude Vest ook binnen af zienbare tijd zullen worden ontruimd. De actie van de Marokkanen werd tijdens de gisteravond gehouden vergadering van de raadscommissie volkshuisves ting hen niet in dank afgeno men. CDA- en PvdA-raadsle- den in de commissie vonden dat de Marokkanen niet aan de gang moesten blijven. Zij meenden dat van een plotse linge uitzetting geen sprake kon zijn omdat de bewoners al op 1 augustus het pand zou den hebben moeten verlaten. Mevrouw J. Ponsen, die maandag 10 september als raadslid voor de PSP zal wor den geïnstalleerd, sprak er haar verbazing over uit dat herhaalde pogingen van haar voorgangster, mevrouw H. Passchier, om de ontruiming sdata van de pensions te we ten te komen, niet waren sla gen, terwijl slechts enkele da gen later de ontruiming een feit was. Ook sprak zij er haar verontwaardiging over uit dat de welzijnsinstanties niet op de hoogte waren en dus niet de gewenste begeleiding kon- den geven. Voorzitter Waal, die voor wethouder A. Ver boom van volkshuisvesting waarnam, meende dat dit ge daan was om de instellingen De ontruiming van het pension aan de Langebrug. niet medeplichtig te maken CPN-er D. Hoeven en me- aan de ontruiming, zodat de vrouw Ponsen trokken het vertrouwensrelatie tussen Ma- waarheidsgehalte van deze rokkanen en welzijnswerkers verklaring van de wethouder niet zou worden geschaad, ernstig in twijfel. Karatsu-keramiek In het Rijksmuseum voor Volkenkunde aan de Steen- straat 1 wordt tot 8 oktober een tentoonstelling gehou den van Japans aardewerk van de 16e eeuw tot heden. Deze tentoonstelling die de titel Vijf eeuwen Karat- su-keramiek" draagt, is van maandag tot en met zater dag geopend van tien tot vijf uur en zondags van een tot vijf uur. Van maandag tot en met vrijdag wordt tij dens de openingstijden van de tentoonstelling ook een film vertoond over het aardewerk. Trimmen De christelijke gymnastiekvereniging „Jahn" start in sep tember met een wekelijkse trimavond. De herentrimafde- ling begint weer met trimmen onder het motto „lekker ge zellig bewegen, goed voor u". De trimavonden hebben ie dere, donderdag in de gymnastiekzaal aan de Opaalstraat plaats van acht tot negen uur en van kwart over negen tot kwart over tien. Nadere informatie over het trimmen is te krijgen bij Ton Zeilstra tel. 071-763061. Hofjeswan deling De Vereniging Oud-Leiden houdt zaterdag 1 september voor haar leden en hun introducés weer een hofjeswan deling door Leiden. Er wordt voor tien uur verzameld voor het hof Meermansburg aan de Oude Vest 159. De wandeling, die tot twaalf uur duurt, wordt gemaakt onder leiding van drs J. Heijbroek. Deelnemers dienen zich voor zaterdag te melden bij de heer S. van Oost- stroom, Laan van Arenstein 39, Oegstgeest, tel 153178. De eerste excursie van het nieuwe seizoen wordt zater dag 15 september gemaakt. Deze voert de deelnemers naar Middelburg en Veere. De totale kosten van deze excursie, waarvoor men zich eveneens bij de heer Oost- stroom kan opgeven, bedragen f 39,75 per persoon. 15 A X Jc ;IDEN De gemeente Leiden moet >or het eind van het jaar plannen ge- ed hebben voor verbouwing van be- aande panden in de binnenstad voor n- en tweepersoonshuishoudens. Zij ■eft namelijk een extra subsidie van ree miljoen gulden toegezegd gekre- van staatssecretaris Brokx, voor realisatie van dergelijke huisves- bestaande panden. verband hiermee wordt door de ge meente naar geschikte gebouwen gezocht. In de panden Boommarkt 2 tot 6, het voormalige gebouw gemeentewerken, zouden 15 tot 20 onderkomens kunnen worden gerealiseerd. Zeer binnenkort zal met de buurt overleg worden gepleegd over dit plan van de gemeente. Een ander pand voor dit doel zou de voormalige kleuterschool aan de Morsweg 114 kun nen zijn. Ook hier wordt eerst overleg met de-buurt gepleegd. De geringe par keergelegenheid in die buurt is reeds als probleem naar voren gebracht. Ook zijn onderhandelingen gaande over een pand aan het Levendaal. Plannen ten aanzien van de verbouwing van panden voor dit doel worden in overleg met de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren opge steld. Een commissie zal onderzoeken hoe veel gebouwen in aanmerking kunnen komen voor de verbouwing tot eén en tweepersoonshuishoudens binnen het be schikbare bedrag van twee miljoen gul den. ADVERTENTIE Stuurbloemen aan de vakantie oppas VDA VREEST VOOR UITBLIJVEN EFFECT BANENMARKT T>T> IO30 5IDEN Het PvdA-raads- ((jl A. Ranner vreest dat de 3', september in de Stadsge- 12.2! orzaal te houden Leidse P'aj nenmarkt te weinig soe- is zal bieden voor de lang- i2( rig werklozen. Hij drong gisteravond tijdens een rgadering van de raads- mmissie voor economische aangelegenheden met klem bij wethouder mevrouw J. Fase-Dubbelboer op aan dat de gemeente al het mogelij ke in het werk zal stellen om de markt in dat opzicht tot een succes te maken. De wethouder deelde mee dat aan alle bij het Arbeidsbureau ingeschreven werkzoekenden een uitnodiging zal worden verzonden voor de banen- markt. Ervaringen met banen- markten in andere gemeenten hebben geleerd dat de bedrij ven aanvankelijk mikken op de schoolverlaters maar dat vele na een persoonlijk ge sprek met een langdurig werkloos toch kiezen voor de ilaatste, terwijl diens sollicita tiebrief in eerste instantie met een in de prullebak zou zijn beland. De heer Ranner werd in zijn stelling dat met de banen- markt daadwerkelijk iets moet worden gedaan aan de oplos sing van de langdurig werk- loosheidsproblematiek, ge steund door het CDA-raadslid de heer C. Vink. Mevrouw Fase stelde dat aan de hand van de uitkomsten van een enquête die tijdens de markt wordt gehouden, zal kunnen worden bekeken in hoeverre de banenmarkt aan de ver mindering van de structurele werkloosheid heeft bijgeJra- gen. LEIDEN De commissaris van politie in Leiden, de heer Van Voorden heeft gister middag tijdens een vergadering van de com missie van advies voor de politionele aange legenheden een pleidooi gehouden voor de instelling van een crisisopvangcentrum in Leiden. „Keer op keer worden wij in de wee keinden geconfronteerd met noodsituaties. Op telefoontjes krijgen we geen gehoor. De hulpverlenende instanties sluiten vrijdags hun kantoren om er maandagmorgen weer welgemoed in terug te keren, terwijl er voor de werkelijke crisisgevallen geen opvang mogelijkheden zijn. De commissaris maakte in dit verband gewag van het schrijnende voorbeeld van drugsver slaafden die in het weekeinde op het bureau belanden, omdat er nergens in Leiden een adres te vinden is waar zij kunnen worden op gevangen. In de ziekenhuizen wordt „nee" ver kocht en de meer deskundige hulpverlenende instanties zijn dicht. Overigens is het met deze crisisgevallen zo dat ook doordeweeks er een schromelijk gebrek is aan opvang in Leiden. Maar al te vaak moeten drugsverslaafden ook door de week op het bureau overnachten, om dat zij niet direct door hulpverleners kunnen worden geplaatst in crisiscentra buiten Leiden. Een en ander kwam gistermiddag ter sprake naar aanleiding van een discussie over de in stelling van een eventuele sociale afdeling bij de politie. In een notitie over deze kwestie komt inspectrice mevrouw M. Brand tot de conclusie dat het aantrekken van één maat schappelijk werker weinig zoden aan de dijk zet. „Op die ene man/vrouw kan niet 24 uur per dag, 7 dagen per week een beroep worden gedaan. Pas wanneer daarnaast een regeling getroffen wordt waardoor de politie ook buiten kantooruren een beroep kan doen op deskundi ge hulp en de mogelijkheid bestaat om acute gevallen onder te brengen in een crisisopvang centrum, zoals die thans in Leiden alleen voor vrouwen en kinderen (Cortona en Sint Maar ten) bestaat, kan er worden gesproken van een duidelijke verbetering ten opzichte van een huidige situatie", aldus mevrouw Brand. Een eventuele beslissing over het aantrekken van een maatschappelijk werker bij de politie kan dan ook niet als een op zichzelf staand ge geven worden genomen, maar dient een onder deel te zijn van een geïntegreerd beleid, waar bij gemeente, sociale instellingen en politie zijn betrokken, aldus de notitie. De heer Van Voor den voegde er gistermiddag nog aan toe dat de politie in haar maatschappelijke hulpverle ningstaak al bijzonder zal zijn geholpen wan neer er een zogenaamde piketregeling voor maatschappelijk werkers in Leiden werd inge steld, zodat de politie buiten kantooruren geen nul op rekest krijgt in noodgevallen, die naar deskundigen moeten worden doorverwezen. __ZL-penning voor heidende recteur Verhey De scheidende algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Leiden, de heer drs. B.M. Verhey (rechts) ontving gisteren op zijn afscheidsreceptie de penning van het Academisch Ziekenhuis vanwege de speciale ;k3 erdiensten die hij voor het AZL heeft gehad, leze penning wordt hoogst zelden uitgereikt, afbeelding op de penning symboliseert de geschiedenis van het Leidse Academische ikenhuis aan de hand van de vier historische vestigingsplaatsen, vanaf het St- laeciliagasthuis tot het huidige onderkomen, e penning is ontworpen door de kunstenaar Eric Klaus. heer Verhey wordt opgevolgd door mr J.H. Peters. Hij is met ingang van 1 maart 1980 enoemd tot algemeen directeur en directeur ?o f^emene zaken van het ziekenhuis. Momenteel de heer Peters algemeen directeur van het Ziekenhuis Oudenrijn in Utrecht. o (S 1DEN Studentenvereniging SSR heeft het college van ^'hw gevraagd het pand aan de Breestraat waarin gedu- ,n ide enkele jaren de afdeling SVG is gevestigd geweest te (S) inen huren. Het pand is leeggekomen, nadat deze ge- i entelijke afdeling naar het Stadsbouwhuis aan de Lange- l! icht is verhuisd. .3 j" f iwonenden hebben nu een handtekeningenactie tegen de 1 irgenomen verhuizing van de studentenvereniging naar de sestraat ontketend. Zij vrezen aanzienlijke geluidsoverlast 's avonds en 's nachts Overigens is het nog lang niet zeker of het college wel toestemming zal geven aan de studentenvereni ging om naar de Breestraat te verhuizen. Burgemeester A. Vis verklaarde gistermiddag tijdens een vergadering van de com missie van advies voor de politionele aangelegenheden dat ook binnen het college het standpunt wordt gehuldigd dat de Brees traat al voldoende belast is. Na een eerste onderhoud heeft het bestuur van de studentenvereniging evenwel verklaard stappen te ondernemen om hoe dan ook een ander onderkomen in het Leidse stadscentrum te krijgen. LEIDEN De komende jaren zal het exploitatie overzicht van de Stadsgehoorzaal nog een aanzien lijk tekort te zien geven. Dit ondanks dat de tarie ven voor de bijkomende kosten die per 1 juli om hoog zijn gegaan (waarvoor de gemeenteraad overi gens nog wel zijn toestemming moet geven). Voor dit jaar is dit tekort geraamd op meer dan 400.000 gulden en het ziet er niet naar uit dat dit tekort vol gend jaar minder zal zijn. Directeur A. de Jong van de Groenoordhallen, die per 1 juli ook het beheer over de Stadsgehoorzaal voert, stelde gisteravond tij dens een vergadering van de raadscommissie voor economische aangelegenheden dat er nog heel wat zal moeten gebeuren, wil dit tekort worden ingelopen. Met de nieuwste tariefsverhoging is het net mogelijk om de Stadsgehoorzaal een sfeervollere aan blik te geven. „Zo is er iets gedaan aan de kale muren en zal het komend seizoen het groen niet ontbreken. Bovendien is het sinds lange tijd weer goed toeven in de solistenkamer en de kleedkamers", aldus de heer De Jong. Een heel andere zaak is het met de technische veranderingen die het zalencomplex moet ondergaan. Deze zullen nog even op zich moeten laten wachten. Zo hebben de balkons een grondige opknapbeurt nodig. De kosten hiervan zullen evenwel uit de ex ploitatie van de Stadsgehoorzaal worden gehaald. Het CDA-raadslid W. Bleijie maakte zich er zorgen over dat de verhoogde tarieven niet meer opgebracht zouden kunnen wor den door culturele Leidse verenigingen, die een- of tweemaal per jaar een uitvoering in de Stadsgehoorzaal willen geven. Di recteur De Jong verzekerde hem dat tot nog toe geen klacht van de toekomstige huurders over de nieuwe tarieven is gehoord. ADVERTENTIE FABRIKANTEN IN DE PRIJZENSLAG Grote distillateurs verlagen inkoopprijzen om marktaandeel in Nederland te verhogen EN NU OOK: L.IM IMU VJVjr\. KOM MAAR HALEN IN ALLE SLIJTERIJEN VAN Bel voor het dichtstbijzijnde filiaal: regio Amsterdam (DIRCKIU). tel. (02907) 2338 regio Bollenstreek (DIGROS). tel. (02521) 19003 regio Rotterdam (DIRCKIH). tel. (078) 192244

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3